Programovanie (1) v C/C++
1-INF-127, ZS 2017/18

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Netbeans · SVGdraw · Testovač
· Vyučujúcich môžete kontaktovať pomocou e-mailovej adresy E-prg.png (bude odpovedať ten z nás, kto má príslušnú otázku na starosti alebo kto má práve čas).
· Tretia písomka bude v stredu 29.11. o 18:15. Bude pokrývať rekurziu, znaky, reťazce, smerníky (vrátane smerníkov na struct), vektor, matice
· DÚ3 je zverejnená, odovzdávajte do pondelka 20.11. 22:00.
· Prosíme študentov, aby si pravidelne čítali e-maily na @uniba.sk adrese alebo aby si tieto emaily presmerovali na adresu, ktorú pravidelne čítajú, viď návod tu: [1]


Cvičenia 2

Z Programovanie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Úlohou tohto cvičenia je precvičiť si logické výrazy a podmienky a použitie cyklov.

 • Prvý príklad skúste vyriešiť bez počítača. V ďalších príkladov naprogramujte požadovaný program a otestujte, že správne funguje.
 • Ak potrebujete radu od cvičiacich, hláste sa.
 • Na cvičení asi nestihnete spraviť všetky príklady, zvyšné môžete riešiť doma alebo na doplnkových cvičeniach v piatok. Cieľom je, aby ste si dôkladne precvičili preberanú látku.

Podobne budú prebiehať aj ďalšie cvičenia.

Logické výrazy a podmienky

 • Nasledujúce dva úryvky programu robia to isté, pričom prvý používa logický operátor && (and) a druhý používa dva príkazy if:
//Verzia 1:
if(x>0 && y>0) { cout << "Yes!"; }

//Verzia 2:
if(x>0) {
 if(y>0) { cout << "Yes!"; }
}
 • Podobne nahraďte logické operátory && a || aj v nasledujúcich príkazoch:
if(x>0 || y>0) { cout << "Yes!"; }
if(x>0 || (x<0 && y<0)) { cout << "Yes!"; }
if(x<0 && (y<0 || z<0)) { cout << "Yes!"; }
 • Nech x je nejaká logická hodnota. Čomu sa rovnajú nasledovné výrazy?
x && true 
x && false 
x || true 
x || false
x && x
x || x 
x && !x
x || !x
x == true 
x == false

Druhé mocniny

Napíšte program, ktorý pomocou cyklu for vypíše tabuľku druhých mocnín čísel 1,2,...,10. Výstup bude mať takúto formu:

1 na druhu je 1
2 na druhu je 4
3 na druhu je 9
...
10 na druhu je 100

Druhé mocniny ešte raz

Do predchádzajúceho programu pridajte výpis súčtu všetkých vypísaných druhých mocnín

1 na druhu je 1
...
10 na druhu je 100
sucet druhych mocnin je 

Vypisovanie čísel

Napíšte program, ktorý od užívateľa načíta hodnotu N a vypíše štvorec veľkosti NxN obsahujúci čísla nasledovne (vyskúšajte všetky tri spôsoby):

 • V prvom riadku budú samé 1, v druhom samé 2, ..., v poslednom samé N
 • V každom riadku budú čísla od 1 po N
 • Rovnaké čísla budú uhlopriečne
1 1 1 1  1 2 3 4  1 2 3 4
2 2 2 2  1 2 3 4  2 3 4 5
3 3 3 3  1 2 3 4  3 4 5 6
4 4 4 4  1 2 3 4  4 5 6 7

Hádaj číslo

Na prednáške bola naprogramovaná hra Hádaj číslo, kde si počítač "myslí číslo" od 1 do 100 a používateľ háda, o ktoré číslo ide. Upravte program nasledovne:

 • Program umožní používateľovi sa vzdať, napríklad keď používateľ zadá 0. V tom prípade program vypíše hľadané číslo a skončí.
 • Program bude počítať počet kôl, ktoré používateľ potreboval na uhádnutie čísla a na konci ho vypíše.

