Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, LS 2017/18

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Netbeans · Testovač · Test a skúška
· Vyučujúcich môžete kontaktovať pomocou e-mailovej adresy E-prg.png (bude odpovedať ten z nás, kto má príslušnú otázku na starosti alebo kto má práve čas).
· DÚ10 je zverejnená, odovzdávajte do stredy 16.5. 22:00.
· Bonusový projekt odovzdávajte do pondelka 21.5. 22:00 na testovači. Predvádzanie projektov bude po prvom termíne skúšky v stredu 23.5. (t.j. začneme medzi 11:45 a 12:00 v H6). Ak vtedy nemôžete prísť, kontaktujte vyučujúce, dohodneme iný termín.
· Opravný/náhradný test bude v pondelok 28.5. o 10:00 v F1-108. V prípade záujmu sa prihláste v AISe.
· Na termíny skúšok sa zapisujte v AIS. Termíny: streda 23.5. (riadny), štvrtok 7.6. (riadny alebo 1. opravný), streda 20.6. (1. alebo 2. opravný) plus v prípade potreby ešte jeden termín v poslednom týždni skúškového. Prípadné konflikty nám dajte vedieť čím skôr. Ďalšie informácie na stránke Test a skúška.


Prednáška 35

Z Programovanie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
 • Poslednú DÚ odovzdávajte do 16.5. do 22:00
 • V stredu rozcvička na grafy
 • Projekty bude treba odovzdať pravdepodobne do nedele 20.5. 22:00, predvádzanie upresníme
 • Piatok 18.5. o 13:00 v posluchárni B záverečná písomka
 • Termíny skúšok
  • Streda 23.5. 9:00 v H6 (riadny)
  • Štvrtok 7.6. 9:00 v H6 (riadny alebo 1. opravný)
  • Streda 20.6. 9:00 v H6 (1. alebo 2. opravný)
  • Koncom júna bude ešte 2. opravný termín, dátum upresníme neskôr
 • Prípadné konflikty s dátumami písomky alebo skúšok nám dajte vedieť čím skôr
 • Ak by ste chceli nejakú skupinovú konzultáciu pred skúškou alebo testom, dajte nám vedieť

Informácie ku skúške

Orientované grafy

V orientovanom grafe má každá hrana smer (zobrazujeme ako šípku z jedného vrcholu do druhého)

 • napríklad jednosmerné ulice, závislosti medzi úlohami
 • v cestách a cykloch zväčša vyžadujeme, aby išli iba v smere šípky

Pre orientované grafy môžeme využiť existujúci interface Graph ako sme ho mali definovaný pri neorientovaných grafoch.

 • Pri implementácii funkcie addEdge však vložíme hranu iba jedným smerom. Napr. pre hranu (0,1) vložíme 1 medzi susedov 0 ale nie 0 medzi susedov 1.
 • Funkcia existsEdge nám potom pre parametre (0,1) odpovie true ale pre (1,0) odpovie false.
 • Iterátor adjIterator bude poskytovať iba vychádzajúce hrany

Prehľadávanie do hĺbky

V takto implementovanom grafe môžeme použiť prehľadávanie do hĺbky z minulých prednášok na zistenie existencie orientovanej cesty medzi dvoma vrcholmi.

 • Treba si však uvedomiť, že podobne, ako existencia hrany (0,1) nehovorí nič o hrane (1,0) ani existencia cesty medzi dvomi vrcholmi nie je obojsmerná
 • Keďže však máme k dispozícii iterátor cez výstupné hrany, vytvárame práve správne orientované cesty
void search(int vertex, boolean[] visited) {
  visited[vertex] = true; 
  //prejdi cez vchadzajuce hrany
  for (int neighbor: g.adjVertices(vertex)){
    // ak este sused nebol vobec navstiveny, navstiv do rekurzivne
    if (!visited[neighbor]) {
      search(neighbor,visited); // navstivime ho rekurzivne
    }
  }
}
 • Čo ak by sme chceli vypísať cestu z vrcholu u do vrcholu v?
 • Viacnásobným použitím funkcie vieme získať zoznamy vrcholov, ktoré sú dosiahnuteľné z jednotlivých vrcholov.

Cvičenie:

 • Zamyslite sa, čo by robil algoritmus na hľadanie komponentov z prednášky 33 na orientovanom grafe - funguje? prečo?

