2-INF-150: Strojové učenie
Zima 2017
Prednášky a poznámky


Kontakt | Body | Základné informácie | Domáce úlohy | Prednášky a poznámky | Moodle | Predchádzajúce semestre


Na tejto stránke nájdete orientačný rozvrh semestra. Tento rozvrh bude aktualizovaný vždy po skončení príslušného týždňa prednášok, takisto budú pribúdať ďalšie študijné materiály.

Ďalšie zdroje informácií:

U prednášok uvádzame zoznam kapitol, ktoré najviac pokrývajú učivo. Prezentácia materiálu v rámci prednášok sa obvykle nezhoduje s prezentáciou v učebniciach. Uvedené kapitoly by mali hlavne slúžiť ako doplňujúci materiál pre samoštúdium.

Týždeň 25.-29.9.2017
Administratíva. Úvod.
Slajdy a poznámky:Ďalšie materiály:
Administratíva:PDF, 66 Kb ]

Týždeň 2.-6.10.2017
Strojové učenie s učiteľom / regresia. Lineárna regresia. Matematické základy (parciálne derivácie, gradient, maticový počet). Normálne rovnice. Alternatívne chybové funkcie (L1,Linf).
Cvičenie: numpy
Literatúra: GBC:2.1-2.4; GBC:5.1
Slajdy a poznámky:Ďalšie materiály:
Algebra 101:PDF, 42 Kb ]
Cvičenia 1: numpy:linka ]

Týždeň 9-13.10.2017
Metódy optimalizácie (gradientová metóda, stochastická gradientová metóda, lineárne/kvadratické programovanie). Generalizovaná lineárna regresia a ďalšie varianty.
Teória učenia I. Matematický model strojového učenia. Výchylka a rozptyl. Krivky učenia.
Literatúra: GBC:4.3,5.9; B:3.1; GBC:3.1-3.3,3.8; B:3.2, GBC:5.4
Slajdy a poznámky:Ďalšie materiály:
Stredné hodnoty:PDF, 29 Kb ]
Výchylka a rozptyl:PDF, 99 Kb ]

Týždeň 16.-20.10.2017
Regularizácia (ridge regression, lasso). Holdout testing.
Strojové učenie s učiteľom / klasifikácia. Logistická regresia.
Cvičenie: regresia
Literatúra: GBC:5.2.2,B:3.1.4; GBC:5.3
Slajdy a poznámky:Ďalšie materiály:
Cvičenia 2: regresia:linka ]

Týždeň 23.-27.10.2017
Jednoduché neurónové siete. Spätná propagácia.
Support Vector Machines (SVM). Formulácia ako klasifikátor s najväčším odstupom. Riešenie pomocou kvadratického programovania.
Literatúra: GBC:6.1-6.2 alebo B:5.1,5.3; B:7.1

Týždeň 30.10.-3.11.2017
Pamiatka zosnulých - prednášky odpadli.

Týždeň 6.-10.11.2017
Duálne programy. Duálna formulácia pre SVM. Podporné vektory.
Cvičenie: neurónové siete
Literatúra: GBC:5.7.2 alebo B:6.1-6.2
Slajdy a poznámky:Ďalšie materiály:
Silná dualita:PDF, 92 Kb ]
Cvičenia: Úvod do konvolučných neurónových sietí:PDF, 11139 Kb ]
Cvičenia 3: neurónové siete:linka ]
Lagrangeova dualita konvexných programov:linka ]
Support Vector Machines and Kernels for Computational Biology (tutorial):linka ]

Týždeň 13.-17.11.2017
Kernelový trik. Dizajn kernelových funkcií (Mercerova veta, uzáverové vlastnosti). Nekonzistentné diskriminanty. Voľnostné premenné (slack variables).
Rozhodovacie stromy, algoritmus ID3. Bagging a boosting.
Literatúra: GBC:5.7.2 alebo B:6.1-6.2; HTF:9.2; HTF:8.7; B:14.2-14.3
Slajdy a poznámky:Ďalšie materiály:
Náhodné lesy:linka ]

Týždeň 20.-24.11.2017
Teória strojového učenia (PAC učenie). Odhady potrebného počtu trénovacích príkladov a priebehu strednej hodnoty chyby pre konečné množiny hypotéz.
Cvičenie: SVM a náhodné lesy
Slajdy a poznámky:Ďalšie materiály:
Cvičenia 4: SVM, náhodné lesy:linka ]
PAC - konečné hypotézy:PDF, 243 Kb ]

Týždeň 27.11.-1.12.2017
Odhady pre nekonečné množiny hypotéz. VC dimenzia. PAC učenie a SVM.
Strojové učenie bez učiteľa. Zhlukovanie (k-means a k-medoids).
Slajdy a poznámky:Ďalšie materiály:
obdĺžniky s osovorovnobežnými stranami / Andres Munoz, NY Univ:PDF, 97 Kb ]
VC dimenzia - definícia a riešené príklady / Yishai Mansour, U Tel Aviv:PDF, 109 Kb ]
VC dimenzia - PAC ohraničenie / Yishai Mansour, U Tel Aviv:PDF, 173 Kb ]
PAC ohraničenie pre SVM:PDF, 295 Kb ]

Týždeň 4.-8.12.2017
Redukcia dimenzionality. Analýza hlavných komponentov (PCA).
Cvičenie: PCA
Slajdy a poznámky:Ďalšie materiály:
PCA:PDF, 567 Kb ]
Cvičenia 5: PCA:linka ]

Týždeň 11.-15.12.2017
On-line učenie (halving algorithm, váhovaná väčšina, horné ohraničenia počtu chýb).
Učenie odmenou a trestom. Markovovské rozhodovacie procesy. Value iteration. Markovovské rozhodovacie procesy so spojitými stavmi. Fitted value iteration.
Slajdy a poznámky:Ďalšie materiály:
MDP definície:PDF, 22 Kb ]

Týždeň 18.-22.12.2017
Zhrnutie semestra. Ako aplikovať algoritmy strojového učenia v praxi? (video)
Slajdy a poznámky:Ďalšie materiály:
Zhrnutie semestra:PDF, 2513 Kb ]
Video (Andrew Ng, Stanford):linka ]


Maintained by 2-INF-150 personnel