Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, LS 2017/18

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Netbeans · Testovač · Test a skúška
· Vyučujúcich môžete kontaktovať pomocou e-mailovej adresy E-prg.png (bude odpovedať ten z nás, kto má príslušnú otázku na starosti alebo kto má práve čas).
· DÚ10 je zverejnená, odovzdávajte do stredy 16.5. 22:00.
· Bonusový projekt odovzdávajte do pondelka 21.5. 22:00 na testovači. Predvádzanie projektov bude po prvom termíne skúšky v stredu 23.5. (t.j. začneme medzi 11:45 a 12:00 v H6). Ak vtedy nemôžete prísť, kontaktujte vyučujúce, dohodneme iný termín.
· Opravný/náhradný test bude v pondelok 28.5. o 10:00 v F1-108. V prípade záujmu sa prihláste v AISe.
· Na termíny skúšok sa zapisujte v AIS. Termíny: streda 23.5. (riadny), štvrtok 7.6. (riadny alebo 1. opravný), streda 20.6. (1. alebo 2. opravný) plus v prípade potreby ešte jeden termín v poslednom týždni skúškového. Prípadné konflikty nám dajte vedieť čím skôr. Ďalšie informácie na stránke Test a skúška.


Cvičenia 15

Z Programovanie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Aritmetický strom

Do aritmetického stromu z prednášky 27 spravte nasledujúce zmeny:

 • Doprogramujte triedu Times pre násobenie a pridajte násobenie do testovacieho výrazu v metóde main.
 • Pri vypisovaní (metóda toString) sa triedy Plus a Times správajú podobne, zmena je iba v znamienku. Naprogramujte teda toString už v triede BinaryNode, s tým, že bude volať pomocnú abstraktnú metódu operatorToString, ktorá vráti reťazcovú reprezentáciu príslušného znamienka ("+" alebo "*")

Progression

 • Nižšie je uvedený kód abstraktnej triedy Progression, ktorá predstavuje celočíselnú postupnosť a dokáže jeden za druhým generovať jej členov, pričom si v premennej index pamätá index posledne vygenerovaného členu. Jediná public metóda tejto triedy je print, ktorá vypíše zadaných počet prvkov na obrazovku.
  • Všimnite si, že premenná index je pre podtriedy tejto triedy "read-only", lebo jej hodnotu môžu zistiť pomocou metódy getIndex, ale nemôžu ju meniť.
 • Napíšte triedu ArithmeticProgression, ktorá bude podtriedou Progression a bude reprezentovať aritmetickú postupnosť, ktorá je v konštruktore zadaná nultým prvkom a rozdielom medzi dvoma nasledujúcimi prvkami.
  • Ak do main dáme Progression ap = new ArithmeticProgression(1, 3); ap.print(10);, program by mal vypísať 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28
  • Stačí implementovať konštruktor a currentValue()
 • Napíšte triedu FibonacciProgression, ktorá bude reprezentovať Fibonacciho postupnosť, ktorá má pre účely tohto cvičenia nultý prvok 1, prvý prvok 1 a každý ďalší prvok je súčtom predchádzajúcich dvoch. Prvý prvok sa dá tiež reprezentovať ako súčet nultého a fiktívneho mínus prvého s hodnotou nula.
  • Ak do main dáme Progression fp = new FibonacciProgression(); fp.print(10);, program by mal vypísať 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55.
  • Implementujte konštruktor, currentValue, firstvalue, nextValue
 • Nižšie nájdete aj implementáciu triedy ProgressionSum, ktorá reprezentuje postupnosť, ktorá vznikla ako súčet dvoch postupností, ktoré dostane v konštruktore.
  • Ak do main dáme Progression ps = new ProgressionSum(fp, fp); ps.print(10);, chceli by sme dostať dvojnásobok Fibonacciho postupnosti, teda 2 2 4 6 10 16 26 42 68 110. Nie je to však tak. Prečo? Ako prebieha volanie nextValue() pre premennú triedy ProgressionSum? Aké všetky metódy sa volajú a v akom poradí?
  • Zmeňte riadok s vytvorením postupnosti ps tak, aby program mal požadované správanie.

Trieda Progression

package prog;

/** Trieda reprezentujuca celociselnu postupnost. */
public abstract class Progression {

  /** Aktualny index prvku postupnosti. */
  private int index;

  /** Konstruktor */
  protected Progression() {
    index = 0;
  }

  /** Vrati aktualny index prvku postupnosti */
  protected int getIndex() {
    return index;
  }

  /** Vrati hodnotu postupnosti pre aktualny index */
  protected abstract int currentValue();

  /** Restartuje index na 0 a vrati nulty prvok. */
  protected int firstValue() {
    index = 0;
    return currentValue();
  }

  /** Zvysi index o 1 a vrati aktualny prvok. */
  protected int nextValue() {
    index++;
    return currentValue();
  }

  /** Vypise prvych n prvkov postupnosti. */
  public void print(int n) {
    System.out.print(firstValue());
    for (int i = 1; i < n; i++) {
      System.out.print(" " + nextValue());
    }
    System.out.println(); 
  }

  public static void main(String[] args) {
  }
}

Trieda ProgressionSum

class ProgressionSum extends Progression {

  Progression p1, p2;

  ProgressionSum(Progression p1, Progression p2) {
    this.p1 = p1;
    this.p2 = p2;
  }

  @Override
  protected int currentValue() {
    return p1.currentValue() + p2.currentValue();
  }

  @Override
  protected int nextValue() {
    p1.nextValue();
    p2.nextValue();
    return super.nextValue();
  }

  @Override
  protected int firstValue() {
    p1.firstValue();
    p2.firstValue();
    return super.firstValue();
  }
}