Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, letný semester 2023/24

Prednášky · Pravidlá · Softvér · Testovač
· Vyučujúcich predmetu možno kontaktovať mailom na adresách uvedených na hlavnej stránke. Hromadná mailová adresa zo zimného semestra v letnom semestri nefunguje.
· JavaFX: cesta k adresáru lib je v počítačových učebniach /usr/share/openjfx/lib.


Prednáška 6

Z Programovanie
Verzia z 17:21, 8. október 2023, ktorú vytvoril Brona (diskusia | príspevky) (→‎Oznamy)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Oznamy

Prebrali sme premenné, polia, podmienky, cykly a funkcie.

 • Z týchto stavebných prvkov sa dajú vystavať pomerne komplikované programy.
 • Menej skúsení programátori si potrebujú prácu s týmito pojmami čo najviac precvičiť. Skúste vyriešiť všetky príklady z cvičení, pracujte na domácej úlohe.
  • Neodpisujte, nič sa tým nenaučíte.
  • Kontaktujte nás, ak potrebujete pomôcť.
  • Účasť na piatkových cvičeniach nie je "za trest", ale spôsob, ako vám môžeme pomôcť zvládnuť predmet.

Čo nás čaká v najbližšom čase

 • DÚ1 je zverejnená, riešte do utorka 24.10. 22:00. Každá DÚ má váhu 5% známky, t.j. ako cca 2 týždne cvičení.
 • Dnes algoritmy s poliami.
 • Rozcvička zajtra sa tiež bude týkať polí.
 • Účasť v piatok povinná pre tých, ktorí v utorok nezískajú aspoň 4 body.

Parametre funkcií: prehľad, opakovanie

Jednoduché typy, napr. int, double, bool

 • Bez & sa skopíruje hodnota
 • S & premenná dostane vo funkcii nové meno
void f1(int x) {
  x++; // zmena x sa neprenesie do main (y zostane rovnaká)
  cout << x << endl;
}

void f2(int &x) {
  x++; // zmena x sa prenesie ako zmena y v main
  cout << x << endl;
}

int main() {
  int y = 0;
  f1(y);
  f2(y);
  f1(y + 1);
  //zle: f2(y+1);
}

Polia odovzdávame bez &

 • väčšinou potrebujeme poslať aj veľkosť poľa, ak nie je globálne známa
 • zmeny v poli zostanú aj po skončení funkcie
void f(int a[], int n) {
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << a[i] << endl;
  }
}

int main() {
  int b[3] = {1, 2, 3};
  f(b, 3);
}

SVGdraw obrázky sú v skutočnosti objekty, väčšinou ich chcete posielať s &

 • všetky zmeny na nich spravené pretrvávajú aj po skončení funkcie
#include "SVGdraw.h"
void kresli(SVGdraw &drawing, int n, int y, 
      int rozostup, int velkost) {
  for(int i=0; i<n; i++) {
    drawing.drawRectangle(i*rozostup+velkost, y, 
               velkost, velkost);
  }
}
int main() {
  SVGdraw drawing(320, 100, "stvorce.svg");
  kresli(drawing, 10, 50, 30, 10);
  drawing.finish();
}

Štruktúry (struct) väčšinou tiež posielame pomocou &


Návratové hodnoty:

 • ak je výsledkom funkcie jedno číslo alebo pravdivostná hodnota, vrátime ju príkazom return
 • ak je výsledkom viac hodnôt, alebo niečo zložitejšie (pole, struct,...), odovzdáme ho ako parameter pomocou &, návratová hodnota môže zostať void (pri poli & nedávame)

Tieto pravidlá súvisia so smerníkmi a správou pamäti, povieme si viac o pár týždňov


Funkcie a polia: načítanie a vypísanie poľa

Dve základné funkcie, ktoré sa nám môžu zísť v programoch

 • precvičíme si tiež ako sa pracuje s poliami vo funkciách
#include <cassert>
#include <iostream>
using namespace std;

void readArray(int a[], int &n, int maxN) {
  /* Od užívateľa načíta počet vstupných čísel,
   * tento počet uloží do premennej n. 
   * Potom načíta n celých čísel a uloží ich do poľa a,
   * Hodnota maxN je veľkosť poľa,
   * ktorú nemožno prekročiť. */

  cin >> n;
  assert(n <= maxN);

  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> a[i];
  }
}

void printArray(int a[], int n) {
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << " " << a[i];
  }
  cout << endl;
}

int main() {
  const int maxN = 100;
  int n;
  int a[maxN];

  readArray(a, n, maxN);

  // tu môžeme pole nejako upraviť

  printArray(a, n);
}

Triedenia

Máme pole čísel, chceme ich usporiadať od najmenšieho po najväčšie.

