Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, letný semester 2023/24

Prednášky · Pravidlá · Softvér · Testovač
· Vyučujúcich predmetu možno kontaktovať mailom na adresách uvedených na hlavnej stránke. Hromadná mailová adresa zo zimného semestra v letnom semestri nefunguje.
· JavaFX: cesta k adresáru lib je v počítačových učebniach /usr/share/openjfx/lib.


Prednáška 20

Z Programovanie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Oznamy

 • Oznamy z pondelka

Prednášky

 • Tento týždeň a budúci pondelok ešte prednášky v normálnom režime.
 • Budúcu stredu 6.12. v prvej polovici prednášky informácie k skúške a rady k skúškovému všeobecne, potom doberieme posledné povinné učivo.
 • Posledný týždeň semestra v pondelok 11.12. nepovinná prednáška o nepreberaných črtách jazykov C a C++, v stredu 13.12. prednáška pravdepodobne nebude.

Cvičenia a úlohy

 • Cvičenia bežia normálne každý utorok, piatkové cvičenia už iba 2x.
 • Ak ste na cvičení nezískali 5 bodov, sú pre vás povinné cvičenia v piatok. Dobrá príležitosť spýtať sa na nejasné veci v cvičeniach, prednáškach, domácej úlohe. Môžete aj trénovať prvý príklad zo skúšky alebo preriešiť si ukážkový test.
 • Budúci utorok bude teoretická rozcvička na papieri, bude zahŕňať učivo po prednášku 19.
 • Tretiu domácu úlohu treba odovzdať do budúceho utorka 5.12. 22:00.

Semestrálny test

 • V stredu 13.12. o 18:10.
 • Treba získať aspoň 50% bodov.
 • Opravný termín v januári.
 • Môžete si priniesť ťahák v rozsahu 1 listu A4.
 • Na semestrálnom teste budú podobné typy príkladov, aké poznáte z teoretických cvičení, napríklad napíšte funkciu, ktorá robí zadanú činnosť, doplňte chýbajúce časti funkcie, zistite, čo funkcia robí.
 • Vyskytnú sa ale aj príklady, kde je úlohou napísať, ako bude na nejakom vstupe fungovať algoritmus alebo dátová štruktúra z prednášky. Ukážky takýchto príkladov nájdete na stránke Zimný semester, semestrálny test
 • Môžete si pozrieť aj ukážkový test pre pokročilých, ktorý má podobné typy príkladov ako semestrálny test.

Termíny skúšok

 • Piatok 15.12. 13:10
 • Piatok 12.1. 9:00
 • Piatok 19.1. 9:00
 • Piatok 26.1. 9:00, hlavne 1. opravný termín
 • Piatok 9.2. 9:00, hlavne 2. opravný termín

Na termíny sa bude dať prihlasovať od dnes 20:00.

 • Kapacita termínov bude obmedzená, prihláste sa teda radšej skôr, neskôr to môžete zmeniť.
 • Hláste sa iba na jeden termín!
 • Ak vidíte konflikt niektorého termínu s hromadnou skúškou alebo písomkou z iného predmetu, dajte mi prosím vedieť čím skôr.
 • Decembrový termín odporúčame hlavne študentom, ktorým programovanie nerobí problémy.
 • Viac informácií o skúške je na stránke Zimný semester, skúška, spolu cez to prejdeme budúcu stredu.
 • Na testovači dnes po prednáške pribudne zopár tréningových príkladov na skúšku, všetky sa týkajú už prebraného učiva. Ďalšie dva tréningové príklady pridáme neskôr.

Opakovanie z minulej prednášky

Aritmetické výrazy

 • Bežná infixová notácia, napr. (65 – 3*5)/(2 + 3)
 • Postfixová notácia 65 3 5 * - 2 3 + /
 • Prefixová notácia / - 65 * 3 5 + 2 3
 • Prefixová a postfixová notácia nepotrebujú zátvorky
 • Prevod z infixovej notácie na postfixovú pomocou zásobníka
  • Čo si ukladáme do zásobníka?
 • Vyhodnocovanie postfixovej notácie pomocou zásobníka
  • Čo si ukladáme do zásobníka?

