Propozície 16. ročníka súťaže ŠVOČ

Základné informácie

1. Vyhlasovateľom súťaže ŠVOČ je Česká matematická společnost, sekcia Jednoty českých matematiků a fyziků a Slovenská matematická spoločnosť, sekcia Jednoty slovenských matematikov a fyzikov.

2. Záverečné kolo 16. ročníka súťaže sa uskutoční v dňoch 27.–29. mája 2015 v Bratislave. Usporiadateľom záverečného kola je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Termín pre zúčastnené fakulty na prihlásenie účastníkov do záverečného kola súťaže je 4. mája 2015. Termín pre študentov na elektronické odovzdanie prác je 11. mája 2015. Web stránka záverečného kola je http://compbio.fmph.uniba.sk/svoc2015/

3. Súťaž prebieha v nasledujúcich sekciách:
(M1) Matematická analýza – Teória funkcií a funkčných priestorov
(M2) Matematická analýza – Teória diferenciálnych a integrálnych rovníc
(M3) Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika
(M4) Ekonometria a finančná matematika
(M5) Matematické štruktúry – Algebra, topológia a geometria
(M6) Matematické štruktúry – Teória grafov a kombinatorika
(M7) Aplikovaná matematika – Numerická analýza
(M8) Aplikovaná matematika – Matematické modely dynamiky
(I1) Teoretická informatika
(I2) Umelá inteligencia
(I3) Počítačová grafika a počítačové videnie
(I4) Aplikovaná informatika a softvérové inžinierstvo

4. V prípade, že v niektorej sekcii bude prihlásených menej ako 6 prác, môže riadiaci výbor ŠVOČ rozhodnúť o zlúčení tejto sekcie s inou príbuznou sekciou, prípadne prerozdeliť sekcie iným spôsobom podľa počtu a zamerania jednotlivých prác (obvykle v prípade menšieho množstva prác dochádza k zlúčeniu sekcií s číslami 2n-1 a 2n).

Prihlasovanie účastníkov

5. Do záverečného kola ŠVOČ prihlasujú študentov fakulty vysokých škôl pôsobiacich v ČR alebo SR. Každá fakulta môže do každej sekcie prihlásiť nanajvýš 5 prác. Výber prác môžu fakulty uskutočniť prostredníctvom fakultných kôl súťaže alebo iným vhodným spôsobom podľa uváženia fakulty.

6. Prihlásení študenti musia byť v čase zaslania prihlášky študentami bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho alebo iného obdobného štúdia na danej fakulte. Prihlásení študenti v dobe zaslania prihlášky nesmú mať už ukončené magisterské, inžinierske alebo obdobné štúdium v oblastiach zamerania súťaže.

7. Prihlášku, obsahujúcu zoznam prác, fakulta zasiela najneskôr do vyššieuvedeného termínu prihlásenia účastníkov e-mailom na adresu svoc2015@fmph.uniba.sk. Pre každú prácu musí zoznam obsahovať názov práce, mená autorov a sekciu, do ktorej je práca prihlásená.

Odovzdávanie prác

8. Elektronickú verziu práce každý účastník odovzdá najneskôr do vyššieuvedeného termínu odovzdania prác prostredníctvom elektronického formuláru prístupného na web stránke záverečného kola súťaže. Prostredníctvom elektronického formuláru je potrebné odovzdať: abstrakt práce, text práce a naskenovaný posudok vedúceho práce alebo iného vedecko-pedagogického pracovníka fakulty. Jeden vytlačený a pevne zviazaný exemplár práce (napríklad hrebeňovou väzbou), ako aj posudok, účastník donesie so sebou na súťaž a odovzdá pri registrácii.

9. Abstrakt, text práce a posudok musí byť napísaný v češtine, slovenčine alebo angličtine.

10. Abstrakt dĺžky maximálne jednej strany A5 vo formáte Plain TeX obsahuje iba vlastný text (neobsahuje mená autorov, názov práce, či školu/fakultu). Je v ňom okrem iného vymedzený vlastný prínos autora, prípadne vzťah ku diplomovej/bakalárskej práci alebo k prácam podaným do ŠVOČ v predchádzajúcich rokoch, či iných súťaží podobného charakteru.

11. Elektronický text práce sa odovzdáva vo formáte PDF so zabudovanými fontami. Na titulnej strane súťažnej práce musí byť uvedené, že sa jedná o prácu pre súťaž ŠVOČ. Elektronická verzia posudku sa odovzdáva vo formáte PDF so zabudovanými fontami alebo vo formáte JPEG. V posudku musí byť okrem iného presne vymedzený prínos autorov.

12. Ďalšie technické pokyny môžu byť zverejnené na web stránke záverečného kola súťaže.

Priebeh súťaže

13. V rámci súťažného dňa, každý účastník prednesie referát o svojej súťažnej práci. Odborné poroty v jednotlivých sekciách vyhodnotia súťažné práce podľa nasledujúcich kritérií: vlastné výsledky a prínos práce, celkové spracovanie práce, prednes referátu a reakcie na prípadné otázky. Najlepšie práce budú ocenené diplomami a finančnými odmenami.

14. Súťažiacim a porotcom záverečného kola ŠVOČ bude zabezpečené bezplatné stravovanie a ubytovanie. Úhradu cestovného si účastníci zabezpečia sami.