Vykreslenie špirály

Špirála pre n=10

Napíšte program, ktorý vykreslí špirálu korytnačou grafikou ako na obrázku vpravo. Špirála pozostáva z n úsečiek, pričom prvá má dĺžku d a každá ďalšia je o d dlhšia od predchádzajúcej. Čísla n, d a veľkosť obrázku size načítajte od užívateľa (môžete použiť kostru programu nižšie). Korytnačka nech začína v strede obrázku natočená doprava.

 • Vyskúšajte rôzne hodnoty na vstupe a pozrite si výsledok.
 • Vytvorený obrázok si pozrite programom Firefox, aby ste videli animáciu korytnačky
 • Program môžete skúsiť modifikovať tak, aby si sám spočítal vhodnú veľkosť obrázku na základe hodnôt n a d tak, aby okolo špirály zostal ešte nejaký voľný okraj.
#include <iostream>
#include "../SVGdraw.h"
using namespace std;

int main() {
  // načítanie vstupu
  int n, d, size;
  cout << "Zadajte velkost obrazku: ";
  cin >> size;
  cout << "Zadajte pocet ciar spiraly n: ";
  cin >> n;
  cout << "Zadajte dlzku kroku spiraly d: ";
  cin >> d;

  // vytvorenie obrázka a korytnačky
  Turtle turtle(size, size, "image.svg", size / 2, size / 2, 0);

  // TODO: váš kód tu

  // ukončenie vykresľovania
  turtle.finish();
}

Vykreslenie mnohouholníka

Napíšte program, ktorý korytnačou grafikou vykreslí pravidelný n-uholník. V programe si zadefinujte a použite nasledujúce premenné

  int size = 300; /* veľkosť obrázku */
  int length = 200; /* dĺžka strany */
  int n = 4; /* počet strán */
 • Vyskúšajte meniť hodnoty premenných a pozrite si výsledok.

Riešenia

Logické výrazy a podmienky

if(x>0 || y>0) { cout << "Yes!"; }

  if (x>0) { cout << "Yes!"; }
  else if (y>0) { cout << "Yes!"; }
  
  
if (x>0 || (x<0 && y<0)) { cout << "Yes!"; }
  
  if (x>0) { cout << "Yes!"; }
  else if (x<0){
    if (y<0) { cout << "Yes!"; }
  }
  
  
if (x<0 && (y<0 || z<0)) { cout << "Yes!"; }

  if (x < 0) {
    if (y < 0) { cout << "Yes!"; } 
    else if (z < 0) { cout << "Yes!"; }
  }
x && true = x
x && false = false
x || true = true
x || false = x
x && x = x
x || x = x
x && !x = false
x || !x = true
x == true = x
x == false = !x

Druhé mocniny

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int N;
  cin >> N;
  
  for (int i=1; i<=N; i++) {
    cout << i << " na druhu je " << i*i << endl;
  }
}

Druhé mocniny ešte raz

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int N;
  cin >> N;

  int sucet = 0;
  for (int i = 1; i <= N; i++) {
    cout << i << " na druhu je " << i*i << endl;
    sucet += i * i;
  }
  cout << "sucet druhych mocnin je " << sucet << endl;
}

Vykreslenie špirály

#include <iostream>
#include "../programko/SVGdraw.h"
using namespace std;

int main() {
  // načítanie vstupu
  int n, d, size;
  cout << "Zadajte velkost obrazku: ";
  cin >> size;
  cout << "Zadajte pocet ciar spiraly n: ";
  cin >> n;
  cout << "Zadajte dlzku kroku spiraly d: ";
  cin >> d;

  // vytvorenie obrázka a korytnačky 
  Turtle turtle(size, size, "image.svg", size / 2, size / 2, 0);

  // vykreslenie špirály
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    turtle.forward(i * d);
    turtle.turnLeft(90);
  }

  // ukončenie vykresľovania
  turtle.finish();
}

Vykreslenie mnohouholníka

#include "../SVGdraw.h"

using namespace std;

int main() {
  int size = 300; /* veľkosť obrázku */
  int length = 100; /* dĺžka strany */
  int n = 5; /* počet strán */
  
  Turtle turtle(size, size, "image.svg", (size-length)/2, size, 0);

  for (int i=1; i<=n; i++){
    turtle.forward(length);
    turtle.turnLeft((double)360/n);
  }
  turtle.finish();
  
  return 0;
}