Aritmetický výraz ako strom

Strom pre výraz (65 – 3 * 5)/(2 + 3)

Aritmetické výrazy možno reprezentovať aj vo forme stromu

 • Operátory a čísla tvoria tzv. uzly (alebo vrcholy) stromu.
 • Operátory tvoria tzv. vnútorné uzly stromu, každý z nich má dve deti zodpovedajúce podvýrazom pre jednotlivé operandy.
  • Pre jednoduchosť na dnešnej prednáške neuvažujeme unárne mínus, dalo by sa však ľahko dorobiť.
 • Čísla tvoria tzv. listy stromu, tie už nemajú žiadne deti.
 • Strom obsahuje jediný uzol, ktorý nemá rodiča. Tento sa nazýva koreň stromu a reprezentuje celý aritmetický výraz.
 • Informatici stromy väčšinou kreslia „hore nohami”, s koreňom na vrchu.

Uzol takéhoto stromu tak môžeme reprezentovať napríklad nasledujúcou štruktúrou:

struct treeNode {
  // číselná hodnota (len v listoch)
  double val;

  // operátor vo vnútorných uzloch, pre listy medzera
  char op;

  // smerníky na podstromy
  treeNode * left, * right;
};

Pre vnútorné uzly stromu (zodpovedajúce operátorom) pritom:

 • Smerníky left a right budú ukazovať na korene podstromov reprezentujúcich ľavý resp. pravý podvýraz.
 • Znak op bude zodpovedať danému operátoru (napríklad '+').
 • Hodnota val ostane nevyužitá.

Pre listy (zodpovedajúce číselným hodnotám) naopak:

 • Smerníky left a right budú mať hodnotu NULL.
 • Znak op bude medzera ' ' (podľa op teda môžeme rozlišovať, či ide o číslo alebo o operátor).
 • Vo val bude uložená hodnota daného čísla.

Celý strom pritom budeme reprezentovať jeho koreňom.

V tejto reprezentácii sú niektoré položky štruktúry treeNode nevyužité (napr. val vo vnútorných vrcholoch). S využitím objektového programovania (letný semester) budeme vedieť stromy pre aritmetické výrazy reprezentovať elegantnejšie.

Vytvorenie uzlu

Nasledujúce funkcie vytvoria nový vnútorný uzol (pre operátor) resp. nový list (pre číslo):

treeNode *createOp(char op, treeNode *left, treeNode *right) {
  treeNode *v = new treeNode;
  v->left = left;
  v->right = right;
  v->op = op;
  return v; 
}

treeNode *createNum(double val) {
  treeNode *v = new treeNode;
  v->left = NULL;
  v->right = NULL;
  v->op = ' ';
  v->val = val;
  return v;
}

„Ručne” teraz môžeme vytvoriť strom pre výraz (65 – 3 * 5)/(2 + 3):

treeNode *root = createOp('/', 
          createOp('-', 
           createNum(65),
           createOp('*', createNum(3), createNum(5))),
          createOp('+', createNum(2), createNum(3)));

Alebo po častiach:

treeNode *v65 = createNum(65);
treeNode *v3 = createNum(3);
treeNode *v5 = createNum(5);
treeNode *v2 = createNum(2);
treeNode *v3b = createNum(3);
treeNode *vKrat = createOp('*', v3, v5);
treeNode *vMinus = createOp('-', v65, vKrat);
treeNode *vPlus = createOp('+', v2, v3b);
treeNode *vDeleno = createOp('/', vMinus, vPlus);

Vyhodnotenie výrazu reprezentovaného stromom

Nasledujúca rekurzívna funkcia vypočíta hodnotu aritmetického výrazu reprezentovaného stromom s koreňom root.

