Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, LS 2018/19

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Netbeans · Testovač · Test a skúška
· Vyučujúcich môžete kontaktovať pomocou e-mailovej adresy E-prg.png (bude odpovedať ten z nás, kto má príslušnú otázku na starosti alebo kto má práve čas).
· DÚ10 je zverejnená, odovzdávajte do stredy 15.5. 22:00.
· Nepovinné projekty odovzdajte do utorka 21.5. 22:00. Predvádzanie štvrtok 23.5. po skúške (cca o 12:00)
· Najbližšia rozcvička bude v stredu 15.5. (o grafoch).
· Druhá písomka bude v pondelok 20. mája o 16:30 v posluchárni A.


Letný semester, úvodné informácie

Z Programovanie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Predmet 1-INF-166 Programovanie (2) v Jave nadväzuje na predmet 1-INF-127 Programovanie (1) v C/C++. Oba sú určené študentom prvého ročníka bakalárskych študijných programov Informatika a Bioinformatika.

Rozvrh

 • Prednášky: pondelok 9:00-10:30 v F1-247
 • Cvičenia: streda 8:10-9:40 v I-H6

Vyučujúci

Konzultácie po dohode e-mailom

Kontaktný e-mail

 • Ak nemáte otázku na konkrétnu osobu, odporúčame vyučujúcich kontaktovať pomocou spoločnej adresy e-mailovej adresy E-prg.png.
 • Odpovie vám ten z nás, kto má na starosti príslušnú otázku alebo kto má práve čas.

Ciele predmetu

 • prehĺbiť a rozšíriť zručnosti v algoritmickom uvažovaní, písaní a ladení programov z predchádzajúceho semestra
 • oboznámiť sa so základnými programovými a dátovými štruktúrami jazyka Java
 • zvládnuť základy objektovo-orientovaného programovania a tvorby programov s grafickým užívateľským rozhraním
 • oboznámiť sa so základnými algoritmami na prácu s grafmi

Literatúra

 • Predmet sa nebude striktne riadiť žiadnou učebnicou. Prehľad preberaných tém a stručné poznámky nájdete na stránke predmetu, doporučujeme Vám si na prednáškach a cvičeniach robiť vlastné poznámky.
 • Pri štúdiu Vám môžu pomôcť knihy o jazyku Java, o programovaní všeobecne a o algoritmoch preberaných na prednáške. Tu je výber z vhodných titulov, ktoré sú k dispozícii na prezenčné štúdium vo fakultnej knižnici:
 • Tutoriál k jazyku Java a referenčná príručka k štandardným knižniciam

Priebeh semestra

 • Na prednáškach budeme preberať obsah predmetu. Prednášky budú dve vyučovacie hodiny do týždňa.
 • Cvičenia budú dve vyučovacie hodiny do týždňa v počítačovej učebni a ich cieľom je aktívne si precvičiť učivo. Niektoré cvičenia budú začínať rozcvičkou, ktorú budete riešiť na počítači a odovzdávať na testovači. Ďalšou časťou cvičenia je precvičovanie príkladov k predchádzajúcim prednáškam.
 • Domáce úlohy navrhujeme tak, aby Vám ich riešenie pomohlo osvojiť si a precvičiť si učivo, čím sa okrem iného pripravujete aj na záverečnú skúšku. Okrem tohto sú za domáce úlohy body do záverečného hodnotenia. Najviac sa naučíte, ak sa Vám domácu úlohu podarí samostatne vyriešiť, ale ak sa vám to napriek vášmu úsiliu nedarí, neváhajte sa spýtať o pomoc vyučujúcich. Možno s malou radou od nás sa Vám podarí úlohu spraviť. Treba však na domácej úlohe začať pracovať v predstihu, aby ste nás v prípade problémov stihli kontaktovať.
 • Cieľom vyučujúcich tohto predmetu je vás čo najviac naučiť, ale musíte aj vy byť aktívni partneri. Ak Vám na prednáške alebo cvičení nie je niečo jasné, spýtajte sa. Môžete nám klásť tiež otázky počas našich konzultačných hodín alebo emailom. Ak sa dostanete do väčších problémov s plnením študijných povinností, poraďte sa s vyučujúcimi alebo s tútorom, ako tieto problémy riešiť.
 • 40% známky dostávate za prácu cez semester, preto netreba nechávať štúdium učebnej látky až na skúškové obdobie.
 • Pozor, pravidlá sa líšia od zimného semestra. Očakávame, že budete riešiť príklady z cvičení, aj keď nie sú bodované. Na rozcvičke by ste už mali mať príslušné učivo zvládnuté. Domácich úloh bude o niečo viac ako v zimnom semestri. Naopak testy budú iba dva.