Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, letný semester 2023/24

Prednášky · Pravidlá · Softvér · Testovač
· Vyučujúcich predmetu možno kontaktovať mailom na adresách uvedených na hlavnej stránke. Hromadná mailová adresa zo zimného semestra v letnom semestri nefunguje.
· JavaFX: cesta k adresáru lib je v počítačových učebniach /usr/share/openjfx/lib.


Prednáška 19

Z Programovanie
Verzia z 14:50, 27. november 2023, ktorú vytvoril Brona (diskusia | príspevky) (→‎Predspracovanie unárneho mínus)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Oznamy

Prednášky

 • Tento týždeň a budúci pondelok ešte prednášky v normálnom režime.
 • Budúcu stredu 6.12. v prvej polovici prednášky informácie k skúške a rady k skúškovému všeobecne, potom doberieme posledné povinné učivo.
 • Posledný týždeň semestra v pondelok 11.12. nepovinná prednáška o nepreberaných črtách jazykov C a C++, v stredu 13.12. prednáška pravdepodobne nebude.

Cvičenia a úlohy

 • Cvičenia bežia normálne každý utorok, piatkové cvičenia už iba 2x.
 • Zajtrajšia rozcvička bude o vyfarbovaní.
 • Odporúčame získať 5 bodov z cvičení, v opačnom prípade sú pre vás v piatok povinné cvičenia.
 • Budúci utorok bude teoretická rozcvička na papieri.
 • Tretiu domácu úlohu treba odovzdať do budúceho utorka 5.12. 22:00.

Semestrálny test

 • V stredu 13.12. o 18:10.
 • Treba získať aspoň 50% bodov.
 • Opravný termín v januári.
 • Môžete si priniesť ťahák v rozsahu 1 listu A4.
 • Na semestrálnom teste budú podobné typy príkladov, aké poznáte z teoretických cvičení, napríklad napíšte funkciu, ktorá robí zadanú činnosť, doplňte chýbajúce časti funkcie, zistite, čo funkcia robí.
 • Vyskytnú sa ale aj príklady, kde je úlohou napísať, ako bude na nejakom vstupe fungovať algoritmus alebo dátová štruktúra z prednášky. Ukážky takýchto príkladov nájdete na stránke Zimný semester, semestrálny test
 • Môžete si pozrieť aj ukážkový test pre pokročilých, ktorý má podobné typy príkladov ako semestrálny test.

Termíny skúšok

 • Piatok 15.12. 13:10
 • Piatok 12.1. 9:00
 • Piatok 19.1. 9:00
 • Piatok 26.1. 9:00, hlavne 1. opravný termín
 • Piatok 9.2. 9:00, hlavne 2. opravný termín

Na termíny sa bude dať prihlasovať od stredy 29.11. 20:00

 • Kapacita termínov bude obmedzená, prihláste sa teda radšej skôr, neskôr to môžete zmeniť.
 • Hláste sa iba na jeden termín!
 • Ak vidíte konflikt niektorého termínu s hromadnou skúškou alebo písomkou z iného predmetu, dajte mi prosím vedieť čím skôr, najneskôr v stredu.
 • Decembrový termín odporúčame hlavne študentom, ktorým programovanie nerobí problémy.
 • Viac informácií o skúške je na stránke Zimný semester, skúška, spolu cez to prejdeme budúcu stredu.
 • Na testovač tento týždeň pridáme zopár tréningových príkladov na skúšku.


Začneme s dokončením vyfarbovania z minulej prednášky

Aritmetické výrazy

Nejaký čas sa teraz budeme venovať spracovaniu aritmetických výrazov pozostávajúcich z reálnych čísel, operácií +,-,*,/ a zátvoriek (,). Hlavnou úlohou je vyhodnotenie daného výrazu; napríklad pre výraz

(65 - 3 * 5) / (2 + 3)

chceme vedieť povedať, že jeho hodnota je 10. Najprv ale zavedieme dva alternatívne spôsoby zápisu aritmetických výrazov, z ktorých jeden nám vyhodnocovanie výrazov značne uľahčí.

Infixová notácia

Bežný spôsob zápisu aritmetických výrazov v matematike sa zvykne nazývať aj infixovou notáciou. Toto pomenovanie odkazuje na skutočnosť, že binárne operátory (ako napríklad +,-,*,/) sa v tejto notácii píšu medzi svojimi dvoma operandmi. Poradie vykonávania jednotlivých operácií sa riadi zátvorkami a prioritou operácií.

Napríklad

(65 – 3 * 5) / (2 + 3)

je infixový výraz s hodnotou 10.

Prefixová notácia

Pri takzvanej prefixovej notácii (často podľa jej pôvodcu Jana Łukasiewicza nazývanej aj poľskou notáciou) sa každý operátor v aritmetickom výraze zapisuje pred svojimi dvoma operandmi.

