Predbežný program Študentskej vedeckej konferencie

Streda, 27. apríla, 2022

8:45-8.55 poslucháreň A / Slávnostné otvorenie ŠVK 2022

9:00-12:00 (9:00-11:40, 9:00-12:20) program v odborných sekciách
12:00-13:00 (11:40-12:40) obedňajšia prestávka
13:00-14:40 (12:40-14:40) program v odborných sekciách
14:00-16:30 vestibul pavilónu F / posterová sekcia

16:30-17:30 poslucháreň F1 / vyhlásenie výsledkov

Program pre sekciu Matematika

M-I

09:00 Prúdenie v medzikruží medzi sústrednými kruhovými rúrkami
Martina Javorníková, Ján Filo | abstrakt
09:20 Fourierovo spektrum rovinných kriviek
Radka Kovarovičová | abstrakt
09:40 Anisotropic singularities of solutions of the fast diffusion equation
Petra Macková | abstrakt
10:00 Stochastické modelovanie špecifických mier plodnosti
Erika Lettrichová | abstrakt
10:40 Properties of the cone of non-negative polynomials and duality
Jakub Hrdina | abstrakt
11:00 Solving Procrustes problems using semidefinite programming tools
Terézia Fulová, Mária Trnovská | abstrakt
11:20 Vyhodnocovanie výkonností vybraných modelov z triedy GARCH procesov pri predikovaní miery rizika Value-at-risk
Alex Babiś, Beata Stehlíková | abstrakt
12:40 Steiner triple systems, Steiner loops and Bol-Moufang identities
Dávid Wilsch | abstrakt
13:00 Vertex-transitive closures of graphs
Štefánia Glevitzká | abstrakt
13:20 On d-dimensional nowhere-zero r-flows on a graph
Jozef Rajník, Davide Mattiolo, Giuseppe Mazzuoccolo, Gloria Tabarelli | abstrakt

 

Program pre sekciu Informatika

M-II

09:00 Hamiltonovské kružnice v bipartitných kubických planárnych grafoch
Richard Bíró | abstrakt
09:20 Prefix-free parsing for building large tunnelled Wheeler graphs
Adrián Goga, Andrej Baláž | abstrakt
09:40 Live monitoring of MinION SARS-CoV-2 sequencing runs
Jana Černíková, Broňa Brejová, Tomáš Vinař | abstrakt
10:00 Comparing biological sequences with neural networks
Filip Kerák | abstrakt
10:40 Automatizovaný nástroj pre zber dát, analýzu a vizualizáciu hashtagových komplexných sietí
Ján Majerský | abstrakt
11:00 Web-based Framework for Edge Sharpening in 3D Scans
Martin Gergel | abstrakt
11:20 Zahraničný význam športu
Martin Gergel, Radoslava Hatalová, Slavomír Holenda, Jakub Mišovský, Sabína Samporová | abstrakt
11:40 SELF-WAR: Ideal Self under the Influence of Persona
Veronika Mattová | abstrakt

 

Program pre sekciu Počítačová grafika

M-III

09:00 Controlling image synthesis by finding feature representations in latent space of generative model
Róbert Belanec | abstrakt
09:20 Space objects characterization through light curves
Daniel Kyselica, Jiří Šilha, Roman Ďurikovič | abstrakt
09:40 Shrink-Wrapping of Mesh Surfaces via Lagrangian Evolution
Martin Čavarga | abstrakt
10:00 Modelovanie kameniva a jeho geometrických vlastností
Beata Pavlovičová | abstrakt
10:40 Algoritmy triangulácie implicitne definovanej plochy
Kristína Korecová | abstrakt
11:00 Automatic Estimation of Anthropometric Human Body Measurements
Dana Škorvánková, Adam Riečický, Martin Madaras | abstrakt

 