Prehľadávanie do šírky a najkratšie cesty v neohodnotenom orientovanom grafe

Podobne ako prehľadávanie do hĺbky aj prehľadávanie do šírky je na orientovanom (neohodnotenom) grafe rovnako použiteľné.

 • Získame najkratšie orientované cesty z vrchola do všetkých ostatných vrcholov
 • Môžeme si hrany rozdeliť na stromové (ktoré objavili vrchol) a ostatné

Je orientovaný graf strom?

Orientovaný graf je strom práve vtedy, keď

 • má práve jeden koreň, do ktorého nevchádza žiadna hrana
 • z koreňa je možné dosiahnuť všetky ostatné vrcholy
 • do každého vrcholu okrem koreňa vchádza práve jedna hrana

Ako by sme presne implementovali v našom interface Graph?

 • napíšte metódu, ktorá do poľa pre každý vrchol orientovaného grafu spočíta, koľko hrán do neho vstupuje

Topologické triedenie, existencia cyklu

Motivačná úloha:

 • Na úrade potrebujeme vybaviť niekoľko potvrdení. Ale číha tam na nás byrokracia: o niektorých dvojiciach potvrdení vieme, že na získanie potvrdenia B potrebujeme predložiť potvrdenie A.
 • Úlohou je nájsť poradie (a zistiť, či také vôbec existuje) ako potvrdenia na úrade vybavovať.
 • Úlohu reprezentujeme ako orientovaný graf, kde vrcholy sú potvrdenia a hrany závislosti medzi nimi.

Topologické usporiadanie orientovaného grafu je permutácia jeho vrcholov v_{1},v_{2},\dots v_{n} taká, že pre každú hranu (v_{i},v_{j}) platí, že i<j

 • t.j. všetky hrany idú v permutácii zľava doprava
 • orientovaný graf môže mať aj viac ako jedno topologické usporiadanie
  • Koľko najviac topologických usporiadaní môže mať orientovaný graf s n vrcholmi? Pre aký graf sa to stane?
 • Môže sa však stať, že graf nemá žiadne topologické usporiadanie
  • To sa stane práve vtedy, ak je v grafe orientovaný cyklus
  • Zjavne ak je v grafe orientovaný cyklus, topologické usporiadanie neexistuje, lebo v topologickom usporiadaní idú hrany zľava doprava a cyklus sa nemá ako vrátiť späť
  • Skúste si dokázať aj opačnú implikáciu
  • Graf bez cyklu voláme acyklický


Samotné topologické triedenie bude pracovať nasledovne:

 • ak máme vrchol, do ktorého nevchádza žiadna hrana, môžeme ho vypísať (potvrdenie, ktoré nemá žiadne závislosti)
 • z tohto vrcholu vychádzajú hrany, môžeme ich odteraz ignorovať (splnené závislosti)
 • pre každý vrchol si pamätáme počet zatiaľ nesplnených závislostí
  • na začiatku to bude počet hrán vchádzajúcich do vrchola
  • keď vypíšeme vrchol v, prejdeme všetky hrany z neho vychádzajúce a vrcholom na druhom konci znížime počet nesplnených závislostí
 • udržujeme si tiež množinu vrcholov, ktoré už nemajú nesplnené závislosti a v každom kroku jeden vrchol z nej vyberieme a vypíšeme
 
  /* Statická metóda, ktorá dostane orientovaný acyklický graf 
   * a vráti zoznam jeho vrcholov
   * v topologickom usporiadaní */
  public static ArrayList<Integer> TopologicalSort(Graph g) {
    int n = g.getNumberOfVertices(); // pocet vrcholov grafu

    // inicializuj pocet nesplnenych zavislosti, potom
    // prejdi vsetky hrany a zvysuj
    int[] numberOfPrerequisites = new int[n];
    for (int vertex = 0; vertex < n; vertex++) {
      numberOfPrerequisites[vertex] = 0;
    }
    for (int vertex = 0; vertex < n; vertex++) {
      for (int neighbor : g.adjVertices(vertex)) {
        numberOfPrerequisites[neighbor]++;
      }
    }

    // vsetky vrcholy bez zavislosti pridaj do mnoziny ready
    LinkedList<Integer> ready = new LinkedList<Integer>();
    for (int vertex = 0; vertex < n; vertex++) {
      if (numberOfPrerequisites[vertex] == 0) {
        ready.add(vertex);
      }
    }