Napríklad výraz (65 – 3 * 5) / (2 + 3) má prefixový zápis

/ - 65 * 3 5 + 2 3

Zaujímavosť: programovací jazyk Lisp a jeho varianty využívajú prefixovú notáciu na všetky výrazy, píšu však aj zátvorky, napríklad (+ 1 2).

Postfixová notácia

Pri postfixovej notácii (často nazývanej aj obrátenou poľskou notáciou) je situácia opačná: operátor sa zapisuje bezprostredne za svojimi dvoma operandmi.

Výraz (65 – 3 * 5) / (2 + 3) má teda postfixový zápis

65 3 5 * - 2 3 + /
 • Postfixová a prefixová notácia sú pre človeka o niečo ťažšie čitateľné, než bežná infixová notácia (čo môže byť aj otázkou zvyku).
 • Uvidíme však, že výrazy v postfixovej notácii sa dajú jednoducho vyhodnocovať.
 • Výhodou postfixovej a prefixovej notácie oproti infixovej je aj to, že nepotrebujú zátvorky.

Unárne mínus

 • Operátory +, * a / sú vždy binárne, čo znamená, že sa aplikujú sa na dva operandy.
 • Operátor - môže byť binárny aj unárny (unárny znamená, že sa aplikuje na jeden operand).
  • Príklad s binárnym mínus: 1 - 2.
  • Príklad s unárnym mínus: 2 * -(2 + 3).
 • Nevýhodou postfixovej a prefixovej notácie je, že bez zátvoriek v nich nie je možné rozpoznať binárne a unárne mínus.
  • Prefixový výraz - - 2 3 by napríklad mohol zodpovedať ako výrazu -2 - 3 aj výrazu -(2 - 3).
 • Na vyriešenie tohto problému budeme na unárne mínus používať znamienko ~ (iba interne v našom programe, nepoužíva sa tak všeobecne). V infixových výrazoch budú unárne mínus automaticky rozpoznané a nahradené ~.

Predspracovanie výrazu

Používateľ zadá výraz ako text v niektorej notácii. Aby sa nám s ním lepšie pracovalo, prevedieme ho najskôr na postupnosť symbolov (angl. token), pričom každý symbol bude buď číslo reprezentované v premennej typu double alebo znak reprezentujúci operátor alebo zátvorku.

Jednotlivé symboly budeme ukladať do záznamov typu token

struct token {
  char op;  
  double val;
};
 • Ak štruktúra obsahuje číslo, op bude medzera a samotné číslo bude v položke val.
 • Ak štruktúra reprezentuje iný symbol, tento symbol bude v položke op a položka val sa nebude používať.

Postupnosť symbolov uložíme do štruktúry tokenSequence, ktorá obsahuje pole položiek typu token a tiež koľko položiek bolo do poľa uložených.

struct tokenSequence {
  token * items; // pole tokenov
  int size;    // veľkosť alokovaného poľa
  int length;   // počet tokenov uložených v poli
};

Preklad výrazu na postupnosť symbolov realizuje funkcia tokenize.

 • Na načítanie čísla používame funkciu sscanf, ktorá vyzerá podobne ako scanf, ale načítava zo zadaného reťazca
  • Ako reťazec zadáme &(str[strPos]), čo spôsobí, že sa začne načítavať od pozície strPos, mohli by sme písať aj str+strPos.
  • Formátovací znak %n nám do premennej skip uloží počet znakov, ktoré sa pri načítaní čísla použili, tento o tento počet potom posunieme premennú strPos.
 • Kód token newToken = {str[strPos], 0} inicializuje položku op na znak str[strPos] a položku val na nulu.
 • Pomocné funkcie init a addToken pracujú s postupnosťou symbolov, nájdete ich v programe na konci prednášky.
void tokenize(char * str, tokenSequence & tokens) {
  init(tokens, strlen(str)); // inicializujeme prázdnu postupnosť

  int strPos = 0; // pozícia v rámci reťazca
  while (str[strPos] != 0) { // kým nie sme na konci str
    if (isspace(str[strPos])) { // preskakujeme biele znaky
      strPos++;
    } else if (isdigit(str[strPos]) || str[strPos] == '.') {
      // keď nájdeme cifru alebo bodku (začiatok čísla)
      double val;
      int skip;
      // načítame toto číslo pomocou sscanf, 
      // do skip uložíme počet znakov čísla
      sscanf(&(str[strPos]), "%lf%n", &val, &skip);
      // vytvoríme a uložíme token
      token newToken = {' ', val};
      addToken(tokens, newToken);
      // preskočíme všetky znaky čísla
      strPos += skip;
    } else {
      // spracovanie zátvoriek alebo operátora
      assert(strchr("+-/*()~", str[strPos]) != NULL);
      // vytvoríme a uložíme token
      token newToken = {str[strPos], 0};
      addToken(tokens, newToken);
      strPos++;
    }
  }
}

Vyhodnocovanie aritmetických výrazov v postfixovej notácii

 • Budeme používať zásobník, do ktorého budeme vkladať čísla čakajúce na spracovanie.
 • Operátor má v postfixovom zápise obidva operandy pred sebou. Keď narazíme na operátor, jeho operandy sme už prečítali a spracovali. Ide navyše o posledné dve prečítané alebo vypočítané hodnoty.