Program pre sekciu Jadrová fyzika

M-IV

09:00 A new approach for determination of the mixing layer height using Radon
Mohammad Alem Sultani | abstrakt
09:20 Variácie koncentrácií 222Rn a CO2 v ovzduší domov
Barbora Achbergerová, Karol Holý, Monika Müllerová | abstrakt
09:40 Variácie radónu v pôdnom vzduchu pred FMFI v roku 2021
Ján Király, Monika Müllerová | abstrakt
10:00 Theoretical and experimental approaches to the study of 222Rn emanation from soils
Terézia Eckertová, Karol Holý, Monika Müllerová, Radoslav Böhm, Ivan Sýkora, Jozef Masarik | abstrakt
10:40 Predikcia oblastí so zvýšenými koncentráciami radónu v domoch na území Slovenskej republiky
Alžbeta Brandýsová, Martin Bulko, Karol Holý, Monika Müllerová | abstrakt
11:00 A new approach for determination of the mixing layer height using Radon
Mohammad Alem Sultani | abstrakt
11:20 Variácie radónu na pracovisku s vysokou koncentráciou radónu
Viktoria Benkova, Monika Müllerová | abstrakt
11:40 Odhad rozpadových vlastností nových izotopov v oblasti fermia
David Vrba | abstrakt
13:00 Štúdium možnosti izotopov z oblasti fermia (Z=100) rozpadávať sa oneskoreným štiepením po beta premene
Jakub Filus | abstrakt
13:20 Investigation of 182Tl via an alpha decay of 186Bi
Adam Sitarčík | abstrakt
13:40 Electron capture decay in the transfermium region
Adam Broniš | abstrakt
14:00 Study of 182Pt via β decay of 182Au
Jozef Mišt | abstrakt
14:20 Influence of the soil on the concentration of elements in seeds, berries, leaves and wine of Vitis vinifera
Boris Bobáľ | abstrakt
14:40 Prvkové zloženie aerosólov v atmosfére Bratislavy
Karol Sučák | abstrakt

 

Program pre sekciu Fyzika tuhých látok

M-V

09:00 Meranie Hallovho napätia metódou dvojitej modulácie
Jakub Hluško | abstrakt
09:20 Meranie supravodivých vlastností pomocou rezonančného obvodu
Daniel Bobok, Pavol Neilinger, Samuel Kern, Martin Baránek, Miroslav Grajcar | abstrakt
09:40 Thermally Induced Structure Evolution and Improved Oxidation Behavior of Ternary Ta1-xAlxB2+Δ Hard Thin Films
Viktor Šroba | abstrakt
10:00 Teplotná stabilita a mechanické vlastnosti tvrdých V1-xMoxBy povlakov
Katarína Viskupová | abstrakt
10:40 Antimikrobiálne povlaky na báze nanočastíc striebra pripravené technológiou GAS
Tomáš Fiantok, Vitalii Izai, Martin Truchlý , Leonid Satrapinskyy, Marián Haršáni, Tomáš Roch, Marián Mikula | abstrakt

 

Program pre sekciu Astronómia a astrofyzika

M-VI

09:00 Re-entry observations and analysis by the AMOS network
Veronika Pazderová, Pavol Matlovič, Jiří Šilha | abstrakt
09:20 Comparing the new MOG theory with dark matter approach in extragalactic context
Emil Puha | abstrakt
09:40 Dynamical Pathways of Meteoroids and Meteorites
Filip Hlobik, Juraj Tóth, Leonard Kornoš | abstrakt
10:00 Fotometrická charakterizácia horúcej exoplanéty KELT-9b
Zuzana Balkóová | abstrakt
10:40 Charakterizácia meteorických rojov a sporadického pozadia
Silvia Ďurišová | abstrakt
11:00 Motion of the Sun perpendicular to the Galactic equatorial plane
Michal Šturc | abstrakt
11:20 Mapovanie Galaxie pomocou Gaia dát
Jakub Košvanec | abstrakt
11:40 Kinematics of stars in the Milky Way
Marek Jurčík | abstrakt
12:00 Astrophysical catalog based on the Gaia EDR3 data cross-matching
Filip Janák | abstrakt
timeslot9 Motion of the Sun perpendicular to the Galactic equatorial plane
Michal Šturc | abstrakt
timeslot10 Motion of the Sun perpendicular to the Galactic equatorial plane
Michal Šturc | abstrakt

