2-INF-150: Strojové učenie
Zima 2017
Základné informácie


Kontakt | Body | Základné informácie | Domáce úlohy | Prednášky a poznámky | Moodle | Predchádzajúce semestre


Sylabus

Strojové učenie s učiteľom (lineárna regresia, logistická regresia, jednoduché neurónové siete, lineárna klasifikácia, SVM, kernelové metódy, rozhodovacie stromy, baggina a boosting). Teória strojového učenia (preučenie, automatizovaný výber modelov, PAC učenie, VC dimenzia). Strojové učenie bez učiteľa (zhlukovanie, PCA). On-line učenie a učenie odmenou a trestom.

Odporúčaná literatúra:

Prednášky budú voľne inšpirované odporúčanou literatúrou a budú pokrývať iba niektoré kapitoly. Primárnym zdrojom informácií na skúšku budú prednášky.

Hodnotenie

Domáce úlohy počas semestra (3 po 10 bodov)30%
Projekt (3 dni pred skúškou, maximálne do 31.1.)30%
Skúška40%
Bonusové body počas semestra
(napr. bonusové úlohy na cvičeniach)

Hodnotenie: A: 90+, B: 80+, C: 70+, D: 60+, E: 50+
Na získanie známky A-E je potrebné absolvovať skúšku aspoň na 50%, v opačnom prípade je známka Fx

Pokyny k projektom - budú k dispozícii neskôr

Na riešení domácich úloh a na projekte pracujte samostatne. Nie je povolené hľadať riešenia príkladov z domácich úloh na internete alebo v odbornej literatúre.

Reklamácie známok

Všetky reklamácie známok z domácich úloh treba podať písomne do dvoch týždňov odkedy budú k dispozícii opravené riešenia, najneskôr však v pracovný deň pred termínom skúšky. Na základe podrobnejšieho preskúmania vášho riešenia môže byť známka zvýšená, ale aj znížená. Pred reklamáciou si pozorne preštudujte príslušné materiály (vzorové riešenia).

Opisovanie

Opisovanie domácich úloh, projektov a opisovanie na skúškach je vážnym porušením akademickej integrity.

Opisovanie domácich úloh a projektov zahŕňa opísanie práce inej osoby (napr. od spolužiaka, z internetu, alebo z odbornej literatúry) a jej odovzdanie pod vlastným menom, umožnenie inej osobe opísať vlastné riešenia, ale aj spoluprácu pri riešení nad rámec povolený prednášajúcimi predmetu. Opisovanie na skúške zahŕňa použitie nepovolených pomôcok, ale aj nepovolenú komunikáciu s inými osobami počas skúšky.

Pri zistení opisovania budeme štandardne prideľovať známku -100% za príslušnú časť práce, s minimálnym znížením výslednej známky o jeden stupeň; v prípade opisovania na skúške automatická strata termínu a zníženie výslednej známky o dva stupne. Obzvlášť hrubé porušenia akademickej integrity budú postúpené na riešenie dekanovi fakulty.

U domácich úloh povoľujeme a podporujeme diskusiu medzi študentami o jednotlivých príkladoch. Riešenia ktoré odovzdáte, však musia byť vašou vlastnou prácou napísanou vašimi vlastnými slovami. Aby ste sa vyhli zbytočným problémom, nerobte si pri skupinových diskusiách o domácich úlohách a projektoch poznámky a so spisovaním materiálu určeného na odovzdanie počkajte aspoň tri hodiny po takejto diskusii.


Maintained by 2-INF-150 personnel