Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, LS 2016/17

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Projekt · Netbeans · Odovzdávanie · Test a skúška
· Vyučujúcich môžete kontaktovať pomocou e-mailovej adresy E-prg.png (bude odpovedať ten z nás, kto má príslušnú otázku na starosti alebo kto má práve čas).
· Predvádzanie projektov bude v pondelok 5.6. od 9:00 do 12:00 a v utorok 6.6 od 12:00 do 13:30 (po skúške), oboje v miestnosti M217. Na termín sa prihláste v AIS. Ak robíte vo dvojici, prihlási sa iba jeden člen dvojice.
· Body zo záverečného testu sú na testovači. Poradie príkladov: P1: do šírky, P2: topologické, P3: výnimky, P4: iterátor, P5: testy, P6: strom. Bolo potrebné získať aspoň 20 bodov zo 40.
· Opravný test bude 19.6.2017 od 9:00 v miestnosti M-I. Na termín sa prihláste v AISe.
· Zapisovanie známok a osobné stretnutia ku skúške budú v utorok 13.6. 13:30-14:30 v M163 a v stredu 14.6. 14:00-14:30 v M163.


Cvičenia 13

Z Programovanie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Spúšťanie programu Hello world

V Netbeans

Vytvorenie projektu:

 • V menu zvolíme New Project
 • Na prvej obrazovke zvolíme Categories: Java a Projects: Java Application
 • Na ďalšej obrazovke Project name: hello a Create Main Class: hello.Hello
 • Do súboru Hello.java napíšeme text:
 
package hello;

public class Hello {

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World!");
  }
}
 • Potom spúšťame podobne ako program v jazyku C++

V Linuxe na príkazovom riadku

Ak chcete Javu skúsiť bez použitia Netbeans:

 • Vytvoríme adresár hello, v ňom súbor Hello.java s rovnakým obsahom ako vyššie
 • Kompilácia javac hello/Hello.java (vznikne súbor hello/Hello.class)
 • Spustenie java hello.Hello
 • Pozor, meno adresára musí sedieť s menom balíčka (hello), meno súboru s menom triedy (Hello)
 • Ak vynecháme riadok package hello, môžeme mať súbor Hello.java priamo v aktuálnom adresári.

Referencie, polia v Jave

 • Odsimulujte nasledovný program a nakreslite, ako budú vyzerať premenné v pamäti v oboch prípadoch, keď sa vykonal riadok označený (*). Zistite, čo program vypíše.
package prog;
public class Prog {

  static void vypis(int[][] a) {
    if (a != null) {
      for (int i = 0; i < a.length; i++) {
        for (int j = 0; j < a[i].length; j++) {
          System.out.print(" " + a[i][j]);
        }
        System.out.println();
      }
    } else {
      System.out.println("null");
    }
  }

  static int[] vytvorRiadok() {
    return new int[2];
  }

  static void vytvorMaticu(int[][] a) {
    if (a == null) {
      a = new int[2][];
    }
    a[0] = vytvorRiadok();
    a[1] = a[0];
    a[0][0] = 1; // (*)
  }

  public static void main(String[] args) {
    int[][] a = new int[2][];
    vytvorMaticu(a);
    int[][] b = null;
    vytvorMaticu(b);
    vypis(a);
    vypis(b);
  }
}

Matice a súbory v Jave

 • Napíšte funkciu static int[][] transpose(int[][] a), ktorá transponuje danú maticu a, teda vytvorí a vráti novú maticu, ktorá bude mať v stĺpcoch uložené riadky matice a. Môžete predpokladať, že vstupná matica má všetky riadky rovnako dlhé.
 • Napíšte program, ktorý zo súboru matica.txt načíta najprv počet riadkov a stĺpcov matice a potom jej jednotlivé prvky (celé čísla). Do súboru matica2.txt vypíše transponovanú maticu k vstupnej matici v rovnakom formáte, teda najskôr počet riadkov a stĺpcov a potom jednotlivé riadky.

Náhodné čísla

 • Pozrite si dokumentáciu k triede Random v balíčku java.util a napíšte program, ktorý odsimuluje 10 hodov kockou, teda vypíše 10 náhodných celých čísel od 1 po 6.
 • Napíšte program, ktorý odsimuluje 10 hodov nevyváženou mincou, pri ktorej v každom hode s pravdepodobnosťou 80% padne hlava a s pravdepodobnosťou 20% prípadoch padne znak. Pomôcka: Ak sa chceme rozhodovať medzi dvoma vecami s určitou pravdepodobnosťou x, môžeme vygenerovať náhodné desatinné číslo z intervalu [0,1) a ak je toto náhodné číslo menej ako x, zvolíme jednu možnosť a ak viac ako x, zvolíme druhú.
 • Spravte si generátor náhodných vstupov pre DÚ12: program načíta od užívateľa rozmery matice a vygeneruje maticu vyplnenú náhodnými písmenami. Maticu zapíšte do súboru v požadovanom formáte.
  Pomôcka: Ak sa chcete vygenerovať náhodné písmeno, vygenerujte číslo x od 0 po 25, pripočítajte ho k znaku 'a' a výsledok explicitne pretypujte na char: (char)('a'+x)
  Variant: V matici s náhodnými písmenami nebudú veľké štvorce rovkanej farby. Preto skúste proces generovania zmeniť tak, aby v generovaných maticiach vznikali väčšie súvislé oblasti rovnakej farby.