Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, LS 2017/18

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Netbeans · Testovač · Test a skúška
· Vyučujúcich môžete kontaktovať pomocou e-mailovej adresy E-prg.png (bude odpovedať ten z nás, kto má príslušnú otázku na starosti alebo kto má práve čas).
· DÚ10 je zverejnená, odovzdávajte do stredy 16.5. 22:00.
· Bonusový projekt odovzdávajte do pondelka 21.5. 22:00 na testovači. Predvádzanie projektov bude po prvom termíne skúšky v stredu 23.5. (t.j. začneme medzi 11:45 a 12:00 v H6). Ak vtedy nemôžete prísť, kontaktujte vyučujúce, dohodneme iný termín.
· Opravný/náhradný test bude v pondelok 28.5. o 10:00 v F1-108. V prípade záujmu sa prihláste v AISe.
· Na termíny skúšok sa zapisujte v AIS. Termíny: streda 23.5. (riadny), štvrtok 7.6. (riadny alebo 1. opravný), streda 20.6. (1. alebo 2. opravný) plus v prípade potreby ešte jeden termín v poslednom týždni skúškového. Prípadné konflikty nám dajte vedieť čím skôr. Ďalšie informácie na stránke Test a skúška.


Prednáška 33

Z Programovanie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Organizačné poznámky

Úlohy, projekt

 • DÚ16 (JavaFX) odovzdávajte do štvrtka 22:00
  • Väčšia úloha, nenechávať si na poslednú chvíľu (tiež dobrý tréning na skúšku)
 • Na začiatku budúceho týždňa zverejníme poslednú DÚ (na grafy)
 • Do stredy 2.5. si môžete vybrať tému nepovinného projektu

Prednášky a cvičenia v najbližšom čase

 • Tento týždeň iba prednáška, začíname novú tému, grafy
 • Zvyšné tri týždne prednášky aj cvičenia v normálnom termíne
 • Posledná rozcvička bude na cvičeniach 9.5.

Záverečný test

 • Posledný piatok semestra 18.5. o 13:00
 • Prípadné konflikty nám dajte vedieť čím skôr

Študentská vedecká konferencia

 • V stredu dekanské voľno kvôli študentskej vedeckej konferencii, odporúčame ísť si pozrieť aspoň niektoré prednášky (program)
 • Študenti prezentujú výsledky svojho výskumu
 • Hlavne diplomovky a doktorandi, ale aj bakalárske práce prípadne iné projekty
 • Na konferencii resp. na posteroch zistíte, čo robia školitelia, môže vám to pomôcť nájsť si školiteľa bakalárky, príp. aj ročníkového projektu
 • Tiež hľadáme dobrovoľníkov, ktorí pomôžu s organizačným zabezpečením

Úvod

 • Zvyšok semestra sa budeme venovať práci s grafmi
 • Grafy poznáte z predmetu Úvod do kombinatoriky a teórie grafov
 • Ďalšie algoritmy pre grafy v druhom ročníku na predmete Tvorba efektívnych algoritmov
 • Ďalšia teória grafov + nejaké algoritmy povinne voliteľný predmet pre tretí ročník Teória grafov

Príklady využitia grafov

 • Mapa, cestná sieť: vrcholy sú križovatky, mestá, obce, hrany sú cesty (podobne železnice, letecká sieť, ulice v rámci mesta ...)
 • Počítačové siete, elektrické obvody, siete potrubí
 • Web: vrcholy sú webstránky, hrany sú odkazy (podobne napríklad vedecké články a citácie medzi nimi)
 • Sociálne siete: vzťahy, kontakty medzi ľudmi, šírenie správ
 • Závislosti medzi činnosťami: ak máme vykonať niekoľko činností, ale niektoré sa dajú vykonať iba ak sú iné už hotové, ako ich usporiadať
 • Preferencie: napr. pri tvorbe rozvrhu sa určitý predmet môže konať len v určité časy, môžeme spájať hranou predmety a časy

Anglická terminológia:

 • graf = graph, vrchol = vertex (mn.č. vertices), hrana = edge

Reprezentácia grafov

Na dnešnej prednáške budeme uvažovať neorientovaný graf s vrcholmi očíslovanými 0,1,...,n-1.

 • Príklad: V={0,...,6}, E={{0,5},{1,2},{2,3},{1,3},{3,4}}

Do akých dátových štruktúr takýto graf uložíme?

