Predbežný program ŠVK 2017
Streda, 26.4.2017

ŠVK na facebooku
9:00-10:20: Študentské prezentácie (akváriá)
Didaktika informatiky (III):

59: Lucia Budinská: Skúmanie príčin voľby nesprávnych odpovedí v úlohe Oblečenie
2: Iveta Csicsolová: Využitie wiki vo vyučovaní informatiky na strednej škole
62: Dana Šuníková, Sabin Simionescu: Gamification of peer assessment in learning management system
12: Eva Mészárosová: Vývoj metodického materiálu pre vyučovanie základov programovania v jazyku Python
Didaktika matematiky a fyziky (IV):

8: Jarier Wannous: Od pojmu hybnosť k pojmu sila vo vyučovaní fyziky na gymnáziu
13: Martin Dovičák: Didaktická hra v projektovom vyučovaní
28: Tünde Kiss: Predstavy žiakov základných škôl vo vyučovaní fyziky
34: Jana Štefaňáková: Model reproduktora z jednoduchých pomôcok
Počítačová grafika a počítačové videnie (V):

47: Ondrej Jariabka, Ondrej Rudolf, Marek Šuppa: Single Camera Path Detection for Outdoor Navigation
48: Adrián Matejov, Roman Števaňák, Ondrej Jariabka, Marek Šuppa: PKSpace: An OpenSource Solution For Parking Space Occupancy Detection
6: Martin Stuchlík: Extraction of Displacements between Mesh and Basemesh
7: Adam Riečický: Hybrid Motion Tracking
Informatika (VI):

14: Šimon Sádovský: Prídavná informácia a zložitosť nedeterministických konečných automatov
22: Filip Mišún: Alternating Weighted Automata over Commutative Semirings
38: Patrícia Šišková: Rearranging Two-Dimensional Arrays by Prefix Reversals
32: Martin Masár: Vyhľadávanie a analýza grafov blízkych Moorovmu
Matematika (VII):

23: Andrej Badík: Hopfova bifurkácia v jednom marketingovom modeli
41: Katarína Cibulková: Oceňovanie doživotných manželských dôchodkov
54: Jozef Kováč: Náhodné dynamické systémy generované dvomi Alleeho zobrazeniami
57: Peter Barančok: Mathematical model of growth and division in budding yeast
Biofyzika (VIII):

33: Natália Ružičková: Protein-lipid monolayers as a tool for detection of trypsin activity
39: Mária Šišovská: Chitosanové nanočastice konjugované s kyselinou listovou pre cielenú terapiu rakoviny
29: Lucia Ilavská: Hodnoty tryptofánu v moči pacientov s neuropsychiatrickými ochoreniami
42: Gabriela Girašková: Využitie DNA aptamérov na diagnostiku onkologických ochorení
Experimentálna a teoretická fyzika (IX):

4: Marián Janík: Structural analysis of tantalum-alloyed Ti-Al-N hard coatings
16: Tomáš Hudec: Low Friction Thin Films Prepared by Means of Highly Ionized Deposition Technologies
11: Filip Kubina: Adjoint-tomography for a Local Surface Structure: Methodology and a Blind Test
56: Juraj Surovčík: Plazmou asistovaná kalcinácia keramických nanovlákien
Jadrová fyzika (X):

25: Miroslav Macko: Meranie bezneutrínového dvojitého beta rozpadu na SuperNEMO demonštrátore
5: Peter Kerényi: The reactor antineutrino signal map of Slovakia
30: Peter Čarný: Skúmanie nábojovej asymetrie v semi-boosted oblasti v lepton+jetovom kanále na experimente ATLAS
44: Dana Bobuľská: Pentaquark searches with the ALICE experiment
10:20-11:00: Prestávka, občerstvenie
11:00-12:00: Študentské prezentácie (akváriá)
Didaktika informatiky (III):

36: Vladimír Šimko, Patrícia Chovancová: Online vektorový grafický editor pre základné školy
58: Marek Šuppa, Ondrej Jariabka: go-term-adventures: Learning the *nix command line, text adventure style
37: Mária Vrábľová: Reliéfna grafika pre podporu vyučovania informatiky nevidiacich žiakov ZŠ
Didaktika matematiky a fyziky (IV):