 • Ak je zadaný vrchol listom, vrátime hodnotu uloženú v položke val.
 • V opačnom prípade rekurzívne spočítame hodnoty pre obidva podvýrazy a skombinujeme ich podľa typu znamienka.
 • Celkovo veľmi jednoduchý a prirodzený výpočet, nie je potrebný explicitný zásobník.
 • Funkcia nižšie nefunguje pre unárne mínus, nebolo by však ťažké ho dorobiť.

Rekurziu budeme používať vždy, keď potrebujeme prejsť všetky uzly stromu. Cyklom sa to programuje ťažko, lebo z uzla potrebujeme ísť doľava aj doprava.

double evaluateTree(treeNode *root) {
  assert(root != NULL);
  if (root->op == ' ') {
    return root->val;
  } else {
    double valLeft = evaluateTree(root->left);
    double valRight = evaluateTree(root->right);
    switch (root->op) {
      case '+':
        return valLeft + valRight;
        break;
      case '-':
        return valLeft - valRight;
        break;
      case '*':
        return valLeft * valRight;
        break;
      case '/':
        return valLeft / valRight;
        break;
      default:
        assert(false);
        break;
    }
  }
  return 0; // realne nedosiahnutelny prikaz
}

Uvoľnenie pamäte

Nasledujúca funkcia uvoľní z pamäte celý strom s koreňom root.

 • Opäť používa rekurziu na prejdenie celého stromu.
 • Pozor na poradie príkazov, treba najskôr uvoľniť podstromy až potom zavolať delete na root, inak by sme stratili prístup k deťom.
 • Všimnite si, ako sú riešené triviálne prípady, funkcia ani nezisťuje, s akým typom uzla pracuje.
void destroyTree(treeNode *root) {
  if (root != NULL) {
    destroyTree(root->left);
    destroyTree(root->right);
    delete root;
  }
}

Vypísanie výrazu reprezentovaného stromom v rôznych notáciách

Infixovú, prefixovú, resp. postfixovú reprezentáciu aritmetického výrazu reprezentovaného stromom s koreňom root možno získať pomocou nasledujúcich funkcií.

 • Opäť používajú rekurziu na prejdenie celého stromu.
 • Líšia sa hlavne umiestnením príkazu na vypísanie operátora (pred, medzi alebo za rekurzívnym vypísaním podvýrazov).
 • Infixová notácia potrebuje aj zátvorky. Táto funkcia ich pre istotu dáva všade. Rozmyslite si, ako by sme ich vedeli vypísať iba tam, kde treba.
 • Ako by sme funkcie rozšírili pre unárne mínus?
/** Funkcia vypíše aritmetický výraz v inorder poradí */
void printInorder(treeNode * root) {
  if (root->op == ' ') {
    printf("%g", root->val);
  } else {
    printf("(");
    printInorder(root->left);
    printf(" %c ", root->op);
    printInorder(root->right);
    printf(")");
  }
}

/** Funkcia vypíše aritmetický výraz v preorder poradí */
void printPreorder(treeNode * root) {
  if (root->op == ' ') {
    printf("%g ", root->val);
  } else {
    printf("%c ", root->op);
    printPreorder(root->left);
    printPreorder(root->right);
  }
}

/** Funkcia vypíše aritmetický výraz v postorder poradí */
void printPostorder(treeNode * root) {
  if (root->op == ' ') {
    printf("%g ", root->val);
  } else {
    printPostorder(root->left);
    printPostorder(root->right);
    printf("%c ", root->op);
  }
}

Vytvorenie stromu z postfixového výrazu

Pripomeňme si z minulej prednášky funkciu na vyhodnocovanie postfixového výrazu:

