Predbežný program Študentskej vedeckej konferencie

Streda, 19. apríla, 2023

8:40-8.50 poslucháreň A / Slávnostné otvorenie ŠVK 2023

9:00-12:00 program v odborných sekciách
10:20-10:40 občerstvenie (coffee break)
12:00-13:00 obedňajšia prestávka
13:00-14:00 program v odborných sekciách
14:30-16:00 vestibul pavilónu F / posterová sekcia

16:00-17:00 poslucháreň F1 / vyhlásenie výsledkov

Program pre sekciu Fyzika plazmy a optika

M-I

09:00 Sledovanie dynamiky NOx radikálov produkovaných výbojom
Filip Pastierovič | abstrakt
09:20 Elektrónmi indukovaná fluorescencia oxidu uhličitého
Samuel Peter Kovár | abstrakt
09:40 Cyklický systém plazmy a katalyzátora v procese čistenia znečistených plynov
Jana Kšanová, Richard Cimerman | abstrakt
10:00 Možnosti využitia plazmy a katalyzátora v procese konverzie CO2
Jakub Roubíček, Richard Cimerman | abstrakt
10:40 Analýza iónov kladného korónového výboja iónovým pohyblivostným a hmotnostným spektrometrom
Ondrej Cvičela | abstrakt
11:00 Study of composition of TiB2 using LIBS in the Visible NIR region.
Sanath Shetty, Shweta Soni, Sahitya Atikukke, Tomas Roch, Matej Veis, Pavel Veis | abstrakt
11:20 Challenges in Spatial Heterodyne Spectrometer for LIBS and Raman Spectroscopy
Pavitra Ganapati Bhat, Ardian Gojani, Igor Gornushkin, Pavel Veis | abstrakt
11:40 Analysis of Lithium signals from mineral waters: A comparative Study of Surface Assisted LIBS
Jairo Christopher Peralta Ayala | abstrakt
12:00 Depth Analysis of WTa-D/Mo sample by Resonant-Laser Induced Breakdown Spectroscopy
Sahithya Atikukke, Sanath Jagannath Shetty, Pavol Ďurina, Tomáš Roch, Pavel Veis | abstrakt
13:00 Soil phosphorus analysis by laser-induced fluorescence assisted LIBS
Shweta Soni, Jan Viljanen, Pavel Veis | abstrakt

 

Program pre sekciu Astronómia a astrofyzika

M-II

09:00 Dynamics of the stellar streams
Marek Jurčík | abstrakt
09:20 Štúdium emisie CN v spektrách meteoritov simulujúcich atmosférické podmienky meteoroidov
Adriana Pisarčíková, Pavol Matlovič | abstrakt
09:40 A new method of distinguishing among cosmogonic models of the Solar System
Vitalii Kuksenko | abstrakt
10:00 Fragmentation of fireballs and their dust clouds in the atmosphere
Mária Paprskárová | abstrakt
10:40 Analysis of the Galactic flare
Filip Janák | abstrakt
11:00 Numerical modelling of the brightness of the Moon
Tomáš Vörös | abstrakt

 

Program pre sekciu Biofyzika a meteorológia

M-III

09:00 Úloha magnetických nanočastíc v chemoterapii a hypertermii nádorov
Veronika Benková | abstrakt
09:20 Potenciálne využitie fluorescenčných vlastností exozómov pri diferenciálnej diagnostike rakoviny močového mechúra
Martina Velísková, Milan Zvarík, Daniela Džubinska, Iveta Waczulíková | abstrakt
09:40 Vplyv delécie génu ERG6 na kompozíciu vybraných sterolov v cytoplazmatickej membráne kvasinky Candida glabrata
Juraj Jacko, Nora Tóth-Hervay, Martina Velísková | abstrakt
10:00 Bioinformatic analysis of fungi and their peroxidase genes
Bohuš Kubala, Peter Ferianc, Marcel Zámocký | abstrakt
10:40 Štúdium sekundárnej štruktúry a termodynamických vlastností DNA aptaméra špecifického pre penicilín v prítomnosti rôznej koncentrácie NaCl
Sára Mikuličová, Veronika Šubjaková, Tibor Hianik | abstrakt
11:00 Štúdium zabudovania cytochrómu c do lipidových membrán a interakcie s DNA aptamérmi
Martin Csiba, Marek Tatarko, Tibor Hianik, Veronika Šubjaková | abstrakt
11:20 Štúdium interakcií magnetických nanočastíc na báze železa s lipozomálnymi modelmi biologických membrán
Dominik Michálek, Zuzana Garaiová, Tibor Hianik, Martin Kopáni, Daniel Kosnáč | abstrakt
11:40 Implementácia inicializácie digitálnym filtrom v experimentálnom nastavení Cyklu zrýchlenej aktualizácie numerického predpovedného modelu ALADIN
Martin Petrovič | abstrakt
13:00 Interakcia amfifilných fosforových dendrimérov s modelovými membránami
Patrick Mydla, Šimon Šutý, Iveta Waczulíková | abstrakt

