Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, LS 2018/19

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Netbeans · Testovač · Test a skúška
· Vyučujúcich môžete kontaktovať pomocou e-mailovej adresy E-prg.png (bude odpovedať ten z nás, kto má príslušnú otázku na starosti alebo kto má práve čas).
· DÚ10 je zverejnená, odovzdávajte do stredy 15.5. 22:00.
· Nepovinné projekty odovzdajte do utorka 21.5. 22:00. Predvádzanie štvrtok 23.5. po skúške (cca o 12:00)
· Najbližšia rozcvička bude v stredu 15.5. (o grafoch).
· Druhá písomka bude v pondelok 20. mája o 16:30 v posluchárni A.


Letný semester, pravidlá

Z Programovanie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Známkovanie

 • 20% známky je na základe rozcvičiek, ktoré sa píšu na niektorých cvičeniach
 • 20% známky je za domáce úlohy
 • 30% známky je za písomné testy
 • 30% známky je za praktickú skúšku pri počítači
 • 10% bonusových percent je za nepovinný projekt

Pozor, body získavané za jednotlivé príklady nezodpovedajú priamo percentám záverečnej známky. Body za každú formu známkovania sa preváhujú tak, aby maximálny získateľný počet zodpovedal váham uvedených vyššie. Úlohy označené ako bonusové sa nerátajú do maximálneho počtu získateľných bodov v danej aktivite.

Stupnica

 • Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné splniť nasledovné tri podmienky:
  • Získať aspoň 50% bodov v celkovom hodnotení
  • Získať aspoň 50% z z celkového súčtu písomiek
  • Získať aspoň 50% zo skúšky
 • Ak niektorú z týchto troch podmienok nesplníte, dostávate známku Fx.
 • V prípade úspešného absolvovania predmetu získate známku podľa percent v celkovom hodnotení takto:
A: 90% a viac, B:80...89%, C: 70...79%, D: 60...69%, E: 50...59%

Cvičenia a rozcvičky

 • Rozcvičky budú na niektorých cvičeniach. Začiatok rozcvičky bude na začiatku cvičenia, čas do termínu odovzdania bude spravidla v rozsahu 30-90 minút. To, na ktorých cvičeniach budú rozcvičky, budeme priebežne oznamovať na prednáškach resp. na stránke predmetu. Očakávame rozcvičku približne každé dva týždne.
 • Riešenia rozcvičky odovzdávajte na testovači. Pri bodovaní vezmeme do úvahy výsledky testovača, budeme však pozerať aj na ďalšie aspekty vášho riešenia (správnosť, dodržanie zadania, štýl). Nedokončené riešenia môžu dostať čiastočné body.
 • Rozcvičku je potrebné riešiť individuálne.
 • Počas rozcvičky je potrebná prítomnosť na cvičení, t.j. v počítačovej učebni.
 • Pri rozcvičke môžete hľadať informácie na stránkach predmetu, v dokumentácii k jazyku, prípadne aj v ďalších existujúcich internetových alebo papierových zdrojoch týkajúcich sa všeobecne programovaniu v jazyku Java. Je však zakázané počas rozcvičky komunikovať s ďalšími osobami okrem vyučujúcich, či už osobne alebo elektronicky. Tiež je zakázané zdieľať svoje riešenia s inými osobami alebo cielene vyhľadávať existujúce riešenia zadanej úlohy.

Nerozcvičkové príklady

 • Okrem rozcvičiek budú na cvičeniach zverejnené aj ďalšie príklady na precvičenie učiva. Rozcvička bude väčšinou z učiva, ktoré sa už precvičovalo na niektorom z predchádzajúcich cvičení.
 • Niektoré nerozcvičkové príklady môžu byť na testovači za malý počet bonusových bodov (pripočítajú sa k bodom z rozcvičiek). Tieto môžete riešiť a odovzdávať aj vo dvojiciach.
 • Ďalšie príklady sú nebodované, neodovzdávajú sa na testovač. Vaše riešenie si musíte otestovať sami, prípadne sa spýtajte cvičiacich, ak máte otázky.

Domáce úlohy

 • Domáce úlohy budú vypisované v priemere raz za dva týždne. Maximálny počet bodov za domácu úlohu bude uvedený v zadaní a bude spravidla 10-20 bodov podľa náročnosti úlohy.
 • Domáce úlohy treba odovzdať na testovači do termínu určeného v zadaní. Neskoršie odovzdané úlohy nebudú akceptované.
 • Program, ktorý odovzdáte ako domácu úlohu by mal byť skompilovateľný a spustiteľný na testovači. Budeme kontrolovať správnosť celkovej myšlienky, správnosť implementácie, ale aj štýl.
 • Programy, ktoré nebudú správne bežať na testovacích vstupoch, nezískajú plný počet bodov, dajte preto pozor na všetky pokyny uvedené v zadaní (presný formát vstupu a výstupu, mená súborov a podobne).

