Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, letný semester 2023/24

Prednášky · Pravidlá · Softvér · Testovač
· Vyučujúcich predmetu možno kontaktovať mailom na adresách uvedených na hlavnej stránke. Hromadná mailová adresa zo zimného semestra v letnom semestri nefunguje.
· JavaFX: cesta k adresáru lib je v počítačových učebniach /usr/share/openjfx/lib.


Prednáška 17

Z Programovanie
Verzia z 10:19, 20. november 2023, ktorú vytvoril Teacher (diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Oznamy

 • Domácu úlohu 3 odovzdávajte do 5. decembra, 22:00.
 • Zajtrajšia rozcvička bude zo súborov, pozrite si prednášky z minulého týždňa.
 • Piatkové cvičenia sú povinné pre tých, ktorí nevyriešia v utorok počas cvičení úspešne rozcvičku.
 • Blíži sa semestrálny test.
  • Bude sa konať v stredu v stredu 13.12. o 18:10.
  • Treba z neho získať aspoň 50% bodov, inak známka Fx.
  • Opravný termín bude v januári (iba jeden).
  • Viac podrobností zverejníme budúci týždeň.

Abstraktný dátový typ

Abstraktný dátový typ (ADT) je abstrakcia dátovej štruktúry nezávislá od samotnej implementácie.

 • Býva zadaný pomocou množiny operácií (hlavičiek funkcií), ktoré poskytuje
 • Jeden abstraktný dátový typ môže byť implementovaný pomocou viacerých dátových štruktúr.

Témou 14. prednášky bol napríklad abstraktný dátový typ dynamická množina, ktorý poskytuje tri základné operácie:

 • Zistenie príslušnosti prvku do množiny (contains).
 • Pridanie prvku do množiny (add).
 • Odobranie prvky z množiny (remove).

Videli sme implementácie (pre jednoduchosť bez operácie remove) pomocou neutriedeného poľa, utriedeného poľa, spájaného zoznamu, priameho adresovania a hašovania.

Podobne by sa za ADT dalo považovať dynamické pole s operáciami add, length, get a set.

Výhodou abstraktných dátových typov je oddelenie implementácie dátovej štruktúry od programu, ktorý ju používa.

 • Napríklad program pracujúci s dynamickou množinou prostredníctvom funkcií contains, add a remove možno rovnako dobre použiť pri implementácii množiny pomocou neutriedených polí, ako pri jeho implementácii pomocou hešovania.

Témou dnešnej prednášky sú dva nové abstraktné dátové typy.

Rad a zásobník

 • Zásobník (angl. stack) a rad alebo front (angl. queue) sú jednoduché abstraktné dátové typy, ktoré udržiavajú postupnosť nejakých prvkov.
 • Typicky ide o úlohy alebo dáta čakajúce na spracovanie.
 • Rad aj zásobník poskytujú funkciu, ktorá vkladá nový prvok.
 • Druhou základnou funkciou je výber jedného prvku, pričom rad sa od zásobníka líši tým, ktorý prvok sa vyberá.

Prvky radu a zásobníka môžu byť ľubovoľného typu. Namiesto konkrétneho typu (ako napríklad int alebo char) tak budeme pracovať so všeobecným typom, ktorý nazveme dataType. Za ten možno dosadiť ľubovoľný konkrétny typ – napríklad int dosadíme za dataType takto:

typedef int dataType;
 • Pri využití tohto prístupu tak napríklad bude možné získať z radu prvkov typu int rad prvkov typu char zmenou v jedinom riadku programu.
 • Taká istá úprava by sa dala spraviť aj pri ADT množina a dynamické pole.


Rad

 • Z radu sa zakaždým vyberie ten jeho prvok, ktorý doň bol vložený ako prvý spomedzi jeho aktuálnych prvkov.
 • Možno ho tak pripodobniť k radu pri pokladni v obchode.
 • Takáto metóda manipulácie s dátami sa v angličtine označuje skratkou FIFO, podľa first in, first out.

Abstraktný dátový typ pre rad poskytuje tieto operácie (kde queue je názov štruktúry reprezentujúcej rad):

/* Inicializuje prazdny rad */
void init(queue &q);

/* Zisti, ci je rad prazdny */
bool isEmpty(queue &q);

/* Prida prvok item na koniec radu */
void enqueue(queue &q, dataType item);

/* Odoberie prvok zo zaciatku radu a vrati jeho hodnotu */
dataType dequeue(queue &q);

/* Vrati prvok zo zaciatku radu, ale necha ho v rade */
dataType peek(queue &q);

/* Uvolni pamat */
void destroy(queue &q);

Zásobník

 • Zo zásobníka sa naopak zakaždým vyberie ten prvok, ktorý doň bol vložený ako posledný.
 • Môžeme si ho predstaviť ako stĺpec tanierov, kde umyté taniere dávame na vrch stĺpca a tiež z vrchu aj berieme taniere na použitie.
 • Táto metóda manipulácie s dátami sa v angličtine označuje skratkou LIFO, podľa last in, first out.