    // inicializuj vysledok
    ArrayList<Integer> order = new ArrayList<Integer>(); 
    // hlavny cyklus - vyberaj vrchol z mnoziny ready a pridavaj do order
    while (!ready.isEmpty()) {
      int vertex = ready.remove();
      order.add(vertex);
      // pre susedov vypisaneho vrchola zniz pocet zavislosti
      for (int neighbor : g.adjVertices(vertex)) {
        numberOfPrerequisites[neighbor]--;
        // ak to bola posledna zavislost, vrchol je uz vypisatelny
        if (numberOfPrerequisites[neighbor] == 0) {
          ready.add(neighbor);
        }
      }
    }
    return order;
  }

Čo spraví tento program, ak mu dáme vstupný graf, v ktorom je orientovaný cyklus?

Ak sa nám do poľa order podarilo dať všetky vrcholy, máme topologické usporiadanie, graf je teda acyklický

 • ak máme v poli order menej ako n vrcholov, každý vrchol má aspoň jednu nesplnenú závislosť
 • topologické triedenie teda v tomto prípade nemôže existovať (žiaden vrchol nemôže ísť prvý)
 • graf má teda cyklus

Cvičenie:

 • Upravte program tak, aby v prípade, že graf má orientovaný cyklus, funkcia TopologicalSort vrátila null
 • Napíšte program, ktorý v prípade, že graf nie je acyklický, v ňom nájde orientovaný cyklus.

Existencia cyklu a topologické triedenie pomocou prehľadávania do hĺbky

Trochu iný prístup založený na malej modifikácii prehľadávania do hĺbky, ale ťažšie vidieť, že funguje (dobré precvičenie)

Do prehľadávania do hĺbky pridáme pole finished

 • keď začneme rekurziu pre vrchol v, nastavíme visited[v]=true (ako predtým)
 • keď končíme rekurziu pre vrchol v, nastavíme finished[v]=true

V danom bode behu algoritmu máme vrcholy troch typov:

 • ešte nenavštívené, visited[v] aj finished[v] je false
 • už ukončené, visited[v] aj finished[v] je true
 • rozrobené, visited[v] je true, ale finished[v] je false

Rozrobené vrcholy sú všetky na zásobníku a sú spojené orientovanou cestou

Topologické triedenie:

 • Vždy keď nastavíme finished[v]=true, pridáme v do poľa order
 • Po prehľadaní celého grafu otočíme poradie poľa order

Predstavme si, že kontrolujeme hrany vychádzajúce z vrchola v, ktorý je teste pred dokončením, t.j. po tom, ako sme pozreli jeho susedov, ale predtým ako sme ho dali do poľa order. Kam môžu ísť?

 • Do ešte nenavštíveného vrchola u. To sa nestane, lebo by sme predtým zavolali rekurziu pre u.
 • Do ukončeného vrchola u. Ten už je v poli order, ale v tam ešte nie je. Hrana (u,v) teda pôjde vo výsledku zľava doprava.
 • Do rozrobeného vrchola u. Toto ale znamená existenciu cyklu v grafe, takže topologické triedenie neexistuje.
class TopologicalSort {

  /** Samotny graf */
  private Graph g;
  /** Zoznam vrcholov v topologickom usporiadani */
  private ArrayList<Integer> order;
  /** Indikator, ci je graf acyklicky */
  private boolean acyclic;
  /** Pole indikujuce, ci sme uz vrchol v prehladavani navstivili */
  private boolean[] visited;
  /** Pole indikujuce, ci sme uz ukoncili prehladavanie vrchola
   * a vsetkych jeho nasledovnikov */
  private boolean[] finished;

  /** Konstruktor, ktory dostane graf a prehladavanim do hlbky
   * testuje acyklickost grafu a hlada topologicke usporiadanie */
  public TopologicalSort(Graph g) {
    this.g = g; // uloz graf
    int n = g.getNumberOfVertices(); // pocet vrcholov grafu

    order = new ArrayList<Integer>(); // inicializuj vysledok
	acyclic = true;   // zatial sme nevideli cyklus

	visited = new boolean[n];
    finished = new boolean[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      visited[i] = false;
      finished[i] = false;
    }
    // prechadzaj cez vrchol a ak najdes nevyfarbeny,
    // spusti prehladavanie 
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      if (!visited[i]) {
        search(i);
      }
    }
    Collections.reverse(order); //prevratime poradie vrcholov
  }
  