/** Funkcia vyhodnotí a vráti hodnotou výrazu v postfixovom tvare. */
double evaluatePostfix(tokenSequence & tokens) {
  // zásobník, do ktorého ukladáme čísla
  stack numberStack;
  init(numberStack);

  for (int i = 0; i < tokens.length; i++) {
    // aktuálny token zo vstupu
    token curToken = tokens.items[i];
    if (curToken.op == ' ') {
      // čísla rovno ukladáme na zásobník
      push(numberStack, curToken);
    } else {
      // spracovanie operátora
      token num1, num2, result;
      // najskôr vyberieme 1 alebo 2 čísla zo zásobníka
      if (curToken.op == '~') {
        num1 = pop(numberStack);
      } else {
        num2 = pop(numberStack);
        num1 = pop(numberStack);
      }
      // na operandy aplikujeme operátor
      applyOp(curToken, num1, num2, result);
      // výsledné číslo uložíme na zásobník
      push(numberStack, result);
    }
  }
  // zo zásobníka vyberieme výsledné číslo
  token result = pop(numberStack);
  // skontrolujeme, že zásobník je prázdny a výsledok je číslo
  assert(isEmpty(numberStack) && result.op == ' ');
  // uvoľníme pamäť zásobníka
  destroy(numberStack);
  return result.val;
}


 • Túto funkciu možno jednoducho prepísať tak, aby namiesto vyhodnocovania výrazu konštruovala zodpovedajúci aritmetický strom.
 • Namiesto hodnôt jednotlivých podvýrazov stačí na zásobníku uchovávať korene stromov, ktoré tieto podvýrazy reprezentujú.
 • Aplikácii aritmetickej operácie bude zodpovedať spojenie dvoch podstromov do jedného stromu.
 • V tomto prípade nepoužívame postupnosť symbolov (tokenov), ale priamo spracovávame postfixový výraz vo forme reťazca.
typedef treeNode *dataType;


/* Sem príde definícia štruktúry pre zásobník a všetkých funkcií poskytovaných zásobníkom. */
treeNode * postfixToTree(char * str) {
  // zásobník, do ktorého ukladáme korene podstromov
  stack treeStack;
  init(treeStack);

  int strPos = 0; // pozícia v rámci reťazca
  while (str[strPos] != 0) { // kým nie sme na konci str
    if (isspace(str[strPos])) { // preskakujeme biele znaky
      strPos++;
    } else if (isdigit(str[strPos]) || str[strPos] == '.') {
      // keď nájdeme cifru alebo bodku (začiatok čísla)
      double val;
      int skip;
      // načítame toto číslo pomocou sscanf,
      // do skip uložíme počet znakov čísla
      sscanf(&(str[strPos]), "%lf%n", &val, &skip);
      // preskočíme všetky znaky čísla
      strPos += skip;

      // vytvoríme list a uložíme na zásobník
      push(treeStack, createNum(val));
    } else {
      // spracovanie operátora
      assert(strchr("+-/*", str[strPos]) != NULL);
      treeNode * left, * right;
      // najskôr vyberieme 2 podstromy zo zásobníka
      // vytvoríme nový koreň,
      // ktorý bude ich rodičom a vložíme na zásobník
      right = pop(treeStack);
      left = pop(treeStack);
      push(treeStack, createOp(str[strPos], left, right));
      strPos++;
    }
  }
  // zo zásobníka vyberieme výsledný strom
  treeNode * result = pop(treeStack);
  // skontrolujeme, že zásobník je prázdny
  assert(isEmpty(treeStack));
  // uvoľníme pamäť zásobníka
  destroy(treeStack);
  return result;
}

Ukážkový program pracujúci so stromami pre aritmetické výrazy

Nasledujúci program prečíta z konzoly aritmetický výraz v postfixovom tvare, skonštruuje jeho aritmetický strom a následne preň zavolá funkcie na výpočet hodnoty výrazu a jeho výpis v rôznych notáciách. Celý program je na konci prednášky.

int main() {
  // načítame postfixový výraz do reťazca
  const int maxLine = 100;
  char postfix[maxLine];
  fgets(postfix, maxLine, stdin);
  // výraz konvertujeme na strom
  treeNode * root = postfixToTree(postfix);
  // spočítame hodnotu výrazu
  double value = evaluateTree(root);
  printf(" value: %g\n", value);
  // vypíšeme vo všetkých troch notáciách
  printf(" inorder: ");
  printInorder(stdout, root);
  printf("\n predorder: ");
  printPreorder(stdout, root);
  printf("\n postdorder: ");
  printPostorder(stdout, root);
  printf("\n");
  // uvoľníme pamäť
  destroyTree(root);
}

Binárne stromy

Stromy pre aritmetické výrazy sú špeciálnym prípadom binárnych stromov. V informatike majú binárne stromy množstvo rozličných uplatnení. Ukážeme si teda všeobecnú dátovú štruktúru binárneho stromu.

