2-INF-185 Integrácia dátových zdrojov 2017/18

Materiály · Úvod · Pravidlá · Kontakt
Body z už opravených úloh nájdete na serveri v /grades/userid.txt
Dátumy odovzdania projektov:
1. termín: nedeľa 4.6. 22:00
2. termín: streda 20.6. 22:00
Oba termíny sú riadne, prvý je určený pre študentov, čo chcú mať predmet ukončený skôr. V oboch prípadoch sa pár dní po odvzdaní budú konať krátke osobné stretnutia s vyučujúcimi (diskusia k projektu a uzatváranie známky). Presné dni a časy dohodneme neskôr. Projekty odovzdajte podobne ako domáce úlohy do /submit/projekt


Pravidlá

From IDZ
Jump to: navigation, search

Známkovanie

 • Domáce úlohy: 55%
 • Návrh projektu: 5%
 • Projekt: 40%

Stupnica:

 • A: 90 a viac, B:80...89, C: 70...79, D: 60...69, E: 50...59, FX: menej ako 50%

Formát predmetu

 • Každý týždeň 3 vyučovacie hodiny, z toho cca prvá je prednáška a na ďalšie dve cvičenia. Na cvičeniach samostatne riešite príklady, ktoré doma dokončíte ako domácu úlohu.
 • Cez skúškové obdobie budete odovzdávať projekt. Po odovzdaní projektov sa bude konať ešte diskusia o projekte s vyučujúcimi, ktorá môže ovplyvniť vaše body z projektu.
 • Budete mať konto na Linuxovom serveri určenom pre tento predmet. Toto konto používajte len na účely tohto predmetu a snažte sa server príliš svojou aktivitou nepreťažiť, aby slúžil všetkým študentom. Akékoľvek pokusy úmyselne narušiť chod servera budú považované za vážne porušenie pravidiel predmetu.

Domáce úlohy

 • Termín DÚ týkajúcej sa aktuálnej prednášky je vždy do 9:00 v deň nasledujúcej prednášky (t.j. väčšinou o necelý týždeň od zadania).
 • Domácu úlohu odporúčame začať robiť na cvičení, kde vám môžeme prípadne poradiť. Ak máte otázky neskôr, pýtajte sa vyučujúcich emailom.
 • Domácu úlohu môžete robiť na ľubovoľnom počítači, pokiaľ možno pod Linuxom. Odovzdaný kód alebo príkazy by však mali byť spustiteľné na serveri pre tento predmet, nepoužívajte teda špeciálny softvér alebo nastavenia vášho počítača.
 • Domáca úloha sa odovzdáva nakopírovaním požadovaných súborov do požadovaného adresára na serveri. Konkrétne požiadavky budú spresnené v zadaní.
 • Ak sú mená súborov špecifikované v zadaní, dodržujte ich. Ak ich vymýšľate sami, nazvite ich rozumne. V prípade potreby si spravte aj podadresáre, napr. na jednotlivé príklady.
 • Dbajte na prehľadnosť odovzdaného zdrojového kódu (odsadzovanie, rozumné názvy premenných, podľa potreby komentáre)

Protokoly

 • Väčšinou bude požadovanou súčasťou úlohy textový dokument nazvaný protokol.
 • Protokol môže byť vo formáte .txt alebo .pdf a jeho meno má byť protocol.pdf alebo protocol.txt (nakopírujte ho do odovzdaného adresára)
 • Protokol môže byť po slovensky alebo po anglicky.
 • V prípade použitia txt formátu a diakritiky ju kódujte v UTF8, ale pre jednoduchosť môžete protokoly písať aj bez diakritiky. Ak je protocol v pdf formáte, mali by sa v ňom dať selektovať texty.
 • Vo väčšine úloh dostanete kostru protokolu, dodržujte ju.

Hlavička protokolu, vyhodnotenie

 • Na vrchu protokolu uveďte meno, číslo domácej úluhy a vaše vyhodnotenie toho, ako sa vám úlohu podarilo vyriešiť. Vyhodnotenie je prehľadný zoznam všetkých príkladov zo zadania, ktoré ste aspoň začali riešiť a kódov označujúcich ich stupeň dokončenia:
  • kód HOTOVO uveďte, ak si myslíte, že tento príklad máte úplne a správne vyriešený
  • kód ČASŤ uveďte, ak ste nevyriešili príklad celý a do poznámky za kód stručne uveďte, čo máte hotové a čo nie, prípadne ktorými časťami si nie ste istí.
  • kód MOŽNO uveďte, ak príklad máte celý, ale nie ste si istí, či správne. Opäť v poznámke uveďte, čím si nie ste istí.
  • kód NIČ uveďte, ak ste príklad ani nezačali riešiť
 • Vaše vyhodnotenie je pre nás pomôckou pri bodovaní. Príklady označené HOTOVO budeme kontrolovať námatkovo, k príkladom označeným MOŽNO sa vám pokúsime dať nejakú spätnú väzbu, takisto aj k príkladom označeným ČASŤ, kde v poznámke vyjadríte, že ste mali nejaké problémy.
 • Pri vyhodnotení sa pokúste čo najlepšie posúdiť správnosť vašich riešení, pričom kvalita vášho seba-hodnotenia môže vplývať na celkový počet bodov.