Abstraktný dátový typ pre zásobník poskytuje tieto operácie (stack je názov štruktúry reprezentujúcej zásobník):

/* Inicializuje prazdny zasobnik */
void init(stack &s);

/* Zisti, ci je zasobnik prazdny */
bool isEmpty(stack &s);

/* Prida prvok item na vrch zasobnika */
void push(stack &s, dataType item);

/* Odoberie prvok z vrchu zasobnika a vrati jeho hodnotu */
dataType pop(stack &s);

/* Vrati prvok na vrchu zasobnika, ale necha ho v zasobniku */
dataType peek(stack &s);

/* Uvolni pamat */
void destroy(stack &s);

Programy využívajúce rad a zásobník

Bez ohľadu na samotnú implementáciu vyššie uvedených funkcií vieme písať programy, ktoré ich využívajú. Napríklad nasledujúci program pracuje s radom:

#include <iostream>
using namespace std;

typedef int dataType;


/* Sem pride definicia struktury queue a vsetkych potrebnych funkcii. */


int main() {
  queue q;
  init(q);
  enqueue(q, 1);
  enqueue(q, 2);
  enqueue(q, 3);
  cout << dequeue(q) << endl; // Vypise 1
  cout << dequeue(q) << endl; // Vypise 2
  cout << dequeue(q) << endl; // Vypise 3
  destroy(q);
}

Podobne nasledujúci program pracuje so zásobníkom:

#include <iostream>
using namespace std;

typedef int dataType;

/* Sem pride definicia struktury stack a vsetkych potrebnych funkcii. */

int main() {
  stack s;
  init(s);
  push(s, 1);
  push(s, 2);
  push(s, 3);
  cout << pop(s) << endl; // Vypise 3
  cout << pop(s) << endl; // Vypise 2
  cout << pop(s) << endl; // Vypise 1
  destroy(s);
}


Poznámka:

 • V objektovo-orientovanom programovaní (budúci semester) sa namiesto napr. push(s,10) píše niečo ako s.push(10)

Implementácia zásobníka a radu

Zásobník pomocou poľa

 • Na úvod implementujeme zásobník pomocou poľa items, ktoré budeme alokovať na fixnú dĺžku maxN (rovnako dobre by sme však mohli použiť aj dynamické pole).
 • Spodok zásobníka pritom bude v tomto poli uložený na pozícii 0 a jeho vrch na pozícii top.
 • V prípade, že je zásobník prázdny, bude hodnota premennej top rovná -1.
#include <cassert>

typedef int dataType;
const int maxN = 1000;

struct stack {
  // Alokovane pole prvkov zasobnika.
  dataType *items; 
  // Index vrchu zasobnika v poli items, -1 ak prazdny
  int top;     
};

/* Inicializuje prazdny zasobnik */
void init(stack &s) {
  s.items = new dataType[maxN];
  s.top = -1; 
}

/* Zisti, ci je zasobnik prazdny */
bool isEmpty(stack &s) {
  return s.top == -1;
}

/* Prida prvok item na vrch zasobnika */
void push(stack &s, dataType item) {
  assert(s.top <= maxN - 2);
  s.top++;
  s.items[s.top] = item;
} 

/* Odoberie prvok z vrchu zasobnika a vrati jeho hodnotu */
dataType pop(stack &s) {
  assert(!isEmpty(s));
  s.top--;
  return s.items[s.top + 1];
}

/* Vrati prvok na vrchu zasobnika, ale necha ho v zasobniku */     
dataType peek(stack &s) {
  assert(!isEmpty(s));
  return s.items[s.top];
}

/* Uvolni pamat */
void destroy(stack &s) {
  delete[] s.items;
}

Rad pomocou poľa

 • Rad sa od zásobníka líši tým, že prvky sa z neho vyberajú z opačnej strany, než sa doň vkladajú.
 • Keby sa prvý prvok radu udržiaval na pozícii 0, museli by sa po každom výbere prvku tie zvyšné posunúť o jednu pozíciu doľava, čo je časovo neefektívne.
 • Rad teda implementujeme tak, aby jeho začiatok mohol byť na ľubovoľnej pozícii first poľa items.
 • Pole items pritom budeme chápať ako cyklické – prvky s indexom menším ako first budeme implementovať ako nasledujúce za posledným prvkom poľa.
#include <cassert>

typedef int dataType;

const int maxN = 1000;

struct queue {
  dataType *items; // Alokovane pole obsahujuce prvky radu.
  int first;    // Index prveho prvku radu v poli items.
  int count;    // Pocet prvkov v rade. 
};