Terminológia stromov

 • Strom obsahuje množinu uzlov alebo vrcholov prepojených hranami. (uzol angl. node, vrchol vertex, hrana edge).
 • Ak je strom neprázdny, jeden jeho vrchol nazývame koreň (angl. root)
 • Každý uzol u okrem koreňa je spojený hranou s práve jedným rodičom (angl. parent), ktorým je nejaký uzol v. Naopak uzol u je dieťaťom (angl. child) uzla v.
 • Vo všeobecnom strome môže mať každý uzol ľubovoľný počet detí (aj nula).
 • Strom je binárny, ak má každý uzol najviac dve deti. Budeme pritom rozlišovať medzi pravým a ľavým dieťaťom.
 • Uzly zakoreneného stromu, ktoré nemajú žiadne dieťa, nazývame listami; zvyšné uzly nazývame vnútornými uzlami.
 • Predkom uzla u nazveme ľubovoľný uzol v ležiaci na ceste z u do koreňa stromu (vrátane u a koreňa). Naopak potom hovoríme, že u je potomkom uzla v.
 • Podstromom stromu T zakoreneným v nejakom uzle v stromu T budeme rozumieť strom s koreňom v pozostávajúci zo všetkých jeho potomkov a všetkých hrán stromu T vedúcich medzi týmito uzlami.

Každý binárny strom je teda buď prázdny, alebo je tvorený jeho koreňom a dvoma podstromami – ľavým a pravým.


Takéto stromy sa nazývajú zakorenené. Presnejšiu matematickú definíciu zakorenených aj nezakorenených stromov uvidíte na predmete Úvod do kombinatoriky a teórie grafov (letný semester).

Štruktúra pre uzol binárneho stromu

V nasledujúcom budeme pracovať výhradne s binárnymi stromami. Štruktúra pre uzol všeobecného binárneho stromu je podobná, ako pri stromoch pre aritmetické výrazy, namiesto operátora alebo hodnoty si však v každom uzle budeme pamätať hodnotu ľubovoľného typu dataType, napríklad int.

/* Typ prvkov ukladaných v uzloch binárneho stromu */
typedef int dataType;     

/* Uzol binárneho stromu */
struct node {
  // hodnota uložená v uzle
  dataType data; 

  // smerníky na podstromy
  treeNode * left, * right;
};

Vytvorenie binárneho stromu

Nasledujúca funkcia vytvorí uzol binárneho stromu s dátami data, ľavým podstromom zakoreneným v uzle *left a pravým podstromom zakoreneným v uzle *right (parametre left a right sú teda smerníkmi na uzly). Ako výstup funkcia vráti smerník na novovytvorený uzol.

/* Vytvori uzol binarneho stromu */
node *createNode(dataType data, node *left, node *right) {
  node *v = new node;
  v->data = data;
  v->left = left;
  v->right = right;
  return v;
}

Nasledujúca volanie tak napríklad vytvorí binárny strom so šiestimi uzlami zakorenený v uzle *root.

node *root = createNode(1,
          createNode(2, 
           createNode(3, NULL, NULL),
           createNode(4,NULL,NULL)),
          createNode(5,
           NULL, 
           createNode(6, NULL, NULL)));

Cvičenie: nakreslite binárny strom vytvorený predchádzajúcim volaním.