 • V našom prípade množinu vrcholov reprezentujeme jednoducho počtom vrcholov n, zostáva uložiť hrany

Zoznam hrán

 • Najjednoduchšia reprezentácia je zoznam hrán
 • Vytvoríme si pomocnú triedu pre hranu, ktorá obsahuje čísla jej koncových vrcholov
 • Všetky hrany uložíme do poľa alebo spájaného zoznamu (ArrayList, LinkedList)
 • Takáto reprezentácia sa väčšinou nepoužíva, lebo je neefektívna
(0,5), (1,2), (2,3), (1,3), (3,4)

Matica susednosti (adjacency matrix)

 • Matica nxn napr typu boolean
 • Políčko a[i][j]=true ak {i,j} je hrana
 • Pre neorientovaný graf symetrická matica
  0 1 2 3 4 5 6
0 F F F F F T F
1 F F T T F F F
2 F T F T F F F
3 F T T F T F F
4 F F F T F F F
5 T F F F F F F
6 F F F F F F F

Zoznamy susedov (adjacency lists)

 • Pre každý vrchol zoznam jeho susedov
 • Uložíme ako pole potrebnej veľkosti alebo spájaný zoznam (ArrayList, LinkedList)
0: 5
1: 2,3
2: 1,3
3: 1,2,4
4: 3
5: 0
6:

Graf ako abstraktný dátový typ: Interface Graph

 • Ukážeme si konkrétne implementácie pre maticu a zoznamy susedov, potrebujeme však vedieť, aké operácie by mal graf poskytovať.
 • Tu je jednoduché rozhranie pre graf, do ktorého vieme pridávať hrany, testovať či hrana existuje a prechádzať cez susedov určitého vrcholu.
/** Interface reprezentujúci graf s n vrcholmi očíslovanými 0..n-1. */
interface Graph {

  /** Vráti počet vrcholov grafu n. */
  int getNumberOfVertices();

  /** Vráti počet hrán grafu. */
  int getNumberOfEdges();

  /** Do grafu pridá hranu z vrcholu from do vrcholu to,
   * vráti true ak sa ju podarilo pridať. */
  boolean addEdge(int from, int to);

  /** Vráti true, ak existuje hrana z vrcholu from
   * do vrcholu to. */
  boolean existsEdge(int from, int to);

  /** Vráti iterovateľnú skupinu susedov vrchola vertex.
   * V prípade orientovaného grafu vracia iba hrany vychádzajúce z vrchola.
   * Metóda remove iterátora nemusí byť podporovaná. */
  Iterable<Integer> adjVertices(int vertex);
}
 • adjVertices vráti Iterable, čo je rozhranie (interface) s jedinou predpísanou metódou iterator(), ktorá vráti iterátor cez ten istý typ
 • Objekty typu Iterable sa dajú použiť vo for-cykle typu for(int v : g.adjVertices(u))

Príklad použitia: vypísanie grafu v poradí počet vrcholov, počet hrán a potom zoznam hrán, každá daná koncovými vrcholmi:

  /** Graph g vypíše do výstupného streamu */
  static void printGraph(Graph g, PrintStream out) {
    int n = g.getNumberOfVertices();
    out.println(n + " " + g.getNumberOfEdges());
    for (int u = 0; u < n; u++) {
      for(int v : g.adjVertices(u)) {
        if (u < v) { // kvoli symetrii v neorientovaných grafoch
          out.println(u + " " + v);
        }
      }
    }
  }

Napr. pre graf vyššie

7 5
0 5
1 2
1 3
2 3
3 4

Implementácia pomocou zoznamov susedov: Trieda AdjListsGraph

 • Pre každý vrchol si udržiavame zoznam susedných vrcholov v ArrayListe
 • Ako iterátor cez susedov použijeme jednoducho iterátor z ArrayListu
/** Trieda reprezentujúca neorientovaný graf pomocou
 * zoznamov susedov uložených v poli dynamickej dĺžky (ArrayList). */
class AdjListsGraph implements Graph {

  /** Zoznam susedov pre každý vrchol */
  private ArrayList<ArrayList<Integer>> adjLists;
  /** Počet hrán v grafe */
  private int numEdges;

  /** Konštruktor dostane počet vrcholov grafu */
  public AdjListsGraph(int numVertices) {
    adjLists = new ArrayList<ArrayList<Integer>>(numVertices);
    for (int i = 0; i < numVertices; i++) {
      adjLists.add(new ArrayList<Integer>());
    }
    numEdges = 0;
  }