 

Program pre sekciu Didaktika fyziky

M-IV

09:00 Fyzika učenia sa a päť pilierov mysle
Daša Červeňová | abstrakt
09:20 Identifikácia činiteľov determinujúcich vzťah gymnazistov k fyzike
Radmila Chmelárová | abstrakt
09:40 Vplyv spätnej väzby na písomnú prípravu vyučovacích hodín budúcich učiteľov fyziky
Barbora Gejdošová | abstrakt
10:00 Povedomie absolventov gymnázií o jadrovej fúzii
Tomáš Rudinský | abstrakt
10:40 Úniková miestnosť ako stimul experimentálnej činnosti
Tatiana Sukeľová | abstrakt
11:00 Vzdelávacia hra Fyzikálny brainbox
Lívia Sobinovská | abstrakt
11:20 Hra ako provokácia k hľadaniu súvislostí medzi fyzikálnymi pojmami
Barbora Javorová | abstrakt

 

Program pre sekciu Didaktika matematiky a informatiky

M-V

09:00 Budúci učitelia a ich predstavy o argumentácií
Katarína Jánošková, Katarína Hrušková, Dominika Valášková, Lenka Vráblová | abstrakt
09:20 Korešpondencia predstáv a výsledkov práce budúcich učiteľov matematiky
Dominika Valášková, Katarína Hrušková | abstrakt
09:40 Didaktická pomôcka OSMO a jej možnosti využitia vo vzdelávaní
Barbora Senderáková | abstrakt
10:00 LEGO Prime Spike na 2. stupni ZŠ - odporúčania a obmedzenia
Barbora Stenová | abstrakt
10:40 Rozvoj funkčného myslenia žiakov s ťažiskom na kvadratickú závislosť
Dominika Valášková | abstrakt
11:00 Rozbor didaktickej hry s cieľom komplexne rozvíjať žiakov konfrontovaný s realitou triedy.
Katarína Hrušková | abstrakt
11:20 Testovanie vyšších kognitívnych úrovní v stredoškolskej planimetrii
Dušan Daniel | abstrakt

 

Program pre sekciu Fyzika tuhých látok

M-VI

09:00 Štúdium dielektrického biokompatibilného hydroxyapatitu
Tereza Zuskinová | abstrakt
09:20 Transportné vlastnosti NbN nanodrôtov
Helena Simić, Martin Baránek, Pavol Neilinger | abstrakt
09:40 Current-phase relationship of NbN nanobridge Josephson junctions
Daniel Bobok | abstrakt
10:00 Zloženie a štruktúra MoBx tenkých vrstiev
Richard Vrablec | abstrakt
10:40 Influence of spatial heterogeneity on mechanical properties of superlattices and multilayered TiB2/TaB2 coatings
Marek Gocník | abstrakt
11:00 Prepojené heterogénne Isingove modely
Marcel Polák, František Herman | abstrakt

 

Program pre sekciu Informatika

M-VIII

09:00 Hľadanie príznakov afázie v textoch
Daniel Petriľak, Mária Markošová | abstrakt
09:20 A Slovak News Summarization Dataset
Viktória Ondrejová | abstrakt
09:40 Characterizing Malware Samples by Concept Learning
Tomáš Bisták | abstrakt
10:00 Identifikácia zhlukov v grafovej reprezentácii genómov
Eva Herencsárová | abstrakt
10:40 Multiple Pattern Matching for Repetitive Data
Adrián Goga | abstrakt
11:00 Explorácia pomocou internej motivácie a samokontrolovaného ucenia
Matej Pecháč | abstrakt
11:20 Human eye gaze estimation using neural networks
Dmytro Herashchenko | abstrakt
12:00 Austrian roots of cognitive science through the ideas of Ernst Mach - Interdisciplinary approach
Ján Pastorek | abstrakt
12:20 Evolved Human Interaction: How Do Virtual Parasocial Relationships Affect Behavioral Patterns & Individual Social Engagements?
Veronika Mattová | abstrakt

 