Prehľadávanie stromov a vypisovanie ich uzlov

Často je potrebné prejsť celý strom a spracovať (napríklad vypísať) hodnoty vo všetkých uzloch. Toto prehľadávanie možno, podobne ako pri stromoch pre výrazy, realizovať v troch základných poradiach: preorder, inorder a postorder.

Pri vypisovaní predpokladáme, že pre hodnoty typu dataType máme k dispozícii funkciu printDataType, ktorá ich v nejakom vhodnom formáte vypisuje.


/* Funkcia pre výpis hodnoty typu dataType */
void printDataType(dataType data) {
  printf("%d ", data); // pre int
}

/* Vypíše podstrom s koreňom *root v poradí preorder */
void printPreorder(node *root) {
  if (root != NULL) {
    printDataType(root->data);
    printPreorder(root->left);
    printPreorder(root->right);
  } 
}

/* Vypíše podstrom s koreňom *root v poradí inorder */
void printInorder(node *root) {
  if (root != NULL) {
    printInorder(root->left);
    printDataType(root->data);
    printInorder(root->right);
  }
}

/* Vypíše podstrom s koreňom *root v poradí postorder */
void printPostorder(node *root) {
  if (root != NULL) {
    printPostorder(root->left);
    printPostorder(root->right);
    printDataType(root->data);
  }
}

Cvičenie: ako by sme spočítali súčet hodnôt uložených v uzloch stromu?

Likvidácia binárneho stromu

Nasledujúca rekurzívna funkcia zlikviduje celý podstrom zakorenený v uzle *root (t. j. uvoľní pamäť pre všetky jeho uzly). Veľmi sa podobá na funkciu pre strom reprezentujúci aritmetický výraz.

/* Zlikviduje podstrom s korenom *root (uvolni pamat) */
void destroyTree(node *root) {
  if (root != NULL) {
    destroyTree(root->left);
    destroyTree(root->right);
    delete root;
  }
}

Výška binárneho stromu

 • Hĺbkou uzla binárneho stromu nazveme jeho vzdialenosť od koreňa.
  • Koreň má teda hĺbku 0, jeho deti majú hĺbku 1, atď.
 • Výškou binárneho stromu potom nazveme maximálnu hĺbku niektorého z jeho vrcholov.
  • Strom s jediným vrcholom má teda výšku 0; pre ostatné stromy je ich výška daná ako 1 plus maximum z výšok ľavého a pravého podstromu.

Nasledujúca funkcia počíta výšku stromu (kvôli elegancii zápisu pritom pracuje s rozšírením definície výšky stromu na prázdne stromy, za ktorých výšku sa považuje číslo -1).

/* Spočíta výšku podstromu s koreňom *root. Pre root == NULL vráti -1. */
int height(node *root) {
  if (root == NULL) {
    return -1;
  }
  // rekurzívne spočíta výšku ľavého a pravého podstromu
  int hLeft = height(root->left);  
  int hRight = height(root->right); 
  // vráti max(hLeft, hRight) + 1
  if (hLeft >= hRight) {       
    return hLeft + 1;
  } else {
    return hRight + 1;
  }
}

Cvičenie: prepíšte funkciu tak, aby triviálnym prípadom bol list, nie prázdny strom. Funkcia teda vždy dostane smerník na neprázdny strom a nebude volať rekurziu na prázdne podstromy. Ktorá verzia je jednoduchšia? Ktorá sa vám zdá jednoduchšia na pochopenie?

Aká môže byť výška binárneho stromu?

Pre výšku h binárneho stromu s n uzlami platia nasledujúce vzťahy:

 • Určite h ≤ n-1. Tento prípad nastáva, ak sú všetky uzly „navešané jeden pod druhý”.
 • Strom s výškou h má najviac
Formula.png
uzlov (ako možno ľahko dokázať indukciou vzhľadom na h).
 • Z toho h ≥ log2(n+1)-1.
 • Dostávame teda log2(n+1)-1 ≤ h ≤ n-1.
 • Napríklad strom s milión vrcholmi má teda hĺbku medzi 19 a 999999.

