Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, letný semester 2023/24

Prednášky · Pravidlá · Softvér · Testovač
· Vyučujúcich predmetu možno kontaktovať mailom na adresách uvedených na hlavnej stránke. Hromadná mailová adresa zo zimného semestra v letnom semestri nefunguje.
· JavaFX: cesta k adresáru lib je v počítačových učebniach /usr/share/openjfx/lib.


Riešenia testu č. 5

Z Programovanie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úloha č. 1

package trees;

import java.util.function.*;

public class BinaryNode<T> extends Node<T> {

  // ...

  @Override
  public T evaluate() {
    return operator.apply(left.evaluate(), right.evaluate());
  }
}
package trees;

import java.util.function.*;

public class UnaryNode<T> extends Node<T> {

  // ...

  @Override
  public T evaluate() {
    return operator.apply(child.evaluate());
  }

}
package trees;

public class NullaryNode<T> extends Node<T> {

  // ...

  @Override
  public T evaluate() {
    return value;
  }

}
package trees;

public class Plus extends BinaryNode<Integer> {

  public Plus(Node<Integer> left, Node<Integer> right) {
    super((a, b) -> a + b, left, right);
  }

}
package trees;

public class Times extends BinaryNode<Integer> {

  public Times(Node<Integer> left, Node<Integer> right) {
    super((a, b) -> a * b, left, right);
  }

}
package trees;

public class UnaryMinus extends UnaryNode<Integer> {

  public UnaryMinus(Node<Integer> child) {
    super(a -> -a, child);
  }

}

Úloha č. 2

package graphs;

import java.util.*;

public class Bridges {
  private UndirectedGraph g;
  private int n;
  private Set<UndirectedEdge> bridges;

  public Bridges(UndirectedGraph g) {
    this.g = g;
    n = g.getVertexCount();
    bridges = new HashSet<>();
    for (int u = 0; u <= n - 1; u++) {
      for (int v = u + 1; v <= n - 1; v++) {
        if (isBridge(u, v)) {
          bridges.add(new UndirectedEdge(u, v));
        }
      }
    }
  }

  private boolean isBridge(int u, int v) {
    if (u == v || !g.hasEdge(u, v)) {
      return false;
    }
    ArrayList<Boolean> visited = new ArrayList<>();
    Queue<Integer> queue = new LinkedList<>();
    for (int i = 0; i <= n - 1; i++) {
      visited.add(false);
    }
    visited.set(u, true);
    visited.set(v, true);
    queue.add(u);
    while (!queue.isEmpty()) {
      int vertex = queue.remove();
      for (int successor : g.outgoingEdgesDestinations(vertex)) {
        if (vertex != u && successor == v) {
          return false;
        }
        if (!visited.get(successor)) {
          visited.set(successor, true);
          queue.add(successor);
        }
      }
    }
    return true;
  }

  public int bridgeCount() {
    return bridges.size();
  }

  public Set<UndirectedEdge> getBridges() {
    return Collections.unmodifiableSet(bridges);
  }

}

Úloha č. 3

import java.util.*;

public class CombinationsIterator<T> implements Iterator<Set<T>> {
  private ArrayList<T> elements;
  private int n;
  private int k;
  private ArrayList<Integer> nextIndices;

  public CombinationsIterator(Set<T> set, int k) {
    elements = new ArrayList<>(set);
    n = set.size();
    this.k = k;
    if (k <= n) {
      nextIndices = new ArrayList<>();
      for (int i = 0; i <= k - 1; i++) {
        nextIndices.add(i);
      }
    }
  }

  private void findNextIndices() {
    for (int i = k - 1; i >= 0; i--) {
      if (nextIndices.get(i) <= n - k + i - 1) {
        nextIndices.set(i, nextIndices.get(i) + 1);
        for (int j = i + 1; j <= k - 1; j++) {
          nextIndices.set(j, nextIndices.get(i) + j - i);
        }
        return;
      }
    }
    nextIndices = null;
  }

  @Override
  public boolean hasNext() {
    return nextIndices != null;
  }

  @Override
  public Set<T> next() {
    if (hasNext()) {
      Set<T> result = new HashSet<>();
      for (int i : nextIndices) {
        result.add(elements.get(i));
      }
      findNextIndices();
      return result;
    }
    throw new NoSuchElementException();
  }
}