Predbežný program Študentskej vedeckej konferencie

Štvrtok, 18. apríla, 2024

8:40-8.50 poslucháreň A / Slávnostné otvorenie ŠVK

9:00-12:20 program v odborných sekciách
10:20-10:40 občerstvenie (coffee break)
12:20-13:20 obedňajšia prestávka
13:20-15:00 program v odborných sekciách
15:00-16:30 vestibul pavilónu F / posterová sekcia

16:30-17:30 poslucháreň F1 / vyhlásenie výsledkov

Program pre sekciu Teória grafov a algebra

M-I

09:00 Manhattan and Chebyshev nowhere-zero flows
Lukáš Gáborik | abstrakt
09:20 Počet celočíselných a primitívnych pravouhlých trojuholníkov s rovnakým polomerom vpísanej kružnice
Patrik Mäsiar | abstrakt
09:40 Cubic graphs that are far from being coverable by four perfect matchings
Makuochukwu Felix Oguagbaka, Robert Lukoťka | abstrakt
10:00 Efektívne počítanie veľkých počtov objektov
Pavol Kollár | abstrakt
10:40 Kostry v regulárnych grafoch
Terézia Strišovská | abstrakt
11:00 Partial automorphism monoid of graphs and k-Weisfeiler-Lehman for k<3
Ján Pastorek | abstrakt
11:20 Estimation of vertex-transitive numbers for simple graphs
Štefánia Glevitzká | abstrakt
11:40 Dolné ohraničenia maximálnej hodnosti netriviálnych čiastočných automorfizmov jednoduchých grafov
Valter Cingel | abstrakt

 

Program pre sekciu Aplikovaná matematika

M-II

09:00 Solver pre neradiálne DEA modely
Adrián Pauer | abstrakt
09:20 Testovanie presnosti DEA modelov založených na parametrickej ceste
Bernadett Bertóková, Mária Trnovská | abstrakt
09:40 Má "dvanásty hráč" vplyv na výsledok futbalového stretnutia?
Adrián Hodúr | abstrakt
10:00 Analýza archetypov, jej aplikácie a meranie polarizácie v dátach
Vendelín Vincze | abstrakt
10:40 Analysis of a weight of a coordinated group of votes in parliamentary elections in Slovakia
Ján Kamas | abstrakt
11:00 Determinanty úniku mozgov do zahraničia
Samuel Hronský | abstrakt
11:20 Modelovanie šírenia vírusového ochorenia
Dominika Panáčková | abstrakt
11:40 Numerické modelovanie šírenia ohňa
Filip Šubín | abstrakt
12:00 Optimalizácia riadenia letu rakety
Jakub Kovaľ | abstrakt
13:20 Numerická simulácia stochastických biochemických reakčných sietí
Andrej Čerňanský | abstrakt
13:40 Približné rozdelenia rastúcej populácie buniek s vratným prepínaním fenotypu
Anna Hlubinová | abstrakt
14:00 Diskrétne dynamické systémy s náhodnými impulzmi
Ján Veselý, Jozef Kováč, Katarína Janková | abstrakt
14:20 Komparácia vybraných investičných portfólií na finančnom trhu s prihliadnutím na dôležitosť zodpovedného financovania a predikcií do budúcich rokov
Laura Caban | abstrakt
14:40 Problémy optimálneho navrhovania experimentov s elementárnymi informačnými maticami všeobecnej hodnosti a ich aproximatívne numerické riešenie
Pál Somogyi | abstrakt

 

Program pre sekciu Informatika

M-III

09:00 Kontrola semantických požiadaviek nonce pomocou typového systému
Patrik Grman, Richard Ostertág | abstrakt
09:20 Útoky na hardvér pomocou indukovania chýb
Dennis Vita, Richard Ostertág | abstrakt
09:40 Adaptívne riadenie robota Artabana
Zuzana Mačicová | abstrakt
10:00 Exploring Advanced Reasoning Abilities of Large Language Models in Slovak
Adam Zahradník | abstrakt
10:40 Augmented Keyphrase Extraction from Slovak Scientific Documents
Dávid Števaňák | abstrakt
11:00 Šariš is All You Need: A Case Study on Using LLMs on Translation and Common Sense Reasoning in Slovak Dialect
Viktória Ondrejová, Marek Šuppa | abstrakt
11:20 Losovanie turnajov švajčiarskym systémom
Martin Hošek | abstrakt
11:40 Monitorovanie validity, funkčnosti a bezpečnosti internetovych SSL certifikátov
Ján Kelemen | abstrakt