  @Override
  public int getNumberOfVertices() {
    return adjLists.size();
  }

  @Override
  public int getNumberOfEdges() {
    return numEdges;
  }

  @Override
  public boolean addEdge(int from, int to) {
    adjLists.get(from).add(to); // pridaj hranu v oboch smeroch
    adjLists.get(to).add(from);
    numEdges++;
    return true;
  }

  @Override
  public boolean existsEdge(int from, int to) {
    return adjLists.get(from).contains(to); // pozri do zoznamu susedov pre from
  }

  @Override
  public Iterable<Integer> adjVertices(int vertex) {
	// vrati ArrayList obaleny, aby sa nedal menit
    return Collections.unmodifiableList(adjLists.get(vertex)); 
  }
}

Implementácia pomocou matice susednosti: Trieda AdjMatrixGraph

 • V konštruktore vyrobíme maticu vyplnenú false
 • O niečo zložitejšia metóda adjVertices
  • Dal by sa spraviť aj iterátor vlastnou triedou bez použitia pomocného poľa
/** Trieda reprezentujúca neorientovaný graf pomocou matice susednosti. */
class AdjMatrixGraph implements Graph {

  /** Matica susednosti */
  private boolean[][] matrix;
  /** Počet hrán grafu */
  private int numEdges;

  /** Konštruktor dostane počet vrcholov grafu */
  public AdjMatrixGraph(int numVertices) {
    matrix = new boolean[numVertices][numVertices];
    for (int i = 0; i < numVertices; i++) {
      for (int j = 0; j < numVertices; j++) {
        matrix[i][j] = false;
      }
    }
    numEdges = 0;
  }

  @Override
  public int getNumberOfVertices() {
    return matrix.length;
  }

  @Override
  public int getNumberOfEdges() {
    return numEdges;
  }

  @Override
  public boolean addEdge(int from, int to) {
    if (existsEdge(from, to)) { // nepridava existujuce hrany
      return false;
    }
    matrix[from][to] = true; //prida hranu v oboch smeroch
    matrix[to][from] = true;
    numEdges++;
    return true;
  }

  @Override
  public boolean existsEdge(int from, int to) {
    return matrix[from][to];
  }

  @Override
  public Iterable<Integer> adjVertices(int vertex) {
    // vytvori pomocne pole a,
    // vlozi do neho vsetkych susedov 
	// a vrati ho ako Iterable obaleny aby sa nedal menit
    ArrayList<Integer> a = new ArrayList<Integer>();
    for (int i = 0; i < matrix[vertex].length; i++) {
      if (matrix[vertex][i]) {
        a.add(i);
      }
    }
    return Collections.unmodifiableList(a);
  }
}

Vytvorenie grafu

 • Vytvoríme prázdny graf s určitým počtom vrcholov, po jednom pridávame hrany
  /** Zo scannera načíta graf vo formáte: počet vrcholov,
   * počet hrán a zoznam hrán zadaných koncami vrcholov.
   * Ak je matrix true, uloží ho ako AdjMatrixGraph,
   * inak ako AdjListsGraph. */
  static Graph readGraph(Scanner s, boolean matrix) {
    int n = s.nextInt();
    int m = s.nextInt();
    Graph g;
    if (matrix) {
      g = new AdjMatrixGraph(n);
    } else {
      g = new AdjListsGraph(n);
    }
    for (int i = 0; i < m; i++) {
      int u = s.nextInt();
      int v = s.nextInt();
      g.addEdge(u, v);
    }
    return g;
  }

