2-INF-185 Integrácia dátových zdrojov 2019/20

Materiály · Úvod · Pravidlá · Kontakt
· Kým je univerzita zatvorená, predmet prebieha vo forme samoštúdia podľa pôvodného časového plánu. Preštudujte si prednášku a riešte domáce úlohy. V prípade otázok kontaktujte vyučujúcich emailom, na Facebookovej skupine alebo počas online konzultácií.
· Online konzultácie počas semestra (návod na stránke Programovania):
  Pondelok a stredu 17-17:30 na linke https://meet.google.com/czn-mpfg-ipx (odpovedá B. Brejová)
  Utorok a štvrtok 16:30-17:00 na linke https://meet.google.com/kjj-nrqa-szb (odpovedá T. Vinař).
  Cez skúškové si v prípade potreby dohodnite individuálne konzultácie.
· Body z už opravených úloh nájdete na serveri v /grades/userid.txt
· Dátumy odovzdania projektov: 1. termín: piatok 29.5., 2. termín: piatok 19.6.
Oba termíny sú riadne, prvý je určený pre študentov, ktorí chcú predmet ukončiť skôr. Pár dní po odovzdaní sa budú konať krátke osobné stretnutia s vyučujúcimi (diskusia k projektu a uzatváranie známky). Presné dni a časy dohodneme neskôr. Projekty odovzdajte podobne ako domáce úlohy do /submit/projekt


Genomika

From IDZ
Jump to navigation Jump to search

Stránka k predmetu 2-INF-269/15 Genomika

Obsahové prerekvizity

 • Metódy v bioinformatike a Integrácia dátových zdrojov
 • Ak ste skúsení v práci na príkazovom riadku v Linuxe, Integráciu je možné brať aj súčasne s Genomikou

Ciele predmetu

Základné ciele:

 • Vystaviť vás interdisciplinárnej komunikácii a spolupráci.
 • Budovať schopnosť rýchlo sa oboznámiť s podstatnými znalosťami z vám neznámej oblasti, ktorá vám umožní efektívne komunikovať s klientami a kolegami, ktorí nie sú informatici.
 • Rozvíjať schopnosti tímovej spolupráce a organizácie práce.
 • Vyskúšať si projekt, kde nastupujete do "rozbehnutého vlaku" (práca s existujúcim softvérom s potrebou vývoja vlastných rozšírení).

Vedomostná náplň pre všetkých:

 • Zoznámiť sa s modernými biotechnológiami, ktoré sú podstatným zdrojom fenoménu "big data" a sú základom moderného medicínskeho výskumu.

Pre vážnych záujemcov o bioinformatiku:

 • Vyskúšať si prácu s reálnymi biologickými dátami.
 • Prísť do kontaktu s odborníkmi z prírodných vied.

Hodnotenie

 • Písomná skúška: 50% (spoločná pre biológov aj informatikov)
 • Práca skupiny ako celku: 25%
 • (Preukázateľný) individuálny prínos k úspešnosti projektu: 25%
 • Známky A: 90+, B: 80+, C: 70+, D: 60+, E: 50+

Poznámky k hodnoteniu cvičení:

 • Obzvlášť malý alebo veľký podiel na práci skupiny môže vieť k individuálnej zmene váh (v extrémnych prípadoch môže individuálne hodnotenie tvoriť až 50% celej známky)
 • Za každú fázu skupinového projektu (t.j. po každom stretnutí) vám budú pridelené čierne a/alebo červené body
  • Červené body sú za splnené úlohy a ich počet odzrkadľuje kvalitu, kvantitu a náročnosť práce
  • Čierne body sú za úlohy, ktoré vám boli priradené, ale ktoré ste nesplnili, obzvlášť ak od nich závisí ďalší postup ostatných členov skupiny.
  • Čierne body môžu byť udelené aj za prístup narúšajúci úspešné napredovanie tímu (neospravedlnená neprítomnosť na stretnutí, narušenie práce spoločného servera a pod.)
  • Individuálne hodnotenie je neklesajúca funkcia od počtu červených bodov a nerastúca od počtu čiernych.

Prednášky

Čo si máte odniesť z prednášky?

 • Pochopiť podstatné myšlienky prezentácie / textu (o akej technológii sa bavíme, aký typ dát tam vystupuje, akým spôsobom ich získavame, aký je princíp fungovania)?
 • Nie je podstatné (ani možné) na 100% ovládať terminológiu
  • využívajte znalosti získané v MBI! (je dobré si pred prednáškou zopakovať relevantnú časť)
  • treba sa preniesť nad fakt, že nie každému slovu budete rozumieť
  • je ok sa na pár minút stratiť v detailoch (ale nie je ok sa stratiť na 70% prednášky)
  • treba sa priebežne pýtať rozumné otázky smerujúce k vyjasneniu podstatných vecí
  • (tréning k interdisciplinárnej komunikácii ide oboma smermi ;))
  • Don't panic! Väčšina prednášok je v knihe
 • Tréning v schopnosti rozlíšiť podstatné od nepodstatného (veľmi dôležitý do budúcnosti)
 • V prípade veľkých problémov sa môžeme dohodnúť na konzultáciách ku konkrétnym otázkam

Cvičenia

 • Cvičiaci Broňa Brejová a Tomáš Vinař
 • Tvorba prehliadača genómov na báze softvéru UCSC genome browser pre vybrané genómy.
 • Ak budú výsledky dobré, reálna šanca na využitie na Prírodovedeckej fakulte UK aj v medzinárodnej komunite!
 • Väčšinu práce budeme robiť v čase cvičení 2 vyučovacie hodiny týždenne kvôli ľahšej koordinácii. Prípadné neprítomnosti si bude treba nahradiť intenzívnejšou prácou doma.