  /** Pomocna rekurzivna metoda pouzivana v konstruktore 
   * na vyfarbenie vsetkych nasledovnikov vrchola vertex */
  private void search(int vertex) {
    visited[vertex] = true; // uz sme ho navstivili
    //prejdi cez vychadzajuce hrany
    for (int neighbor: g.adjVertices(vertex)){
      // ak uz sme suseda navstivili, ale este nie je
      // ukonceny, mame cyklus
      if (visited[neighbor] && !finished[neighbor]) {
        acyclic = false;
      }
      // ak este sused nebol vobec navstiveny, navstiv do rekurzivne
      if (!visited[neighbor]) {
        search(neighbor); // navstivime ho rekurzivne
      }
    }
    // ukoncili sme prehladavanie aktualneho vrcholu
    // poznac ako ukonceny a pridaj ho do zoznamu
    finished[vertex] = true;
    order.add(vertex);
  }
  ...
}

Zdrojový kód programu, topologické triedenie 1

Pomocou počítania závislostí

package prog;

import java.io.*;
import java.util.*;

/** Interface reprezentujúci graf s n vrcholmi očíslovanými 0..n-1. */
interface Graph {

  /** Vráti počet vrcholov grafu n. */
  int getNumberOfVertices();

  /** Vráti počet hrán grafu. */
  int getNumberOfEdges();

  /** Do grafu pridá hranu z vrcholu from do vrcholu to,
   * vráti true ak sa ju podarilo pridať. */
  boolean addEdge(int from, int to);

  /** Vráti true, ak existuje hrana z vrcholu from
   * do vrcholu to. */
  boolean existsEdge(int from, int to);

  /** Vráti iterovateľnú skupinu susedov vrchola vertex.
   * V prípade orientovaného grafu vracia iba hrany vychádzajúce z vrchola.
   * Metóda remove iterátora nemusí byť podporovaná. */
  Iterable<Integer> adjVertices(int vertex);
}

/** Trieda reprezentujúca orientovaný graf pomocou
 * zoznamov susedov uložených v poli dynamickej dĺžky (ArrayList). */
class AdjListsGraph implements Graph {

  /** Zoznam susedov pre každý vrchol */
  private ArrayList<ArrayList<Integer>> adjLists;
  /** Počet hrán v grafe */
  private int numEdges;

  /** Konštruktor dostane počet vrcholov grafu */
  public AdjListsGraph(int numVertices) {
    adjLists = new ArrayList<ArrayList<Integer>>(numVertices);
    for (int i = 0; i < numVertices; i++) {
      adjLists.add(new ArrayList<Integer>());
    }
    numEdges = 0;
  }

  @Override
  public int getNumberOfVertices() {
    return adjLists.size();
  }

  @Override
  public int getNumberOfEdges() {
    return numEdges;
  }

  @Override
  public boolean addEdge(int from, int to) {
    adjLists.get(from).add(to); // pridaj hranu v jednom smere
    numEdges++;
    return true;
  }

  @Override
  public boolean existsEdge(int from, int to) {
    return adjLists.get(from).contains(to); // pozri do zoznamu susedov pre from
  }

  @Override
  public Iterable<Integer> adjVertices(int vertex) {
    // vrati ArrayList obaleny, aby sa nedal menit
    return Collections.unmodifiableList(adjLists.get(vertex)); 
  }
}

/** Trieda obsahujuca topologicke usporiadanie vrcholov orientovaneho grafu */
class TopologicalSort {

  /** samotny graf */
  private Graph g;
  /** Zoznam vrcholov v topologickom usporiadani */
  private ArrayList<Integer> order;
  /** Indikator, ci je graf acyklicky */
  private boolean acyclic;

  /** Konstruktor, ktory dostane graf a prehladavanim do hlbky
   * testuje acyklickost grafu a hlada topologicke usporiadanie */
  public TopologicalSort(Graph g) {
    this.g = g; // uloz graf
    int n = g.getNumberOfVertices(); // pocet vrcholov grafu

	// inicializuj pocet nesplnenych zavislosti, potom 
	// prejdi vsetky hrany a zvysuj
    int[] numberOfPrerequisites = new int[n];
    for (int vertex = 0; vertex < n; vertex++) {
      numberOfPrerequisites[vertex] = 0;
    }
    for (int vertex = 0; vertex < n; vertex++) {
	  for (int neighbor: g.adjVertices(vertex)){	  
		numberOfPrerequisites[neighbor]++;
	  }
	}

