1-INF-911/1-BIN-921 Bakalársky seminár (1), 1-INF-920/1-BIN-922 Bakalársky seminár (2) 2019/20

Úvod · Pravidlá · Kontakt · Návod · Témy · Kostra práce · Moodle
Zimný semester: DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1
Do 31.10. by ste mali mať v AIS schválenú tému, najneskôr začiatkom novembra doneste podpísané zadanie na študijné oddelenie. Bližšie detaily tu, formulár pre externých školiteľov tu.


LaTeX

Z Bakalárska práca
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Základy LaTeXu pre bakalársku prácu

Vhodné zdroje informácií o LaTeXu:

Čo ale budete pravdepodobne potrebovať k bakalárskej práci skúsime zhrnúť.

Potrebný softvér

 • Unix: TeXLive
 • Windows: MikTeX
 • Ak striedate OS, pozor na kódovanie diakritiky (ideálne UTF8) a kódovanie koncov riadkov (skúste napr. Linuxové príkazy fromdos a todos)
 • Existujú aj grafické alebo online prostredia na uľahčenie práce, viď wikibooks

Kostra práce

Ak chcete použiť LaTex, môžete si stiahnuť kostru bakalárskej práce, ktorá obsahuje požadovaný formát prvých strán a ukážky užitočných príkazov.

Kostra obsahuje niekoľko súborov:

 • súbor main.tex: hlavný súbor, v ktorom je kostra práce
 • ďalšie súbory .tex: jednotlivé kapitoly práce - úvod, kapitola, latex, lorem, záver
 • literatúra.bib: zoznam literatúry v BibTeXu
 • adresar images s obrázkami


Spúšťanie LaTeXu

Vo vhodnom editore upravujeme zdrojové texty (priklad.tex) a následne z nich vytvoríme pdf príkazom

pdflatex priklad.tex
 • Vytvorí priklad.pdf a a pomocné súbory, ktoré udržiavajú informáciu o obsahu, referenciách a pod., napr. priklad.aux, priklad.toc
 • V prípade, že sme robili väčšiu úpravu (referencie, kapitoly, obrázky... ) odporúča sa spustiť príkaz dvakrát
 • Ak máme viacero súborov, TeXujeme ten, ktorý obsahuje \begin{document} (v našom prípade main)
 • Pekná možnosť je urobiť si Makefile s vhodnými nastaveniami a následne používať ten (príklad v kostre práce)


Členenie práce

Bakalárska práca je vlastne kniha

\documentclass[12pt, oneside]{book}

a tým pádom sa očakáva členenie na kapitoly, podkapitoly, atď.

 • Kapitola \chapter{Nazov} - koniec kapitoly sa nerobí, kapitola skončí, keď začne iná
 • Podkapitola (Section) \section{Nazov}
 • E3te podrobnejšie členenie \subsection{Nazov}
 • Odstavec s malým nadpisom \paragraph{Nazov}
 • Ak niečo nechceme číslovať, použijeme *, avšak, ak to chceme v obsahu, musíme to do neho pridať
\chapter*{Úvod}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Úvod}

Obrázok, tabuľka

Samotný obrázok sa vkladá pomocou

\includegraphics[nastavenia veľkosti]{obrazok}

Obvykle však chceme obrázok aj s popiskom, preto ho vložíme ako figure, ktorá je vlastne "plávajúcim" objektom a vloží sa do dokumentu podľa nastavenia

\begin{figure}[nastavenia umiestnenia] % ak neviete, vynechajte alebo použite t ako top
 \centering
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{obrazok}
 \caption{Nadpis obrázku.}
\end{figure} 

Tabuľka sa vytvára pomocou

\begin{tabular}{| l c r |} % tri stĺpce, prvý zarovnaný doľava, druhý vycentrovaný a tretí zarovnaný doprava, medzi stĺpcami nie sú čiary ale na krajoch áno
 \hline     % na vrchu tabuľky je čiara
  1 & 2 & 3 \\ % prvý riadok, obsahy stĺpcov sú oddelené & na konci \\
  4 & 5 & 6 \\
  7 & 8 & 9 \\
 \hline     % aj dole je čiara (všimnite si, že medzi riadkami tabušky čiara nebola)
 \end{tabular}

Podobne ako pri obrázku aj tabuľku chceme ako označovaný objekt a tým pádom ju vkladáme do prostredia table

\begin{table}[t]
 \begin{center}
  \begin{tabular}{| l c r |}
  \hline
  1 & 2 & 3 \\
  4 & 5 & 6 \\
  7 & 8 & 9 \\
  \hline
  \end{tabular}
 \end{center}
 \caption{A simple table}
\end{table}

Odkazy v rámci textu (na obrázky a pod.)

Keď chceme odkazovať na nejakú kapitolu alebo inú časť knihy je dobré odkazovať na to číslom. Najprv vytvoríme label, na ktorý budeme odkazovať.

\chapter{Implementation}
\label{chap:implementation}

Následne sa môžeme odkazovať pomocou referencie, čo bude udržiavať správne číslo aj v prípade zmien v poradí kapitol a pod.

Ako konkrétne sme algoritmus implementovali vysvetlíme v Kapitole \ref{chap:implementation}

Podobne môžeme vytvoriť dvojicu label-referencia aj pre obrázok, tabuľku a pod. Dôležité je dať label pod popis.

\begin{figure}
\includegraphics[width=0.2\textwidth]{images/cervik}
\caption{Červík}\label{obr:cursus}
\end{figure}

Práca s literatúrou

 • Vhodné je použiť systém BibTeX
 • viď napr. http://en.wikipedia.org/wiki/BibTeX
 • v .bib súbore si spravíme zoznam použitých zdrojov, každému dáme label
 • v texte odkazujeme na zdroje pomocou \cite{label}
 • záznamy vo formáte pre BibTex si vieme stiahnuť z niektorých stránok (napr. Google scholar) alebo vytvoriť nástrojmi na prácu s literatúrou

Zaujímavé balíčky

Tu bude postupne pribúdať zoznam zaujímavých balíčkov v teXu, ktoré nájdeme a budeme považovať za užitočné, alebo ich odporučíte spolužiakom vy.

 • subfigure pekne urobí do jedného obrázku viac podobrázkov
 • listings highlightovanie a formátovanie zdrojového kódu vkladaného do TeXu
 • newalg pekné ale prácne formátovanie (pseudo)kódu

Kontrola originality záverečnej práce

Keďže sa práca kontroluje automaticky v centrálnom registri, je potrebné, aby bola vo formáte PDF, ktorý nesmie byť zaheslovaný a musí sa dať previesť na čistý text.

 • prevod na text si môžete otestovať [1]

Rozhodne zatiaľ neodovzdávajte prácu (alebo časti práce) do AISu. Prácu odovzdajte a označte v systéme AiS2 ako finálnu až po ubezpečení sa, že je to konečná verzia a že v nej nebudete robiť ďalšie úpravy. Prácu môže študent označiť ako finálnu IBA 1x.

Najnovšie verzie pdflatex-u by mali vytvoriť pdf súbor, ktorý sa dá dobre previesť na čistý text, avšak pri starších verziách môžete mať problémy s kódovaním diakritiky - výsledok môže byť napr.

 • Kl’uˇov´ slov´: jedno, druh´, tretie (pr´ ´c e a e ıpadne ˇtvrt´, piate) s e
 • Kl ’´uˇcov´e slov´a: jedno, druh´e, tretie (pr´ıpadne ˇstvrt´e, piate)

Pomôcť vám môže nainštalovanie balíčku fontov cm-super.