/* Inicializuje prazdny rad */
void init(queue &q) {
  q.items = new dataType[maxN];
  q.first = 0;
  q.count = 0;
}

/* Zisti, ci je rad prazdny */
bool isEmpty(queue &q) {
  return q.count == 0;
}

/* Prida prvok item na koniec radu */
void enqueue(queue &q, dataType item) {
  assert(q.count < maxN);
  int index = (q.first + q.count) % maxN;
  q.items[index] = item;
  q.count++;
} 

/* Odoberie prvok zo zaciatku radu a vrati jeho hodnotu */
dataType dequeue(queue &q) {
  assert(!isEmpty(q));
  dataType result = q.items[q.first];
  q.first = (q.first + 1) % maxN;
  q.count--;
  return result;
}

/* Vrati prvok zo zaciatku radu, ale necha ho v rade */
dataType peek(queue &q) {
  assert(!isEmpty(q));
  return q.items[q.first];
}     

/* Uvolni pamat */
void destroy(queue &q) {
  delete[] q.items;
}

Zásobník pomocou spájaného zoznamu

 • Zásobník teraz implementujeme pomocou spájaného zoznamu.
 • Na rozdiel od implementácie pomocou poľa bude výhodnejšie uchovávať vrch zásobníka ako prvý prvok zoznamu.
 • Pri jednosmerne spájaných zoznamoch je totiž jednoduchšie vkladať a odoberať prvky na jeho začiatku.
 • Výhoda tohto prístupu oproti implementácii pomocou poľa je v tom, že maximálny počet prvkov v zásobníku nebude obmedzený konštantou maxN. Podobný efekt je možné docieliť aj dynamického poľa, tam však dochádza k realokácii.
#include <cassert>

typedef int dataType;

struct node {
  dataType data;
  node *next;
};

struct stack {
  node *top; // Smernik na vrch zasobnika (zaciatok spajaneho zoznamu). Ak je zasobnik prazdny, ma hodnotu NULL.
};

/* Inicializuje prazdny zasobnik */
void init(stack &s) {
  s.top = NULL;
}

/* Zisti, ci je zasobnik prazdny */
bool isEmpty(stack &s) {
  return s.top == NULL;
}

/* Prida prvok item na vrch zasobnika */
void push(stack &s, dataType item) {
  node *tmp = new node;
  tmp->data = item;
  tmp->next = s.top;
  s.top = tmp; 
} 

/* Odoberie prvok z vrchu zasobnika a vrati jeho hodnotu */
dataType pop(stack &s) {
  assert(!isEmpty(s));
  dataType result = s.top->data;
  node *tmp = s.top->next;
  delete s.top;
  s.top = tmp;
  return result;
}

/* Vrati prvok na vrchu zasobnika, ale necha ho v zasobniku */     
dataType peek(stack &s) {
  assert(!isEmpty(s));
  return s.top->data;
}

/* Uvolni pamat */
void destroy(stack &s) {
  while (!isEmpty(s)) {
    pop(s);
  }
}

Rad pomocou spájaného zoznamu

 • Pri implementácii radu pomocou spájaného zoznamu rozšírime spájané zoznamy zo 14. prednášky o smerník last na posledný prvok zoznamu.
 • Bude tak možné efektívne vkladať prvky na koniec zoznamu, ako aj odoberať prvky zo začiatku zoznamu.
 • Výhodou oproti implementácii radu pomocou poľa je, podobne ako pri zásobníkoch, eliminácia obmedzenia na maximálny počet prvkov v rade.
#include <cassert>

typedef int dataType;

struct node {
  dataType data;
  node *next;
};

struct queue {
  // Smernik na prvy uzol. Ak je rad prazdny, ma hodnotu NULL.
  node *first; 
  // Smernik na posledny uzol. Ak je rad prazdny, ma hodnotu NULL.
  node *last; 
};

/* Inicializuje prazdny rad */
void init(queue &q) {
  q.first = NULL;
  q.last = NULL;
}

/* Zisti, ci je rad prazdny */
bool isEmpty(queue &q) {
  return q.first == NULL;
}

/* Prida prvok item na koniec radu */
void enqueue(queue &q, dataType item) {
  node *tmp = new node;
  tmp->data = item;
  tmp->next = NULL;
  if (isEmpty(q)) {
    q.first = tmp;
    q.last = tmp;
  } else {
    q.last->next = tmp;
    q.last = tmp;
  }
} 

/* Odoberie prvok zo zaciatku radu a vrati jeho hodnotu */
dataType dequeue(queue &q) {
  assert(!isEmpty(q));
  dataType result = q.first->data;
  node *tmp = q.first->next;
  delete q.first;
  if (tmp == NULL) {
    q.first = NULL; 
    q.last = NULL;
  } else {
    q.first = tmp;
  } 
  return result;
}