Výraz budeme postupne čítať zľava doprava:

 • Keď narazíme na číslo, vložíme ho na zásobník.
 • Keď narazíme na operátor:
  • Vyberieme zo zásobníka jeho dva operandy.
  • Prvé z týchto čísel je pritom druhým operandom a druhé z nich je prvým operandom.
  • Vykonáme s týmito operandmi danú operáciu a výsledok tejto operácie vložíme naspäť na zásobník.
 • Pri unárnom mínus vyberáme zo zásobníka iba jeden operand.
 • Tento postup opakujeme, až kým neprídeme na koniec výrazu. V tom okamihu by sme mali mať na zásobníku jediný prvok, výslednú hodnotu výrazu.

Technická poznámka:

 • Keďže vo výslednom programe budeme potrebovať zásobníky čísel aj znakov, používame v ňom zásobník položiek typu token. Ak by sme však robili čisto vyhodnocovanie postfixovej notácie, stačil by nám zásobník s prvkami typu double.


Cvičenie:

 • Odsimulujme činnosť tohto algoritmu na našom vstupe 65 3 5 * - 2 3 + /
 • Aké všelijaké prípady môžu nastať, keď na vstupe nemáme správny výraz v postfixovej notácii?


typedef token dataType;
// Nasleduje kód pre zásobník tokenov
// ...


/** Funkcia aplikuje operátor uložený v opToken na čísla
* uložené v num1 a num2, výsledok uloží ako číslo do result.
* Unárny operátor sa aplikuje iba na num1. */
void applyOp(token opToken, token num1, token num2, token & result) {
  result.op = ' ';
  switch (opToken.op) {
  case '~':
    result.val = -num1.val;
    break;
  case '+':
    result.val = num1.val + num2.val;
    break;
  case '-':
    result.val = num1.val - num2.val;
    break;
  case '*':
    result.val = num1.val * num2.val;
    break;
  case '/':
    result.val = num1.val / num2.val;
    break;
  default: // iné operátory nepovoľujeme.
    assert(false);
  }
}

/** Funkcia vyhodnotí a vráti hodnotou výrazu v postfixovom tvare. */
double evaluatePostfix(tokenSequence & tokens) {
  // zásobník, do ktorého ukladáme čísla
  stack numberStack;
  init(numberStack);

  for (int i = 0; i < tokens.length; i++) {
    // aktuálny token zo vstupu
    token curToken = tokens.items[i];
    if (curToken.op == ' ') {
      // čísla rovno ukladáme na zásobník
      push(numberStack, curToken);
    } else {
      // spracovanie operátora
      token num1, num2, result;
      // najskôr vyberieme 1 alebo 2 čísla zo zásobníka
      if (curToken.op == '~') {
        num1 = pop(numberStack);
      } else {
        num2 = pop(numberStack);
        num1 = pop(numberStack);
      }
      // na operandy aplikujeme operátor
      applyOp(curToken, num1, num2, result);
      // výsledné číslo uložíme na zásobník
      push(numberStack, result);
    }
  }
  // zo zásobníka vyberieme výsledné číslo
  token result = pop(numberStack);
  // skontrolujeme, že zásobník je prázdny a výsledok je číslo
  assert(isEmpty(numberStack) && result.op == ' ');
  // uvoľníme pamäť zásobníka
  destroy(numberStack);
  return result.val;
}

Prevod výrazu z infixovej do postfixovej notácie

 • Pre bežnú prax je dôležitejšie vyhodnocovanie výrazov v klasickej infixovej notácii.
 • Túto úlohu teraz vyriešime tak, že napíšeme funkciu, ktorá preloží aritmetický výraz z infixovej do postfixovej notácie.
 • Následne ho môžeme vyhodnotiť algoritmom popísaným vyššie.

Popis algoritmu

Uvažujme najprv výrazy bez zátvoriek a bez unárnych mínusov.

 • Pozostávajú teda z čísel a binárnych operátorov +, -, *, /, kde * a / majú vyššiu prioritu ako + a -.
 • Všetky tieto operátory sú navyše zľava asociatívne, t.j. napr. 30 / 6 / 5 je to isté ako (30 / 6) / 5.