 • Napr. pre pole 9 3 7 4 5 2 chceme dostať 2 3 4 5 7 9
 • Jeden z najštudovanejších problémov v informatike.
 • Súčasť mnohých zložitejších algoritmov.
 • Veľa spôsobov, ako triediť, dnes si ukážeme zopár najjednoduchších.

Bublinkové triedenie (Bubble Sort)

Idea: Kontrolujeme všetky dvojice susedných prvkov a keď vidíme menšie číslo za väčším, vymeníme ich

for (int i = 1; i < n; i++) {
   if (a[i] < a[i - 1]) {
     swap(a[i - 1], a[i]);
   }
}
 • Ak sme nenašli v poli žiadnu dvojicu, ktorú treba vymeniť, skončili sme.
 • Inak celý proces opakujeme znova.

Celé triedenie:

void swap(int &x, int &y) {
  /* Vymeň hodnoty premenných x a y. */
  int tmp = x;
  x = y;
  y = tmp;
}

void sort(int a[], int n) {
  /* usporiadaj prvky v poli a od najmenšieho po najväčší */

  bool hotovo = false;
  while (!hotovo) {
    bool vymenil = false;
    /* porovnávaj všetky dvojice susedov, 
      vymeň ak menší za väčším */
    for (int i = 1; i < n; i++) {
      if (a[i] < a[i - 1]) {
        swap(a[i - 1], a[i]);
        vymenil = true;
      }
    }
    /* ak sme žiadnu dvojicu nevymenili, 
      môžeme skončiť. */
    if (!vymenil) {
      hotovo = true;
    }
  }
}
 • Čo ak vo for cykle dáme for (int i = 0; i < n; i++) { ?
 • Ako nahradíme premennú hotovo príkazom break?

Príklad behu:

prvá iterácia while cyklu
 9 3 7 4 5 2
 3 9 7 4 5 2
 3 7 9 4 5 2
 3 7 4 9 5 2
 3 7 4 5 9 2
 3 7 4 5 2 9

druhá iterácia while cyklu
 3 7 4 5 2 9
 3 4 7 5 2 9
 3 4 5 7 2 9
 3 4 5 2 7 9

tretia iterácia while cyklu
 3 4 5 2 7 9
 3 4 2 5 7 9

štvrtá iterácia while cyklu
 3 4 2 5 7 9
 3 2 4 5 7 9

piata iterácia while cyklu
 3 2 4 5 7 9
 2 3 4 5 7 9

Cvičenie: Ako sa bude správať algoritmus na nasledujúcich vstupoch, koľkokrát zopakuje vonkajší while cyklus?

 • Utriedené pole 1,2,...,n
 • Pole n,1,2,...,n-1
 • Pole 2,3,...,n,1
 • Pole n,n-1,...,1

Triedenie výberom (selection sort, max sort)

Idea: nájdime najväčší prvok a uložme ho na koniec. Potom nájdime najväčší medzi zvyšnými a uložme ho na druhé miesto odzadu atď.

 • V cykle uvádzame ako komentár invariant, podmienku, ktorá na tom mieste vždy platí. Takýto invariant nám pomôže si uvedomiť, že je náš program správny.
int maxIndex(int a[], int n) {
  /* vráť index, na ktorom je najväčší prvok 
    z prvkov a[0]...a[n-1] */
  int index = 0;
  for(int i=1; i<n; i++) {
    if(a[i]>a[index]) {
      index = i;
    }
    /* invariant: a[j]<=a[index] pre vsetky j=0,...,i*/
  }
  return index;
}

void sort(int a[], int n) {
  /* usporiadaj prvky v poli a od najmenšieho po najväčší */

  for(int kam = n - 1; kam >= 1; kam--) {
    /* invariant: a[kam+1]...a[n-1] sú utriedené
     * a pre každé i,j také že 0<=i<=kam, kam<j<n 
     * platí a[i]<=a[j] */
    int index = maxIndex(a, kam + 1);
    swap(a[index], a[kam]);
  }
}

