Predbežný program ŠVK 2018
Streda, 25.4.2018

ŠVK na facebooku
9:00-10:20: Študentské prezentácie (akváriá)
Matematika (V):

20: Zuzana Girová: Vplyv korelácie medzi faktormi na ceny dlhopisov v dvojfaktorových short rate modeloch
25: Matej Hladiš: Vyhľadávanie podozrivých firiem: metóda obálky dát
3: Jana Žilovcová: Nové diskrétne rozdelenie pravdepodobnosti s aplikáciou v kvantitatívnej lingvistike
29: Barbora Strešková: Šírenie infekčného ochorenia v sieťovom modeli Slovenska s regionálnou a vekovou štruktúrou
Informatika (VI):

27: Paula Budzáková: Extrahovanie lokálnych príznakov z 3D mračien bodov
69: Michal Hradečný: Vyhľadávanie konkrétnej osoby vo videu podľa vizuálneho vzoru
37: Marek Šuppa, Ondrej Jariabka: GANmyIKEA vs. IKEAmyVAE: a journey towards the boundaries of generative landscape
8: Miloslav Torda: Evaluation of Information-Theoretic Measures in Echo State Networks on the Edge of Stability
Biofyzika (VII):

1: Paulína Halušková: Testovanie účinkov plazmou aktivovanej vody na bakteriálne biofilmy spôsobujúce parodontitídu a jej vplyv na zubné tkanivo
17: Ľudmila Dzubinová: Využitie akustickej metódy na detekciu receptorov na bunkách karcinómu prsníka
21: Lucia Ilavská, Dominika Sersenová: Metabolizmus tryptofánu u detských pacientov s depresívnym ochorením
44: Ivan Piovarči: Vývoj biosenzora na detekciu aktivity proteáz
Experimentálna fyzika (VIII):

31: Ondrej Štefík: Polygon Maker
63: Ján Blaško: Elektrónmi indukovaná fragmentácia molekuly 2,6 - dichloroanizolu
30: Patrícia Multáňová: Vplyv koncentrácie AAc vo vodnom roztoku na plazmovú polymerizáciu iniciovanú diafragmovým výbojom
38: Barbora Stachová: Excitácia vody v plynnom skupenstve nárazom elektrónov
Jadrová fyzika (IX):

6: Adam Broniš: Conversion electron-gamma spectroscopy of 254Fm
7: Pavol Mošať: Spontaneous fission of rutherfordium isotopes - total kinetic energies
33: Adam Sitarčík: Spoľahlivosť teoretických modelov pre polčas rozpadu atómových jadier
64: Daniel Suchý: Štúdium početností promptných neutrónov
Teoretická fyzika a fyzika Zeme a vesmíru (X):

12: Martin Baláž: Numerical meteor simulation as a means of debiasing AMOS data
22: Adam Hložný: Dirac equation and non-commutative quantum theory
35: Pavol Matlovič: Na-rich meteor spectra as tracers of rare near-Earth meteoroids
4: Natália Ružičková: Temporal processes in photonic structures
Didaktika matematiky a fyziky (XI):

15: Daniela Hansmanová: Vizualizácia modelov geometrických objektov v softvéri GeoGebra
47: Vladimíra Laššáková, Mária Čujdíková: Odstraňovanie strachu z matematiky prostredníctvom skupinového vyučovania
59: Simona Vajdiarová: Možnosti využitia videosekvencií vo vyučovaní fyziky
60: Patrícia Bartschová: Rozširujúce úlohy - kockové telesá
Didaktika informatiky (XII):

57: Eva Klimeková: Transformácia učiteľov na vyučovanie základov programovania v jazyku Python
56: Eva Klimeková, Marek Mansell: Case study on physical computing with NodeMCU on summer school
52: Marek Mansell: Platforma micro:bit v nižšom sekundárnom vzdelávaní
24: Jakub Krcho: Robotické súťaže z pohľadu riešiteľského tímu
10:20-11:20: Prestávka, prezentácia posterov, občerstvenie
11:20-12:20 (JFYZ a DIDI od 11:00): Študentské prezentácie (akváriá)
Matematika (V):

70: Patrik Mihala: Determination of Adsorption Isotherms in 3D Unsaturated-Saturated Porous Media
32: Jakub Bahyl: Vortex filament dynamics in quantum system
46: Jozef Kováč: Distribučný chaos v náhodných dynamických systémoch
Informatika (VI):

