Program Študentskej vedeckej konferencie

Streda, 21. apríla, 2021

9:15 Slávnostné otvorenie ŠVK 2021 (pripojiť sa cez MS Teams)

9:30-12:20 program v odborných sekciách
12:20-13:30 obedňajšia prestávka
13:30-16:40 program v odborných sekciách

20:00 zverejnenie výsledkov

Program pre sekciu Matematika

Pripojiť sa cez MS Teams

09:30 O regulárnych mapách s nepárnou Eulerovou charakteristikou
Tomáš Sásik | abstrakt
09:50 Decomposing cubic graphs with cyclic connectivity 5
Jozef Rajník | abstrakt
10:10 O niektorých snahách rozšíriť Mannov-Whitneyho test do dvojrozmerného sveta
Pál Somogyi | abstrakt
10:30 Classification of Rat Strains Using Machine Learning
Eduard Bučko | abstrakt
11:00 Generation of origin-destination matrices in transport modelling
Ivana Beňová | abstrakt
11:20 Solutions with moving singularities for a nonlinear diffusion equation
Petra Macková | abstrakt

 

Program pre sekciu Informatika

Pripojiť sa cez MS Teams

09:30 Human Pose Estimation using Per-Point Body Region Assignment
Dana Škorvánková | abstrakt
09:50 Processing of Structured 3D Scans with Deep Learning
Lukáš Gajdošech | abstrakt
10:10 Qualitative Analysis of Adversarial Examples in Deep Networks
Štefan Pócoš, Iveta Bečková | abstrakt
10:30 Advanced Algorithms for Segmentation of Space Debris Astronomical Images
Daniel Kyselica | abstrakt
11:00 VirPool - Estimation of proportions of SARS-CoV-2 variants in a mixed sequencing sample
Askar Gafurov, Andrej Baláž | abstrakt
11:20 Unsupervised Demultiplexing of Nanopore Sequencing Data
Adrián Goga | abstrakt
11:40 Models For Monitoring Progressive Multiple Sclerosis
Samuel Molčan | abstrakt
12:00 Predikcia nepozorovaných hrán v znamienkovej váženej sieti
Alex Babiš | abstrakt
13:30 Preusporiadanie dvojdimenzionálnych polí pomocou prefix reversalu
Martina Bodišová | abstrakt
13:50 Prehľadávanie literárnych textov pre príznaky afázie
Soňa Senkovičová | abstrakt
14:10 Usefulness of Information and Unary Regular Languages
Šimon Sádovský | abstrakt
14:30 Automatic Evaluation of ER Modelling Exercises
Adam Trizna | abstrakt
15:00 Into the Magic Shop: An analysis of the human brain and heart’s mysteries
Veronika Mattová | abstrakt

 

Program pre sekciu Jadrová fyzika

Pripojiť sa cez MS Teams

09:30 Nábojová asymetria v produkcii vysoko-energetických top-kvarkových párov na experimente ATLAS
Matúš Kosťov | abstrakt
09:50 Comparison of models for the calculation of cross sections in the complete fusion reactions
Otto Glavo | abstrakt
10:10 Effect of the electron-positron pairs on the measurement of the Bose-Einstein correlations by the ATLAS experiment
Andrej Ďurica | abstrakt
10:30 Study of the reference distributions for measurement of Bose-Einstein correlations in high energy proton-proton collisions in the ATLAS experiment
Adriana Dohnalová | abstrakt
11:00 Účinné prierezy pre produkciu izotopov seaborgia vo fúzno-výparných reakciách
Jozef Mišt | abstrakt
11:20 Štúdium časového rozlíšenia slamky Straw spektrometra v experimente NA62
Zdenko Híveš | abstrakt
11:40 Search for Double Beta Decay Transitions of 116Cd into the Excited States of 116Sn in COBRA Experiment
Daniel Suchý | abstrakt
12:00 Decay studies of new isomeric states in 255No
Adam Broniš | abstrakt
12:20 Origin of the high-energy signals in the reaction 40Ar+197Au→237Bk*
Adam Sitarčík | abstrakt

 

