2-AIN-205: Algoritmické riešenie ťažkých problémov
Leto 2023
Info


Info | Domáce úlohy | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre


Obsahové prerekvizity:
Tento predmet je určený študentom, ktorí v minulosti absolvovali základný kurz tvorby efektívnych algoritmov, ako napríklad: Predmet buduje a rozširuje znalosti získané v takomto základnom kurze a preto je absolvovanie obsahovej prerekvizity nevyhnutné.
 
Prednášky a cvičenia:
Pondelok 08:10-09:40 M-VI (prednáška, Tomáš Vinař)
Utorok 08:10-09:40 M-V (cvičenia, Andrej Baláž)
 
Prednášajúci a cvičiaci:
Tomáš Vinař (prednášajúci) M-163, 02/60295196

 
Andrej Baláž (cvičiaci) M-25, 02/60295196

 
Diskusie a oznamy:

Diskusie a otázky, ako aj linky na prípadné online prednášky, prostredníctvom Google Classroom. Kód na zápis do kurzu: nglcqmv
 

Hondotenie:
Domáce úlohy (4)40%
Kvízové otázky10%
Skúška50%
Bonusové body počas semestra

Hodnotenie: A: 90+, B: 80+, C: 70+, D: 60+, E: 50+
Na získanie známky A-E je potrebné absolvovať skúšku aspoň na 50%, v opačnom prípade je známka Fx.

Na riešení domácich úloh pracujte samostatne. Nie je povolené hľadať riešenia príkladov z domácich úloh na internete alebo v odbornej literatúre, či pýtať sa na ne AI chatbotov.
 

Opisovanie:

Opisovanie domácich úloh, projektov a opisovanie na skúškach je vážnym porušením akademickej integrity.

Opisovanie domácich úloh a projektov zahŕňa opísanie práce inej osoby (napr. od spolužiaka, z internetu, alebo z odbornej literatúry) a jej odovzdanie pod vlastným menom, umožnenie inej osobe opísať vlastné riešenia, ale aj spoluprácu pri riešení nad rámec povolený prednášajúcimi predmetu. Opisovanie na skúške zahŕňa použitie nepovolených pomôcok, ale aj nepovolenú komunikáciu s inými osobami počas skúšky.

Pri zistení opisovania budeme štandardne prideľovať známku -100% za príslušnú časť práce, s minimálnym znížením výslednej známky o jeden stupeň; v prípade opisovania na skúške automatická strata termínu a zníženie výslednej známky o dva stupne. Obzvlášť hrubé porušenia akademickej integrity budú postúpené na riešenie dekanovi fakulty.

U domácich úloh povoľujeme a podporujeme diskusiu medzi študentami o jednotlivých príkladoch. Riešenia ktoré odovzdáte, však musia byť vašou vlastnou prácou napísanou vašimi vlastnými slovami. Aby ste sa vyhli zbytočným problémom, nerobte si pri skupinových diskusiách o domácich úlohách a projektoch poznámky a so spisovaním materiálu určeného na odovzdanie počkajte aspoň tri hodiny po takejto diskusii.
 


Maintained by 2-AIN-205 personnel