Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, letný semester 2023/24

Prednášky · Pravidlá · Softvér · Testovač
· Vyučujúcich predmetu možno kontaktovať mailom na adresách uvedených na hlavnej stránke. Hromadná mailová adresa zo zimného semestra v letnom semestri nefunguje.
· JavaFX: cesta k adresáru lib je v počítačových učebniach /usr/share/openjfx/lib.


Letný semester, pravidlá

Z Programovanie
Verzia z 16:42, 13. február 2024, ktorú vytvoril Peter (diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné:

 • Prísť na predmet s úspešne absolvovanou prerekvizitou 1-INF-127, Programovanie (1) v C/C++ (možná výnimka pre študentov neinformatických odborov).
 • Získať za semester a skúšku dohromady aspoň 50 bodov z plného počtu 100 bodov.
 • Uspieť na skúške.

Body budú prideľované podľa nasledujúceho kľúča:

 • Najviac 50 bodov za praktické testy na cvičeniach (šesť testov po 10 bodoch, do hodnotenia sa započíta päť najlepšie napísaných testov).
 • Najviac 20 bodov za domáce úlohy (tri úlohy za 6 až 7 bodov).
 • Najviac 30 bodov za skúšku.
 • Vopred neurčený počet bodov za bonusové úlohy.

Všetky zadania na tomto predmete musia byť riešené individuálne.

Testy na cvičeniach

V šiestich týždňoch semestra bude počas cvičení prebiehať praktický test, za ktorý bude možné získať najviac 10 bodov.

 • Test bude pozostávať z niekoľkých (typicky troch) programátorských úloh s odovzdávaním riešení na testovač.
 • (Podobný princíp ako rozcvičky v zimnom semestri, avšak bude potrebné vyriešiť viac ako jednu úlohu a pomoc od vyučujúcich bude limitovaná na otázky konkrétneho charakteru.)
 • Termíny testov: 12. marca, 26. marca, 16. apríla, 30. apríla, 7. mája a 14. mája.
 • Na každom z testov sa môžu objaviť úlohy k ľubovoľnej v tom čase už prebranej látke (upresní sa neskôr).
 • Na získanie bodov z testu je potrebná účasť na cvičeniach v danom týždni.
 • Do celkového hodnotenia sa započíta päť najlepších výsledkov testov, nebudú však žiadne ďalšie náhradné či opravné testy.

V prípade odôvodnenej a ospravedlnenej neúčasti na viac ako jednom teste bude mechanizmus náhrady stanovený individuálne.

Domáce úlohy

Počas semestra budú zverejnené tri bežné domáce úlohy.

 • Riešenia sa budú odovzdávať na testovač.
 • Prvá domáca úloha bude zverejnená v pondelok 11. marca.

Okrem toho bude počas semestra zverejnených niekoľko bonusových úloh, za ktoré bude možné získať zopár bodov navyše.

Skúška

Skúška bude pozostávať z:

 • Písomnej časti spočívajúcej v riešení jednoduchých teoretických úloh (najviac 10 bodov).
 • Praktickej časti spočívajúcej v riešení programátorskej úlohy s odovzdávaním na testovač (najviac 20 bodov).
 • Ústnej časti spočívajúcej v diskusii o predchádzajúcich častiach skúšky a o teórii z prednášok (za ústnu časť skúšky sa body neprideľujú).

Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné:

 • Získať dohromady aspoň 15 bodov z písomnej a praktickej časti.
 • Uspieť na ústnej časti skúšky.

Prípadné opakovanie skúšok sa riadi študijným poriadkom (v takom prípade je potrebné opakovať všetky časti skúšky).

Výsledná známka z predmetu

Po úspešnom absolvovaní skúšky sa výsledná známka z predmetu za daný skúškový termín stanoví, na základe celkového počtu bodov získaných za semester a skúšku, podľa nasledujúceho kľúča:

90 bodov a viac A
aspoň 80 a menej ako 90 bodov B
aspoň 70 a menej ako 80 bodov C
aspoň 60 a menej ako 70 bodov D
aspoň 50 a menej ako 60 bodov E
menej ako 50 bodov FX

Táto známka môže byť na základe ústnej časti skúšky pozmenená o jeden stupeň. V prípade neúspechu na skúške získava študent v rámci daného skúškového termínu hodnotenie FX.