Program pre sekciu Jadrová fyzika

M-IX

09:00 Štúdium koncentrácií 222Rn a CO2 v atmosfére a ich aplikácie
Ema Medovarská | abstrakt
09:20 Koncentrácie 222Rn a CO2 v pôde – verifikácia kontinuálnych meraní a vplyv meteorologických parametrov
Katarína Raková, Terézia Eckertová, Karol Holý | abstrakt
09:40 Analýza koncentrácií objemovej aktivity radónu podľa pracovných a voľných dní
Viktoria Benkova, Monika Müllerová , Karol Holý | abstrakt
10:00 Využitie exhalačnej rýchlosti 222Rn z pôdy pre predikciu tzv. „radon-prone areas“ na území Slovenska – pilotná štúdia
Alžbeta Brandýsová, Karol Holý, Martin Bulko, Terézia Eckertová, Monika Müllerová | abstrakt
10:40 A radon-based approach to characterise the parameters governing the air quality in urban areas
Mohammad Alem Sultani, Karol Holý, Martin Bulko, Jozef Masarik, Monika Müllerová | abstrakt
11:00 Study of Neutrino Flavor Oscillation Using JUNO Experiment
Matej Karas | abstrakt
11:20 Production cross-section calculations of neutron-deficient astatine isotopes
Adam Sitarčík | abstrakt
11:40 Probing the Refined Spectrum of 2-neutrino Double Beta Decay Within the SuperNEMO Experiment
Maroš Petro | abstrakt
13:00 Investigation of 182Au beta decay
Jozef Mišt | abstrakt
13:20 Meranie nízkých aktivít použitím gama spektrometra s antikozmickým tienením
Otto Glavo | abstrakt
13:40 Production rates of cosmogenic nuclides in extraterrestrial material
Patrik Čechvala | abstrakt

 

Program pre sekciu Matematika

M-X

09:00 Optimalizácia prevádzky vodnej elektrárne v krátkodobom horizonte
Juraj Jankola | abstrakt
09:20 Method comparison for numerical inversion of Laplace transform
Laura Hajzoková | abstrakt
09:40 Fast diffusion equation: uniqueness of solutions with a moving singularity
Petra Macková | abstrakt
10:00 Self-organization in a generalized traffic model
Ján Glut | abstrakt
10:40 Fragmentácia náhodných sietí
Simona Psotová, Richard Kollár | abstrakt
11:00 Cyclic connectivity of cages
Robert Lukoťka, Edita Máčajová, Jozef Rajník | abstrakt
11:20 Kászonyiho funkcia pre Isaacsove a zovšeobecnené Blanušove snarky
Matúš Zubčák | abstrakt
11:40 Fractal Dimension of the Fine Art Pieces
Alexandra Dyalee | abstrakt
13:00 Klasifikujúce priestory diskrétnych grúp
Róberta Juríková | abstrakt
13:20 On differentiable free actions of finite cyclic groups on homotopy spheres
Samuel Kalužný | abstrakt

 

Program pre sekciu Počítačová grafika

M-XI

09:00 Kinematics of quadruped robot Artaban
Zuzana Mačicová | abstrakt
09:20 Reentry event fragment association
Daniel Kyselica, Roman Ďurikovič, Jiří Šilha | abstrakt
09:40 Anomaly detection from TLE data
František Dráček | abstrakt
10:00 On Planar Hamiltonian Triangulation (Not) Containing the Minimum Hamiltonian Cycle (TSP); Utilizing Deterministic, Stochastic, and Natural Approach
Manaswita Das, Martin Cavarga, Andrej Ferko | abstrakt
10:40 Simulácia erózie terénu
Marek Michalovič | abstrakt
11:00 Body Pose Tracking from RGB Images
Erik Korbeľ | abstrakt

 

Program pre sekciu Teoretická a časticová fyzika

M-XII

09:00 Dark matter freezing out and in with three-particle states
Dorota Porubská, Martina Sabová, Peter Maták | abstrakt
09:20 Second order kinetic term effective actions for matrix model description of fuzzy field theories
Benedek Bukor, Juraj Tekel | abstrakt
09:40 Lie derivative of linear connection and its applications
Frederik Ďalak | abstrakt
10:00 Air resistance in the translational and rotational motion of rigid body
Anastasiia Poliienko | abstrakt
10:40 Cosmological perturbations in a universe with exotic matter
Daniel Račko | abstrakt
11:00 Kalibrácia Straw spektrometra v experimente NA62
Tomáš Veľas | abstrakt