Program ŠVK
Streda, 28. apríla 2010

9:00: Študentské prezentácie (akváriá)
Aplikovaná matematika a štatistika (V):

7: Viktor Kubinec: Hľadanie vhodného dolného ohraničenia váh v DEA modeloch

15: Ján Kudlačák and Pavol Majher: Analýza vývoja zahraničného obchodu Slovenska v rokoch 2000 a 2005 pomocou input-output modelu

60: Zuzana Molnárová: Adverse Selection in the Market with Uniformly Distributed Accident Probabilities
Algebra, geometria a topológia (VI):

63: Miroslava Valíková: Základy vizualizácie komplexných funkcií na Riemannovej sfére

46: Viktória Bakurová: Oskulačná kružnica krivky vo vrchole vyššieho rádu

76: Barbora Gallusová: Bézierove krivky a ich vlastnosti v Minkowského priestore
Didaktika (X):

12: Martina Babinská: Súčasný stav a možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na všetkých typoch škôl na Slovensku

29: Pavla Ňuňuková: Metodológia e-learningu

64: Michaela Žovínová: Vzdialený reálny experiment „Voľný pád“ ako súčasť stratégie Integrovaného e-Learningu
Experimentálna fyzika (XII):

59: Richard Krumpolec: Využitie nízkoteplotnej plazmy generovanej za atmosférického tlaku pri povrchovej úprave skla silanizáciou

101: Katarína Bombarová: Vyšetrovanie tenkých vrstiev SiO2 elipsometriou

73: Veronika Medvecká: Aktivácia povrchu kremíkových substrátov nízkoteplotnou plazmou generovanou pri atmosférickom tlaku
Jadrová fyzika (XI):

102: Lívia Bresťáková: Stanovenie koncentrácie rádionukludu 137Cs v machoch z Bieloruska a Slovenska

90: Tomáš Balog: Vlastnosti TPC komôr s tripletom GEM

97: Juraj Beňo: TPC detektory pre experimenty s ťažkými iónmi
Teoretická fyzika (IV):

36: Michal Kovaľ: Rozptyl v kvantovej mechanike

17: Jorge Cayao: Analytical study of the electron spin dynamics in quantum dots due to hyperfine interaction with nuclei

45: Roman Nagy and Jorge Cayao: The solar motion
Teoretická informatika a teória grafov (VII):

8: Ivan Kováč: Equiloaded Automata

28: Pavel Labath: Zjednodušenie výpočtov prídavnou informáciou

42: Marek Zeman: Výpočtová zložitosť hry Net
Počítačová grafika (IX):

27: Ivana Varhaníková: Overview of best views

4: Martin Madaras: Extraction of skinning data by mesh contraction with Collada 1.5 support

72: Pavol Fabo and Vladimír Dziuban: Concept of haptic device for user interface navigation and guidance
Aplikovaná informatika (VIII):

14: Michal Malý: Semi-automatic creation of a stemming dictionary of an inflecting language using grammatical induction

55: Michal Čertický: Fluent-free Action Representation with IK-STRIPS Planning Formalism

70: Juraj Frank, Michal Čertický and Kristína Rebrová: Skúmanie funkcie obsahu pri pragmatickej inferencii s využitím sociálnych sietí
10:00: Študentské prezentácie (akváriá)
Aplikovaná matematika a štatistika (V):

30: Martina Korcová: Niektoré modifikácie Lanchesterových rovníc

5: Vladimír Lacko: Dvojfaktorový konvergenčný model typu Cox-Ingersoll-Ross

98: Martin Takáč: Mathematical analysis of a class of path-dependent options
Algebra, geometria a topológia (VI):

50: Michal Chládek: Flood Simulation of Cities

41: Karol Kosár: Zovšeobecnená derivácia

10: Veronika Bachratá and Lenka Kovalčinová: Regulárne mapy
Didaktika (X):

32: Mária Gabajová: Rozvíjanie priestorovej predstavivosti

49: Monika Gujberová: Prostredie pre vyučovanie kombinatoriky pre základné školy

91: Andrea Jobeková: Využitie Dirichletovho princípu v učive stredných škôl
Experimentálna fyzika (XII):

53: Beáta Hergelová: Aktivácia povrchu PTFE teplotne nerovnovážnou plazmou DBD výboja

56: Radovan Masaryk: Využitie plazmou asistovanej kalcinácie ako metódy odstraňovania polyméru napomáhajúceho tvorbe TiO2 nanovrstiev

67: Lukáš Dvonč: Plasmachemical Model of electric discharge
Jadrová fyzika (XI):

3: Attila Moravcsík: Nové detekčné systémy pre monitorovanie radónu a jeho produktov premeny

57: Boris Andel: Testovanie kontinuálnych monitorov radónu a ich aplikácie

84: Monika Mazánová: Štúdium vplyvu atmosférického tlaku na variácie 222Rn v pôdnom vzduchu
Teoretická fyzika (IV):

87: Rastislav Hodák: Capturing relic neutrinos with beta and double beta decaying nuclei

86: Rastislav Dvornický: Tritium and rhenium beta decay as a way for neutrino mass estimation

2: Šimon Mackovjak: Emisia C IV a magnetická topológia
Teoretická informatika a teória grafov (VII):

16: Michal Rjaško: On Designated Verifier Signature Schemes

95: Peter Gaži: Indistinguishability Amplification in Cryptography

26: Tomáš Kulich: Majority-based systems with random initialization
Počítačová grafika (IX):