Príklad behu programu

Vstup      9 3 7 4 5 2 
Po výmene (9,2) 2 3 7 4 5 9
Po výmene (7,5) 2 3 5 4 7 9
Po výmene (5,4) 2 3 4 5 7 9
Po výmene (4,4) 2 3 4 5 7 9
Po výmene (3,3) 2 3 4 5 7 9

Cvičenie: Bude čas behu algoritmu výrazne odlišný pre pole utriedené správne a pole utriedené v opačnom poradí?

Triedenie vkladaním (Insertion Sort)

Idea:

 • v prvej časti poľa prvky v utriedenom poradí
 • zober prvý prvok z druhej časti a vlož ho na správne miesto v utriedenom poradí

Príklad behu algoritmu:

 9 3 7 4 5 2
 3 9 7 4 5 2
 3 7 9 4 5 2
 3 4 7 9 5 2
 3 4 5 7 9 2
 2 3 4 5 7 9

Ako spraviť vkladanie:

 • Vkladaný prvok si zapamätáme v pomocnej premennej
 • Utriedené prvky posúvame o jedno doprava, kým nenájdeme správne miesto pre odložený prvok
void sort(int a[], int n) {
  /* usporiadaj prvky v poli a od najmenšieho po najväčší */

  for (int i = 1; i < n; i++) {
    int prvok = a[i];
    int kam = i;
    while (kam > 0 && a[kam - 1] > prvok) {
      a[kam] = a[kam - 1];
      kam--;
    }
    a[kam] = prvok;
  }
}
 • Všimnime si podmienku (kam > 0 && a[kam - 1] > prvok)
  • Ak kam==0, prvá časť je false, druhá časť sa už nevyhodnocuje
  • Ak by sme prehodili časti, program by mohol spadnúť (a[kam - 1] > prvok && kam > 0)

Cvičenie: Ako sa bude správať algoritmus na nasledujúcich vstupoch, koľkokrát zopakuje priradenie a[kam]=a[kam-1]?

 • Utriedené pole 1,2,...,n
 • Pole n,1,2,...,n-1
 • Pole 2,3,...,n,1
 • Pole n,n-1,...,1

Triedenia: zhrnutie

 • Videli sme tri jednoduché algoritmy na triedenie
 • Neskôr sa naučíme rýchlejšie algoritmy na triedenie, ktoré používajú rekurziu
 • Precvičili sme si funkcie, parametre a polia
 • K funkciám je dobré napísať, čo robia
 • Do cyklov si môžeme písať invarianty
  • Používajú sa pri formálnom dokazovaní správnosti
  • Pomáhajú pochopeniu kódu
  • Môžeme ich použiť na ručnú alebo automatickú kontrolu správnosti hodnôt premenných
  • Príkaz assert v knižnici cassert kontroluje podmienku, napr. assert(i>=0 && i<n); ukončí program s chybovou hláškou ak podmienka neplatí

Cvičenie:

 • Na vstupe sú dve n-prvkové množiny (čísla v množine sa neopakujú, ale môžu byť zadané v ľubovoľnom poradí)
 • Zistite, či tieto množiny obsahujú rovnaké prvky
  • Viete pri tom použiť triedenie?

Eratostenovo sito

 • Prvočíslo je prirodzené číslo väčšie ako 1, ktoré je deliteľné len samo sebou a číslom 1.
 • Chceli by sme nájsť všetky prvočísla medzi 2 a n.
 • Napríklad ak n=30, výsledok má byť 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.

Mohli by sme ísť cez všetky čísla a pre každé testovať, koľko má deliteľov (deliteľov sme už hľadali predtým), ale vieme to spraviť aj rýchlejšie. Použijeme algoritmus zvaný Eratostenovo sito.