Je toto reálny model niečoho s čím sa môžem stretnúť v praxi?

 • Vo väčšine firiem nastupujete do rozbehnutého projektu.
 • Nie je neobvyklé, že skupina ľudí odíde a zanechá po sebe nesúrodú dokumentáciu a rozrobenú prácu, na ktorej vy musíte pokračovať.
 • Nie príliš schopný manažér.
 • Firmy so stabilným produktom používajú zabehnuté technológie (z vášho pohľadu legacy postupy s prvkami zastaralých programovacích jazykov); nie je finančne ani časovo možné neustále refaktorovať na nové platformy
 • V tomto projekte: hlavná časť softvéru v C/C++, Perl; databáza MySQL - jadro podporného softvéru vyvinuté na prelome tisícročí
 • Ťažiskom projektu je vyhľadávanie, spracovanie a porozumenie dátam
 • Vývoj softvéru je pomocný prvok s dôrazom na dosiahnutie konkrétneho cieľa; kľúčová je reprodukovateľnosť, vítaná je znovupoužiteľnost v iných kontextoch

Typický priebeh cvičenia

Budeme podľa potreby striedať nasledujúce aktivity

 • Krátke prezentácie členov tímu o postupe / dosiahnutí cieľov (vrátane prezentácie informácií, ktoré by mohli byť užitočné kolegom pri ich práci ale aj vysvetlenie významu spracovaných dát)
 • Diskusia k aktuálnym problémom, brain storming ohľadom riešenia aktuálnych problémov
 • Rozdelenie práce na nových cieľoch
 • Individuálna alebo skupinová práca, cvičiaci pomôžu riešiť technické problémy / zodpovedať otázky.
 • Môžeme sa porozprávať aj o terminológii potrebnej k ďalšej prednáške

Ǔlohy pre vás

 • Skúste si spraviť cvičenie na prácu s UCSC prehliadačom
 • Rozmyslíme a dohodneme si spôsob organizácie a koordinácie v rámci skupiny
 • Vyplniť dotazník: [1], prijať pozvánku za člena Github projektu
 • Skúsiť sa prihlásiť na server
 • Pre ďalšiu prednášku je vhodné si z MBI zopakovať úvod do biológie pre informatikov (cvičenie) a prednášku o sekvenovaní a zostavovaní genómov

Koordinácia v rámci skupiny a s cvičiacimi

Mali by ste si vytvoriť spôsob organizácie práce a jej výsledkov v rámci skupiny

 • Mala by existovať verejne dostupná a prehľadná dokumentácia k všetkému, čo ste robili
  • Celkový komentár, o čo v danej úôlohe ide
  • Kde ste stiahli dáta, ako ste ich spracovali (ideálne postupnosť všetkých relevantných príkazov), poznámky k problematickým krokom
  • Genome browser by mal mať tiež informácie o jednotlivých trackoch pre používateľov, s linkou na technickejšiu dokumentáciu
  • V angličtine, ale stačia stručné poznámky
 • Mal by byť verejne prístupný archív zdrojových kódov všetkých programov, ktorý ste pre predmet napísali
 • Spracovávané dáta by mali byť na serveri genomika v adresári /data, okrem príliš veľkých medzivýslekdov
 • Malo by byť tiež jasné, kto pracuje na akej úlohe, aké úlohy sú ešte nepriradené, aké veci treba ešte dorobiť, čo už je hotové a pod.

Každému študentovi tiež vytvoríme Google doc, do ktorého si bude písať denník

 • Stručný heslovitý prehľad, čo sa podarilo spraviť v jendotlivých týždňoch semestra, prípadne väčšie prekážky, ktoré bolo treba pritom riešiť
 • Použitie pri hodnotení
 • Do denníka vám tiež nakopírujeme pridelené body

Osvedčené z minulého roku:

 • Zdrojový kód na Githube (napr. [2])
 • Dokumentácia ako wiki na Githube (napr. [3])
 • Organizácia úloh ako Project na GitHube [4]
 • Plus vhodná organizácia súborov na serveri a dokumentácia pre používateľov

Github na tento rok: https://github.com/fmfi-genomika/genomika-2019

Neverejné dáta

 • Niektorí budú pracovať aj so zatiaľ nezverejnenými dátami vyprodukovanými na PriFUK v spolupráci so zahraničím
 • Tieto dáta ani výsledky z nich získané nikde nezverejňujte
 • Všeobecné postupy pri ich spracovaní môžete zverejniť, bez podrobností o biologickom význame týchto dát
 • Ďalšiu dokumentáciu, ktorá by mala zostať zatiaľ neverejná, budeme ukladať podľa potreby na zdieľaný Google doc