23: David Běhal: Interactive video

19: Jana Dadová: Automatic animation of representative shapes with particle systems

22: Matej Gabriš: Digital lighting and rendering techniques (e-learning in Flex)
Aplikovaná informatika (VIII):

44: Martin Čajági: Vplyv lokálnych pravidiel na globálne vlastnosti siete

47: Tomáš Kovačovský: SMISS - Scalable Multifunctional Indoor Scanning System

92: Martin Vesel: Serious Games - Museator
11:00: Študentské prezentácie (akváriá)
Aplikovaná matematika a štatistika (V):

54: Jozef Székely: Numerické modelovanie transportu kontaminantu s adsorbciou

11: Juraj Kyselica: Numerická analýza globálnej stability vývoja fázového rozhrania

39: Zuzana Macová: On Hamilton-Jacobi-Bellman equation arising from optimal portfolio management

6: Vladimír Lacko: Dekompozičné algoritmy na rovnomerné generovanie na povrchu a vo vnútri gulí v Lebesgueových priestoroch
Algebra, geometria a topológia (VI):

38: Michal Takács: Hadamardove matice

40: Martin Adamčík: On decidability of some classes of Stone algebras
Didaktika (X):

66: Monika Gujberová and Andrea Jobeková: Zvieratká

61: Anita Krommerová: Rozvíjanie digitálnej gramotnosti pedagógov materských škôl - objavovanie novej cesty pre konštruktivistické učenie a učenie sa

88: Petra Jursová: Práca s grafikou

80: Barbora Kamrlová: Využitie kontextového vyučovania na vytváranie základných matematických konceptov
Experimentálna fyzika (XII):

18: Martin Sabo: Štúdia záporného korónového výboja pomocou IMS/MS a DAPIMS spektrometrie vo vysokočistom O2 a zmesiach O2/N2
Jadrová fyzika (XI):

62: Pavol Federič: The study of the top quark electric charge at the ATLAS experiment

89: Pavol Bartoš: Measurement of the top quark charge at CDF

85: Martin Pécsy: Validácia lokálnej hadrónovej kalibrácie experimentu ATLAS na Test-Beam dátach
Teoretická fyzika (IV):

33: Martin Poláček: A study of Lepton Flavor Violating process Z_0 →μ^+ τ^- in Minimal Supersymmetric Standard Model

51: Dušan Plašienka and Tomáš Blažek: Testing Supersymmetry with Lepton Flavour Violating Processes

20: František Horváth: Magnetic properties of superconductors with reduced phase stiffness
Teoretická informatika a teória grafov (VII):

9: Ivana Selečéniová: Antidilatácia stromov

52: Mišo Kotrbčík: Locally-maximal genus of a graph

43: Katarína Škrovinová: Konštrukcie vysokosymetricých takmer-klietok s obvodom 6
Počítačová grafika (IX):

79: Zuzana Haladová: Segmentation and classification of fine art paintings

21: Peter Paulis: 3D Webpages

75: Eliška Pätoprstá: Virtuálne Múzeum Filmu
Aplikovaná informatika (VIII):

68: Peter Kováč: Spracovanie externých informácií pri hl’adaní génov

77: Michal Nánási: Biological sequence annotation with hidden Markov models

78: Juraj Mešťánek: Software for annotation of protein coding genes in yeast mitochondrial genomes

94: Martin Horanský: Animačné znázornenie fungovania sieťového protokolu BitTorrent
12:00: Prestávka
12:30: Študentské prezentácie (akváriá)
Biofyzika (XII):

74: Jana Šandorová: Štúdium dvojzložkových monovrstiev zložených z dipalmitoylfosfatidylcholínu (DPPC) a karotenoidu C2

83: Ivana Karpišová: Štúdium termodynamických vlastností DNA aptamérov rôznej konfigurácie

35: Zuzana Šipoldová: Bio-dekontaminácia bakteriálnych spór v elektrických výbojoch
Jadrová fyzika (XI):

58: Róbert Astaloš: A study of b-jet charge structure

37: Lukáš Plazák: Štúdium topologických prejavov b-jetov vo fyzike top-kvarkov

71: Miroslav Bagljaš: Štúdium pozadia pri rekonštrukcii náboja top kvarku pri použití rôznych b-taggovacích algoritmov
Teoretická informatika a teória grafov (VII):

24: Robert Lukoťka: Reálne tokové číslo niektorých tried snarkov

69: Ján Mazák and Robert Lukoťka: Cubic Graphs with Given Circular Chromatic Index

25: Edita Rollová: Nowhere-zero flows in Cartesian bundles of graphs
Počítačová grafika (IX):

99: Ivan Kolesár: 3D vizualizácia drevených kostolíkov

31: Martin Florek: Akcelerácia výpočtu 2D KDE pomocou GPU

34: Peter Kán: Automatická rekonštrukcia 3D modelu ľudskej hlavy z fotografií
13:30: Študentské prezentácie (akváriá)
Biofyzika (XII):

103: Michal Pelach: Bio-dekontaminácia v elektrických výbojoch

96: Martin Uherek: Štúdium autofluorescenčných spektier aorty pomocou fluorescenčnej spektroskopie
Počítačová grafika (IX):

48: Ján Lacko: Qualified decisions for 3D reconstruction process based on different reconstruction methods
14:30: Plenárna prednáška (poslucháreň A)
doc. RNDr. Miroslav Grajcar, CSc: Kvantové umelé štruktúry a kvantové počítače
15:30: Slávnostné vyhodnotenie a preberanie cien (poslucháreň A)