1-INF-911/1-BIN-921 Bakalársky seminár (1), 1-INF-920/1-BIN-922 Bakalársky seminár (2) 2017/18

Úvod · Pravidlá · Kontakt · Návod · Témy · Kostra práce · Moodle
Zimný semester: DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1
Letný semester: DÚ3 · Prezentácia 2 · Kontrolné stretnutie · Prezentácia 3
Nezabudnite pdf prezentácie odovzdať aspoň hodinu pred začiatkom seminára resp. kontrolného stretnutia.
Rozvrh nácviku obhajob a ďalšie pokyny


Oznamy, 9.5.2018

Z Bakalárska práca
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Študentská vedecká konferencia

 • Gratulujeme laureátom:
  • Adrián Matejov: GTA Monitor: Automatické monitorovanie priebehu vyučovacích aktivít
  • Andrej Baláž: Sequence based classification of bacteriophages
 • Ostatní sa s úspešnými bakalárskymi prácami môžete na konferencii zúčastniť budúci rok

Čo vás čaká v najbližšom čase

 • Dnes: o odovzdávaní, o konci štúdia, o prezentáciách, organizácia nácviku obhajob
 • Streda 16.5. odovzdanie bakalárskych prác elektronicky
 • Piatok 18.5. do 12:00 odovzdanie papierovej verzie bakalárskej práce
 • V skúškovom: nácvik obhajob, 70% známky na tomto predmete
  • vhodné termíny?
  • doneste si index
 • 15.6. koniec skúškového obdobia
 • 26.-27.6. Štátne skúšky a obhajoby (predbežný termín, sledujte oznamy študijného oddelenia alebo Katedry informatiky)
 • 29.6. Prijímacie skúšky na magisterské štúdium
  • iba pre študentov, ktorí majú študijný priemer z povinných a povinne voliteľných predmetov horší ako 1,75 (vrátane štátnic a obhajob)
  • ostatní budú prijatí bez prijímačiek

Magisterské štúdium

 • Z povinne voliteľných predmetov magisterského štúdia treba absolvovať aspoň 72 kreditov
  • Okrem toho treba absolvovať povinné predmety, splniť prerekvizity niektorej formy štátnic, absolvovať malý špecializačný blok a získať celkovo aspoň 120 kreditov
 • Magisterské predmety absolvované na bakalárskom štúdiu sa počítajú do splnenia prerekvizít, ale nie do limitu 72 kreditov z povinne voliteľných predmetov
 • Ak ste veľa povinne voliteľných predmetov už absolvovali, alebo máte záujem o špecializáciu, ktorá týmito predmetmi nie je dostatočne pokrytá, môžete sa poradiť s garantom prof. Královičom o prípadnej možnosti individuálneho študijného plánu

Novinky v smernici rektora

 • Netreba kód študijného odboru 2508
 • Tlač je spravidla obojstranná
 • Z každej licenčnej zmluvy stačia 2 kópie

V predstihu pred odovzdaním

 • Skontrolujte si zadanie, prípadné zmeny riešte čím skôr
 • Získajte podpis na zadanie od školiteľa
  • Ak z vážnych dôvodov neviete získať školiteľov podpis (dlhodobá neprítomnosť v Bratislave), dajte vedieť B.Brejovej do konca budúceho týždňa a prácu odovzdajte bez podpisu školiteľa
 • Skontrolujte si prevod na text na stránke CRZP