1-INF-911/1-BIN-921 Bakalársky seminár (1), 1-INF-920/1-BIN-922 Bakalársky seminár (2) 2019/20

Úvod · Pravidlá · Kontakt · Návod · Témy · Kostra práce · Moodle
Zimný semester: DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1
Letný semester: DÚ3 · Prezentácia 2 · Kontrolné stretnutie · Prezentácia 3
Nezabudnite pdf prezentácie odovzdať aspoň hodinu pred začiatkom seminára.
Pokyny pre odovzdanie prác (zmena na základe novej smernice rektora)


Odovzdávanie prác

Z Bakalárska práca
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Zmena zadania

 • Názov práce musí byť rovnaký s názvom uvedeným v zadaní práce
 • Ak chcete (so súhlasom školiteľa) zmeniť názov alebo jazyk práce, je potrebné v dostatočnom predstihu zmeniť zadanie
 • Na to treba súčinnosť školiteľa a garanta, preto to naozaj riešte iba ak naozaj treba a dostatočne skoro pred termínom odovzdania
 • Nové zadanie treba odniesť aj na študijné s podpismi študenta a školiteľa

Elektronická verzia práce

 • Odovzdáva sa v systéme AIS
 • Pdf súbor, ktorý sa dá previesť na čistý text
  • prevod na text si môžete otestovať na stránke CRZP
  • Ak nemáte v práci správne diakritiku, skúste si nainštalovať balíčky cm-super a cmap; balíček cmap treba aj použiť cez \usepackage (v ubuntu texlive-latex-recommended a cm-super)
 • Má obsahovať nepodpísané zadanie (stiahnite si z AIS, v prípade problémov kontaktujte B. Brejovú)
  • Anglické práce majú mať zadanie v obidvoch jazykoch (anglické zadanie žiaľ študent v AIS nevidí, požiadajte školiteľa alebo B.Brejovú)
 • Pri odovzdávaní treba vyplniť aj ďalšie údaje, napr. abstrakt a počet strán (posledná číslovaná strana)
 • Vo zvláštnom súbore môžete odovzdať prílohy (napr. zdrojový text vášho programu, príp. dáta a pod., vo formáte zip, príp tgz)
 • Keď máte odovzdanú prácu aj prílohy a všetko dobre prekontrolované, označte prácu ako finálnu. Potom už nie je možné v práci robiť žiadne ďalšie zmeny.
 • Licenčné zmluvy viete vytlačiť až po označení práce za finálnu.

Odovzdávanie do katedrového systému

 • Pre ľahšie spracovanie vyžaduje Katedra informatiky odovzdanie práce aj do katedrového systému [1]

Vytlačená verzia práce

 • Má byť identická s elektronickou
 • Jednostranná tlač (od 2018 sa odporúča obojstranná), pevná väzba (tvrdé dosky alebo termoväzba), nesmie byť možné vyberať stránky
 • Elektronické prílohy sa zvyknú v písomnej práci prikladať ako CD alebo DVD v papierovej obálke vlepenej zvnútra na zadný obal práce
  • Na CD napíšte meno študenta, rok odovzdávania a KI FMFI
 • Pozor na správnu úpravu titulnej stránky a ďalších povinných náležitostí

Pokyny pre rok 2019/20

 • Stačí vytlačiť jednu kópiu a zaslať poštou v predstihu pre obhajobou, viď nižšie
 • Ak máte alebo viete získať zadanie s podpisom školiteľa, zviažte ho do odovzdanej práce, školitelia z KI (prípadne po dohode aj z iných katedier) môžu zadanie v práci podpísať po doručení na fakultu
 • Rozhodne zadanie v odovzdanej práci podpíšte vy

Obvyklé pokyny, iné školské roky

 • Je potrebné vytlačiť 3 kópie práce
  • Dve zanesiete do určeného termínu na Katedru informatiky aj s ďalšími náležitosťami, jednu odovzdáte školiteľovi
 • V jednom odovzdanom výtlačku práce má byť zadanie s originál podpisom študenta aj školiteľa, v ďalších stačia fotokópie
  • Nezabudnite si teda s dostatočným predstihom vypýtať od školiteľa podpísané zadanie, prípadne sa dohodnite, že podpíše priamo zviazané práce

Licenčné zmluvy

 • Po odovzdaní práce vám AIS vygeneruje dve licenčné zmluvy podľa zákona
 • Obe zmluvy sú v jednom pdf, vytlačte ho dvakrát a podpíšte (slovenskú verziu zmluvy)
 • Jednu kópiu podpísanú zástupcom fakulty dostanete po obhajobe naspäť

Údaje pre podmienky zmluvy vypĺňate pri odovzdávaní práce v AIS:

Čl. 3 Spôsob použitia diela a rozsah licencie

(1) Autor súhlasí so zverejnením diela a udeľuje používateľovi súhlas na sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny diela verejnosti spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, a to prostredníctvom knižnično-informačného systému nadobúdateľa.

