Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc

Thu 30 Sep. 2010, 14:30
F1-326

Title: Matematické modelovanie dynamiky génovej expresie genetických prepínačov
Speaker: Pavol Bokes, KAMS FMFI UK
Note: kava o 14:00 na M 205

Génová regulácia procesov v bunke sa dá charakterizovať pomocou 
genetických regulačných sietí systematizujúcich interakcie medzi génmi 
kľúčovými pre daný biologický kontext. Genetické prepínače predstavujú 
funkčnú jednotku so špecifickou rolou v rámci týchto sietí. V nižších aj 
vyšších organizmoch, prepínač poskytuje mechanizmus umožňujúci binárnu 
odpoveď bunky na spojito sa meniaci environmentálny stimulus. Okrem tejto 
funkcie, vo vyšších organizmoch prepínače slúžia pri špecifikácii 
finálneho fenotypu bunky v kontexte jej vývinu z kmeňovej na diferencovanú 
bunku. Po uvedení do základných konceptov a modelov sa v tejto prednáške 
zameriame na také genetické prepínače, ktoré majú významnú úlohu pri 
diferenciácii buniek krvného, presnejšie hematopoietického, systému, a 
rozoberieme čím môže byť matematické modelovanie dynamiky génovej expresie 
takýchto prepínačov obyčajnými diferenciálnymi rovnicami nápomocné k 
porozumeniu ich funkcii. Na záver diskutujeme výzvy predkladané 
problematikou matematického modelovania génovej expresie v genetických 
regulačných sieťach.

Prednáška zahŕňa vlastné výsledky autora dosiahnuté v spolupráci s Johnom 
R. Kingom, Andrewom T.A. Woodom a Matthewom Looseom z University of 
Nottingham počas autorovho PhD štúdia v Nottinghame.