 

Program pre sekciu Počítačová grafika

M-IV

09:00 Leveraging Temporal Context in Human Pose Estimation
Dana Škorvánková | abstrakt
09:20 Comparison of preprocessing methods for classification of space debris light curves.
Daniel Kyselica, Roman Ďurikovič, Jiří Šilha | abstrakt
09:40 3D position reconstruction of reentry objects fragments using two video recordings.
Damián Gorčák | abstrakt
10:00 Anomaly detection from historical TLE data
František Dráček | abstrakt
10:40 Markerless Registration of Multiple 3D Cameras
Martin Slovák | abstrakt
11:00 Automatic Mesh Generation for Realistic Human Avatars
Martin Halaj, Dana Škorvánková | abstrakt
11:20 Detekcia nádorov prostaty v MR snímkach
Timotej Zimka | abstrakt
11:40 Detekcia vaskulárnej leukoencefalopatie v CT snímkach mozgu s využitím neurónových sietí
Viktor Sisik | abstrakt
12:00 Experimental Use of SAM for Industrial Data Segmentation
Matúš Kočalka, Lukáš Gajdošech | abstrakt

 

Program pre sekciu Didaktika matematiky, fyziky a informatiky

M-V

09:00 Vybrané pohľady na učenie sa a ich aplikácia na vyučovanie vybranej témy z fyziky
Daša Červeňová | abstrakt
09:20 Hrové vyučovanie pravdepodobnosti a štatistiky
Martina Križánková | abstrakt
09:40 Skúmanie presvedčení budúcich učiteľov na argumentáciu v matematike a informatike
Katarína Jánošková | abstrakt
10:00 Model akumulačnej nádoby a objavné vyučovanie na tému rádioaktivita pôdy spojená s emanáciou 222Rn na stupni ISCED 3A
Adela Kolenová, Terézia Eckertová | abstrakt
10:40 Rozvoj geometrického myslenia podľa van Hiele modelu v stredoškolskej planimetrii
Dušan Daniel | abstrakt
11:00 Designing an adaptive virtual learning environment
Katarína Krupková, Rastislav Urbanek | abstrakt
11:20 Riešenie situácií ohrozujúcich osobné a citlivé údaje žiactvom na slovenských gymnáziách
Michal Bohuš | abstrakt
11:40 Prírodovedná gramotnosť v kontexte experimentálnej činnosti žiakov na gymnáziách
Patrik Rezák | abstrakt
12:00 Základný modul FuseNetu pre vyučovanie jadrovej fúzie
Tomáš Rudinský | abstrakt

 

Program pre sekciu Astronómia a astrofyzika

M-VI

09:00 Photometry of near-Earth asteroids using a 70cm telescope
Tatiana Grečnárová | abstrakt
09:20 Physical characteristics of fireballs as a probe of the Solar System evolution
Vitalii Kuksenko | abstrakt
09:40 The dynamics of the Galactic disc in DM and MOND regimes
Filip Janák, Roman Nagy, Žofia Chrobáková, Michal Šturc, Marek Jurčík | abstrakt
10:00 Coupling of dark and baryonic matter in the Milky Way galaxy
Michal Šturc | abstrakt
10:40 Photometry, polarimetry, spectrometry of the comet of the Jupiter family 108P/Ciffreo
Kateryna Kulish, Oleksandra Ivanova, Igor Luk’yanyk | abstrakt
11:00 Determining the mineralogical density of meteoroids
Tomáš Vörös | abstrakt
11:20 Príčiny zmien jasu nočnej oblohy nad Bratislavou počas roka
Tadeáš Šimunek | abstrakt

 