/* Vrati prvok zo zaciatku radu, ale necha ho v rade */
dataType peek(queue &q) {
  assert(!isEmpty(q));
  return q.first->data;
}     

/* Uvolni pamat */
void destroy(queue &q) {
  while (!isEmpty(q)) {
    dequeue(q);
  }
}

Použitie zásobníka a radu

Zásobník aj rad často uchovávajú dáta určené na spracovanie, zoznamy úloh, atď. Rad sa zvyčajne používa v prípadoch, keď je žiadúce zachovať ich poradie. Typicky môže ísť o situácie, keď jeden proces generuje úlohy spracúvané iným procesom, napríklad:

 • Textový procesor pripravuje strany na tlač a vkladá ich do radu, z ktorého ich tlačiareň (resp. jej ovládač) postupne vyberá.
 • Sekvenčne vykonávané výpočtové úlohy čakajú v rade na spustenie.
 • Zákazníci čakajú na zákazníckej linke na voľného operátora.
 • Pasažieri na standby čakajú na voľné miesto v lietadle.

Zásobník sa, ako o niečo implementačne jednoduchší koncept, zvyčajne používa v situáciách, keď na poradí spracúvania nezáleží, alebo keď je žiadúce vstupné poradie obrátiť. Najvýznamnejší príklad situácie druhého typu je nasledujúci:

 • Operačný systém ukladá lokálne premenné volaných funkcií na tzv. zásobníku volaní (angl. call stack), čo umožňuje používanie rekurzie.
 • Rekurzívne programy sa dajú prepísať na nerekurzívne pomocou „ručne vytvoreného” zásobníka (neskôr si ukážeme nerekurzívnu verziu triedenia Quick Sort).

Príklad: kontrola uzátvorkovania

Ako jednoduchý príklad na použitie zásobníka uvažujme nasledujúcu situáciu: na vstupe je daný reťazec pozostávajúci (okrem prípadných ďalších znakov, ktoré možno ignorovať) zo zátvoriek (,),[,],{,}. Úlohou je zistiť, či je tento reťazec dobre uzátvorkovaný. To znamená, že:

 • Pre každú uzatváraciu zátvorku musí byť posledná dosiaľ neuzavretá otváracia zátvorka rovnakého typu, pričom musí existovať aspoň jedna dosiaľ neuzavretá zátvorka.
 • Každá otváracia zátvorka musí byť niekedy neskôr uzavretá.

Príklady očakávaného vstupu a výstupu:

()
Retazec je dobre uzatvorkovany

nejaky text bez zatvoriek
Retazec je dobre uzatvorkovany

[((({}[])[]))]()
Retazec je dobre uzatvorkovany

[[#))
Retazec nie je dobre uzatvorkovany

())(
Retazec nie je dobre uzatvorkovany

((
Retazec nie je dobre uzatvorkovany

((cokolvek
Retazec nie je dobre uzatvorkovany
 • Nasledujúci program postupne prechádza cez vstupný reťazec, pričom pre každú otváraciu zátvorku si na zásobník pridá uzatváraciu zátvorku rovnakého typu.
 • Ak narazí na uzatváraciu zátvorku, výraz môže byť dobre uzátvorkovaný len v prípade, že je na zásobníku aspoň jedna zátvorka, pričom zátvorka na vrchu zásobníka sa zhoduje so zátvorkou na vstupe.
 • V prípade úspešného prechodu cez celý vstup je reťazec dobre uzátvorkovaný práve vtedy, keď na zásobníku nezostala žiadna zátvorka.
#include <iostream>
#include <cassert>
using namespace std;

typedef char dataType;

/* Sem pride definicia struktury stack a vsetkych potrebnych funkcii. */

int main() {
  char vyraz[100];
  cin.getline(vyraz, 100);
  
  stack s;
  init(s);
  
  bool dobre = true;
  
  for (int i = 0; vyraz[i] != 0; i++) {
    switch (vyraz[i]) {
      case '(':
        push(s, ')');
        break;
      case '[':
        push(s, ']');
        break;
      case '{':
        push(s, '}');
        break;
      case ')':
      case ']':
      case '}':
        if (isEmpty(s)) {
          dobre = false;
        } else {
          char c = pop(s);
          if (c != vyraz[i]) {
            dobre = false;
          }
        }
        break;
    }
  }
  
  dobre = dobre && isEmpty(s);
    
  destroy(s);
  
  if (dobre) {
    cout << "Retazec je dobre uzatvorkovany." << endl;
  } else {
    cout << "Retazec nie je dobre uzatvorkovany." << endl;
  }

}

Cvičenie: Prepíšte program na kontrolu zátvoriek do rekurzívnej podoby. Použite pritom iba premenné typu char; špeciálne nepoužívajte žiadne polia. Reťazec načítavajte pomocou funkcií getc a ungetc. Môžete predpokladať, že je ukončený koncom riadku.