Porovnanie reprezentácií

 • Majme graf s n vrcholmi a m hranami
 • Počet hrán m môže byť od 0 po n(n-1)/2
 • Vyjadríme čas rôznych operácií v O-notácii:
  • O(1): robíme len konštantný počet operácií bez ohľadu na veľkosť grafu
  • O(n): čas operácie rastie v najhoršom prípade lineárne s počtom vrcholov grafu
  • O(m): čas operácie rastie v najhoršom prípade lineárne s počtom hrán grafu
  • O(n^{2}): čas operácie rastie v najhoršom prípade kvadraticky s počtom vrcholov grafu
 • Väčšinou máme viac hrán ako vrcholov, takže O(1) je lepšie ako O(n), to je lepšie ako O(m) a to je lepšie O(n^{2})
Zoznam hrán Matica susednosti Zoznamy susedov
Pamäť O(m) O(n^{2}) O(n+m)
Vytvoriť graf bez hrán O(1) O(n^{2}) O(n)
addEdge O(1) O(1) O(1)
existsEdge O(m) O(1) O(n)
Prejdenie susedov vrchola O(m) O(n) O(stupeň)
Výpis grafu pomocou adjVertices O(nm) O(n^{2}) O(n+m)
 • Matica susednosti
  • Rýchla operácia existsEdge
  • Ak je graf riedky (málo hrán), zaberá zbytočne veľa pamäte a dlho trvá prejdenie susedov vrchola
 • Zoznamy susednosti
  • Vhodný aj pre riedke grafy
  • Dlho trvá nájdenie konkrétnej hrany, ale všetkých susedov vrchola vieme prejsť rýchlo
  • Najvhodnejšia reprezentácia na väčšinu algoritmov, ktoré uvidíme

Poznámky a obmeny

Orientované grafy

 • Ak v metóde addEdge pridáme hranu iba jedným smerom, dostaneme orientovaný graf
 • adjIterator vráti iterátor cez vychádzajúce hrany

Grafy s násobnými hranami

 • AdjMatrixGraph nepovoľuje násobné hrany
  • Ak chceme prirobiť, museli by sme v matici mať int-y vyjadrujúce násobnosť hrany
 • AdjListsGraph nekontroluje násobnosť hrany, dovoľuje opakovanie
  • Kontrola násobnosti by dlho trvala - pri addEdge by sme museli pozrieť, či už v poli nie je

Ohodnotené grafy

 • V grafe si pre jednotlivé vrcholy a hrany môžeme chcieť pamätať ďalšie dáta
 • Napr. ak modelujeme cestnú sieť, hrana môže mať určitú dĺžku
 • Vrcholy môžu mať mená, súradnice a pod.
 • Nabudúce pridáme takéto dáta do implementácie

Dynamické grafy

 • Náš graf možno meniť len pridaním hrán
 • V grafe môžeme chcieť robiť aj iné zmeny
  • Mazanie hrán by sa ľahko doplnilo, rýchle pre maticu, pomalšie pre zoznamy susedov
  • Pridávanie a mazanie vrcholov ťažšie -- potrebujeme číslovanie 0..n-1
 • Neskôr si ukážeme všeobecnejšiu štruktúru, ktorá to umožňuje

Súvislosť grafu, prehľadávanie do hĺbky (depth-first search, DFS)

 • Zameriame sa na zisťovanie, či sú dva vrcholy spojené v grafe cestou, t.j. či sú v tom istom komponente súvislosti (v neorientovanom grafe)
 • Napr. vrchol 1 je v komponente súvislosti s vrcholmi 2,3,4
 • Použijeme prehľadávanie do hĺbky, podobné ako sme použili na vyfarbovanie súvislých oblastí v matici (ostrovy)
  • Mapu ostrovov môžeme zapísať ako graf, pričom každé políčko ostrovu bude vrchol a dve políčka budú spojené hranou, ak spolu susedia
  • Ostrovy sú potom komponenty súvislosti

Existuje cesta z u do v?

 • Poďme teda zisťovať, či sú u a v v tom istom komponente
 • Rekurzívne prehľadávame začínajúc od vrcholu u
 • Vytvoríme si pole booleanov visited, v ktorom si značíme už navštívené vrcholy
 • Z každého vrcholu rekurzívne prehľadáme zatiaľ nenavštívených susedov
  /** Pomocná metóda pre metódu connected.
   * Dostane graf g, vrchol vertex
   * a pole s poznačenými navštívenými vrcholmi, pričom
   * visited[vertex] by malo byť false.
   * Rekurzívne prehľadá nenavštívené vrcholy, ktoré sa z
   * vrcholu vertex dajú dosiahnuť. */
  static void search(Graph g, int vertex, boolean[] visited) {
    visited[vertex] = true;
    for(int neighbor : g.adjVertices(vertex)) { // prejdi cez susedov
      if (!visited[neighbor]) {
        search(g, neighbor, visited); // navstivime ho rekurzivne
      }
    }
  }