Na prevod takéhoto výrazu do postfixového tvaru ním stačí prejsť zľava doprava a všimnúť si dve skutočnosti:

 • Poradie jednotlivých čísel v postfixovom výraze je rovnaké, ako v pôvodnom infixovom výraze.
 • Napríklad výraz 1 + 2 - 3 * 4 + 5 má postfixový tvar 1 2 + 3 4 * - 5 +.
 • Pri prechádzaní vstupným infixovým výrazom budeme teda čísla priamo pridávať do výstupného postfixového výrazu.
 • Každý operátor treba presunúť spomedzi jeho dvoch operandov za jeho druhý operand.
 • Ak teda vo vstupnom infixovom výraze narazíme na operátor, nepridáme ho hneď do výstupného výrazu, ale uložíme ho pre neskoršie pridanie na správnej pozícii.
 • Uložený operátor treba vypísať za jeho druhým operandom. Ak pritom aj samotný operand obsahuje nejaké ďalšie operátory, určite musia byť vypísané skôr. Operátory teda budeme ukladať na zásobník.
 • Keď vo vstupnom infixovom výraze narazíme na operátor, je možné, že tesne pred ním končí operand jedného alebo niekoľkých operátorov uložených na zásobníku. Vďaka ľavej asociatívnosti pritom ide o práve všetky operátory na vrchu zásobníka, ktoré majú vyššiu alebo rovnakú prioritu, ako nájdený operátor. Všetky tieto operátory teda postupne vyberieme zo zásobníka a vypíšeme ich do výstupného reťazca. Až následne na zásobník vložíme nájdený operátor.
 • Na konci vstupného reťazca vypíšeme všetky operátory, ktoré zostali na zásobníku.

Z technických dôvodov budeme na spodku zásobníka uchovávať „umelé dno” #, ktoré budeme chápať ako symbol s nižšou prioritou ako všetky operátory.

 • Situáciu, keď pri vyberaní operátorov zo zásobníka narazíme na jeho dno tak budeme môcť riešiť konzistentne so situáciou, keď narazíme na operátor s nižšou prioritou: v oboch prípadoch chceme s vyberaním prestať.

Na vstupnom výraze 1 + 2 - 3 * 4 + 5 bude práve popísaný algoritmus pracovať nasledovne:

Vstupný symbol Výstupný výraz  Zásobník (dno vľavo) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1            #      pridaj 1 na výstup 
        1         #

      +  1         #      # má nižšiu prioritu ako +, nevyberaj ho
        1         # +     vlož + na zásobník

      2  1         # +     pridaj 2 na výstup
        1 2        # + 

      -  1 2        # +     + má rovnakú prioritu ako +, vyber + a pridaj na výstup
        1 2 +       #      # má nižšiu prioritu ako +, nevyberaj ho
        1 2 +       #      vlož - na zásobník
        1 2 +       # -  

      3  1 2 +       # -     pridaj 3 na výstup
        1 2 + 3      # - 

      *  1 2 + 3      # -     - má nižšiu prioritu ako *, nevyberaj ho
        1 2 + 3      # - *    vlož * na zásobník

      4  1 2 + 3      # - *    pridaj 4 na výstup
        1 2 + 3 4     # - *           

      +  1 2 + 3 4     # - *    * má vyššiu prioritu ako +, vyber * a vypíš
        1 2 + 3 4 *    # -     - má rovnakú prioritu ako +, vyber - a vypíš
        1 2 + 3 4 * -   #      # má nižšiu prioritu ako +, nevyberaj ho
        1 2 + 3 4 * -   # +     vlož - na zásobník

      5  1 2 + 3 4 * -   # +     pridaj 5 na výstup
        1 2 + 3 4 * - 5  # +         

  [koniec]  1 2 + 3 4 * - 5  # +     vyber operátory na zásobníku a pridaj na výstup
        1 2 + 3 4 * - 5 + #      <-- VÝSLEDNÝ POSTFIXOVÝ VÝRAZ

Pridanie zátvoriek:

 • Keď vo vstupnom infixovom reťazci narazíme na ľavú zátvorku, vložíme ju do zásobníka. Podobne ako pri # ju budeme považovať za symbol s nižšou prioritou, než všetky binárne operátory (argument operátora spred tejto zátvorky totiž určite nemôže končiť v jej vnútri).
 • Keď narazíme na pravú zátvorku, potrebujeme vypísať všetky doposiaľ nevypísané operátory uzatvorené touto zátvorkou. Preto vyberieme a vypíšeme na výstup všetky operátory zo zásobníka až po prvú ľavú zátvorku (ktorú zo zásobníka taktiež vyberieme).

Pridanie unárneho mínus:

 • Unárne mínus má vyššiu prioritu ako binárne operátory. Predpokladáme, že ho máme zapísané ako ~.
 • Je však sprava asociatívne, t.j. --2 je to isté ako -(-2) a v postfixovom tvare to bude 2 ~ ~
 • Preto ak je aktuálny operátor unárne mínus (~), nevyhadzujeme iné unárne mínus zo zásobníka. Toto je v programe dosiahnuté tak, že nové unárne mínus ("pravé") má vyššiu prioritu ako to, čo už je na zásobníku ("ľavé").

