Program ŠVK 2016
Streda, 20.4.2016

ŠVK na facebooku
9:00-10:00: Študentské prezentácie (akváriá)
Experimentálna fyzika (IX):

26: Jana Hrdá: Rýchla analýza izomerických betablokátorov pomocou iónovej pohyblivostnej spektrometrie
35: Irena Bačinská: Sprevádzkovanie a kalibrácia mriežkového monochromátora THR 1500
38: Ján Blaško: Elektrónmi indukovaná fragmentácia molekuly 2,4,6-trichloroanizolu
Didaktika fyziky a informatiky (IV):

64: Barbora Pipíšková: Mikrosvet pre 2. stupeň ZŠ inšpirovaný úlohou zo súťaže iBobor
4: Tomáš Kubla: Inovácia prostredia Karel 3D a jeho využitie vo vyučovaní
15: Lucia Čulenová: Scratch a vyučovanie programovania na druhom stupni ZŠ
Počítačová grafika a počítačové videnie (V):

6: Paula Budzáková: Lokálne príznaky vo farebných obrazoch
3: Pavol Kunovský: Snímanie HDR obrazu vstavanou kamerou v bežných mobilných zariadeniach
Informatika (VI):

50: Martin Gábriš: State recovery of RC4 and Spritz Revisited
41: Ladislav Pápay: Evaluation of SAT-based preimage attack optimizations
67: Marek Šuppa: Kaldi versus HTK: Evaluation of Speech Recognition Frameworks on Alica Dataset
Matematika (VII):

30: Adam Hložný: x - representation in noncommutative quantum mechanics
61: Patrik Mihala: Infiltrácia vody do nenasýteného porézneho valca v gravitačnom poli a pri centrifugácii
62: Michal Tóth: Transport tepla a vody v pórovitom prostredí
Jadrová fyzika (XI):

56: Daniel Raška: Hľadanie top kvarkových párov s rovnakým znamienkom
48: Peter Čarný: Skúmanie nábojovej asymetrie v produkcií kvark – antikvarkových párov na experimente Atlas pri ťažiskovej energií 8 TeV
10:00-11:00: Študentské prezentácie (akváriá)
Didaktika matematiky (III):

16: Mariana Olbertová: 28.Alcuinov problém – aritmetické a geometrické prístupy v žiackym riešeniam
39: Alžbeta Mackovová: Elipsa v GeoGebre
68: Patrícia Bartschová: Netradičná stereometria na strednej škole
Didaktika fyziky a informatiky (IV):

18: Lucia Budinská: Absolútny a relatívny pohyb vo vyučovaní programovania
8: Natália Kováčová: Porovnanie úspešnosti nevidiacich a intaktných žiakov pri riešení úloh súťaže iBobor
14: Michal Kukula: Vzdialený experiment "Naklonená rovina"
Počítačová grafika a počítačové videnie (V):

63: Ondrej Jariabka a Marek Šuppa: board2slides: Generation of lecture notes as images from recorded whiteboard and blackboard based presentations
36: Adam Riečický: Seamless Texture Space Diffusion Using Skeleton Texture Mapping
60: Marek Melicherčík: Animácia pomocou inverznej kinematiky na mobilnom zariadení
Informatika (VI):

43: Vladimír Boža: DeepNano: Deep Recurrent Neural Networks for Base Calling in MinION Nanopore Reads
44: Michal Hozza: How Big is That Genome? Estimating Genome Size and Coverage from k-mer Abundance Spectra
21: Juraj Holas: Efektívne vyhľadávanie vzorov v ETL súboroch
Matematika (VII):

11: Lívia Leššová: Rozdelenie testovacej štatistiky v chí-kvadrát teste dobrej zhody
53: Matej Malý: Roystonove testy normality
65: Juraj Falath: Socioeconomic status and its effect on value added
Biofyzika (VIII):

27: Jana Havlíková: Štúdium redoxnej regulácie mitochondriových chloridových kanálov kardiomyocytov
28: Veronika Oravczová: Syntéza a charakterizácia zlatých nanočastíc pripravených z pomarančového extraktu a ich potenciálne antibakteriálne účinky
51: Ľudmila Valigurská: Sledovanie fluidity cytoplazmatickej membrány kvasiniek Saccharomyces cerevisiae
Experimentálna fyzika (IX):

