Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, LS 2016/17

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Projekt · Netbeans · Odovzdávanie · Test a skúška
· Vyučujúcich môžete kontaktovať pomocou e-mailovej adresy E-prg.png (bude odpovedať ten z nás, kto má príslušnú otázku na starosti alebo kto má práve čas).
· Predvádzanie projektov bude v pondelok 5.6. od 9:00 do 12:00 a v utorok 6.6 od 12:00 do 13:30 (po skúške), oboje v miestnosti M217. Na termín sa prihláste v AIS. Ak robíte vo dvojici, prihlási sa iba jeden člen dvojice.
· Body zo záverečného testu sú na testovači. Poradie príkladov: P1: do šírky, P2: topologické, P3: výnimky, P4: iterátor, P5: testy, P6: strom. Bolo potrebné získať aspoň 20 bodov zo 40.
· Opravný test bude 19.6.2017 od 9:00 v miestnosti M-I. Na termín sa prihláste v AISe.
· Zapisovanie známok a osobné stretnutia ku skúške budú v utorok 13.6. 13:30-14:30 v M163 a v stredu 14.6. 14:00-14:30 v M163.


Cvičenia 11

Z Programovanie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Cieľom dnešného cvičenia je precvičiť si prácu s aritmetickými výrazmi a binárnymi stromami.

Stromy pre aritmetické výrazy

 • Nižšie nájdete program, ktorý obsahuje niektoré funkcie z prednášok na prácu s aritmetickými výrazmi uloženými ako strom
 • Rozšírte tento program tak, aby sa v aritmetickom výraze mohla vyskytovať aj premenná x. Tá sa spozná podľa toho, že v položke op štruktúry node je uložený znak 'x' (položka val sa v takýchto vrcholoch nepoužíva).
  • Napíšte funkciu, ktorá dostane nezáporné celé číslo n a zostaví strom, ktorý reprezentuje x^{n}, pričom použije len vrcholy pre premennú x a pre násobenie.
  • Modifikujte funkciu evaluate, aby pracovala aj pre výrazy s premennou x, pričom hodnotu tejto premennej dostane ako parameter, t.j. hlavička bude double evaluate(node *v, double x). Overte, že ak tútu funkciu spustíte pre váš strom zodpovedajúci x^{n}, dostanete správny výsledok.
  • Modifikujte aj funkciu infix, aby správne vypisovala výraz s premennou x

Binárne stromy

 • Napíšte funkciu dvojicky(node *root), ktorá spočíta počet všetkých vnútorných vrcholov v binárnom strome s koreňom root takých, že ich ľavé aj pravé dieťa majú v svojom dátovom poli uloženú tú istú hodnotu.
 • Napíšte rekurzívnu funkciu, ktorá každému uzlu binárneho stromu prirobí smerník na otca do položky parent typu node *. Funkcia bude mať hlavičku void assignParent(node *v, node *parent) kde vrchol parent je otcom vrchola v, alebo NULL ak v je koreň a teda nemá otca. Funkcia doplní otca vrcholu v aj všetkým jeho potomkom, t.j. napr. synom vrchola v nastaví ako otca smerník na v. Použite nasledujúcu štruktúru pre vrchol stromu:
struct node {
  /* vrchol stromu */
  dataType data;
  node * left; /* lavy podstrom */
  node * right; /* pravy podstrom */
  node * parent; /* otec vrcholu */
};

Ešte stromy

 • Máme binárny strom, v ktorom má každý vrchol buď dve deti a v dátovom poli uložený znak '#' alebo nemá žiadne deti a v dátovom poli má uložený znak '*'. Keď tento strom vypíšeme v preorder poradí, dostaneme postupnosť ##*#*** Nakreslite, ako vyzerá tento strom.
 • Napíšte funkciu, ktorá binárny strom upraví tak, že v dátovej časti vrcholov bude node * next ukazujúci na nasledujúci vrchol stromu v
  • infixovom poradí
  • prefixovom poradí

Program pre prácu so stromami pre aritmetické výrazy

#include <iostream>
#include <cassert>
using namespace std;

struct node { /* vrchol stromu */
  double val;   /* ciselna hodnota */
  char op;    /* operator '+', '-', '*', '/', 
           * alebo ' ' ak ide o hodnotu */
  node * left;  /* lavy podvyraz alebo NULL */
  node * right;  /* pravy podvyraz alebo NULL */
};

node * createOp(char op, node *left, node *right) {
  /* vytvori novy vrchol stromu s operatorom op
   * a do jeho laveho a praveho podvyrazu ulozi
   * smerniky left a right. */
  node *v = new node;
  v->left = left;
  v->right = right;
  v->op = op;
  return v;
}

node * createNum(double val) {
  /* Vytvori novy vrchol stromu s danou hodnotou,
   * lavy a pravy podvyraz bude prazdny, op bude medzera */
  node *v = new node;
  v->left = NULL;
  v->right = NULL;
  v->op = ' ';
  v->val = val;
  return v;
}

void infix(node *v) {
  /* funkcia na tlac vyrazu v infixovej notacii */
  if(v->op == ' ') {
    cout << ' ' << v->val;
  }
  else {
    cout << " (";
    infix(v->left);
    cout << " " << v->op;
    infix(v->right);
    cout << " )";
  }
}

double evaluate(node *v) {
  /* vyhodnoti vyraz dany stromom s korenom vo vrchole v */
  assert(v != NULL);

  /* ak je operator medzera, vratime jednoducho hodnotu */
  if (v->op == ' ') {
    return v->val;
  }

  /* rekurzivne vyhodnotime lavy a pravy podvyraz */
  double valLeft = evaluate(v->left);
  double valRight = evaluate(v->right);

  /* Hodnotu laveho a praveho podvyrazu spojime podla typu operatora
   * a vratime. Prikaz break netreba, pouzivame return. */
  switch (v->op) {
    case '+': return valLeft + valRight;
    case '-': return valLeft - valRight;
    case '*': return valLeft * valRight;
    case '/': return valLeft / valRight;
    default: assert(false);
  }
}

int main(void) {
  node * vyraz = createOp('+', createNum(2), createNum(3));

  // vypis vyrazu
  cout << "Vyraz: ";
  infix(vyraz);
  cout << endl;

  // vyhodnotenie vyrazu
  cout << "Hodnota: " << evaluate(vyraz) << endl;
}