Programovanie (1) v C/C++
1-INF-127, ZS 2022/23

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Softvér · Testovač · MS Teams
· Kontaktujte nás pomocou e-mailovej adresy E-prg.png (bude odpovedať ten z nás, kto má príslušnú otázku na starosti alebo kto má práve čas).
· Prosíme študentov, aby si pravidelne čítali e-maily na @uniba.sk adrese alebo aby si tieto emaily presmerovali na adresu, ktorú pravidelne čítajú.


Zimný semester, pravidlá

Z Programovanie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Známkovanie

 • 25% známky je na základe príkladov z cvičení
 • 15% známky je za domáce úlohy
 • 30% známky je za semestrálny test
 • 30% známky je za praktickú skúšku

Pozor, body získavané za jednotlivé príklady nezodpovedajú priamo percentám záverečnej známky. Body za každú formu známkovania sa preváhujú tak, aby maximálny získateľný počet zodpovedal váham uvedených vyššie. Úlohy označené ako bonusové sa nerátajú do maximálneho počtu získateľných bodov v danej aktivite.

Ak by sa semestrálny test aj skúška konali online, váha testu sa zníži na 20% a 10% známky bude za ústnu skúšku

 • Ústna skúška nie je potrebná, ak študent úspešne absolvuje v prezenčnej forme semestrálny test alebo praktickú skúšku (na úspešné absolvovanie testu treba aspoň 50% bodov, na úspešnú praktickú skúšku treba úspešne odovzdať aspoň jeden z dvoch príkladov)

Stupnica

 • Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné splniť všetky nasledovné podmienky:
  • Získať aspoň 50% bodov v celkovom hodnotení
  • Získať aspoň 50% z písomky
  • Ak sa vás týka ústna skúška, získať aspoň 50% z ústnej skúšky
  • Na praktickej skúške úspešne odovzdať aspoň jeden z dvoch príkladov
 • Ak niektorú z týchto podmienok nesplníte, dostávate známku Fx.
 • V prípade úspešného absolvovania predmetu získate známku podľa bodov v celkovom hodnotení takto:
A: 90% a viac, B:80...89%, C: 70...79%, D: 60...69%, E: 50...59%

Príklady z cvičení

 • Na hlavnom cvičení bude zverejnených niekoľko príkladov. Príklady odovzdávate do automatického testovača. Ak úspešne prejdú všetkými testami, môžete za ne dostať body (podmienkou však je dodržať aj ďalšie pokyny v zadaní úlohy).
 • Jeden príklad, označený ako rozcvička, bude mať termín odovzdania počas hlavného cvičenia, neskôr teda zaňho body nedostanete.
 • Ďalšie príklady môžete odovzdávať až do začiatku ďalšieho hlavného cvičenia.
 • Na doplnkovom cvičení môže byť zadaná ešte jedna rozcvička za malý počet bonusových bodov.
 • Ak chcete získať body za rozcvičku (hlavnú alebo bonusovú), je potrebné byť počas príslušného cvičenia fyzicky na cvičení v počítačovej učebni
  • Po predchádzajúcej dohode v odôvodnených prípadoch sa môžete zúčastniť aj dištančne
 • Nerozcvičkové príklady môžete riešiť v ľubovoľnom čase a na ľubovoľnom mieste (do termínu odovzdania), odporúčame vám však využiť cvičenia, kde vám môžeme poradiť v prípade problémov
 • Na niektorých prednáškach alebo cvičeniach budú krátke písomky, kde budete riešiť príklady na papieri. Body za tieto príklady sa tiež rátajú do bodov z cvičení.

Domáce úlohy

 • Domáce úlohy sa budú tiež odovzdávať na testovači, budú však opravované ručne.
 • Plný počet bodov môžu dosť iba programy, ktoré prejdú všetkými testami, čiastočné body však môžete dosť aj za nedokončený program.
 • Budeme kontrolovať správnosť celkovej myšlienky, správnosť implementácie, ale body môžete stratiť aj za neprehľadný štýl.

Semestrálny test

 • Koncom semestra sa bude konať jeden semestrálny písomný test prezenčnou alebo dištančnou formou. Presné podmienky ešte upresníme.
 • Opravný test bude cez skúškové.

Praktická skúška

 • Na skúške budete riešiť 2 úlohy pri počítači v celkovom trvaní 2 hodiny.
 • Na skúške nebude k dispozícii internet. Budete používať rovnaké programátorské prostredie ako na cvičeniach.
 • Na skúške budú úlohy automaticky testované podobne ako domáce úlohy. Aspoň jedna úloha musí správne prejsť cez všetky testy, inak má študent z daného termínu skúšky známku Fx.
 • Bližšie informácie o skúške poskytneme koncom semestra.

