Výsledková listina 16. ročníka súťaže ŠVOČ v matematike a informatike

Sekcia Matematická analýza

2. miesto
 • Vojtěch Havlena
  VUTB, Brno, Fakulta informačních technologií, školí Dana Hliněná
  Hledání trojic t-norem vyhovujících funkcionální rovnici $T_1(x, 1-y) + T_3(x,y) = T_2(x,1-y) + T_2(x,y)$
 • Zdeněk Mihula
  UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, školí Luboš Pick
  Function Spaces and Algebras
 • Jan Tesarčík
  SU, Opava, Matematický ústav, školí Michal Málek
  On spectrum of dynamical system on tree
3. miesto
 • Michaela Bailová
  VŠB-TU, Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, školí Petr Vodstrčil
  Základy variačního počtu a některé jeho aplikace

Sekcia Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika

1. miesto
 • Šárka Rusá
  UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, školí Marie Hušková
  Odhad bodu změny v panelových datech
2. miesto
 • Zuzana Rošťáková
  UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, školí Roman Rosipal
  Pravdepodobnostný spánkový model a jeho prepojenie s výsledkami denných testov
3. miesto
 • Antonín Hanuš
  UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, školí Michal Kulich
  Analýza změny v randomizovaných studiích
 • Renáta Talská
  UPOL, Olomouc, Přírodovědecká fakulta, školí Karel Hron
  Bayesovy prostory

Sekcia Ekonometria a finančná matematika

1. miesto
 • Jan Bok
  UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, školí Milan Hladík
  Cooperative Interval Games
 • Karol Ďuriš
  UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, školí Daniel Ševčovič
  Analýza riešení nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc finančnej matematiky
2. miesto
 • Samuel Flimmel
  UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, školí Šárka Hudecová
  Odhady parametrov useknutých časových radov
 • Michal Outrata
  UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, školí Petr Lachout
  On Walras-Cournot-Nash equilibria and their computation

Sekcia Matematické štruktúry

1. miesto
 • Martin Bachratý
  UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, školí Jana Žiagiová, Jozef Širáň
  Asymptotically approaching the Moore bound for diameter three by Cayley graphs
 • Alexander Slávik
  UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, školí Jan Trlifaj
  Very flat, locally very flat, and contraadujsted modules
2. miesto
 • Peter Zeman
  UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, školí Pavel Klavík
  Automorphism Groups of Geometrically Represented Graphs
3. miesto
 • Michal Opler
  UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, školí Vít Jelínek
  Major index distribution over permutation classes
Čestné uznanie
 • Stanislav Kasaj
  UMB, Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied, školí Roman Nedela
  Harmonické morfizmy grafov
 • Jan Kotrbatý
  ČVUT, Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, školí Severin Pošta
  Automatic identification of low-dimensional Lie algebras
 • Anton Kovaľ
  UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, školí Martin Mačaj
  O malých silne regulárnych grafoch s automorfizmom rádu 3
 • Juraj Valiska
  UPJŠ, Košice, Prírodovedecká fakulta, školí Stanislav Jendroľ
  Stenový ranking rovinných grafov

Sekcia Aplikovaná matematika

1. miesto
 • Jakub Solovský
  ČVUT, Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, školí Radek Fučík
  Numerická metoda pro simulaci dvoufázového kompozičního proudění v porézním prostředí
2. miesto
 • Eva Bezchlebová
  UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, školí Miloslav Feistauer
  Numerical solution of nonlinear transport problems
 • Jan Nytra
  VUTB, Brno, Fakulta strojního inženýrství, školí Libor Čermák
  Discontinuous Galerkin Methods for Solving Acoustic Problems
 • Tereza Zábojníková
  UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, školí Jaroslav Hron
  Modelling of blood flow in aneurysm geometry
3. miesto
 • Zuzana Bílková
  UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, školí Václav Kučera
  Segmentation of microscopic images using level set methods
 • Patrik Daniel
  STU, Bratislava, Stavebná fakulta, školí Mariana Remešíková
  Reconstruction of 3D objects using direct surface evolution
 • Jan Kubant
  ČVUT, Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, školí Václav Klika
  Analytické řešení transportu vody v proton-elektrolytické membráně
Čestné uznanie
 • Dejan Kirda
  ČVUT, Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, školí Michal Beneš
  Matematické modelování dynamiky dvoufázového proudění ve fluidním loži
 • Balázs Kósa
  STU, Bratislava, Stavebná fakulta, školí Karol Mikula
  Rekonštrukcia plôch z mračien bodov pomocou level-set metód
 • Peter Škabla
  STU, Bratislava, Stavebná fakulta, školí Peter Frolkovič
  Stabilita a presnosť numerických schém pre rovnicu advekcie
 • Michal Tóth
  UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, školí Jozef Kačur
  Riešenie priamej a inverznej úlohy vedenia tepla