61: Werner Krampl: Predikcia miery polymorfizmu zo sekvenačných dát
14: Mário Lipovský: Approximate Abundance Histograms and Their Use for Genome Size Estimation
36: Andrej Baláž: Sequence based classification of bacteriophages
Biofyzika (VII):

19: Natália Zacharová: Využitie atómovej silovej mikroskopie na zobrazovanie mliečnych baktérií
43: Dominika Sersenová: Vplyv plazmou aktivovaného média na viabilitu rakovinových a normálnych ľudských buniek
Experimentálna fyzika (VIII):

40: Viktor Šroba: Vplyv nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na vlastnosti mungo fazule
48: Magdaléna Poláčková: Elektrónmi indukovaná fluorescencia kyslíka
45: Tomáš Fiantok: Teplom indukovaný štruktúrny vývoj Nb-Al-N tvrdých vrstiev a jeho vplyv na mechanické vlastnosti
Jadrová fyzika (IX):

2: Miroslav Macko: Merania kvality depozície 207Bi v kalibračných zdrojoch pre SuperNEMO experiment
16: Lukáš Fajt: Time calibrations of the GVD neutrino telescope at lake Baikal
58: Eliška Eckerová: Baikal GVD - Double pulse detection
62: Zuzana Bardačová: Detector BaikalTop
Teoretická fyzika a fyzika Zeme a vesmíru (X):

10: Ján Šubjak: Výskum exoplanéty HAT-P-37 b
13: Martin Šugár: Katalóg zemetrasení pre výpočet seizmického ohrozenia územia Slovenska v hodnotách makroseizmickej intenzity
Didaktika matematiky a fyziky (XI):

66: Mária Čujdíková: Videohry ako spôsob prirodzeného učenia sa matematiky
68: Barbora Matušková: Matematická hra "Statistico" na hodinách matematiky strednej školy
Didaktika informatiky (XII):

5: Iveta Csicsolová: Robotické stavebnice v škole a po škole
54: Michal Vido: Edison robot
67: Martina Ďuricová: Najmenej ťahov
50: Dana Šuníková: Mobilná hra na výučbu AVL stromov
12:20-13:40: Študentské prezentácie (akváriá)
Matematika (V):

65: Jozef Rajník: Small irreducible snarks and their generalizations
53: Martin Vodička: Lokálna vnoriteľnosť grúp a IP lúp do konečných IP lúp
Informatika (VI):

42: Klára Horváthová: Kognitívna náročnosť úloh súťaže iBobor
Jadrová fyzika (IX):

39: Justína Nováková: Upgrade ALICE TPC
51: Dominik Babál: Monte Carlo simulácia produkcie top-kvarkových eventov na experimente CDF
23: Terézia Eckertová: Metódy kontinuálneho merania radónu vo vodách
34: Miloš Doktor: Možnosti stanovenia koncentrácie Al pomocou PIGE metódy
Experimentálna fyzika (VIII):

71: Filip Marcell: Optimalizácia LIBS analýzy wolfrámu pre aplikácie v termojadrovej fúzii
Didaktika informatiky (XII):

55: Patrik Furmánek: Moodle doplnok s prvkami gamifikácie na výučbu informatiky
41: Adrián Matejov: GTA Monitor: Automatické monitorovanie priebehu vyučovacích aktivít
14:30: Plenárna prednáška (poslucháreň F1)
Pavol Bokes: Explózia v deterministických a stochastických modeloch rastu

V prednáške budú predstavené jednoduché matematické modely pre dynamiku populačného rastu. Zameriame sa pritom na modely s neohraničenou kapacitou zdrojov. V takom prípade je rýchlosť rastu populácie neklesajúcou funkciou veľkosti populácie. Prvá sada modelov bude deterministická a predstavená v reči diferenciálnych rovníc. V prípade, že počiatočný stav modelovanej populácie pozostáva z nízkeho počtu jedincov, je na mieste použiť stochastické modely namiesto deterministických. Najjednoduchšími stochastickými modelmi sú také, čo spĺňajú Markovovskú vlastnosť. Druhá sada modelov bude preto založená na Markovovskom modelovaní populačného rastu. Zdôraznené budú podobnosti a rozdiely medzi stochastickým a deterministickým prístupom. Špeciálna pozornosť bude udelená možnosti explózie populácie v konečnom čase a to v deterministickom ako aj stochastickom kontexte.

Chair: TBA

15:30: Slávnostné vyhodnotenie a preberanie cien (poslucháreň F1)
16:00: Recepcia (skleník)