Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, letný semester 2023/24

Prednášky · Pravidlá · Softvér · Testovač
· Vyučujúcich predmetu možno kontaktovať mailom na adresách uvedených na hlavnej stránke. Hromadná mailová adresa zo zimného semestra v letnom semestri nefunguje.
· JavaFX: cesta k adresáru lib je v počítačových učebniach /usr/share/openjfx/lib.


Riešenia testu č. 6

Z Programovanie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úloha č. 1

// ...

public class Circles extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {
      
    // ...

    ArrayList<Circle> circles = new ArrayList<>();

    canvas.setOnMouseClicked(event -> {
      Circle circle = new Circle(event.getX(), event.getY(), 20);
      MouseButton mouseButton = event.getButton();
      if (mouseButton == MouseButton.PRIMARY) {
        circle.setFill(Color.BLUE);
      }
      if (mouseButton == MouseButton.SECONDARY) {
        circle.setFill(Color.RED);
      }
      circles.add(circle);
      canvas.getChildren().add(circle);
    });

    MenuBar menuBar = new MenuBar();
    borderPane.setTop(menuBar);
    Menu mView = new Menu("Zobrazenie");
    menuBar.getMenus().add(mView);
    MenuItem miClear = new MenuItem("Zmazať");
    MenuItem miSwapColours = new MenuItem("Vymeniť farby");
    MenuItem miClose = new MenuItem("Zavrieť");
    mView.getItems().addAll(miClear, miSwapColours, miClose);

    miClear.setOnAction(event -> {
      canvas.getChildren().removeAll(circles);
      circles.clear();
    });

    miSwapColours.setOnAction(event -> {
      for (Circle circle : circles) {
        if (circle.getFill() == Color.RED) {
          circle.setFill(Color.BLUE);
        } else {
          circle.setFill(Color.RED);
        }
      }
    });

    miClose.setOnAction(event -> {
      Platform.exit();
    });

    // ...
  }

  // ...

}

Úloha č. 2

package graphs;

import java.util.*;

public class ShortestRestrictedPaths {
  private List<Integer> distances;
  private List<Integer> predecessors;

  public ShortestRestrictedPaths(DirectedGraph g, int start, Set<Integer> forbiddenVertices) {
    distances = new ArrayList<>();
    predecessors = new ArrayList<>();
    for (int v = 0; v <= g.getVertexCount() - 1; v++) {
      distances.add(-1);
      predecessors.add(-1);
    }

    Queue<Integer> queue = new LinkedList<>();
    distances.set(start, 0);
    queue.add(start);
    while (!queue.isEmpty()) {
      int vertex = queue.remove();
      for (int successor : g.outgoingEdgesDestinations(vertex)) {
        if (distances.get(successor) == -1) {
          distances.set(successor, distances.get(vertex) + 1);
          predecessors.set(successor, vertex);
          if (!forbiddenVertices.contains(successor)) {
            queue.add(successor);
          }
        }
      }
    }
  }

  public int shortestRestrictedPathLength(int vertex) {
    return distances.get(vertex);
  }

  public List<Integer> shortestRestrictedPath(int vertex) {
    if (distances.get(vertex) == -1) {
      return null;
    }
    LinkedList<Integer> path = new LinkedList<>();
    int v = vertex;
    while (v != -1) {
      path.addFirst(v);
      v = predecessors.get(v);
    }
    return path;
  }

}

Úloha č. 3

package graphs;

import java.util.*;

public class ChromaticNumber {
  private DirectedGraph g;
  private int n;
  private int chromaticNumber = Integer.MAX_VALUE;
  private LinkedList<Integer> colouring;

  public ChromaticNumber(UndirectedGraph g) {
    this.g = g;
    n = g.getVertexCount();
    colouring = new LinkedList<>();
    for (int k = 0; k <= n; k++) {
      search(k, 0);
      if (chromaticNumber == k) {
        break;
      }
    }
  }

  private void search(int colours, int vertex) {
    if (vertex == n) {
      chromaticNumber = colours;
    } else if (chromaticNumber > colours) {
      for (int colour = 0; colour <= colours - 1; colour++) {
        boolean isAdmissible = true;
        for (int neighbour : g.outgoingEdgesDestinations(vertex)) {
          if (neighbour == vertex || (neighbour < vertex && colouring.get(neighbour) == colour)) {
            isAdmissible = false;
          }
        }
        if (isAdmissible) {
          colouring.add(colour);
          search(colours, vertex + 1);
          colouring.removeLast();
        }
      }
    }
  }

  public int getChromaticNumber() {
    return chromaticNumber;
  }

}