50: Lucia Klinovská: Interaktívne metódy vo vyučovaní vybraných tém z elektromagnetizmu na stredných školách
51: Anna Trúsiková: Štruktúra a vlastnosti kvapalín pre seminár z fyziky
63: Patrícia Bartschová: Rezy telies - rozšírujúce úlohy
Počítačová grafika a počítačové videnie (V):

31: Marcel Makovník: Point cloud simplification
27: Tomáš Kovan: Application of Visualization of Triangle Quality Measures
21: Paula Budzáková: Vyhľadávanie objektov pomocou lokálnych príznakov na základe teórie oponentných procesov
Informatika (VI):

40: Andrej Jursa: Fast algorithm for clique number discovery in functional brain networks
45: Peter Kovács: Robotic reaching and grasping using a TRPO-based reinforcement learning
61: Tomáš Kuzma: Výpočtová analýza vnútorných reprezentácií v hlbokých neurónových sieťach
Matematika (VII):

19: Michal Tóth: Numerické modelovanie výmeny tepla pri prúdení vody v pórovitom prostredí
55: Patrik Mihala: Škálovanie kapilárnych síl a hydraulickej permeability pri infiltrácii vody v poréznom prostredí
53: Martin Krátky: Dynamika deformovateľných pórovitých materiálov
Experimentálna a teoretická fyzika (IX):

1: Simona Töröková: Exfoliácia a charakterizácia molybdén disulfidu v roztoku
17: Patrícia Multáňová: Disociatívny elektrónový záchyt a elektrónová ionizácia biomolekúl
18: Dušan Mészáros: Porovnanie elektrónových záchytov molekúl C4F8 a C3F8
Jadrová fyzika (X):

66: Daniel Raška: Top-quark pairs production with the same electric charge
43: Adam Broniš: Identifikácia izoméru 217Th v reakcii 40Ar+181Ta->221Pa*
67: Terézia Eckertová: Mapovanie radónu vo vodách pohorí západného Slovenska
12:00-13:20: Študentské prezentácie (akváriá)
Didaktika informatiky (III):

3: Matúš Kováč: Programovacie prostredie pre zrakovo postihnutých žiakov ZŠ
10: Natália Kováčová: Koncept opakovania vo vyučovaní programovania nevidiacich žiakov základnej školy
Počítačová grafika a počítačové videnie (V):

15: Michal Sejč: Vyhľadávanie v databáze ľudí reprezentovaných kostrou
Informatika (VI):

64: Vladimír Macko: Mining related patents for scientific papers
60: Rastislav Rabatin: Using Sequence Ensembles for Seeding Alignments of MinION Sequencing Data
49: Anton Kováč: Graphical Granger Causality for Detection Temporal Anomalies in EEG Data
46: Vladimír Macko, Lejla Metohajrová, Ondrej Jariabka, Marek Šuppa: Sentiment Analysis for Slovak Review Forums
Experimentálna a teoretická fyzika (IX):

24: Ján Blaško: Elektrónmi indukovaná fragmentácia molekuly 2,4,6-tribromoanizolu
14:00: Plenárna prednáška (poslucháreň F1)
Ivan Kalaš: Programovanie na ZŠ: Aké je? Aké môže byť? Čo vieme a kam smerujeme?

V prednáške budem analyzovať súčasnú situáciu v školskej informatike na ZŠ – u nás, v Anglicku a v iných krajinách, s dôrazom na programovanie. Pokúsim sa charakterizovať problémy a výzvy tejto oblasti, jej miesto v modernom vzdelávaní, trendy v programovacích jazykoch a programovaní pre každého, a tiež aktuálny stav poznania v didaktike programovania a pedagogickom výskume.

Chair: Martin Mojžiš

15:30: Slávnostné vyhodnotenie a preberanie cien (poslucháreň F1)
16:00: Recepcia (skleník)