Príklad: plné binárne stromy

Binárny strom výšky h s maximálnym počtom vrcholov 2h+1-1 sa nazýva plný binárny strom. Nasledujúca funkcia createFullTree vytvorí takýto strom a vráti smerník na jeho koreň. Jeho uzly pritom očísľuje 1, 2, 3,... (predpokladáme, že dataType je int) pomocou globálnej premennej count.

// ...

int count;

/* Vytvori plny binarny strom vysky height s datami uzlov count, count + 1, ... */ 
node *createFullTree(int height) {  
  if (height == -1) {
    return NULL;
  }
  node *v = createNode(count, NULL, NULL);
  count++;
  v->left = createFullTree(height - 1);
  v->right = createFullTree(height - 1);
  return v;
}

int main() {
  count = 1;
  node *root = createFullTree(3);
           
  printf("Vyska: %d\n", height(root));         
  printf("Inorder: ");
  printInorder(root);
  printf("\n");
  printf("Preorder: ");
  printPreorder(root);
  printf("\n");
  printf("Postorder: ");
  printPostorder(root);
  printf("\n");
           
  destroyTree(root);
}

Cvičenie:

 • Nakreslite strom aj s hodnotami v uzloch, ktorý vznikne pre výšku 2.
 • Vo všeobecnosti opíšte poradie, v ktorom sa v uvedenom programe jednotlivým uzlom priraďujú ich hodnoty.
 • Ako by ste v programe odstránili globálnu premennú count?


Program pre aritmetické výrazy ako stromy

#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <cassert>
#include <cstring>
using namespace std;

struct treeNode {
  // číselná hodnota (len v listoch)
  double val;

  // operátor vo vnútorných uzloch, pre listy medzera
  char op;

  // smerníky na podstromy
  treeNode * left, * right;
};

/** Funkcia vráti nový uzol pre operátor */
treeNode * createOp(char op, treeNode * left, treeNode * right) {
  treeNode * v = new treeNode;
  v->left = left;
  v->right = right;
  v->op = op;
  return v;
}

/** Funkcia vráti nový uzol pre číslo */
treeNode * createNum(double val) {
  treeNode * v = new treeNode;
  v->left = NULL;
  v->right = NULL;
  v->op = ' ';
  v->val = val;
  return v;
}


// Nasleduje kód pre zásobník uzlov stromu
typedef treeNode * dataType;

/** Uzol spájaného zoznamu pre zásobník */
struct node {
  dataType data; // dáta uložené v uzle
  node * next;  // smerník na ďalší uzol zoznamu
};

/** Štruktúra pre zásobník implementovaný pomocou zoznamu*/
struct stack {
  node * top; // Smernik na vrch zasobníka alebo NULL
};

/** Funkcia inicializuje prázdny zásobník */
void init(stack & s) {
  s.top = NULL;
}

/** Funkcia zistí, či je zásobník prázdny */
bool isEmpty(stack & s) {
  return s.top == NULL;
}

/** Funkcia pridá prvok item na vrch zásobníka */
void push(stack & s, dataType item) {
  node * tmp = new node;
  tmp->data = item;
  tmp->next = s.top;
  s.top = tmp;
}

/** Funkcia odoberie prvok z vrchu zasobnika a vráti ho */
dataType pop(stack & s) {
  assert(!isEmpty(s));
  dataType result = s.top->data;
  node * tmp = s.top->next;
  delete s.top;
  s.top = tmp;
  return result;
}

/** Funkcia vráti prvok na vrchu zásobníka, ale nechá ho v zásobníku */
dataType peek(stack & s) {
  assert(!isEmpty(s));
  return s.top->data;
}

/** Funkcia uvoľní pamäť zásobníka */
void destroy(stack & s) {
  while (!isEmpty(s)) {
    pop(s);
  }
}