Nepovinný projekt

 • Za nepovinný projekt môžete získať 10% bonus k vašej výslednej známke (musíte však stále splniť všetky tri podmienky ukončenia predmetu).
 • Projekt robia dvojice, výnimočne aj jednotlivci.
 • Projekt sa bude odovzdávať v prvom týždni skúškového obdobia.
 • Témy projektov a podrobnejšie pravidlá nájdete na zvláštnej stránke.
 • Na získanie bodov za projekt musí byť vaša práca dostatočne rozsiahla a kvalitná, v opačnom prípade získate 0 bodov.

Písomné testy

 • Prvý test sa bude približne v strede semestra, druhý na konci semestra alebo začiatku skúškového obdobia.
 • Dĺžka testu bude približne 60 minút.
 • Pri teste nemôžete používať žiadne pomocné materiály (písomné ani elektronické) okrem povoleného ťaháku v rozsahu jedného listu formátu A4 s ľubovoľným obsahom na oboch stranách.
 • Predbežné termíny:
  • Prvý test streda 3.4. o 18:10

Skúška

 • Na skúške budete riešiť 2 úlohy pri počítači v celkovom trvaní 2-3 hodiny.
 • Na skúške nemôžete používať žiadne pomocné materiály okrem povoleného ťaháku v rozsahu jedného listu formátu A4 s ľubovoľným obsahom na oboch stranách. Nebude k dispozícii ani internet. Budete používať rovnaké programátorské prostredie ako na cvičeniach.
 • Po skončení skúšky sa koná krátky ústny pohovor s vyučujúcimi, počas ktorého sa prediskutujú programy, ktoré ste odovzdali a uzavrie sa vaša známka.

Opravné termíny

 • Každý test má jeden opravný termín (je súčasťou priebežného hodnotenia)
  • Ak sa zúčastníte opravného termínu, strácate body z predchádzajúceho termínu, aj keby ste na opravnom získali menej bodov.
 • Opakovanie skúšky sa riadi študijným poriadkom fakulty. Máte nárok na dva opravné termíny (ale len v rámci termínov, ktoré sme určili).
 • Ak po skúške pri počítači máte nárok na známu E alebo lepšiu, ale chceli by ste si známku ešte opraviť, musíte sa dohodnúť so skúšajúcimi pred zapísaním známky do indexu.
 • Ak po skúške pri počítači ešte opravujete písomku, je potrebné prísť uzavrieť a zapísať známku v termíne určenom vyučujúcimi.
 • Ak sa zo závažných dôvodov (napr. zdravotných, alebo konflikt s inou skúškou) nemôžete zúčastniť termínu skúšky alebo písomky, dajte o tom vyučujúcim vedieť čím skôr.

Opisovanie

 • Máte povolené sa so spolužiakmi a ďalšími osobami rozprávať o domácich úlohách a stratégiách na ich riešenie. Kód, ktorý odovzdáte, musí však byť vaša samostatná práca. Je zakázané opisovať kód z literatúry alebo z internetu a ukazovať svoj kód spolužiakom. Domáce úlohy môžu byť kontrolované softvérom na detekciu plagiarizmu.
 • Počas rozcvičiek, testov a skúšok môžete používať iba povolené pomôcky a nesmiete komunikovať s žiadnymi osobami okrem vyučujúcich.
 • Ak nájdeme prípady opisovania alebo nepovolených pomôcok, všetci zúčastnení študenti získajú za príslušnú domácu úlohu alebo test nula bodov (t.j. aj tí, ktorí dali spolužiakom odpísať). Navyše budú prípady opisovania podstúpené na riešenie disciplinárnej komisii fakulty.

Neprítomnosť

 • Účasť na cvičeniach veľmi silne doporučujeme a v prípade neprítomnosti stratíte body za rozcvičky.
 • V prípade ochorenia alebo iných závažných dôvodov neprítomnosti poraďte s vyučujúcimi o možných riešeniach. Treba tak spraviť čím skôr, nie až spätne cez skúškové. Môžeme vyžadovať potvrdenku od lekára.

Test pre pokročilých

 • V druhom týždni semestra sa bude konať nepovinný test pre pokročilých.
 • Ak na test prídete a napíšete ho na menej ako 50%, nezískate žiadne výhody (ako keby ste na test ani neprišli).
 • V opačnom prípade získate plný počet bodov za k=(x+10)/20 rozcvičiek, kde x je percento bodov z testu a delenie je celočíselné. Napríklad za 50-69% z testu dostanete plný počet bodov z 3 rozcvičiek. Body vám budú započítané za prvých k rozcvičiek a nie je možné ich presúvať na iné termíny rozcvičiek.
 • Navyše si môžete body z testu pre pokročilých nechať uznať ako body z písomných testov. Máte však aj možnosť písať testy so spolužiakmi (buď budete písať obidva alebo ani jeden)