Obsah protokolu

 • Ak nie je v zadaní určené inak, protokol by mal obsahovať nasledovné údaje:
  • Zoznam odovzdaných súborov: o každom súbore uveďte jeho význam a či ste ho vyrobili ručne, získali z externých zdrojov alebo vypočítali nejakým programom. Ak máte väčšie množstvo súborov so systematickým pomenovaním, stačí vysvetliť schému názvov všeobecne. Súbory, ktorých mená sú špecifikované v zadaní, nemusíte v zozname uvádzať.
  • Postupnosť všetkých spustených príkazov, prípadne iných krokov, ktorými ste dospeli k získaným výsledkom. Tu uvádzajte príkazy na spracovanie dát a spúšťanie vašich či iných programov. Netreba uvádzať príkazy súvisiace so samotným programovaním (spúšťanie editora, nastavenie práv na spustenie a pod.), s kopírovaním úlohy na server a pod. Uveďte aj stručné komentáre, čo bolo účelom určitého príkazu alebo skupiny príkazov.
  • Zoznam zdrojov: webstránky a pod., ktoré ste pri riešení úlohy použili. Nemusíte uvádzať webstránku predmetu a zdroje odporučené priamo v zadaní.

Celkovo by protokol mal umožniť čitateľovi zorientovať sa vo vašich súboroch a tiež v prípade záujmu vykonať rovnaké výpočty, akými ste dospeli vy k výsledku. Nemusíte písať slohy, stačia zrozumiteľné a prehľadné heslovité poznámky.

Projekty

Cieľom projektu je vyskúšať si naučené zručnosti na konkrétnom projekte spracovania dát. Vašou úlohou je zohnať si dáta, tieto dáta analyzovať niektorými technikami z prednášok, prípadne aj inými technológiami a získané výsledky zobraziť v prehľadných grafoch a tabuľkách. Ideálne je, ak sa vám podarí prísť k zaujímavým alebo užitočným záverom, ale hodnotiť budeme hlavne voľbu vhodného postupu a jeho technickú náročnosť. Rozsah samotného programovania alebo analýzy dát by mal zodpovedať zhruba dvom domácim úlohám, ale celkovo bude projekt náročnejší, lebo na rozdiel od úloh nemáte postup a dáta vopred určené, ale musíte si ich vymyslieť sami a nie vždy sa prvý nápad ukáže ako správny. V projekte môžete využiť aj existujúce nástroje a knižnice, ale pokiaľ možno používajte nástroje spúšťané na príkazovom riadku.

Zhruba v dvoch tretinách semestra budete odovzdávať návrh projektu (formát txt alebo pdf, rozsah 0.5-1 strana). V tomto návrhu uveďte, aké dáta budete spracovávať, ako ich zoženiete, čo je cieľom analýzy a aké technológie plánujete použiť. Ciele a technológie môžete počas práce na projekte mierne pozmeniť podľa okolností, mali by ste však mať počiatočnú predstavu. K návrhu vám dáme spätnú väzbu, pričom v niektorých prípadoch môže byť potrebné tému mierne alebo úplne zmeniť. Za načas odovzdaný vhodný návrh projektu získate 5% z celkovej známky. Návrh odporúčame pred odovzdaním konzultovať s vyučujúcimi.

Cez skúškové obdobie bude určený termín odovzdania projektu. Podobne ako pri domácich úlohách odovzdávajte adresár s požadovanými súbormi:

