Predbežný program ŠVK 2019
Piatok, 26.4.2019

ŠVK na facebooku
9:00-10:20: Študentské prezentácie (akváriá)
Matematika (IV):

8: Andrej Badík: Vplyv vládnych výdavkov na dynamiku 2D modelu ekonomiky
13: Petra Macková: Self-similar solutions of the super-fast diffusion equation
48: Radoslav Hurtiš: Stabilita prúdenia v reaktívnych pórovitých prostrediach
14: Patrik Mihala: Riešenie priamych a inverzných úloh transportu vody a tepla v pórovitých prostrediach
Informatika (V):

12: Lukáš Gajdošech: Inspection and Editing of 3D Reconstructions in VR
26: Róbert Sarvaš: Sledovanie rozostrených objektov spôsobené rýchlym pohybom
27: Matúš Juran: Supplementary Information and Transducers
32: Mário Lipovský: Solving the Maximum Clique Problem Using Neural Networks
Experimentálna fyzika a biofyzika (VI):

10: Robin Menthéour, Barbora Tarabová: Enhancement of antibacterial effect of plasma activated water with pulsed electric field
19: Adam Kerdík: Vplyv nízkoteplotnej plazmy na vlastnosti sójových bôbov
47: Ondrej Mráz, Dominik Michálek: Štúdium oxidu grafénu modifikovaného aptamérmi s potenciálom využitia pre biomedicínske aplikácie
28: Viktor Šroba: Supertvrdé TaBx vrstvy pripravené pomocou technológie HiTUS
Jadrová a teoretická fyzika (VII):

50: Erik Benovič: Hermitian random matrix models with asymmetric quartic potential
31: Dominik Babál: Measurement of the dfferential cross section of ttbar production in association with Z boson
37: Adam Broniš: Conversion electron-gamma spectroscopy of 254Md
52: Pavol Mošať: Study of K-isomers in Rf-255
Didaktika matematiky (VIII):

6: Patrícia Bartschová: Využitie kocky GeoBender na hodinách matematiky
4: Petra Javorková: Spôsoby rozvoja priestorovej predstavivosti pri vyučovaní na druhom stupni základnej školy
5: Barbora Kubinová: Propedeutika záporných čísel formou didaktických hier
15: Mária Mihalová: Využitie modelu 5E vo vyučovaní matematiky na ZŠ
Didaktika fyziky a informatiky (IX):

11: Simona Gorčáková: Možnosti využitia tichého videa v príprave študentov učiteľstva fyziky
25: Karolína Šromeková: Hĺbka a šírka optimálnych fyzikálnych vedomostí gymnaziálneho učiteľa fyziky
3: Klára Horváthová: Téma digitálnej bezpečnosti v modernom kurikule informatiky
17: Mária Stankovičová: Informatika bez bariér
10:20-11:00: Prestávka, prezentácia posterov, občerstvenie
11:00-12:40 (JTFYZ od 10:40): Študentské prezentácie (akváriá)
Matematika (IV):

38: Ľudovít Horváth: Viacrozmerné neparametrické testy nezávislosti
16: Terézia Fulová: Lokalizácia mobilných telefónov pomocou semidefinitného programovania
39: Jana Valigurská: Súvislosť medzi binárnymi kódmi a regulárnymi grafmi
Informatika (V):

34: Anna Kompišová: Flows and circular flows on signed cubic graphs
36: Radoslav Chládek: Algorithms for Isometric Gene Tree Reconciliation
Experimentálna fyzika a biofyzika (VI):

30: Tomáš Fiantok: Teslova cievka so statickým iskrišťom (Spark gap tesla coil - SGTC)
21: Barbora Stachová: Emission of molecular hydrogen induced by electron impact
33: Mostafa Elsayed Hassan: Investigation of the Electro-Sprayed Water Micro-Droplets Using Optical Methods
49: Richard Cimerman, Emanuel Maťaš: Generovanie výboja v štruktúrach podobných automobilovým katalyzátorom
Jadrová a teoretická fyzika (VII):

35: Zuzana Bardačová: Neutrino Induced Cascade Reconstruction in the Neutrino Telescope Baikal GVD
51: Eliška Eckerová: Double Pulse Detection with Boosted Decision Trees in the Baikal-GVD
7: Alžbeta Brisudová: Radon potential of the soils – approaches and applications
20: Markus Helej: Krátkožijúce rozpadové produkty radónu v atmosfére a ich správanie sa
1: Emil Puha: Secular changes of orbits in the hierarchical quadruple VW LMi
29: Zdenko Híveš: Štúdium časového rozlíšenia detektora STRAW v experimente NA62
Didaktika matematiky (VIII):

43: Matej Uher: Tvorba databázy úloh z matematických súťaží s cieľom aplikácie vo vyučovacom procese
22: Mária Čujdíková: Hranie videohier a vnímanie matematiky
24: Ivona Demčáková: Kritický pohľad na kritické myslenie
9: Barbora Matušková: Flipped Classroom a tematický celok Štatistika na strednej škole
Didaktika fyziky a informatiky (IX):

42: Lucia Makasová: Aktivity s robotickou stavebnicou LEGO WeDo 2.0
2: Iveta Csicsolová: Nemusíš byť na to vždy sám
40: Samuel Spišák: Starčekova záhradka - prostredie na precvičovanie FOR cyklu v Pythone
44: Lucia Budinská: Ako študenti FMFI riešili súťaž iBobor
14:30: Slávnostné vyhodnotenie a preberanie cien (poslucháreň F1)
15:00: Recepcia (skleník)