	// vsetky vrcholy bez zavislosti pridaj do mnoziny ready
	LinkedList<Integer> ready = new LinkedList<Integer>();
    for (int vertex = 0; vertex < n; vertex++) {
      if(numberOfPrerequisites[vertex] == 0) {
		ready.add(vertex);
	  }
	}

    order = new ArrayList<Integer>(); // inicializuj vysledok
	// hlavny cyklus - vyberaj vrchol z mnoziny ready a pridavaj do order
	while (!ready.isEmpty()){  
	  int vertex = ready.remove();
	  order.add(vertex);
	  // pre susedov vypisaneho vrchola potrebujem znizit pocet zavislosti
	  for (int neighbor : g.adjVertices(vertex)){
		numberOfPrerequisites[neighbor]--;
		// ak to bola posledna zavislost, vrchol je uz vypisatelny
		if(numberOfPrerequisites[neighbor]==0) {
		  ready.add(neighbor);
		} 
	  }
    }

    acyclic = (order.size()==n);
  }
  
  /** vratil, ci je vstupny graf acyklicky */
  public boolean isAcyclic() {
    return acyclic;
  }

  /** ak je graf acyklicky, vrati topologicke usporiadanie vrcholov */
  public ArrayList<Integer> order() {
    if (!acyclic) {
      return null;
    }
    return new ArrayList<Integer>(order);
  }
}

public class Prog {

  /** Zo scannera s načíta graf vo formáte: počet vrcholov,
   * počet hrán a zoznam hrán zadaných koncami vrcholov.
   * Uloží ho ako AdjMatrixGraph. */
  static Graph readGraph(Scanner s) {
    int n = s.nextInt();
    int m = s.nextInt();
    Graph g = new AdjListsGraph(n);
    for (int i = 0; i < m; i++) {
      int u = s.nextInt();
      int v = s.nextInt();
      g.addEdge(u, v);
    }
    return g;
  }
  

  public static void main(String[] args) {

    Scanner s = new Scanner(System.in);
    Graph g = readGraph(s);
    s.close();
   
    TopologicalSort sort = new TopologicalSort(g);
    if (sort.isAcyclic()) {
      System.out.println("Topologicke usporiadanie: " + sort.order());
    } else {
      System.out.println("Graf ma cyklus");
    }
  }
}
/** Priklad vstupu bez cyklu:

4 4
1 0
2 0
2 1
3 1

 * s cyklom:
4 4
1 0
0 2
2 1
3 1

 */

Zdrojový kód programu, topologické triedenie 2

Pomocou prehľadávania do hĺbky

package prog;

import java.io.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Scanner;
import java.util.Collections;

/** Interface reprezentujúci graf s n vrcholmi očíslovanými 0..n-1. */
interface Graph {

  /** Vráti počet vrcholov grafu n. */
  int getNumberOfVertices();

  /** Vráti počet hrán grafu. */
  int getNumberOfEdges();

  /** Do grafu pridá hranu z vrcholu from do vrcholu to,
   * vráti true ak sa ju podarilo pridať. */
  boolean addEdge(int from, int to);

  /** Vráti true, ak existuje hrana z vrcholu from
   * do vrcholu to. */
  boolean existsEdge(int from, int to);

  /** Vráti iterovateľnú skupinu susedov vrchola vertex.
   * V prípade orientovaného grafu vracia iba hrany vychádzajúce z vrchola.
   * Metóda remove iterátora nemusí byť podporovaná. */
  Iterable<Integer> adjVertices(int vertex);
}

/** Trieda reprezentujúca orientovaný graf pomocou
 * zoznamov susedov uložených v poli dynamickej dĺžky (ArrayList). */
class AdjListsGraph implements Graph {

  /** Zoznam susedov pre každý vrchol */
  private ArrayList<ArrayList<Integer>> adjLists;
  /** Počet hrán v grafe */
  private int numEdges;

  /** Konštruktor dostane počet vrcholov grafu */
  public AdjListsGraph(int numVertices) {
    adjLists = new ArrayList<ArrayList<Integer>>(numVertices);
    for (int i = 0; i < numVertices; i++) {
      adjLists.add(new ArrayList<Integer>());
    }
    numEdges = 0;
  }

