Kužela seminar series

Tue 18 May. 2010, 16:00
CH1-222

Title: Skákajíci geny - parazité nebo pomocníci?
Speaker: Eduard Kejnovský, Laboratoř vývojové genetiky rostlin, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno

Značnou část genomu většiny organizmů tvoří mnohonásobně se opakující úseky 
DNA, tzv. repetice. Převažující jsou zejména mobilní genetické elementy, 
neboli transposony, označované také jako “skákající geny”. Dříve se o nich 
soudilo, že jde o pouhé parazitické úseky DNA, genetické haraburdí, jehož se 
genomy nemohou zbavit. V poslední době se však ukazuje, ž e transposony 
hrají klíčovou roli ve fungování a evoluci genomů. Poskytují genomům 
evoluční potenciál. Je známa řada příkladů tzv. “domestikace” transposonů, 
kdy tito primá rní parazité poskytují svému hostiteli užitek. Přednáška se 
bude zabývat nejen strukturou, klasifikací, původem a funkcí transposonů, 
ale zejména představí tuto většinovou složku našich genomů v novém světle.