Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, letný semester 2023/24

Prednášky · Pravidlá · Softvér · Testovač
· Vyučujúcich predmetu možno kontaktovať mailom na adresách uvedených na hlavnej stránke. Hromadná mailová adresa zo zimného semestra v letnom semestri nefunguje.
· JavaFX: cesta k adresáru lib je v počítačových učebniach /usr/share/openjfx/lib.


Riešenia testu č. 2

Z Programovanie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úloha č. 1

import java.util.*;

public class ComparableArrayList<E extends Comparable<E>> extends ArrayList<E> implements Comparable<List<E>> {

  public ComparableArrayList() {
    super();
  }

  public ComparableArrayList(int initialCapacity) {
    super(initialCapacity);
  }

  public ComparableArrayList(Collection<? extends E> c) {
    super(c);
  }

  @Override
  public int compareTo(List<E> o) {
    Iterator<E> iterator = iterator();
    Iterator<E> oIterator = o.iterator();
    while (iterator.hasNext()) {
      if (!oIterator.hasNext()) {
        return 1;
      }
      E next = iterator.next();
      E oNext = oIterator.next();
      int c = next.compareTo(oNext);
      if (c != 0) {
        return c;
      }
    }
    if (oIterator.hasNext()) {
      return -1;
    }
    return 0;
  }
}

Úloha č. 2

public static TreeMap<String, Integer> findFrequentStrings(Scanner scanner) {
  TreeMap<String, Integer> result = new TreeMap<>();
  while (scanner.hasNextLine()) {
    String line = scanner.nextLine();
    Map<String, Integer> frequencies = new HashMap<>();
    int maxFrequency = 0;
    Scanner lineScanner = new Scanner(line);
    while (lineScanner.hasNext()) {
      String s = lineScanner.next();
      int current;
      if (!frequencies.containsKey(s)) {
        frequencies.put(s, current = 1);
      } else {
        frequencies.put(s, current = frequencies.get(s) + 1);
      }
      maxFrequency = Math.max(maxFrequency, current);
    }
    for (String s : frequencies.keySet()) {
      if (frequencies.get(s) == maxFrequency) {
        if (!result.containsKey(s)) {
          result.put(s, 1);
        } else {
          result.put(s, result.get(s) + 1);
        }
      }
    }
  }
  return result;
}

Úloha č. 3

import java.util.*;

public class RepeatedElementsIterator<E> implements Iterator<E> {
  private Iterator<E> iterator;
  private Map<E, Integer> repetitions;
  private boolean hasNext;
  private E next;
  private int repetitionsLeft;

  public RepeatedElementsIterator(Iterator<E> iterator, Map<E, Integer> repetitions) {
    this.iterator = iterator;
    this.repetitions = new HashMap<>(repetitions);
    findNext();
  }

  private void findNext() {
    hasNext = false;
    while (iterator.hasNext() && !hasNext) {
      E element = iterator.next();
      if (!repetitions.containsKey(element)) {
        repetitionsLeft = 1;
      } else if (repetitions.get(element) > 0) {
        repetitionsLeft = repetitions.get(element);
      } else {
        continue;
      }
      hasNext = true;
      next = element;
    }
  }

  @Override
  public boolean hasNext() {
    return hasNext;
  }

  @Override
  public E next() {
    if (hasNext()) {
      E result = next;
      if (--repetitionsLeft == 0) {
        findNext();
      }
      return result;
    } else {
      throw new NoSuchElementException();
    }
  }
}