/** Funkcia konvertuje výraz v postfixovom tvare na strom */
treeNode * postfixToTree(char * str) {
  // zásobník, do ktorého ukladáme korene podstromov
  stack treeStack;
  init(treeStack);

  int strPos = 0; // pozícia v rámci reťazca
  while (str[strPos] != 0) { // kým nie sme na konci str
    if (isspace(str[strPos])) { // preskakujeme biele znaky
      strPos++;
    } else if (isdigit(str[strPos]) || str[strPos] == '.') {
      // keď nájdeme cifru alebo bodku (začiatok čísla)
      double val;
      int skip;
      // načítame toto číslo pomocou sscanf,
      // do skip uložíme počet znakov čísla
      sscanf(&(str[strPos]), "%lf%n", &val, &skip);
      // preskočíme všetky znaky čísla
      strPos += skip;

      // vytvoríme list a uložíme na zásobník
      push(treeStack, createNum(val));
    } else {
      // spracovanie operátora
      assert(strchr("+-/*", str[strPos]) != NULL);
      treeNode * left, * right;
      // najskôr vyberieme 2 podstromy zo zásobníka
      // vytvoríme nový koreň,
      // ktorý bude ich rodičom a vložíme na zásobník
      right = pop(treeStack);
      left = pop(treeStack);
      push(treeStack, createOp(str[strPos], left, right));
      strPos++;
    }
  }
  // zo zásobníka vyberieme výsledný strom
  treeNode * result = pop(treeStack);
  // skontrolujeme, že zásobník je prázdny
  assert(isEmpty(treeStack));
  // uvoľníme pamäť zásobníka
  destroy(treeStack);
  return result;
}

/** Funkcia spočíta hodnotu výrazu reprezentovaného stromom */
double evaluateTree(treeNode * root) {
  assert(root != NULL);
  if (root->op == ' ') {
    return root->val;
  } else {
    double valLeft = evaluateTree(root->left);
    double valRight = evaluateTree(root->right);
    switch (root->op) {
    case '+':
      return valLeft + valRight;
      break;
    case '-':
      return valLeft - valRight;
      break;
    case '*':
      return valLeft * valRight;
      break;
    case '/':
      return valLeft / valRight;
      break;
    default:
      assert(false);
      break;
    }
  }
  return 0; // realne nedosiahnutelny prikaz
}

/** Funkcia uvoľní pamäť daného stromu */
void destroyTree(treeNode * root) {
  if (root != NULL) {
    destroyTree(root->left);
    destroyTree(root->right);
    delete root;
  }
}

/** Funkcia vypíše aritmetický výraz v inorder poradí */
void printInorder(treeNode * root) {
  if (root->op == ' ') {
    printf("%g", root->val);
  } else {
    printf("(");
    printInorder(root->left);
    printf(" %c ", root->op);
    printInorder(root->right);
    printf(")");
  }
}

/** Funkcia vypíše aritmetický výraz v preorder poradí */
void printPreorder(treeNode * root) {
  if (root->op == ' ') {
    printf("%g ", root->val);
  } else {
    printf("%c ", root->op);
    printPreorder(root->left);
    printPreorder(root->right);
  }
}

/** Funkcia vypíše aritmetický výraz v postorder poradí */
void printPostorder(treeNode * root) {
  if (root->op == ' ') {
    printf("%g ", root->val);
  } else {
    printPostorder(root->left);
    printPostorder(root->right);
    printf("%c ", root->op);
  }
}


int main() {
  // načítame postfixový výraz do reťazca
  const int maxLine = 100;
  char postfix[maxLine];
  fgets(postfix, maxLine, stdin);
  // výraz konvertujeme na strom
  treeNode * root = postfixToTree(postfix);
  // spočítame hodnotu výrazu
  double value = evaluateTree(root);
  printf(" value: %g\n", value);
  // vypíšeme vo všetkých troch notáciách
  printf(" inorder: ");
  printInorder(root);
  printf("\n predorder: ");
  printPreorder(root);
  printf("\n postdorder: ");
  printPostorder(root);
  printf("\n");
  // uvoľníme pamäť
  destroyTree(root);
}