  @Override
  public int getNumberOfVertices() {
    return adjLists.size();
  }

  @Override
  public int getNumberOfEdges() {
    return numEdges;
  }

  @Override
  public boolean addEdge(int from, int to) {
    adjLists.get(from).add(to); // pridaj hranu v jednom smere
    numEdges++;
    return true;
  }

  @Override
  public boolean existsEdge(int from, int to) {
    return adjLists.get(from).contains(to); // pozri do zoznamu susedov pre from
  }

  @Override
  public Iterable<Integer> adjVertices(int vertex) {
    // vrati ArrayList obaleny, aby sa nedal menit
    return Collections.unmodifiableList(adjLists.get(vertex)); 
  }
}

/** Trieda obsahujuca topologicke usporiadanie vrcholov orientovaneho grafu */
class TopologicalSort {

  /** samotny graf */
  private Graph g;
  /** Zoznam vrcholov v topologickom usporiadani */
  private ArrayList<Integer> order;
  /** Indikator, ci je graf acyklicky */
  private boolean acyclic;
  /** Pole indikujuce, ci sme uz vrchol v prehladavani navstivili */
  private boolean[] visited;
  /** Pole indikujuce, ci sme uz ukoncili prehladavanie vrchola
   * a vsetkych jeho nasledovnikov */
  private boolean[] finished;

  /** Konstruktor, ktory dostane graf a prehladavanim do hlbky
   * testuje acyklickost grafu a hlada topologicke usporiadanie */
  public TopologicalSort(Graph g) {
    this.g = g; // uloz graf
    int n = g.getNumberOfVertices(); // pocet vrcholov grafu

    order = new ArrayList<Integer>(); // inicializuj vysledok
    acyclic = true; // zatial sme nevideli cyklus

	visited = new boolean[n];
    finished = new boolean[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      visited[i] = false;
      finished[i] = false;
    }
    // prechadzaj cez vrchol a ak najdes nevyfarbeny,
    // spusti prehladavanie 
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      if (!visited[i]) {
        search(i);
      }
    }
	Collections.reverse(order); //prevratime poradie vrcholov
  }
  

  /** Pomocna rekurzivna metoda pouzivana v konstruktore 
   * na vyfarbenie vsetkych nasledovnikov vrchola vertex */
  private void search(int vertex) {
    visited[vertex] = true; // uz sme ho navstivili
    //prejdi cez vychadzajuce hrany
    for (int neighbor: g.adjVertices(vertex)){
      // ak uz sme suseda navstivili, ale este nie je
      // ukonceny, mame cyklus
      if (visited[neighbor] && !finished[neighbor]) {
        acyclic = false;
      }
      // ak este sused nebol vobec navstiveny, navstiv do rekurzivne
      if (!visited[neighbor]) {
        search(neighbor); // navstivime ho rekurzivne
      }
    }
    // ukoncili sme prehladavanie aktualneho vrcholu
    // poznac ako ukonceny a pridaj ho do zoznamu
    finished[vertex] = true;
    order.add(vertex);
  }

  /** vratil, ci je vstupny graf acyklicky */
  public boolean isAcyclic() {
    return acyclic;
  }

  /** ak je graf acyklicky, vrati topologicke usporiadanie vrcholov */
  public ArrayList<Integer> order() {
    if (!acyclic) {
      return null;
    }
    return new ArrayList<Integer>(order);
  }
}

public class Prog {

  /** Zo scannera s načíta graf vo formáte: počet vrcholov,
   * počet hrán a zoznam hrán zadaných koncami vrcholov.
   * Uloží ho ako AdjMatrixGraph. */
  static Graph readGraph(Scanner s) {
    int n = s.nextInt();
    int m = s.nextInt();
    Graph g = new AdjListsGraph(n);
    for (int i = 0; i < m; i++) {
      int u = s.nextInt();
      int v = s.nextInt();
      g.addEdge(u, v);
    }
    return g;
  }
  

  public static void main(String[] args) {

    Scanner s = new Scanner(System.in);
    Graph g = readGraph(s);
    s.close();
   
    TopologicalSort sort = new TopologicalSort(g);
    if (sort.isAcyclic()) {
      System.out.println("Topologicke usporiadanie: " + sort.order());
    } else {
      System.out.println("Graf ma cyklus");
    }
  }
}
/** Priklad vstupu bez cyklu:

4 4
1 0
2 0
2 1
3 1

 * s cyklom:
4 4
1 0
0 2
2 1
3 1

 */