Implementácia

/** Pomocná funkcia, ktorá vráti prioritu operátora.
 * Argument right určuje, či ide o pravý z dvoch porovnávaných operátorov */
int priority(char op, bool right) {
  if (op == '#' || op == '(') return 0;
  if (op == '-' || op == '+') return 1;
  if (op == '*' || op == '/') return 2;
  if (op == '~' && !right) return 3;
  if (op == '~' && right) return 4;
  assert(false); // sem by sme sa nemali dostať
}

/** Skonvertuje infixový výraz infix do postfixovej formy */
void infixToPostfix(tokenSequence & infix, tokenSequence & postfix) {
  // inicializuje výslednú postupnosť tokenov
  init(postfix, infix.length);

  // vytvoríme zásobník operátorov a na spodok dáme #
  stack opStack;
  init(opStack);
  token curToken = {'#', 0};
  push(opStack, curToken);

  for (int i = 0; i < infix.length; i++) {
    // aktuálny token zo vstupu
    curToken = infix.items[i];
    if (curToken.op == ' ') {
      // čísla rovno skopírujeme do výstupu
      addToken(postfix, curToken);
    } else if (curToken.op == '(') {
      // začiatok zátvorky uložíme na zásobník
      push(opStack, curToken);
    } else if (curToken.op == ')') {
      // koniec zátvorky:
      // na výstup pridáme zo zásobníka operátory,
      // ktoré boli v zátvorke
      token popped = pop(opStack);
      while (popped.op != '(') {
        addToken(postfix, popped);
        popped = pop(opStack);
      }
    } else {
      // spracovanie operátora:
      // na výstup pridáme zo zásobníka operátory s vyššou prioritou
      int p = priority(curToken.op, true);
      while (priority(peek(opStack).op, false) >= p) {
        token popped = pop(opStack);
        addToken(postfix, popped);
      }
      // aktuálny operátor dáme na zásobník
      push(opStack, curToken);
    }
  }

  // zvyšné operátory presunieme zo zásobníka na výstup
  while (peek(opStack).op != '#') {
    token popped = pop(opStack);
    addToken(postfix, popped);
  }
  destroy(opStack);
}

Cvičenie: Rozšírte program vyššie o operáciu umocňovania ^ s prioritou vyššou ako * (dajte si pritom pozor na fakt, že umocňovanie je na rozdiel od operácií +, -, *, / sprava asociatívne).


Predspracovanie unárneho mínus

 • Pre prevodom infixového výrazu do postfixového tvaru potrebujeme v infixovom výraze nahradiť unárne mínus znakom ~.
 • Robí to funkcia fixUnaryMinus.
 • Mínus je v korektnom infixovom výraze unárne práve vtedy, keď nenasleduje za číslom, ani za pravou zátvorkou, čo testuje pomocná funkcia isOperand.
/** Pomocná funkcia, ktorá vráti, či token je koncom operandu v infixovej notácii */
bool isOperand(token curToken) {
  return curToken.op == ' ' || curToken.op == ')';
}

/** Funkcia, ktorá v infixovom výraze zmení unárne mínus na ~ */
void fixUnaryMinus(tokenSequence & infix) {
  for (int i = 0; i < infix.length; i++) {
    if(infix.items[i].op == '-' 
      && (i == 0 || !isOperand(infix.items[i - 1]))) {
      infix.items[i].op = '~';
    }
  }
}

Záverečné poznámky

 • Infixové výrazy vieme vyhodnotiť tak, že najskôr ich prevedieme na postfixové a tie potom vyhodnotíme.
  • Pri vyhodnocovaní postfixovej formy používame zásobník čísel (operandov).
  • Pri prevode z infixovej formy na postfixovú používame zásobník operátorov.
 • Obidva procesy sa dajú vykonávať aj súčasne (počas prechodu výrazom používame jeden zásobník čísel a jeden zásobník operátorov).
 • Všeobecnejšie a elegantnejšie prístupy k analýze a vyhodnocovaniu výrazov ale aj celých programov uvidíte na predmete Kompilátory (Mgr. štúdium), ktorý využíva poznatky z predmetu Formálne jazyky a automaty (semester 2Z).

Typ dát na zásobníku

V našom programe sme potrebovali zásobník čísel aj zásobník znakov.