 • Vytvoríme pole a pravdivostných hodnôt, kde a[i] nám hovorí, či je i ešte potenciálne prvočíslo.
 • Na začiatku budú všetky hodnoty true, lebo sme ešte žiadne číslo nevylúčili.
 • Začneme číslom 2. Toto je iste prvočíslo, tak ho vypíšeme. O jeho násobkoch však vieme, že iste nemôžu byť prvočísla. Nastavíme preto pre každý násobok j=2*k pravdivostnú hodnotu a[j] na false.
 • Potom prechádzame v poli, kým nenájdeme najbližšiu ďalšiu hodnotu true. Toto číslo je prvočíslo, teda ho vypíšeme a vyškrtáme jeho násobky.
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  const int n = 30;
  bool a[n + 1];

  for (int i = 2; i <= n; i++) {
    a[i] = true;
  }
  for (int i = 2; i <= n; i++) {
    if (a[i]) {
      cout << i << " ";
      for (int j = 2 * i; j <= n; j = j + i) {
        a[j] = false;
      }
    }
  }
  cout << endl;
}

Výstup programu

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29

Priebeh programu:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...
? ? T T T T T T T T T T T ... na zaciatku
? ? T T F T F T F T F T F ... po vyskrtani i=2
? ? T T F T F T F F F T F ... po vyskrtani i=3
? ? T T F T F T F F F T F ... dalej sa uz skrtaju len vacsie cisla

Cvičenie: Napíšte funkciu, ktorá uloží prvočísla medzi 2 a n do poľa (ak by sme ich chceli použiť na ďalšie výpočty).


Zdrojový kód programu s triedeniami

/* Program s triedeniami z prednášky 6.
  http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/prog/index.php/Predn%C3%A1%C5%A1ka_6 */
#include <iostream>
#include <cassert>
using namespace std;

void swap(int &x, int &y) {
  /* Vymeň hodnoty premenných x a y. */
  int tmp = x;
  x = y;
  y = tmp;
}

void readArray(int a[], int &n, int maxN) {
  /* Od užívateľa načíta počet vstupných čísel,
   * tento počet uloží do premennej n. 
   * Potom načíta n celých čísel a uloží ich do poľa a,
   * Hodnota maxN je veľkosť poľa,
   * ktorú nemožno prekročiť. */

  cin >> n;
  assert(n <= maxN);
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> a[i];
  }
}

void printArray(int a[], int n) {
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << " " << a[i];
  }
  cout << endl;
}

void bubbleSort(int a[], int n) {
  /* usporiadaj prvky v poli a od najmenšieho po najväčší */

  bool hotovo = false;
  while (!hotovo) {
    bool vymenil = false;
    /* porovnávaj všetky dvojice susedov, vymeň ak menší za väčším */
    for (int i = 1; i < n; i++) {
      if (a[i] < a[i - 1]) {
        swap(a[i - 1], a[i]);
        vymenil = true;
      }
    }
    /* ak sme žiadnu dvojicu nevymenili, môžeme skončiť. */
    if (!vymenil) {
      hotovo = true;
    }
  }
}
int maxIndex(int a[], int n) {
  /* vráť index, na ktorom je najväčší prvok z prvkov a[0]...a[n-1] */
  int index = 0;
  for(int i=1; i<n; i++) {
    if(a[i]>a[index]) {
      index = i;
    }
    /* invariant: a[j]<=a[index] pre všetky j=0,...,i*/
  }
  return index;
}

void selectionSort(int a[], int n) {
  /* usporiadaj prvky v poli a od najmenšieho po najväčší */

  for(int kam=n-1; kam>=1; kam--) {
    /* invariant: a[kam+1]...a[n-1] sú utriedené
     * a pre každé i,j také že 0<=i<=kam, kam<j<n platí a[i]<=a[j] */
    int index = maxIndex(a, kam+1);
    swap(a[index], a[kam]);
  }
}

void insertionSort(int a[], int n) {
  /* usporiadaj prvky v poli a od najmenšieho po najväčší */

  for (int i = 1; i < n; i++) {
    // inv1
    int prvok = a[i];
    int kam = i;
    while (kam > 0 && a[kam - 1] > prvok) {
      // inv2
      a[kam] = a[kam - 1];
      kam--;
    }
    a[kam] = prvok;
  }
}

int main() {
  const int maxN = 100;
  int n;
  int a[maxN];

  readArray(a, n, maxN);

  printArray(a, n);
  insertionSort(a, n);
  printArray(a,n);
}