2-AIN-238: Grafové modely v strojovom učení
Leto 2019
Základné informácie


Kontakt | Základné informácie | Domáce úlohy | Prednášky a materiály | Predchádzajúce semestre

Sylabus

Úvod do modelovania pomocou orientovaných a neorientovaných grafov. Algoritmy na trénovanie a inferenciu. Modelovanie sekvencií pomocou skrytých Markovovských modelov a ich derivátov. Aktuálne praktické aplikácie z odbornej literatúry.

Odporúčaná literatúra:

Hodnotenie

Domáce úlohy100%

Hodnotenie: A: 90+, B: 80+, C: 70+, D: 60+, E: 50+

Počas semestra budú postupne vypisované domáce úlohy, ktoré bude treba priebežne odovzdávať (termín cca 1 mesiac od vypísania úlohy). Úloh bude veľa, vy si vyberáte, ktoré z nich chcete riešiť. Každá jednotlivá domáca úloha sa započítava iba v prípade, že je vyriešená aspoň na 50% bodov. Na riešení domácich úloh pracujte samostatne. Nie je povolené hľadať riešenia príkladov z domácich úloh na internete alebo v odbornej literatúre, pokiaľ priamo v úlohe nie je napísané ináč.

Reklamácie známok

Všetky reklamácie známok z domácich úloh treba podať písomne do dvoch týždňov odkedy budú k dispozícii opravené riešenia, najneskôr však v pracovný deň pred termínom skúšky. Na základe podrobnejšieho preskúmania vášho riešenia môže byť známka zvýšená, ale aj znížená. Pred reklamáciou si pozorne preštudujte príslušné materiály (vzorové riešenia).

Opisovanie

Opisovanie domácich úloh, projektov a opisovanie na skúškach je vážnym porušením akademickej integrity.

Opisovanie domácich úloh a projektov zahŕňa opísanie práce inej osoby (napr. od spolužiaka, z internetu, alebo z odbornej literatúry) a jej odovzdanie pod vlastným menom, umožnenie inej osobe opísať vlastné riešenia, ale aj spoluprácu pri riešení nad rámec povolený prednášajúcimi predmetu. Opisovanie na skúške zahŕňa použitie nepovolených pomôcok, ale aj nepovolenú komunikáciu s inými osobami počas skúšky.

Pri zistení opisovania budeme štandardne prideľovať známku -100% za príslušnú časť práce, s minimálnym znížením výslednej známky o jeden stupeň; v prípade opisovania na skúške automatická strata termínu a zníženie výslednej známky o dva stupne. Obzvlášť hrubé porušenia akademickej integrity budú postúpené na riešenie dekanovi fakulty.

U domácich úloh povoľujeme a podporujeme diskusiu medzi študentami o jednotlivých príkladoch. Riešenia ktoré odovzdáte, však musia byť vašou vlastnou prácou napísanou vašimi vlastnými slovami. Aby ste sa vyhli zbytočným problémom, nerobte si pri skupinových diskusiách o domácich úlohách a projektoch poznámky a so spisovaním materiálu určeného na odovzdanie počkajte aspoň tri hodiny po takejto diskusii.


Maintained by 2-AIN-238 personnel