 • Vyriešili sme to tým, že na zásobník dávame položky typu token, ktoré obsahujú znak aj číslo.
 • Nie je to však príliš elegantné a plytve pamäťou na nepotrebné údaje.
 • Druhá možnosť je dvakrát implementovať celý zásobník pre rôzne typy dát, kopírovanie a menenie kódu je však tiež niečo, čomu sa chceme vyhnúť.
 • Najlepšie by bolo použiť techniku generického programovania, ktorá je k dispozícii vo veľa jazykoch, vrátane C++, ale nie C. Touto technikou vieme zásobník implementovať raz a použiť s rôznymi typmi. Ukážku tejto techniky uvidíme na poslednej prednáške a viac sa dozviete na Programovaní (2) v letnom semestri.

Program na prácu s výrazmi

#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <cassert>
#include <cstring>
using namespace std;

/** Štruktúra pre jednu súčasť výrazu: znamienko alebo číslo */
struct token {
  char op;   // znamienko alebo medzera, ak ide o číslo
  double val; // číselná hodnota, ak je op medzera
};

/** Štruktúra pre postupnosť tokenov */
struct tokenSequence {
  token * items; // pole tokenov
  int size;    // veľkosť alokovaného poľa
  int length;   // počet tokenov uložených v poli
};

/** Funkcia inicializuje prázdnu postupnosť tokenov
pričom alokuje pole požadovanej veľkosti. */
void init(tokenSequence & tokens, int size) {
  tokens.items = new token[size];
  tokens.size = size;
  tokens.length = 0;
}

/** Funkcia do postupnosti tokenov pridá nový token. */
void addToken(tokenSequence & tokens, token & newToken) {
  assert(tokens.length < tokens.size);
  tokens.items[tokens.length] = newToken;
  tokens.length++;
}

/** Funkcia odalokuje pamäť alokovanú pre postupnosť tokenov */
void destroy(tokenSequence & tokens) {
  delete[] tokens.items;
}

/** Funkcia vypíše postupnosť tokenov, každý v hranatých zátvorkách. */
void printTokens(tokenSequence & tokens) {
  for (int i = 0; i < tokens.length; i++) {
    token curToken = tokens.items[i];
    if (curToken.op == ' ') {
      printf(" [val %g]", curToken.val);
    } else {
      printf(" [op %c]", curToken.op);
    }
  }
  printf("\n");
}

/** Funkcia vypíše postupnosť tokenov ako aritmetický výraz. */
void printTokenExpression(tokenSequence & tokens) {
  for (int i = 0; i < tokens.length; i++) {
    token curToken = tokens.items[i];
    if (curToken.op == ' ') {
      printf(" %g", curToken.val);
    } else {
      printf(" %c", curToken.op);
    }
  }
  printf("\n");
}

/** Funkcia konvertuje výraz z reťazca na postupnosť tokenov. */
void tokenize(char * str, tokenSequence & tokens) {
  init(tokens, strlen(str)); // inicializujeme prázdnu postupnosť

  int strPos = 0; // pozícia v rámci reťazca
  while (str[strPos] != 0) { // kým nie sme na konci str
    if (isspace(str[strPos])) { // preskakujeme biele znaky
      strPos++;
    } else if (isdigit(str[strPos]) || str[strPos] == '.') {
      // keď nájdeme cifru alebo bodku (začiatok čísla)
      double val;
      int skip;
      // načítame toto číslo pomocou sscanf, do skip uložíme počet znakov čísla
      sscanf(&(str[strPos]), "%lf%n", &val, &skip);
      // vytvoríme a uložíme token
      token newToken = {' ', val};
      addToken(tokens, newToken);
      // preskočíme všetky znaky čísla
      strPos += skip;
    } else {
      // spracovanie zátvoriek alebo operátora
      assert(strchr("+-/*()~", str[strPos]) != NULL);
      // vytvoríme a uložíme token
      token newToken = {str[strPos], 0};
      addToken(tokens, newToken);
      strPos++;
    }
  }
}

// Nasleduje kód pre zásobník tokenov
typedef token dataType;

/** Uzol spájaného zoznamu pre zásobník */
struct node {
  dataType data; // dáta uložené v uzle
  node * next;  // smerník na ďalší uzol zoznamu
};

/** Štruktúra pre zásobník implementovaný pomocou zoznamu*/
struct stack {
  node * top; // Smernik na vrch zasobníka alebo NULL
};

/** Funkcia inicializuje prázdny zásobník */
void init(stack & s) {
  s.top = NULL;
}

/** Funkcia zistí, či je zásobník prázdny */
bool isEmpty(stack & s) {
  return s.top == NULL;
}

/** Funkcia pridá prvok item na vrch zásobníka */
void push(stack & s, dataType item) {
  node * tmp = new node;
  tmp->data = item;
  tmp->next = s.top;
  s.top = tmp;
}

/** Funkcia odoberie prvok z vrchu zasobnika a vráti ho */
dataType pop(stack & s) {
  assert(!isEmpty(s));
  dataType result = s.top->data;
  node * tmp = s.top->next;
  delete s.top;
  s.top = tmp;
  return result;
}