Sekcia Teoretická informatika

1. miesto
 • Vojtěch Vorel
  UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, školí Václav Koubek
  Synchronization and Road Coloring in Finite Automata
2. miesto
 • Lukáš Folwarczný
  UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, školí Jiří Sgal
  On the Hardness of General Caching
 • Boris Vida
  UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, školí Branislav Rovan
  Using Transformation in Solving Problems with Supplementary Information
3. miesto
 • Josef Florian
  ČVUT, Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, školí Ľubomíra Dvořáková
  Nekonečná slova generovaná více antimorfismy
 • Tatiana Tóthová
  UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, školí Michal Forišek
  Moderné regulárne výrazy
Čestné uznanie
 • Jakub Jančina
  UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, školí Michal Forišek
  Fast primality testing for integers that fit into a machine word

Sekcia Umelá inteligencia

1. miesto
 • Petra Kubincová
  UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, školí Ján Kľuka, Martin Homola
  Towards Expressive Metamodelling with Instantiation
2. miesto
 • Štefan Bocko
  UPJŠ, Košice, Prírodovedecká fakulta, školí Tomáš Horváth
  Web based data-mining assistant
3. miesto
 • Peter Hornáček
  STU, Bratislava, Stavebná fakulta, školí Jozef Kollár
  Matematické modelovanie prirodzeného jazyka
Čestné uznanie
 • Miroslav Šimek
  STU, Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií, školí Michal Barla
  Processing and Comparing of Eye-tracking Data Using Machine Learning

Sekcia Počítačová grafika a počítačové videnie

1. miesto
 • Timotej Hornáček
  STU, Bratislava, Stavebná fakulta, školí Karol Mikula
  Metódy segmentácie 4D obrazu
 • Patrik Polatsek
  STU, Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií, školí Vanda Benešová
  Hierarchical Superpixel-based Saliency Model
 • Ivor Uhliarik
  UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, školí Zuzana Berger Haladová
  Automatic Synthesis of Computationally Efficient Interest Point Detectors
Čestné uznanie
 • Jan Ježek
  MU, Brno, Fakulta informatiky, školí Petr Matula
  Měření podobnosti pavouků a mravenců
 • Peter Otto
  UMB, Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied, školí Peter Trhan
  Riadenie rádiovo ovládaného modelu počítačom a jeho interakcia s vonkajším svetom na platforme Raspberry Pi
 • Adam Riečický
  UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, školí Martin Madaras
  OpenGL View Library

Sekcia Aplikovaná informatika a softvérové inžinierstvo

1. miesto
 • Tomáš Farkaš
  STU, Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií, školí Mária Lucká
  Parallel Bucket sort algorithm for ordering short DNA sequences
2. miesto
 • Daniel Kĺč
  STU, Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií, školí Peter Lacko
  Refinement of Methods for DNA Sequencing
3. miesto
 • Miroslav Opiela
  UPJŠ, Košice, Prírodovedecká fakulta, školí František Galčík
  Lokalizácia v indoor prostredí s využitím akcelerometra a kompasu
Čestné uznanie
 • Natália Heliová
  STU, Bratislava, Stavebná fakulta, školí Róbert Špir
  Softvér na sledovanie pohybu buniek počas embryogenézy živočíchov
 • Matej Chlebana
  STU, Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií, školí Karol Rástočný
  Source Code Review Recommendation