 

Program pre sekciu Biofyzika

M-VII

09:00 Analýza telomér v ALT bunkách pomocou nanopórového sekvenovania DNA
Renata Dominiková, Jozef Nosek, Viktória Hodorová, Bronislava Brejová | abstrakt
09:20 Kazeínové nanočastice v cielenej terapii onkologických ochorení
Isabel Králová, Zuzana Garaiová, Tibor Hianik | abstrakt
09:40 Fluorescenčná analýza moču – neinvazívna diagnostika rakoviny močového mechúra
Terézia Mária Gaberová, Milan Zvarík | abstrakt
10:00 Antibiofilm effects of cold air pulsed streamer discharge plasma
Aleksandra Lavrikova, Helena Bujdáková | abstrakt
10:40 Treatment of GUV by a combination of cold plasma activated water and pulsed electric fields as a model of antibacterial effect
Robin Mentheour, Marie-Pierre Rols, Nofel Merbahi | abstrakt
11:00 Satelitné merania slnečného žiarenia
Peter Kaňák | abstrakt
11:20 Využitie akustickej metódy na sledovanie interakcií cytochrómu c s aptamérom-modifikovanými nanodrôtmi
Martin Csiba, Marek Tatarko, Veronika Šubjaková, Tibor Hianik | abstrakt
11:40 Vývoj kolorimetrického biosenzora na detekciu antibiotík na báze zlatých nanočastíc a DNA aptamérov
Sára Mikuličová | abstrakt
13:00 Rozdiely vo vybraných membránových vlastnostiach senzitívnych a rezistentných kmeňov kvasiniek Candida auris
Juraj Jacko, Nora Toth-Hervay | abstrakt
13:20 Interakcia amfifilných dendrónov s lipidovými membránami
Martina Velísková, Milan Zvarík | abstrakt
13:40 Vplyv fosforových amfifilných dendrónov na reologické vlastnosti krvi
Karolína Ládiová, Šimon Šutý | abstrakt
14:00 Meranie jasu nočnej oblohy kalibrovaným DSLR fotoaparátom
Tadeáš Šimunek | abstrakt

 

Program pre sekciu Fyzika plazmy

M-VIII

09:00 Simultaneous VUV and UV-NIR laser-induced breakdown spectroscopy for detection of boron in Fe-based amorphous alloys
Shweta Soni, Pavel Veis | abstrakt
09:20 Použitie optických rezonátorov na rozhraniach kvapalina-vzduch-plazma
Filip Pastierovič | abstrakt
09:40 Fluorescencia neutrálnych fragmentov acetónu
Dorota Porubská | abstrakt
10:00 Ftaláty - stanovenie tranzitných stavov a aktivačných energií pokročilými metódami kvantovej chémie
Daniel Pokorný | abstrakt
10:40 Štúdium interakcie nízkoenergetických elektrónov s molekulami a klastrami tetrachlórmetánu
Anna Khylenko | abstrakt
11:00 Vizualizácie šírenia reaktívnych častíc RONS v plazmou aktivovanej vode
Radoslav Jankovič | abstrakt
11:20 Povrchová úprava mikroporéznych membrán plazmou-iniciovaným očkovaním kyseliny akrylovej
Martin Kuťka | abstrakt
11:40 LIBS in acoustically levitated droplets: an alternative method for trace detection limits in liquids
Jairo Christopher Peralta Ayala, Alicia Marin Roldan, Victor Contreras, Pavel Veis | abstrakt
13:00 Determination of Plasma Characteristics for Mica in Argon gas flow using Calibration Free Laser-Induced Breakdown Spectroscopy.
Pavitra Ganapati Bhat, Materj Veis, Alicia Marin Roldan | abstrakt
13:20 Comparative Performance Study of Different Echelle Spectrometers for LIBS Applications
Shweta Soni, Pavel Veis | abstrakt
13:40 Atmospheric Plasma Discharge Interaction with Water Microdroplets
Mostafa Elsayed Hassan, Mário Janda, Zdenko Machala | abstrakt