Program pre sekciu Fyzika tuhých látok

Pripojiť sa cez MS Teams

09:30 Supravodivé kinetické planárne rezonátory
Martin Baránek | abstrakt
09:50 Nová metóda merania elektrického náboja dielektrických biomateriálov pomocou 'Pendant Drop' tenziometrie
Veronika Turiničová | abstrakt
10:10 Vplyv odrazených Ar neutrálov na tvrdé TaBx vrstvy
Katarína Viskupová | abstrakt
10:30 Photoelectrical and gas sensing properties of Mo alloyed TiO2 nanotube arrays grown by anodization of DC magnetron sputtered films
Hryhorii Makarov | abstrakt
11:00 Vplyv feromagnetických vrstiev na supravodivé transportné vlastnosti supravodičov NbN a MgB2
Magdaléna Poláčková | abstrakt
11:20 Dynesova supravodivosť za modelom BCS
Adam Škrlec | abstrakt

 

Program pre sekciu Astronómia a astrofyzika

Pripojiť sa cez MS Teams

13:30 Space debris spectra acquired with the AMOS spectral cameras
Danica Žilková | abstrakt
13:50 Rotation axis estimation of upper stages
Tomáš Hrobár | abstrakt
14:10 Processing of the Gaia and APOGEE data
Emil Puha | abstrakt
14:30 Simulating propagation of ultra-high energy cosmic rays wih SimProp software
Patrik Čechvala | abstrakt
15:00 Možnosť dopravy materiálu z trpasličej planéty Ceres k Zemi prostredníctvom rezonancie 8:3 v strednom dennom pohybe s Jupiterom
Martina Kováčová | abstrakt
15:20 Analýza dynamiky meteoritov a prachových častíc v priestore atmosféry
Karol Havrila | abstrakt
15:40 Výskum prítomnosti organického materiálu v meteoroidoch pomocou spektrálnych pozorovaní meteorov
Adriana Pisarčíková | abstrakt

 

Program pre sekciu Biofyzika, environmentálna fyzika a meteorológia

Pripojiť sa cez MS Teams

09:30 Využitie textúrovej analýzy GLCM aplikovanej na T2 mapy na diagnostiku skorých degeneratívnych zmien u pacientov rok po parciálnej meniskektómii
Karin Vančíková | abstrakt
09:50 Decontamination of E. coli and S. aureus in liquids by transient spark discharge
Aleksandra Lavrikova | abstrakt
10:10 Štúdium dendrimérov enkapsulovaných v lipozómoch a ich potenciálne využitie v terapii onkologických ochorení
Petra Kohútová | abstrakt
10:30 Designing planar experimental model for bioconjugation
Daniel Truchan | abstrakt
11:00 Ukazovatele spojené so zvýšeným rizikom úmrtia u hypertenzných pacientov s COVID-19
Martina Velísková | abstrakt
11:20 Spektrálna analýza moču – nové možnosti v diagnostike rakoviny močového mechúra
Daniela Džubinská | abstrakt
11:40 Monitoring of Low-Level Wind Shear by Ground-based 3D Lidar at Bratislava Airport
Pavol Nechaj | abstrakt
13:30 Vplyv delécie génu ERG6 na vybrané membránové vlastnosti kvasiniek Candida glabrata
Juraj Jacko | abstrakt
13:50 Development of acoustic biosensors based on DNA aptamers for detection of bacteria
Veronika Oravczová | abstrakt
14:10 Interakcia amfifilných dendrónov s ľudskou krvou a jej zložkami
Šimon Šutý | abstrakt

 