  /** Metóda, ktorá zistí, či sú vrcholy from a to v grafe g
   * spojené cestou. */
  static boolean connected(Graph g, int from, int to) {
    // vytvor pole visited vyplnené false
    boolean[] visited = new boolean[g.getNumberOfVertices()];
    for (int i = 0; i < visited.length; i++) {
      visited[i] = false;
    }
    search(g, from, visited); // zavolaj rekurziu
    return visited[to];    // dostali sme sa do vrchola to?
  }

Hľadanie komponentov súvislosti

 • Ak by sme chceli testovať spojenie medzi veľa dvojicami vrcholov, oplatí sa nám nájsť komponenty súvislosti v celom grafe naraz.
 • Komponenty očísľujeme 0,1,...,k-1. Pre každý vrchol máme v poli číslo jeho komponentu.
 • Potom dva vrcholy sú spojené cestou práve vtedy, keď majú rovnaké číslo komponentu.
 • Toto robí nasledujúca trieda.
/** Trieda obsahujúca rozdelenie vrcholov grafu do komponentov súvislosti */
class Components {

  /** Pre každý vrchol číslo jeho komponentu 0..počet komponentov-1 */
  private int[] componentId;
  /** počet komponentov grafu */
  private int numComponents;
  /** samotný graf */
  private Graph g;

  /** Konštruktor, ktorý dostane graf a prehľadávaním do hĺbky
   * hľadá komponenty súvislosti */
  public Components(Graph g) {
    this.g = g; // uloz graf
    numComponents = 0; // inicializuj pocet komponentov
    int n = g.getNumberOfVertices(); // pocet vrcholov grafu
    // vytvor pole cisel komponentov a inicializuj na -1 - nevyfarbene
    componentId = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      componentId[i] = -1;
    }
    // prechadzaj cez vrcholy a ak najdes nevyfarbeny, spusti prehladavanie
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      if (componentId[i] == -1) {
        search(i, numComponents); // vyfarbi cislom numComponents
        numComponents++;     // zvys numComponents
      }
    }
  }

  /** Pomocná rekurzívna metóda používaná v konštruktore na vyfarbenie
   * jedného komponentu číslom id. */
  private void search(int vertex, int id) {
    componentId[vertex] = id;
    for (int neighbor : g.adjVertices(vertex)) {
      if (componentId[neighbor] == -1) {
        search(neighbor, id); // navstivime ho rekurzivne
      }
    }
  }

  /** Vráti true ak vrcholy from a to sú v tom istom komponente */
  public boolean areConnected(int from, int to) {
    return componentId[from] == componentId[to];
  }

  /** Vráti počet komponentov grafu */
  public int getNumberOfComponents() {
    return numComponents;
  }
}
 • Čas výpočtu pri použití zoznamov susedov je O(n+m)
 • Vedeli by sme triedu obohatiť aj o iterovanie cez vrcholy v jednotlivých komponentoch

Príklad použitia prehľadávania do hĺbky: valec lesom

 • Ukážeme si trochu netradičný príklad, v ktorom sa dajú grafy a prehľadávanie použiť
 • Máme daný obdĺžnikový pozemok obohnaný plotom, na ktorom rastú stromy, ktoré si predstavíme ako body rovine
 • Pri západnom okraji pozemku stojí valec s polomerom r (t.j. v rovine si ho predstavíme ako kruh), pričom pri západnej strane plotu je dosť miesta, aby popri nej valec prešiel od severu na juh
 • Cieľom je zistiť, či sa valec dá pretlačiť pomedzi stromy na východnú stranu pozemku

Na prvý pohľad geometrická úloha sa prevedie na grafovú takto:

 • Vytvoríme vrcholy S a J reprezentujúce severnú a južnú stranu pozemku
 • Vytvoríme tiež vrchol pre každý strom
 • Vrcholy pre dva stromy spojíme hranou, ak sú bližšie ako 2r, t.j. valec sa medzi ne neprepchá
 • Podobne vrchol pre strom spojíme hranou s vrcholom S alebo J, ak je k príslušnému okraju pozemku bližšie ako 2r.
 • Ak S a J sú v tom istom komponente súvislosti, valec nie je možné cez les prepchať, lebo existuje lomená čiara spájajúca stromy na ceste z S do J, cez ktorú valec nevie prejsť
 • Ak S a J nie sú v tom istom komponente súvislosti, valec môžeme posúvať po južnej strane komponentu obsahujúceho vrchol S
 • Na odpoveď, či sa dá valec presunúť lesom, teda stačí spustiť connected(g,S,J).

