1-INF-911/1-BIN-921 Bakalársky seminár (1), 1-INF-920/1-BIN-922 Bakalársky seminár (2) 2018/19

Úvod · Pravidlá · Kontakt · Návod · Témy · Kostra práce · Moodle
DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1
Za 3 bonusové body prosím zapíšte do utorka 16.10. vášho školiteľa a predbežnú tému do Moodlu


Zimný semester, pravidlá

Z Bakalárska práca
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Známka

Na úspešné absolvovanie predmetu musíte splniť všetky nasledujúce podmienky:

 • účasť na hodinách, viď pravidlá nižšie
 • získať aspoň polovicu bodov z DÚ2
 • získať aspoň polovicu bodov z prezentácie
 • mať v systéme AIS schválené zadanie bakalárskej práce

Ak niektorú z podmienok nesplníte, budete hodnotení známkou Fx.

V prípade úspešného absolvovania predmetu získate známku podľa bodov v celkovom hodnotení takto:

A: 90% a viac, B:80...89%, C: 70...79%, D: 60...69%, E: 50...59%

V hodnotení majú jednotlivé zložky nasledujúcu váhu:

 • Schválené zadanie práce v AIS 10%
 • Prezentácia 30%
 • DÚ1 10%
 • DÚ2 50%

Navyše môžete získať aj bonusové body, ktoré môžu zlepšiť vašu známku:

 • Ak si do 16.10. nájdete školiteľa a tému a zapíšete ich v Moodli (nemusí byť ešte v AIS) 3% bonus
 • Prípadne za ďalšie aktivity - upresníme počas semestra

Účasť

 • Vyučovacie hodiny sú v pláne označené ako kódom "všetci", "pre záujemcov" alebo "aspoň 2"
 • Je potrebné sa zúčastniť všetkých seminároch označených "všetci" a na aspoň 2 seminároch označených "aspoň 2" (vrátane toho, na ktorom budete prezentovať)
  • Nenechávajte si splnenie tejto povinnosti na poslednú chvíľu
 • Semináre označené "pre záujemcov" sú nepovinné
 • Každú vymeškanú hodinu je treba čím skôr ospravedlniť a prípadne podľa pokynov vyučujúcich si nahradiť. Ospravedlnenie alebo nahrádzanie povolíme len zo závažných príčin (zdravotných a pod.).

Prezentácia

 • V druhej polovici semestra bude každý študent prezentovať svoju tému bakalárskej práce.
 • Dĺžka prezentácie je 8 minút.
 • Bližšie pokyny neskôr.

Domáce úlohy

 • Odovzdávajú sa elektronicky do systému Moodle, kde budeme tiež zverejňovať body
 • Dodržujte termín odovzdania a pokyny uvedené v zadaní
 • Úlohy vám pomôžu precvičiť si zručnosti užitočné pri písaní práce
 • Druhá úloha za 50% známky je časť textu použiteľného vo vašej bakalárskej práci
  • DÚ2 tvorí záverečné hodnotenie a preto máte aj dva opravné termíny (DÚ1 má iba jeden termín odovzdania)
  • Pozor, od zverejnenia bodov v jednom termíne DÚ2 po ďalší opravný termín bude málo času, preto je ideálne dôsledne vypracovať úlohu už na riadny termín.
 • Domáce úlohy vypracujte samostatne, neopisujte od spolužiakov ani z internetových a iných zdrojov.
  • Zdroje použité v domácich úlohách riadne citujte.
  • Ak nájdeme prípady opisovania, všetci zúčastnení študenti získajú za príslušnú domácu úlohu -5% (aj študenti, ktorí dali spolužiakom odpísať). Opakované alebo obzvlášť závažné prípady opisovania alebo porušovania pravidiel predmetu budú podstúpené na riešenie disciplinárnej komisii fakulty.