Program pre sekciu Fyzika plazmy

Pripojiť sa cez MS Teams

09:30 Konformačné štúdium vybraných ftalátov a stanovenie ich protónových afinít
Daniel Pokorný | abstrakt
09:50 Modelovanie plazmochemických procesov v prechodovej iskre
Michal Damek | abstrakt
10:10 Plazmou asistovaná kalcinácia pri príprave TiO2 nanovlákien
Adam Kerdík, Juraj Surovčík | abstrakt
10:30 Úprava mikroporéznych membrán plazmou pre ich použitie ako separátorov v elektrolýznych článkoch
Martin Kuťka | abstrakt
11:00 Povrchová úprava skla a papiera nízkoteplotnou plazmou
Romana Ružanská | abstrakt
11:20 Odstraňovanie naftalénu v systéme plazmovej katalýzy využitím ZrO2 a BaTiO3 materiálov
Mária Cíbiková | abstrakt
11:40 Porovnanie účinnosti rôznych zdrojov nízkoteplotnej plazmy na povrchovú úpravu biologického materiálu
Sandra Ďurčányová | abstrakt
12:00 Elektrické a optické charakteristiky povrchového bariérového výboja generovaného v perforovanom keramickom elemente
Emanuel Maťaš | abstrakt
13:30 Simulácia reflektrónového prieletového hmotnostného spektrometra
Marek Pavle | abstrakt
13:50 Elektrónmi indukovaná fluorescencia pyridínu C5H5N
Barbora Stachová, Ján Blaško | abstrakt
14:10 Modulated high-voltage power supply based on push-pull topology for DBD plasma sources
Oleksandr Prystopiuk, Kateryna Trach | abstrakt
14:30 Quantitative MCC-GC-IMS analysis of Arabica and Robusta coffees in mixes
Kateryna Trach, Oleksandr Prystopiuk | abstrakt
15:00 Elektrónmi indukovaná fragmentácia molekúl 2-methyl-2-oxazolínu a 2-etyl-2-oxazolínu
Ján Blaško | abstrakt
15:20 Efektívna GPU implementácia metódy 1D Particle-in-Cell/Monte Carlo Collisions na modelovanie rádiofrekvenčných výbojov
Ján Ďurian | abstrakt
15:40 Nízkoenergetický elektrónový záchyt na molekulové klastre Co(CO)3NO
Dušan Mészáros | abstrakt

 

Program pre sekciu Didaktika matematiky a informatiky

Pripojiť sa cez MS Teams

13:30 Analýza ovládania detských edukačných robotických hračiek
Barbora Stenová | abstrakt
13:50 Rozvoj funkcionálneho myslenia - lineárna funkcia
Dominika Valášková | abstrakt
14:10 Rozvoj myslenia žiakov využitím zážitkovej pedagogiky
Katarína Hrušková | abstrakt
14:30 Vzájomné hodnotenie a sebahodnotenie vo vyučovaní informatiky
Kristián Kolčák | abstrakt
15:00 Didaktické hry vo vyučovaní matematiky na druhom stupni ZŠ
Barbora Kubinová | abstrakt
15:20 Rozvoj priestorovej predstavivosti žiakov druhého stupňa ZŠ
Petra Javorková | abstrakt
15:40 Geometrické miskoncepcie žiakov ZŠ
Lucia Regulyová | abstrakt
16:00 Podpora argumentácie v téme analytická geometria
Barbora Ollerínyová | abstrakt

 

Program pre sekciu Didaktika fyziky

Pripojiť sa cez MS Teams

09:30 Neformálne vzdelávanie vo fyzike formou online videohovorov
Barbora Krajmerová | abstrakt
09:50 Kontext voda v dizajne vyučovacích hodín fyziky osemročného gymnázia
Silvia Novotná | abstrakt
10:10 Využitie pojmových komiksov vo fyzike v kontexte uplatnenia komunikačných schopností žiakov
Tatiana Sukeľová | abstrakt
10:30 Možnosti dištančného vzdelávania vo vyučovaní fyziky
Júlia Barabasová | abstrakt
11:00 Aktivizácia žiakov na hodinách fyziky
Daša Červeňová | abstrakt
11:20 Niekoľko pohľadov na fyzikálne vzdelávanie na slovenských základných a stredných školách
Michaela Mrníková | abstrakt
11:40 Skleníkový efekt vo vyučovaní fyziky na základnej a strednej škole
Jaroslava Slavkova | abstrakt
12:00 Využitie súpravy pomôcok vo vyučovaní fyziky v 9. ročníku ZŠ
Linda Valkovičová | abstrakt