Zhrnutie

 • Grafy sa používajú na veľa problémov
 • Reprezentujeme ich ako zoznamy susedov, prípadne ako maticu susednosti
 • V neorientovanom grafe vieme prehľadávaním do hĺbky nájsť komponenty súvislosti
 • Ako je to v orientovaných grafoch?
 • Celý program (vrátane prehľadávania do šírky z ďalšej prednášky) pozri nižšie

Zdrojový kód programu, grafy

Program k prednáškam: Prednáška 33 a Prednáška 34

 • dve reprezentácie grafu, prehľadávanie do hĺbky a do šírky
package prog;

import java.io.*;
import java.util.*;

/** Interface reprezentujúci graf s n vrcholmi očíslovanými 0..n-1. */
interface Graph {

  /** Vráti počet vrcholov grafu n. */
  int getNumberOfVertices();

  /** Vráti počet hrán grafu. */
  int getNumberOfEdges();

  /** Do grafu pridá hranu z vrcholu from do vrcholu to,
   * vráti true ak sa ju podarilo pridať. */
  boolean addEdge(int from, int to);

  /** Vráti true, ak existuje hrana z vrcholu from
   * do vrcholu to. */
  boolean existsEdge(int from, int to);

  /** Vráti iterovateľnú skupinu susedov vrchola vertex.
   * V prípade orientovaného grafu vracia iba hrany vychádzajúce z vrchola.
   * Metóda remove iterátora nemusí byť podporovaná. */
  Iterable<Integer> adjVertices(int vertex);
}

/** Trieda reprezentujúca neorientovaný graf pomocou
 * zoznamov susedov uložených v poli dynamickej dĺžky (ArrayList). */
class AdjListsGraph implements Graph {

  /** Zoznam susedov pre každý vrchol */
  private ArrayList<ArrayList<Integer>> adjLists;
  /** Počet hrán v grafe */
  private int numEdges;

  /** Konštruktor dostane počet vrcholov grafu */
  public AdjListsGraph(int numVertices) {
    adjLists = new ArrayList<ArrayList<Integer>>(numVertices);
    for (int i = 0; i < numVertices; i++) {
      adjLists.add(new ArrayList<Integer>());
    }
    numEdges = 0;
  }

  @Override
  public int getNumberOfVertices() {
    return adjLists.size();
  }

  @Override
  public int getNumberOfEdges() {
    return numEdges;
  }

  @Override
  public boolean addEdge(int from, int to) {
    adjLists.get(from).add(to); // pridaj hranu v oboch smeroch
    adjLists.get(to).add(from);
    numEdges++;
    return true;
  }

  @Override
  public boolean existsEdge(int from, int to) {
    return adjLists.get(from).contains(to); // pozri do zoznamu susedov pre from
  }

  @Override
  public Iterable<Integer> adjVertices(int vertex) {
	// vrati ArrayList obaleny, aby sa nedal menit
    return Collections.unmodifiableList(adjLists.get(vertex)); 
  }
}

/** Trieda reprezentujúca neorientovaný graf pomocou matice susednosti. */
class AdjMatrixGraph implements Graph {

  /** Matica susednosti */
  private boolean[][] matrix;
  /** Počet hrán grafu */
  private int numEdges;

  /** Konštruktor dostane počet vrcholov grafu */
  public AdjMatrixGraph(int numVertices) {
    matrix = new boolean[numVertices][numVertices];
    for (int i = 0; i < numVertices; i++) {
      for (int j = 0; j < numVertices; j++) {
        matrix[i][j] = false;
      }
    }
    numEdges = 0;
  }

  @Override
  public int getNumberOfVertices() {
    return matrix.length;
  }

  @Override
  public int getNumberOfEdges() {
    return numEdges;
  }

  @Override
  public boolean addEdge(int from, int to) {
    if (existsEdge(from, to)) { // nepridava existujuce hrany
      return false;
    }
    matrix[from][to] = true; //prida hranu v oboch smeroch
    matrix[to][from] = true;
    numEdges++;
    return true;
  }

  @Override
  public boolean existsEdge(int from, int to) {
    return matrix[from][to];
  }

  @Override
  public Iterable<Integer> adjVertices(int vertex) {
    // vytvori pomocne pole a,
    // vlozi do neho vsetkych susedov 
	// a vrati ho ako Iterable obaleny aby sa nedal menit
    ArrayList<Integer> a = new ArrayList<Integer>();
    for (int i = 0; i < matrix[vertex].length; i++) {
      if (matrix[vertex][i]) {
        a.add(i);
      }
    }
    return Collections.unmodifiableList(a);
  }
}