(2) Používateľ je oprávnený dielo po jeho zaradení do knižnično-informačného systému sprístupniť verejnosti najskôr po uplynutí

 • ------ mesiacov odo dňa registrácie diela,
 • bez odkladnej lehoty.

(3) Používateľ je oprávnený dielo sprístupniť verejnosti

 • len s použitím
 • aj bez použitia

takých technologických opatrení, ktoré zabránia verejnosti dielo trvalo ukladať na pamäťové médium alebo ju tlačiť.

Odkladná lehota 1-36 mesiacov​

 • 12 a viac mesiacov: odôvodnenie dekanovi (vyjadrenie do 10 dní)​

Pozor, odkladná doba je vždy časovo limitovaná a aj počas nej nie je obsah vašej práce úplne zaručene chránený, má k nemu prístup pomerne dosť veľa osôb, napr. z fakulty

 • Používa sa, ak so školiteľom plánujete v najbližšom čase výsledky publikovať a nechcete, aby vás niekto predbehol
 • Údaje podliehajúce ochrane obchodného tajomstva, utajovanej skutočnosti alebo osobných údajov nedať do práce ani ako prílohu
  • Ak sú potrebné pre posúdenie práce, dohodnite sa s garantom, ako ich sprístupníte oponentovi a komisii

Ak ste časť textu práce niekde publikovali, podmienky vydavateľa môžu zakazovať zverejnenie v registri záverečných prác a vo fakultnej knižnici

 • dá sa riešiť čestným vyhlásením v AIS

Odovzdávanie prác na Katedre informatiky

Pokyny pre rok 2019/20

Je potrebné zaslať poštou nasledovné doklady:

 • 1 kópia vytlačenej a zviazanej bakalárskej práce, vrátane elektronickej prílohy na pevnom médiu, podpísaná študentom a pokiaľ možno aj školiteľom, viď vyššie
 • 2 kópie z oboch licenčných zmlúv podpísané študentom
 • Vytlačený titulný list práce
 • Ak ste pred odovzdaním menili zadanie práce, priložte do obálky aj aktuálnu verziu zadania podpísanú vami a pokiaľ možno aj školiteľom, viď vyššie pre archiváciu na študijnom oddelení (v prípade prác v angličtine obidve jazykové verzie)

Tieto náležitosti pošlite poštou na adresu

Bakalárska práca
KI FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Prípadne môžete dokumenty a prácu doniesť v obálke na podateľňu fakulty, momentálne je otvorená v pracovné dni 7:30-10:30.

Dokumenty pošlite v dostatočnom predstihu, aby boli na fakulte aspoň týždeň pred konaním obhajoby.

Poznámka 21.5.2020: na stránke FMFI sa objavila informácia, že aj po zmene smernice rektora o náležitostiach záverečných prác sa odporúča dodať 1 exemplár práce v papierovej podobe v pevnej väzbe (napr. v tepelnej väzbe s priehľadným vrchným krycím listom) pre knižnicu. Odovzdanie papierovej práce odporúčame aj z toho dôvodu, že aplikovateľnosť ustanovenia, podľa ktorého to nie je nutné, je veľmi závislá od okolností, ktoré sa môžu zmeniť zo dňa na deň. V každom prípade, doručenie vytlačených a podpísaných licenčných zmlúv je nutné.


Obvyklé pokyny, iné školské roky

 • Odovzdáva sa na sekretariáte Katedry informatiky u pani Pažickej, M-254
 • Prineste
  • 2 kópie práce,
  • 2 podpísané kópie zmlúv,
  • 1 kópiu titulnej strany (strana, na ktorej je aj pracovisko a študijný program),
  • e-mail na vás aj na školiteľa

Po odovzdaní

 • Vaša práca bude odoslaná na kontrolu originality a tiež oponentovi (ktorého vyberá garant)
 • Školiteľský aj oponentský posudok nájdete v AIS, mali by ste ho dostať aspoň 3 dni pred obhajobou
 • Prezentáciu na obhajobu tiež odovzdávajte cez katedrový systém aspoň 16 hodín pred obhajobami [2]