 • Vaše programy a súbory s dátami (veľmi veľké dátové súbory vynechajte)
 • Protokol podobne ako pri domácich úlohách
  • formát txt alebo pdf, stručné heslovité poznámky
  • obsahuje zoznam súborov, podrobný postup pri analýze dát (spustené príkazy), ako aj použité zdroje (dáta, programy, dokumentácia a iná literatúra atď)
 • Správu k projektu vo formáte pdf. Na rozdiel od menej formálneho protokolu by správu mal tvoriť súvislý text v odbornom štýle, podobne ako napr. záverečné práce. Môžete písať po slovensky alebo po anglicky, ale pokiaľ možno gramaticky správne. Správa by mala mať tieto časti:
  • úvod, v ktorom vysvetlíte ciele projektu, prípadne potrebné poznatky zo skúmanej oblasti a aké dáta ste mali k dispozícii
  • stručný popis metód, v ktorom neuvádzajte detailne jednotlivé kroky, skôr prehľad použitého prístupu a jeho zdôvodnenie
  • výsledky analýzy (tabuľky, grafy a pod.) a popis týchto výsledkov, prípadne aké závery sa z nich dajú spraviť (nezabudnite vysvetliť, čo znamenajú údaje v tabuľkách, osi grafov a pod.). Okrem finálnych výsledkov analýzy uveďte aj čiastkové výsledky, ktorými ste sa snažili overovať, že pôvodné dáta a jednotlivé časti vášho postupu sa správajú rozumne.
  • diskusiu, v ktorej uvediete, ktoré časti projektu boli náročné a na aké problémy ste narazili, kde sa vám naopak podarilo nájsť spôsob, ako problém vyriešiť jednoducho, ktoré časti projektu by ste spätne odporúčali robiť iným než vašim postupom, čo ste sa na projekte naučili a podobne

Projekty môžete robiť aj vo dvojici, vtedy však vyžadujeme rozsiahlejší projekt a každý člen by mal byť primárne zodpovedný za určitú časť projektu, čo uveďte aj v správe. Dvojice odovzdávajú jednu správu, ale po odovzdaní projektu majú stretnutie s vyučujúcimi individuálne.

Ako nájsť tému projektu:

 • Môžete spracovať nejaké dáta, ktoré potrebujete do bakalárskej alebo diplomovej práce, prípadne aj dáta, ktoré potrebujte na iný predmet (v tom prípade uveďte v správe, o aký predmet ide a takisto upovedomte aj druhého vyučujúceho, že ste použili spracovanie dát ako projekt pre tento predmet). Obzvlášť pre BIN študentov môže byť tento predmet vhodnou príležitosťou nájsť si tému bakalárskej práce a začať na nej pracovať.
 • Môžete skúsiť zopakovať analýzu spravenú v nejakom vedeckom článku a overiť, že dostanete tie isté výsledky. Vhodné je tiež skúsiť analýzu aj mierne obmeniť (spustiť na iné dáta, zmeniť nejaké nastavenia, zostaviť aj iný typ grafu a pod.)
 • Môžete skúsiť nájsť niekoho, kto má dáta, ktoré by potreboval spracovať, ale nevie ako na to (môže ísť o biológov, vedcov z iných oblastí, ale aj neziskové organizácie a pod.) V prípade, že takýmto spôsobom kontaktujete tretie osoby, bolo by vhodné pracovať na projekte obzvlášť zodpovedne, aby ste nerobili zlé meno našej fakulte.
 • V projekte môžete porovnávať niekoľko programov na tú istú úlohu z hľadiska ich rýchlosti či presnosti výsledkov. Obsahom projektu bude príprava dát, na ktorých budete programy bežať, samotné spúšťanie (vhodne zoskriptované) ako aj vyhodnotenie výsledkov.
 • A samozrejme môžete niekde na internete vyhrabať zaujímavé dáta a snažiť sa z nich niečo vydolovať.

Opisovanie

 • Máte povolené sa so spolužiakmi a ďalšími osobami rozprávať o domácich úlohách resp. projektoch a stratégiách na ich riešenie. Kód, získané výsledky aj text, ktorý odovzdáte, musí však byť vaša samostatná práca. Je zakázané ukazovať svoj kód alebo texty spolužiakom.
 • Pri riešení domácej úlohy a projektu očakávame, že budete využívať internetové zdroje, najmä rôzne manuály a diskusné fóra k preberaným technológiám. Nesnažte sa však nájsť hotové riešenia zadaných úloh. Všetky použité zdroje uveďte v domácich úlohách a projektoch.
 • Ak nájdeme prípady opisovania alebo nepovolených pomôcok, všetci zúčastnení študenti získajú za príslušnú domácu úlohu, projekt a pod. nula bodov (t.j. aj tí, ktorí dali spolužiakom odpísať) a prípad ďalej podstúpime na riešenie disciplinárnej komisii fakulty.

Zverejňovanie

Zadania a materiály k predmetu sú voľne prístupné na tejto stránke. Prosím vás ale, aby ste nezverejňovali ani inak nešírili vaše riešenia domácich úloh, ak nie je v zadaní povedané inak. Vaše projekty môžete zverejniť, pokiaľ to nie je v rozpore s vašou dohodou so zadávateľom projektu a poskytovateľom dát.