1-INF-911/1-BIN-921 Bakalársky seminár (1), 1-INF-920/1-BIN-922 Bakalársky seminár (2) 2020/21

Úvod · Pravidlá · Kontakt · Návod · Témy · Kostra práce · Moodle
Zimný semester: DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1
Nezabudnite pdf prezentácie odovzdať do Moodlu pred začiatkom seminára.
Od tretieho týždňa prebieha seminár dištančnou formou v MS Teams.


Zimný semester, pravidlá

Z Bakalárska práca
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Známka

Na úspešné absolvovanie predmetu musíte splniť všetky nasledujúce podmienky:

 • účasť na hodinách, viď pravidlá nižšie
 • získať aspoň polovicu bodov z DÚ2
 • získať aspoň polovicu bodov z prezentácie
 • mať v systéme AIS schválené zadanie bakalárskej práce

Ak niektorú z podmienok nesplníte, budete hodnotení známkou Fx.

V prípade úspešného absolvovania predmetu získate známku podľa bodov v celkovom hodnotení takto:

A: 90% a viac, B:80...89%, C: 70...79%, D: 60...69%, E: 50...59%

V hodnotení majú jednotlivé zložky nasledujúcu váhu:

 • Schválené zadanie práce v AIS 7%
 • Vyplnenie údajov o téme do Moodlu 3%
 • Prezentácia 30%
 • DÚ1 10%
 • DÚ2 50%

Účasť

 • Vyučovacie hodiny sú v pláne označené ako kódom "všetci", "pre záujemcov" alebo "aspoň 2"
 • Je potrebné sa zúčastniť na všetkých seminároch označených "všetci" a na aspoň 2 seminároch označených "aspoň 2" (vrátane toho, na ktorom budete prezentovať)
  • Nenechávajte si splnenie tejto povinnosti na poslednú chvíľu
  • Pri účasti na prezentáciách, kde neprezentujete, môžete byť vyzvaní sa aktívne zapojiť do diskusie k prezentácii spolužiakov, táto aktivita je povinná
 • Semináre označené "pre záujemcov" sú nepovinné
 • Ak sa nezúčastníte niektorého seminára označeného kódom "všetci"
  • Ak ste mali na to závažné dôvody (napr. zdravotné), ospravedlňte sa z neúčasti čím skôr emailom B.Brejovej
  • V opačnom prípade si vymeškanú hodinu musíte nahradiť podľa pravidiel nižšie
 • Účasť na prezentáciách nie je možné nahradzovať aktivitami nižšie
 • V prípade neúčasti si samostatne preštudujte poznámky z vymeškanej hodiny na stránke predmetu
 • Nahrádzanie prezenčnej účasti účasťou cez MS Teams povoľujeme len po predchádzajúcej dohode pri príčinách zamedzujúcich osobnú účasť (napr. karanténa)
  • V tom prípade je potrebné celý seminár počúvať a mať zapnutú kameru a po vyzvaní sa zapojiť do diskusie
 • Od 5.10. prechádzame na čisto dištančnú formu cez MS Teams.

Aktivity na nahrádzanie neúčasti

 • Prvá neúčasť: zúčastníte sa aspoň troch seminárov s prezentáciami (namiesto dvoch povinných)
 • Druhá neúčasť: na DÚ2 odovzdáte o jednu stranu textu viac, t.j. aspoň 6 strán
 • Tretia neúčasť: od niektorého spolužiaka si vypýtate DÚ2, prečítate si ju a dáte mu písomné komentáre, ktoré pošlete spolužiakovi aj nám. Komentáre treba poslať do 5 dní od riadneho termínu odovzdania DÚ2. Cieľom komentárov je pomôcť spolužiakovi zlepšiť tento text. Komentáre môžu obsahovať nájdené menšie chyby (preklepy, pravopis, atď), ale aj miesta, kde ste mali problém text pochopiť, kde by sa mal podľa vás rozšíriť alebo naopak, čo sa vám na texte páčilo. Vaše komentáre by mali byť v rozsahu aspoň pol strany textu (bez prílišného rozťahovania prázdnym miestom)
 • Štvrtá neúčasť: druhú alebo tretiu aktivitu zopakujete dvakrát, t.j. odovzdáte 7 strán textu alebo spíšete komentáre dvom spolužiakom.

Upozorňujeme, že tieto aktivity môžu byť náročnejšie ako účasť na seminári a pridajú vám prácu počas skúškového, kedy budete mať dosť práce s inými predmetmi.

Prezentácia

 • V druhej polovici semestra bude každý študent prezentovať svoju tému bakalárskej práce.
 • Dĺžka prezentácie je 8 minút.
 • Bližšie pokyny neskôr.

Domáce úlohy

 • Odovzdávajú sa elektronicky do systému Moodle, kde budeme tiež zverejňovať body
 • Dodržujte termín odovzdania a pokyny uvedené v zadaní
 • Úlohy vám pomôžu precvičiť si zručnosti užitočné pri písaní práce
 • Druhá úloha za 50% známky je časť textu použiteľného vo vašej bakalárskej práci
  • DÚ2 tvorí záverečné hodnotenie a preto máte aj dva opravné termíny (DÚ1 má iba jeden termín odovzdania)
  • Pozor, od zverejnenia bodov v jednom termíne DÚ2 po ďalší opravný termín bude málo času, preto je ideálne dôsledne vypracovať úlohu už na riadny termín.
 • Domáce úlohy vypracujte samostatne, neopisujte od spolužiakov ani z internetových a iných zdrojov.
  • Zdroje použité v domácich úlohách riadne citujte.
  • Ak nájdeme prípady opisovania, všetci zúčastnení študenti získajú za príslušnú domácu úlohu -5% (aj študenti, ktorí dali spolužiakom odpísať). Opakované alebo obzvlášť závažné prípady opisovania alebo porušovania pravidiel predmetu budú podstúpené na riešenie disciplinárnej komisii fakulty.