Neprítomnosť a opravné termíny

 • V prípade, že máte príznaky respiračného ochorenia (teplota, kašeľ a pod.), nechoďte na fakultu, aby ste chorobu nešírili. Kontaktujte vyučujúcich, ktorí vám dajú pokyny.
 • Účasť na hlavných cvičeniach veľmi silne odporúčame a v prípade neprítomnosti stratíte body z rozcvičky. Väčšiu časť bodov môžete získať aj riešením príkladov doma.
 • Neprítomnosť na prednáškach a doplnkových cvičeniach nemusíte ospravedlňovať.
 • Domáce úlohy a príklady z cvičení je potrebné odovzdať do určeného termínu. Neskoršie odovzdané riešenia nebudú braté do úvahy, ak nezískate výnimočné predĺženie termínu od vyučujúcich.
 • Ak zo závažných dôvodov (napr. zdravotných) nemôžete prísť na písomku, skúšku resp. načas odovzdať domácu úlohu či príklady z cvičení, kontaktujte vyučujúcich emailom. Treba tak spraviť čím skôr, nie až spätne cez skúškové.
 • Semestrálny test má jeden opravný termín.
  • Ak sa zúčastníte opravného termínu, strácate body z predchádzajúceho termínu, aj keby ste na opravnom získali menej bodov.
 • Opakovanie skúšky sa riadi študijným poriadkom fakulty. Máte nárok na dva opravné termíny (ale len v rámci termínov, ktoré sme určili).

Odpisovanie

 • Máte povolené sa so spolužiakmi a ďalšími osobami rozprávať o zadaných domácich úlohách a príkladoch z cvičení a o stratégiách na ich riešenie. Kód, ktorý odovzdáte, musí však byť vaša samostatná práca. Je zakázané ukazovať svoj kód spolužiakom resp. im ho diktovať. Pri diskusii o úlohe nemajte otvorené vaše programy a ani si nerobte detailné poznámky. Odovzdané programy môžu byť kontrolované softvérom na detekciu plagiarizmu.
 • Tiež je zakázané odpisovať kód z literatúry alebo z internetu (s výnimkou webstránky predmetu). Pri práci môžete používať webstránky s popisom programovacieho jazyka, nesnažte sa však nájsť priamo riešenie zadaného príkladu.
 • Počas testov a skúšok môžete používať iba povolené pomôcky a nesmiete komunikovať so žiadnymi osobami okrem vyučujúcich.
 • Ak nájdeme prípady odpisovania, všetci zúčastnení študenti získajú za príslušnú domácu úlohu 0 bodov (aj študenti, ktorí dali spolužiakom odpísať). Opakované alebo obzvlášť závažné prípady odpisovania alebo porušovania pravidiel predmetu budú podstúpené na riešenie disciplinárnej komisii fakulty.
 • Za závažné porušenie pravidiel budeme považovať aj akýkoľvek pokus narušiť činnosť testovača riešení.

Osobné stretnutia

 • Vyučujúci vás môžu vyzvať emailom, aby ste prišli na stretnutie ohľadom príkladov, ktoré odovzdali (domáce úlohy, príklady z cvičení)
 • Na tomto stretnutí im vysvetlíte, ako ste príklad riešili
 • Stretnutia sa budú konať počas doplnkových cvičení alebo po dohode v inom čase
 • Ak na stretnutie neprídete alebo nebudete vedieť svoj program vysvetliť, stratíte zaňho body

Test pre pokročilých

 • V prvom týždni semestra sa bude konať nepovinný test pre pokročilých, určený pre študentov, ktorí už ovládajú väčšiu časť učiva. Jeho úspešným absolvovaním si môžu ušetriť časť povinností na predmete.
 • Za každých celých získaných 10% z testu získavate 100% bodov z jedných cvičení (bez bonusov). Na tieto uznané cvičenia nemusíte prísť ani príklady riešiť doma. Napr. ak ste získali 59% z testu, dostanete plný počet bodov z prvých 5 bodovaných cvičení po opravení testu. Tieto body nie je možné presúvať na iné termíny cvičení. Ak riešite úlohy z takéhoto uznaného cvičenia, započíta sa vám maximum z bodov, ktoré získate riešením a z bodov, ktoré sú vám uznané.
 • Ak získate aspoň 50% z testu pre pokročilých, body z testu vám budú uznané aj ako body zo semestrálnej písomky. Ak však chcete, môžete písomku znovu písať so spolužiakmi.

Nepreberané črty jazykov C a C++

 • Z jazykov C a C++ uvidíme len malú časť.
 • Preberané črty týchto jazykov je potrebné ovládať, pre vlastnú potrebu si však môžete v literatúre doštudovať aj ďalšie užitočné príkazy, knižnice a konštrukty.
 • Ak je v zadaní uvedené, aké prostriedky máte použiť, držte sa týchto pokynov.
 • V opačnom prípade môžete použiť aj nepreberané črty. Aby ste sa vyhli problémom pri opravovaní, je vhodné ich doplniť vysvetľujúcim komentárom.
 • Vždy používajte len štandardné súčasti jazykov C a C++ , nie špeciálne knižnice. (Výnimkou sú samozrejme knižnice poskytnuté vyučujúcimi).
 • Vaše programy by mali fungovať na testovači bez zvláštnych nastavení kompilátora a pod.