/** Funkcia vráti prvok na vrchu zásobníka, ale nechá ho v zásobníku */
dataType peek(stack & s) {
  assert(!isEmpty(s));
  return s.top->data;
}

/** Funkcia uvoľní pamäť zásobníka */
void destroy(stack & s) {
  while (!isEmpty(s)) {
    pop(s);
  }
}

/** Funkcia aplikuje operátor uložený v opToken na čísla
* uložené v num1 a num2, výsledok uloží ako číslo do result.
* Unárny operátor sa aplikuje iba na num1. */
void applyOp(token opToken, token num1, token num2, token & result) {
  result.op = ' ';
  switch (opToken.op) {
  case '~':
    result.val = -num1.val;
    break;
  case '+':
    result.val = num1.val + num2.val;
    break;
  case '-':
    result.val = num1.val - num2.val;
    break;
  case '*':
    result.val = num1.val * num2.val;
    break;
  case '/':
    result.val = num1.val / num2.val;
    break;
  default: // iné operátory nepovoľujeme.
    assert(false);
  }
}

/** Funkcia vyhodnotí a vráti hodnotou výrazu v postfixovom tvare. */
double evaluatePostfix(tokenSequence & tokens) {
  // zásobník, do ktorého ukladáme čísla
  stack numberStack;
  init(numberStack);

  for (int i = 0; i < tokens.length; i++) {
    // aktuálny token zo vstupu
    token curToken = tokens.items[i];
    if (curToken.op == ' ') {
      // čísla rovno ukladáme na zásobník
      push(numberStack, curToken);
    } else {
      // spracovanie operátora
      token num1, num2, result;
      // najskôr vyberieme 1 alebo 2 čísla zo zásobníka
      if (curToken.op == '~') {
        num1 = pop(numberStack);
      } else {
        num2 = pop(numberStack);
        num1 = pop(numberStack);
      }
      // na operandy aplikujeme operátor
      applyOp(curToken, num1, num2, result);
      // výsledné číslo uložíme na zásobník
      push(numberStack, result);
    }
  }
  // zo zásobníka vyberieme výsledné číslo
  token result = pop(numberStack);
  // skontrolujeme, že zásobník je prázdny a výsledok je číslo
  assert(isEmpty(numberStack) && result.op == ' ');
  // uvoľníme pamäť zásobníka
  destroy(numberStack);
  return result.val;
}

/** Pomocná funkcia, ktorá vráti prioritu operátora.
* Argument right určuje, či ide o pravý z dvoch porovnávaných operátorov */
int priority(char op, bool right) {
  if (op == '#' || op == '(') return 0;
  if (op == '-' || op == '+') return 1;
  if (op == '*' || op == '/') return 2;
  if (op == '~' && !right) return 3;
  if (op == '~' && right) return 4;
  assert(false); // sem by sme sa nemali dostať
}

/** Skonvertuje infixový výraz infix do postfixovej formy */
void infixToPostfix(tokenSequence & infix, tokenSequence & postfix) {
  // inicializuje výslednú postupnosť tokenov
  init(postfix, infix.length);

  // vytvoríme zásobník operátorov a na spodok dáme #
  stack opStack;
  init(opStack);
  token curToken = {'#', 0};
  push(opStack, curToken);

  for (int i = 0; i < infix.length; i++) {
    // aktuálny token zo vstupu
    curToken = infix.items[i];
    if (curToken.op == ' ') {
      // čísla rovno skopírujeme do výstupu
      addToken(postfix, curToken);
    } else if (curToken.op == '(') {
      // začiatok zátvorky uložíme na zásobník
      push(opStack, curToken);
    } else if (curToken.op == ')') {
      // koniec zátvorky:
      // na výstup pridáme zo zásobníka operátory,
      // ktoré boli v zátvorke
      token popped = pop(opStack);
      while (popped.op != '(') {
        addToken(postfix, popped);
        popped = pop(opStack);
      }
    } else {
      // spracovanie operátora:
      // na výstup pridáme zo zásobníka operátory s vyššou prioritou
      int p = priority(curToken.op, true);
      while (priority(peek(opStack).op, false) >= p) {
        token popped = pop(opStack);
        addToken(postfix, popped);
      }
      // aktuálny operátor dáme na zásobník
      push(opStack, curToken);
    }
  }

  // zvyšné operátory presunieme zo zásobníka na výstup
  while (peek(opStack).op != '#') {
    token popped = pop(opStack);
    addToken(postfix, popped);
  }
  destroy(opStack);
}

/** Pomocná funkcia, ktorá zo zásobníka vyberie
* jedno alebo dve čísla, aplikuje na nich operátor a výsledok uloží na zásobník. */
void processOp(stack & numberStack, token curToken) {
  token num1, num2, result;
  // najskôr vyberieme 1 alebo 2 čísla zo zásobníka
  if (curToken.op == '~') {
    num1 = pop(numberStack);
  } else {
    num2 = pop(numberStack);
    num1 = pop(numberStack);
  }
  // na operandy aplikujeme operátor
  applyOp(curToken, num1, num2, result);
  // výsledné číslo uložíme na zásobník
  push(numberStack, result);
}