/** Trieda obsahujúca rozdelenie vrcholov grafu do komponentov súvislosti */
class Components {

  /** Pre každý vrchol číslo jeho komponentu 0..počet komponentov-1 */
  private int[] componentId;
  /** počet komponentov grafu */
  private int numComponents;
  /** samotný graf */
  private Graph g;

  /** Konštruktor, ktorý dostane graf a prehľadávaním do hĺbky
   * hľadá komponenty súvislosti */
  public Components(Graph g) {
    this.g = g; // uloz graf
    numComponents = 0; // inicializuj pocet komponentov
    int n = g.getNumberOfVertices(); // pocet vrcholov grafu
    // vytvor pole cisel komponentov a inicializuj na -1 - nevyfarbene
    componentId = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      componentId[i] = -1;
    }
    // prechadzaj cez vrcholy a ak najdes nevyfarbeny, spusti prehladavanie
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      if (componentId[i] == -1) {
        search(i, numComponents); // vyfarbi cislom numComponents
        numComponents++;     // zvys numComponents
      }
    }
  }

  /** Pomocná rekurzívna metóda používaná v konštruktore na vyfarbenie
   * jedného komponentu číslom id. */
  private void search(int vertex, int id) {
    componentId[vertex] = id;
    for (int neighbor : g.adjVertices(vertex)) {
      if (componentId[neighbor] == -1) {
        search(neighbor, id); // navstivime ho rekurzivne
      }
    }
  }

  /** Vráti true ak vrcholy from a to sú v tom istom komponente */
  public boolean areConnected(int from, int to) {
    return componentId[from] == componentId[to];
  }

  /** Vráti počet komponentov grafu */
  public int getNumberOfComponents() {
    return numComponents;
  }
}

/** Trieda, ktorá reprezentuje najkratšie cesty a vzdialenosti
 * z jedného vrchola do ostatných. */
class ShortestPaths {

  /** Graf, v ktorom počítame cesty */
  private Graph g;
  /** Štartovací vrchol, z ktorého rátame najkratšie cesty */
  private int start;
  /** Pre každý vrchol v grafe vzdialenosť od startu
   * alebo -1 ak je v inom komponente. */
  private int[] dist;
  /** Pre každý vrchol u predchádzajúci vrchol na ceste zo start do u */
  private int[] prev;

  /** Konštruktor, ktorý dostane graf a štartovací vrchol 
   * a nájde najkratšie cesty */
  public ShortestPaths(Graph g, int start) {
    this.g = g;
    this.start = start;
    int n = g.getNumberOfVertices();
    // inicializacia poli - vyplnime -1
    dist = new int[n];
    prev = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      dist[i] = -1;
      prev[i] = -1;
    }

    // prehladavanie do sirky
    // vytvorime rad a vlozime do neho startovaci vrchol
    LinkedList<Integer> queue = new LinkedList<Integer>();
    queue.addLast(start);
    dist[start] = 0; // sam od seba ma vzdialenost 0

    while (!queue.isEmpty()) {
      // vyberieme prvok na zaciatku radu
      int vertex = queue.removeFirst();
      // prejdeme cez jeho susedov a ak este neboli navstiveni
      // urcime im vzdialenost a pridame ich do radu
      for (int neighbor : g.adjVertices(vertex)) {
        if (dist[neighbor] < 0) {
          dist[neighbor] = dist[vertex] + 1;
          prev[neighbor] = vertex;
          queue.addLast(neighbor);
        }
      }
    }
  }

  /** Je vrchol vertex spojený so štartovacím vrcholom? */
  public boolean isConnected(int vertex) {
    return dist[vertex] >= 0;
  }

  /** Vráti vzdialenosť vrcholu vertex od štartovacieho vrcholu.
   * Ak sú v rôznych komponentoch, vráti -1. */
  public int distance(int vertex) {
    return dist[vertex];
  }