 

Program pre sekciu Teoretická a časticová fyzika

M-IX

09:00 Calculation of Sensitivity to Neutrinoless Double Beta-Decay for COBRA Demonstrator
Maroš Petro | abstrakt
09:20 Simple systems in 3D noncommutative quantum mechanics
Benedek Bukor, Juraj Tekel | abstrakt
09:40 Strangeness production in Xe-Xe collisions at 5.44 TeV with the ALICE experiment at the LHC
Natália Džalaiová | abstrakt
10:00 Unitarity constraints and mass-derivative relations for asymmetries in leptogenesis
Viktor Zaujec, Peter Maták | abstrakt
10:40 Infrared finiteness of the NLO corrections to leptogenesis
Vladimír Kráľovič, Peter Maták | abstrakt
11:00 Influence of jets on Bose-Einstein correlations in high energy proton-proton collisions in the ATLAS experiment
Daniel Suchý | abstrakt
11:20 Improvement of the measurement of the Bose-Einstein correlations by reduction of electron-positron pairs influence
Andrej Ďurica | abstrakt
11:40 Boosted top-quark charge identification using machine learning
Matúš Kosťov | abstrakt

 

Program pre sekciu Didaktika matematiky a informatiky

M-X

10:20 Predstavy budúcich učiteľov matematiky o argumentovaní a dôkazoch v učiteľskej praxi
Katarína Jánošková, Tünde Kiss, Lenka Vráblová | abstrakt
10:40 Na počiatku je výskumná otázka… a čo z nej zostane na konci?
Katarína Hrušková | abstrakt
11:00 Analýza video dát vyučovacích sekvencií
Dominika Valášková | abstrakt
11:20 Matematická argumentácia v písomných prípravách vyučovacích hodín študentov učiteľstva matematiky (súčasť projektu MaTeK)
Adam Jakubička | abstrakt
11:40 Porozumenie slovným úlohám v siedmom ročníku základnej školy
Máté Fodor | abstrakt
13:00 Kognitívna a psychomotorická taxonómia v edukačnej robotike
Jakub Krcho | abstrakt
13:20 Vzájomné hodnotenie a sebahodnotenie vo vyučovaní informatiky
Kristián Kolčák | abstrakt
13:40 Edukačné recenzovanie kódu na vzdelávacom portáli matfyz.sk
Adrián Marušák | abstrakt
14:00 Porovnanie jednoduchých robotických hračiek v kontexte riadenia
Veronika Fejková | abstrakt
14:20 Rozvoj argumentácie v téme podobnosť trojuholníkov v 9. ročníku ZŠ
Lenka Vráblová | abstrakt
14:40 Stratégie riešenia matematických úloh žiakmi v piatom ročníku
Roman Petrov | abstrakt

 

Program pre sekciu Didaktika fyziky

M-XI

09:00 Bádateľské schopnosti žiakov na základnej škole s absenciou fyzikálneho laboratória
Michaela Mrníková | abstrakt
09:20 Vybrané pohľady na dizajn série vzdelávacích aktivít k téme naklonená rovina
Daša Červeňová | abstrakt
09:40 Aktivity z fyziky pre tanečné konzervatóriá
Katarína Jirku | abstrakt
10:00 Potenciál využitia Game-Based Learning vo vyučovaní fyziky
Ladislav Janiga | abstrakt
10:40 Fyzikálne vzdelávanie autistického žiaka
Tomáš Rudinský | abstrakt
11:00 Metóda komentovaného riešenia fyzikálnej úlohy v bakalárskom kurze fyziky
Karin Zacharová | abstrakt
11:20 Didaktické hry vo vyučovaní fyziky
Lívia Sobinovská | abstrakt