40: Adam Letkovský: Formovanie NOx v plameni vodíka vo vzduchu
52: Jakub Maxa: Štúdium povrchovej úpravy hliníka s využitím dvoch rôznych zdrojov neizotermickej plazmy
57: Juraj Surovčík: Štúdium vplyvu nerovnovážnej plazmy na povrchové vlastnosti sóje
Aplikovaná jadrová fyzika (X):

10: Terézia Eckertová: Časové zmeny radónu vo vybraných prameňoch Považského Inovca
19: Veronika Palušová: Testovanie metód určovania koncentrácie radónu 222Rn a CO2 v pôdnom vzduchu
20: Patrícia Kureková: Radón v materských škôlkach na Slovensku – 1. etapa
Jadrová fyzika (XI):

70: Barbora Eckerová: Štúdium asymetrie v produkcii ťažkých kvarkov na experimente ATLAS
42: Dávid Farkas: Study of the b-jet charge using the secondary vertex information
7: Dominik Babál: Vplyv rozlíšenia detektora na rozpadovú šírku top kvarku
11:00-11:30: Prestávka
11:30-13:00: Študentské prezentácie (akváriá)
Didaktika matematiky (III):

9: Barbora Matušková: Zlomkové domino v aktívnej forme kooperatívneho vyučovania
5: Katarína Sroková: Funkcie a ich základné vlastnosti - vyučovanie založené na prepojení matematiky s fyzikou
33: Milada Kazdová: Katedrála Notre Dame de Paris vo vyučovaní matematiky
Didaktika fyziky a informatiky (IV):

46: Jarier Wannous: Využitie interaktívnych metód vo vyučovaní kinematiky na gymnáziu
29: Tünde Kiss: Možnosti implementácie interaktívnej tabule do vyučovania fyziky
34: Jakub Čevajka: Aktivity s tabletom zamerané na laboratórne práce z fyziky
Počítačová grafika a počítačové videnie (V):

12: Erich Siebenstich: Animating strings with twisting, tearing and flicking effect
17: Lucia Ďurikovičová: Zobrazenie povrchov vykazujúcich efekt trblietania
59: Branislav Ballon: Snímanie odrazivosti svetla od povrchov pomocou mobilného zariadenia
Informatika (VI):

69: Marek Šuppa: diaqres: A diacritics restoration toolkit
2: Rafael Korbaš: Výpočty konečných automatov s pomocnou informáciou
37: Anna Dresslerová: L(2,1)-farbenie kaktusov
66: Marek Šuppa: otazkovac: A question generator for Slovak stories
Matematika (VII):

32: Filip Hanzely: Analysis of causal relations in reconstructed state spaces
49: Hana Krakovská: Methods of Fractal Dimension Estimation for Self-Affine Time-Series
54: Tatiana Čechvalová: Porovnanie modelov na optimálny výber portfólia
22: Martin Vodička: Rovnomerná vlastnosť stability pre duálne mriežky
Biofyzika (VIII):

24: Nataliia Koshova: Štúdium konjugácie nanočastíc s aptamérmi s potenciálom využitia pre biomedicínske aplikácie
23: Jana Bocková: Study of wine samples by laser-induced breakdown spectroscopy
Experimentálna fyzika (IX):

58: Veronika Ivanecká: Magneto-optický Kerrov jav – efektívna metóda výskumu záznamových médií
71: Jakub Bahyl: Measurement of quantum turbulence in superfluid He-II
Aplikovaná jadrová fyzika (X):

25: Peter Chudý: Radónové charakteristiky pôd
31: Pavol Blahušiak: Radón v termálnych vodách a termálnych kúpeľoch na Slovensku
47: Jakub Dolniak: Nízkopozaďová gama spektrometria
Jadrová fyzika (XI):

45: Patrik Čechvala: Variácie kozmického žiarenia pri povrchu Zeme
72: Adam Broniš: Identifikácia izotopov v reakcii 238U(22Ne,5n)255No
14:00: Plenárna prednáška (poslucháreň F1)
Juraj Tóth: Kometárne a asteroidálne meteoroidy

Ako vieme rozlíšiť zdroje a pôvod meteoridov a aké techniky na to používame? Čo nám prezrádzajú meteoroidy o svojich materských telesách, kométach a asteroidoch? Prednáška bude prehľadom súčasného stavu poznatkov o meteoroidných telesách v kontexte vzniku a vývoja Slnečnej sústavy s dôrazom na výskum na FMFI UK, respektíve AGO FMFI UK v Modre.

Chair: Martin Mojžiš

15:30: Slávnostné vyhodnotenie a preberanie cien (poslucháreň F1)
16:00: Recepcia (skleník)