  /** Vráti najkratšiu cestu zo štartovacieho vrcholu
   * do vrcholu vertex (postupnosť vrcholov, cez ktoré cesta ide).
   * Ak sú v rôznych komponentoch, vráti null. */
  public int[] shortestPath(int vertex) {
    if (!isConnected(vertex)) { // vybav rozne koponenty
      return null;
    }
    int[] path = new int[dist[vertex] + 1]; // alokujeme cestu
    int v = vertex;  //posledny vrchol bude vertex
    path[dist[vertex]] = v;
    for (int i = dist[vertex] - 1; i >= 0; i--) { // odzadu pridavame vrcholy
      v = prev[v];   // posunieme sa na predchadzajuci vrchol na ceste
      path[i] = v;
    }
    return path;
  }
}

public class Prog {

  /** Zo scannera s načíta graf vo formáte: počet vrcholov,
   * počet hrán a zoznam hrán zadaných koncami vrcholov.
   * Ak je matrix true, uloží ho ako AdjMatrixGraph,
   * inak ako AdjListsGraph. */
  static Graph readGraph(Scanner s, boolean matrix) {
    int n = s.nextInt();
    int m = s.nextInt();
    Graph g;
    if (matrix) {
      g = new AdjMatrixGraph(n);
    } else {
      g = new AdjListsGraph(n);
    }
    for (int i = 0; i < m; i++) {
      int u = s.nextInt();
      int v = s.nextInt();
      g.addEdge(u, v);
    }
    return g;
  }

  /** Graph g vypíše do výstupného streamu */
  static void printGraph(Graph g, PrintStream out) {
    int n = g.getNumberOfVertices();
    out.println(n + " " + g.getNumberOfEdges());
    for (int u = 0; u < n; u++) {
      for (int v : g.adjVertices(u)) {
        if (u < v) { // kvoli symetrii v neorientovaných grafoch
          out.println(u + " " + v);
        }
      }
    }
  }

  /** Pomocná metóda pre metódu connected.
   * Dostane graf g, vrchol vertex
   * a pole s poznačenými navštívenými vrcholmi, pričom
   * visited[vertex] by malo byť false.
   * Rekurzívne prehľadá nenavštívené vrcholy, ktoré sa z
   * vrcholu vertex dajú dosiahnuť. */
  static void search(Graph g, int vertex, boolean[] visited) {
    visited[vertex] = true;
    for (int neighbor : g.adjVertices(vertex)) { // prejdi cez susedov
      if (!visited[neighbor]) {
        search(g, neighbor, visited); // navstivime ho rekurzivne
      }
    }
  }

  /** Metóda, ktorá zistí, či sú vrcholy from a to v grafe g
   * spojené cestou. */
  static boolean connected(Graph g, int from, int to) {
    // vytvor pole visited vyplnené false
    boolean[] visited = new boolean[g.getNumberOfVertices()];
    for (int i = 0; i < visited.length; i++) {
      visited[i] = false;
    }
    search(g, from, visited); // zavolaj rekurziu
    return visited[to];    // dostali sme sa do vrchola to?
  }

  public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
    Scanner s;
    Graph g;
    PrintStream out;

    // nacitame graph ako maticu susedov a vypiseme
    s = new Scanner(new File("graph-in.txt"));
    g = readGraph(s, true);
    s.close();
    out = new PrintStream("graph-out1.txt");
    printGraph(g, out);
    out.close();

    // nacitame graf ako zoznamy susedov a vypiseme
    s = new Scanner(new File("graph-in.txt"));
    g = readGraph(s, false);
    s.close();
    out = new PrintStream("graph-out2.txt");
    printGraph(g, out);
    out.close();

    // ratame pre dvojice vrcholov ci su spojene jednorazovou funkciou
    System.out.println("Are 1 and 4 connected? " + connected(g, 1, 4));
    System.out.println("Are 0 and 1 connected? " + connected(g, 0, 1));

    // predpocitame komponenty, potom zistime ich pocet a testujeme spojitost
    Components comp = new Components(g);
    System.out.println("The number of connected components: " 
			  + comp.getNumberOfComponents());
    System.out.println("Are 1 and 4 connected? " + comp.areConnected(1, 4));
    System.out.println("Are 0 and 1 connected? " + comp.areConnected(0, 1));

    // najdeme najkratsie vzdialenosti z 1 do ostatnych vrcholov
    ShortestPaths paths = new ShortestPaths(g, 1);
    System.out.println("Are 1 and 4 connected? " + paths.isConnected(4));
    System.out.println("Distance of 1 and 4: " + paths.distance(4));
    System.out.println("Shortest path from 1 to 4: " 
			  + Arrays.toString(paths.shortestPath(4)));
  }
}