/** Spočíta hodnotu výrau v infixovej forme,
 * kombinuje infixToPostfix a evaluatePostfix */
double evaluateInfix(tokenSequence & infix) {
  // zásobník, do ktorého ukladáme čísla
  stack numberStack;
  init(numberStack);

  // vytvoríme zásobník operátorov a na spodok dáme #
  stack opStack;
  init(opStack);
  token curToken = {'#', 0};
  push(opStack, curToken);

  for (int i = 0; i < infix.length; i++) {
    // aktuálny token zo vstupu
    curToken = infix.items[i];
    if (curToken.op == ' ') {
      // čísla ukladáme na zásobník
      push(numberStack, curToken);
    } else if (curToken.op == '(') {
      // začiatok zátvorky uložíme na zásobník
      push(opStack, curToken);
    } else if (curToken.op == ')') {
      // koniec zátvorky:
      // spracujeme zo zásobníka operátory,
      // ktoré boli v zátvorke
      token popped = pop(opStack);
      while (popped.op != '(') {
        processOp(numberStack, popped);
        popped = pop(opStack);
      }
    } else {
      // spracovanie operátora:
      // spracujeme zo zásobníka operátory s vyššou prioritou
      int p = priority(curToken.op, true);
      while (priority(peek(opStack).op, false) >= p) {
        token popped = pop(opStack);
        processOp(numberStack, popped);
      }
      // aktuálny operátor dáme na zásobník
      push(opStack, curToken);
    }
  }

  // spracujeme zvyšné operátory zo zásobníka
  while (peek(opStack).op != '#') {
    token popped = pop(opStack);
    processOp(numberStack, popped);
  }
  destroy(opStack);

  // zo zásobníka vyberieme výsledné číslo
  token result = pop(numberStack);
  // skontrolujeme, že ásobník je prázdny a výsledok je číslo
  assert(isEmpty(numberStack) && result.op == ' ');
  // uvoľníme pamäť zásobníka čísel
  destroy(numberStack);
  return result.val;
}

/** Pomocná funkcia, ktorá vráti, či token je koncom operandu v infixovej notácii */
bool isOperand(token curToken) {
  return curToken.op == ' ' || curToken.op == ')';
}

/** Funkcia, ktorá v infixovom výraze zmení unárne mínus na ~ */
void fixUnaryMinus(tokenSequence & infix) {
  for (int i = 0; i < infix.length; i++) {
    if (infix.items[i].op == '-'
        && (i == 0 || !isOperand(infix.items[i - 1]))) {
      infix.items[i].op = '~';
    }
  }
}

/** Hlavný program načítava a vykonáva postupnosť príkazov tokenize, postfix, infix a end.
 * Príkaz tokenize tokenizuje a vypíše vstupný výraz.
 * Príkaz postfix načíta výraz v postfixovom formáte a vypíše jeho hodnotu.
 * Príkaz infix načíta výraz v infixovom formáte, upraví v ňom unárne - na ~.
 * prevedie ho do postfixového formátu, vyhodnotí postfixový výraz a naopokon
 * vyhodnotí aj priamo infixovú formu výrazu. */
int main() {
  const int maxLine = 100;
  char command[maxLine];
  char expression[maxLine];

  while (true) {
    int ret = scanf("%s", command);
    if (ret < 1 || strcmp(command, "end") == 0) {
      break;
    } else if (strcmp(command, "tokenize") == 0) {
      fgets(expression, maxLine, stdin);
      tokenSequence tokens;
      tokenize(expression, tokens);
      printf(" tokens:");
      printTokens(tokens);
      destroy(tokens);
    } else if (strcmp(command, "postfix") == 0) {
      fgets(expression, maxLine, stdin);
      tokenSequence postfix;
      tokenize(expression, postfix);
      double value = evaluatePostfix(postfix);
      printf(" value: %g\n", value);
      destroy(postfix);
    }
    if (strcmp(command, "infix") == 0) {
      fgets(expression, maxLine, stdin);
      tokenSequence infix;
      tokenize(expression, infix);
      fixUnaryMinus(infix);
      printf(" infix:");
      printTokenExpression(infix);
      tokenSequence postfix;
      infixToPostfix(infix, postfix);
      printf(" postfix:");
      printTokenExpression(postfix);
      double value = evaluatePostfix(postfix);
      printf(" value of postfix: %g\n", value);
      double value2 = evaluateInfix(infix);
      printf(" value of infix: %g\n", value2);
      destroy(infix);
      destroy(postfix);
    }
  }
}