Kužela seminar series

Thu 11 Mar. 2010, 14:00
AMOS (PriFuk)

Title: Vznik eukaryotické buňky
Speaker: Vladimír Hampl, Prírodovedecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Prednáška bude venovaná vzniku mitochondrií, plastidov a
eukaryotickej bunky ako takej. Budú predstavené dve v
súčasnosti prevládajúce hypotézy vzniku eukaryotickej
bunky - fagotrofickú hypotézu Cavaliera-Smitha a vodíkovú
hypotézu Billa Martina a Miklosa Müllera s pokusom
kriticky zhodnotiť ich klady a zápory.