Vybrané partie z dátových štruktúr
2-INF-237, LS 2016/17

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Prezentácia · Ako poznámkovať · Moodle
Termíny skúšky sú v AIS, sylabus na skúšku je zverejnený, viď tiež popis v pravidlách predmetu
Body za aktivitu môžete dostať aj za nepovinnú domácu úlohu (pribudli nové zadania)
Od stredy 10.5. začínajú prezentácie podľa dohodnutého rozvrhu


Pravidlá

Z VPDS
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Stupnica

A: 90 a viac, B:80...89, C: 70...79, D: 60...69, E: 50...59, FX: menej ako 50%

Známkovanie

Sú tri alternatívy známkovacej stupnice:

Alternatíva A Alternatíva B Alternatíva C
 • Aktivita počas semestra: 10%
 • Domáca úloha: 15%
 • Prezentácia článku: 15%
 • Skúška: 60%
 • Aktivita počas semestra: 10%
 • Domáca úloha: 15%
 • Prezentácia článku: 15%
 • Projekt: 60%
 • Aktivita počas semestra: 10%
 • Prezentácia článku: 15%
 • Projekt: 75%

Základná možnosť A je ukončená skúškou. Namiesto skúšky, alebo prípadne aj domácej úlohy môžete v alternatívach B a C robiť projekt, ale iba ak do 31.3. oznámite e-mailom vyučujúcej, o ktorú alternatívu máte záujem a dohodnete sa na predbežnej téme projektu. Projekty sú väčšinou časovo náročnejšie ako príprava na skúšku, takže ich odporúčam len študentom, ktorý majú o nejakú tému súvisiacu s predmetom veľký záujem. Projekty sa budú odovzdávať cez skúškové obdobie (termín bude určený neskôr). Po oznámkovaní projektu sa bude konať ešte krátka ústna skúška týkajúca sa projektu, ktorá môže ovplyvniť vašu výslednú známku.

Body zo semestra môžete priebežne sledovať v systéme Moodle, cez ktorý budete aj odovzdávať domácu úlohu.

Skúška

Na termín sa hláste/odhlasujte v AISe najneskôr 14:00 deň pred skúškou. Na skúške dostanete zadania niekoľkých príkladov, ktoré môžete priebežne odovzdávať, v prípade väčšej chyby môžete ešte svoje riešenie prerobiť, ale za chybné odovzdanie stratíte zopár bodov. Skúška bude obsahovať nasledujúce typy príkladov:

 • simulácia algoritmu prednášky na nejakom vstupe (nakreslite, ako bude vyzerať dátová štruktúra, do ktorej sme vložili konkrétne prvky a pod.)
 • príklad, kde treba vymyslieť variáciu známeho algoritmu, analyzovať jeho správanie na určitom type vstupu a pod. (podobné príklady budeme občas robiť ako cvičenie na hodine)
 • otázka k preberaným dátovým štruktúram (určité detaily alebo naopak zhrnutie)

Na skúške je povolený ťahák v rozsahu 2 listov formátu A4 s ľubovoľným obsahom.

Aktivita

Počas semestra študent môže získať body za aktivitu nasledovnými spôsobmi:

 • Riešenie príkladu pri tabuli alebo odpovedanie otázky na hodine (0-3 body podľa obtiažnosti príkladu a správnosti odpovede)
 • Nepovinné domáce úlohy (ústne alebo písomné)
 • Nájdenie chyby na prednáške alebo v prezentácii (1 bod)
 • Spísanie poznámok z prednášky na wiki, opravovanie chýb a zlepšovanie existujúcich poznámok (Spísanie celej prednášky je max. 5 bodov, menšie úpravy a opravy dostanú body podľa kvality a rozsahu zmien). Viac detailov k poznámkam na zvláštnej stránke.

Celkovo je možné za aktivitu získať najviac 20%, t.j. najviac 10% bonus ku známke.

Body za aktivitu môžete získavať aj počas skúškového opravovaním a dopĺňaním poznámok, avšak najneskôr 12 hodín pred začiatkom vášho termínu skúšky. Ak vám po skončení ústnej skúšky bude chýbať najviac 5 bodov do lepšej známky, môžete sa pred zápisom známky dohodnúť s vyučujúcou, že v priebehu nasledujúcich 7 dní sa pokúsite chýbajúce body týmto spôsobom získať.

Prezentácia

Cieľom prezentácie je precvičiť si prácu s odbornou literatúrou a oboznámiť sa s ďalšími výsledkami v oblasti vyhľadávania v texte. Každý študent si zvolí a podrobne naštuduje jeden odborný článok (z odbornej konferencie alebo časopisu) z tejto oblasti a ten odprezentuje spolužiakom na prednáške koncom semestra. Každý študent si musí zvoliť iný článok.

Viac informácií na zvláštnej stránke.

Opisovanie

 • Máte povolené sa so spolužiakmi a ďalšími osobami rozprávať o domácich úlohách a stratégiách na ich riešenie. Kód, namerané výsledky aj text, ktorý odovzdáte, musí však byť vaša samostatná práca. Je zakázané opisovať kód z literatúry alebo z internetu a ukazovať svoj kód spolužiakom. Domáce úlohy môžu byť kontrolované softvérom na detekciu plagiátorstva.
 • Počas skúšky môžete používať iba povolené pomôcky a nesmiete komunikovať s žiadnymi osobami okrem vyučujúcej.
 • V projekte musíte citovať všetku použitú literatúru. Zapíšte získané poznatky vlastnými slovami. Nekopírujte z literatúry a iných zdrojov celé vety (výnimkou môžu byť len krátke priame citáty s uvedením zdroja). Obrázky pokiaľ možno vytvorte vlastné a pri prevzatých obrázkoch uveďte zdroj, z ktorého pochádzajú.
 • Ak nájdem prípady opisovania alebo nepovolených pomôcok, všetci zúčastnení študenti získajú za príslušnú domácu úlohu, písomku a pod. nula bodov (t.j. aj tí, ktorí dali spolužiakom odpísať). Opakované alebo obzvlášť závažné prípady opisovania budú podstúpené na riešenie disciplinárnej komisii fakulty.