Program pre sekciu Biofyzika

M-IX

09:00 Štúdium interakcie DNA aptamérov s oxytetracyklínom pomocou optických metód
Sára Mikuličová, Veronika Šubjaková, Sandro Spagnolo, Tibor Hianik | abstrakt
09:20 Kvantitatívna analýza monoklonálnych protilátok vo farmaceutických matriciach metódou kapilárnej elektroforézy v spojení s hmotnostnou spektrometriou
Hana Škúciová | abstrakt
09:40 Stanovovanie metabolitov tryptofánu v moči a krvnej plazme pacientov s depresívnou poruchou
Dominika Masarovičová, Libuša Šikurová, Milan Zvarík | abstrakt
10:00 Nanoštruktúry v transdermálnom transporte liečiv a v protinádorovej terapii
Paulína Makovická, Melánia Babincová | abstrakt
10:40 Vplyv amfifilných dendrimérov s cyklotrifosfazénovým jadrom na viskozitu krvi
Adriana Kluková, Šimon Šutý | abstrakt
11:00 The effect of naturally presented mutations of PfCRT protein to malaria resistance
Michal Damek, Milan Melichercik | abstrakt

 

Program pre sekciu Fyzika plazmy

M-X

09:00 Teoretická interpretácia ionizácie a nábojovej výmeny derivátov tiofénu pozorovanej pomocou IMS
Samuel Peter Kovár | abstrakt
09:20 Návrh iónového pohyblivostného spektrometra na báze ionizácie elektrosprejom (ESI-IMS)
Ondrej Cvičela | abstrakt
09:40 Study plasma-chemical processes of alkanes in atmospheric pressure corona discharge by ion mobility spectrometry-mass spectrometry (IMS-MS)
Priyanka Kumari, Vahideh ILbeigi, Stefan Matejcik | abstrakt
10:00 Kvantitatívna analýza častíc NO2 generovaných v Atmosférickom plazmovom jete pomocou Iónovej pohyblivostnej spektrometrie.
Michal Neogrády | abstrakt
10:40 Tracking the dynamics of NOx radicals produced by discharge
Filip Pastierovič, Shamaila Manzoor | abstrakt

 

Program pre sekciu Fyzika tuhých látok

M-XI

09:00 Gap Behavior (not only) Close to Tc in Dynes Superconductors
Anastasiya Lebedeva, František Herman | abstrakt
09:20 Study of transformation mechanisms in structural phase transitions in crystals by metadynamics
David Vrba | abstrakt
09:40 Characterization of superconducting nonlinear microwave coplanar waveguide by transmission spectroscopy
Anna Khylenko, Samuel Kern, Pavol Neilinger | abstrakt
10:00 The elimination of a temperature smearing in the tunneling conductance data
Lucia Gelenekyová, František Herman | abstrakt
10:40 Dip in Vicinity of $T_c$ in a Resonant Frequency Shift of SRF Cavities in Two-Fluid Model
Matúš Hladký, František Herman | abstrakt
11:00 Transport cez rozhranie medzi supravodičom a feromagnetom
Marcel Polák, Andreas Costa | abstrakt
11:20 Alternatively Coupled Heterogeneous Ising Models
Anastasiia Poliienko | abstrakt
11:40 Chemorezistívne senzory plynov na flexibilných substrátoch pripravené s využitím procesu rýchleho žíhania
Samuel Hlavatý | abstrakt
12:00 Štúdium systému visiacej kvapky v nehomogénnom elektrickom poli
Boris Gajdušek | abstrakt

 

Program pre sekciu Jadrová a teoretická fyzika

M-XII

09:00 Určovanie exhalačnej rýchlosti 222Rn a CO2 z pôdy pre lokalitu FMFI UK použitím rôznych prístupov
Katarína Raková, Terézia Eckertová | abstrakt
09:20 Testovanie prístupov pre stanovenie exhalačnej rýchlosti radónu z pôdy na území Slovenska
Alžbeta Brandýsová, Martin Bulko, Monika Müllerová | abstrakt
09:40 Rádioaktivita aerosólov v atmosfére
Miriam Chvostálová | abstrakt
10:00 Pandemonium effect in the β decay of 182Au
Jozef Mišt | abstrakt
10:40 Analysis of the data from the M20 experiment: Experimental study of isomeric states in 179Au
Magdaléna Šolcová | abstrakt
11:00 On the geometrical implications of the Equivalence Principle
Sebastian Brezina | abstrakt
11:20 Beyond Bipartite Quantum Entanglement
Dorota Porubská, Andrej Gendiar | abstrakt
11:40 Simple asymmetric multitrace matrix models
Benedek Bukor, Juraj Tekel | abstrakt
12:00 Threshold anomaly in Quantum Space
Patrik Rusnák | abstrakt