1-INF-911/1-BIN-921 Bakalársky seminár (1), 1-INF-920/1-BIN-922 Bakalársky seminár (2) 2021/22

Úvod · Pravidlá · Kontakt · Návod · Témy · Kostra práce · Moodle
Zimný semester: DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1
Nezabudnite pdf prezentácie odovzdať do Moodlu aspoň hodinu pred začiatkom seminára.
Seminár prebieha dištančnou formou v MS Teams.


LaTeX pre bakalársku prácu

Z Bakalárska práca
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Informácie pre začiatočníkov nájdete na stránke Úvod do LaTeXu. Na tejto stránke sa snažíme zhrnúť informácie špecificky potrebné k bakalárskej práci.

Kostra práce

Ak chcete použiť LaTeX, môžete si stiahnuť kostru bakalárskej práce, ktorá obsahuje požadovaný formát prvých strán a ukážky užitočných príkazov.

Kostra obsahuje niekoľko súborov:

 • súbor main.tex: hlavný súbor, v ktorom je kostra práce
 • súbor main-en.tex: ukážka, ako adaptovať hlavný súbor pre práce v angličtine
 • ďalšie súbory .tex: jednotlivé kapitoly práce - úvod, kapitola, latex, lorem, záver, prílohy
 • literatúra.bib: zoznam literatúry v BibTeXu
 • prečinok images s obrázkami a zadaním v pdf formáte

Vytvorenie pdf (ak používate príkazový riadok):

pdflatex main.tex  # pri pravom spusteni sa ulozia potrebne odkazy
bibtex main     # spracovanie literatury
pdflatex main.tex  # pri druhom spusteni sa vytvoria odkazy v texte, ale mozu sa este posunut strany
pdflatex main.tex  # preto pre istotu zopakujeme este raz
 • Informácie o obsahu, odkazoch a podobne si LaTeX ukladá do pomocných súborov, napr. main.aux, main.toc
 • Tento postup je zapísaný v súbore Makefile, stačí teda spustiť príkaz make

Členenie práce

Bakalárska práca je vlastne kniha

\documentclass[12pt, twoside]{book}

a tým pádom sa očakáva členenie na kapitoly, podkapitoly, atď.

 • Kapitola \chapter{Nazov}
 • Podkapitola \section{Nazov}
 • Ešte podrobnejšie členenie \subsection{Nazov}
 • Odstavec s malým nadpisom \paragraph{Nazov}
 • Ak niečo nechceme číslovať, použijeme *, avšak, ak to chceme v obsahu, musíme to do neho pridať
\chapter*{Úvod}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Úvod}

Číslovanie a odkazy v rámci textu

 • Latex čísluje kapitoly a podkapitoly, obrázky, tabuľky, vzorce, definície, lemy atď.
 • Na jednotlivé súčasti textu je vhodné odkazovať sa číslom
 • Aby sme nemuseli čísla ručne meniť, požijeme dvojicu príkazov label a ref.

Časti textu, na ktorú sa chceme odkazovať vytvoríme názov pomocou \label:

\chapter{Implementácia}
\label{chap:impl}

Ak sa na túto kapitolu teraz chceme odvolať, použijeme \ref:

Ako konkrétne sme algoritmus implementovali, vysvetlíme v kapitole \ref{chap:impl}.

Obrázky, tabuľky

 • Obrázky a tabuľky sa vkladajú v "plávajúcich" (floating) prostrediach figure a table, ktoré LaTeX umiestni na vhodné miesto (vrch aktuálnej strany, prípadne ďalšej strany, alebo aj samostatná strana).
 • V rámci tohto prostredia vkladáme pod obrázok alebo tabuľku aj popisok (caption).
 • LaTex obrázky a tabuľky čísluje.
 • Na každý obrázok a tabuľku by ste sa mali v texte aspoň raz odkázať (pomocou \ref)
 • \label dajte až za \caption
\begin{figure}
 \begin{center}
   \includegraphics[width=0.5\textwidth]{obrazok.png}
   \caption{Príklad kostry grafu.}\label{fig:kostra}
 \end{center}
\end{figure} 

\begin{table}
 \begin{center}
  \caption{A simple table}\label{tab:simple}
  \begin{tabular}{| l c r |}
   \hline
   1 & 2 & 3 \\
   4 & 5 & 6 \\
   7 & 8 & 9 \\
   \hline
  \end{tabular}
 \end{center}
\end{table}

Práca s literatúrou

 • Vhodné je použiť systém BibTeX
 • V .bib súbore si spravíme zoznam použitých zdrojov, každému dáme label
 • Záznamy vo formáte pre BibTex si vieme stiahnuť z niektorých stránok (napr. Google scholar) alebo vytvoriť nástrojmi na prácu s literatúrou
 • V texte odkazujeme na zdroje pomocou \cite{label}, každý zdroj by sme mali aspoň raz zacitovať

Časté chyby:

 • BibTeX mení písmená v názve článku na malé, čo je problém pri skratkách a vlastných menách v názvoch. Vložte tieto slová do {}. Napr title="Theano: a {CPU} and {GPU} math expression compiler".
 • Mená autorov treba písať v poradí krstné meno priezvisko alebo priezvisko, krstné meno (t.j. Jozef Mrkvička alebo Mrkvička, Jozef).
 • Autorov oddeľujte slovom and, čiarka sa považuje za oddelenie priezviska a mena.
 • Ak je autorom organizácia s viaclovným názvom, dajte ju do {}, napr author="{ENCODE Project Consortium}"
 • Ak je autorov veľa, uveďte prvého a et al., čo dostanete v BibTeXu pomocou and others

Zaujímavé balíčky

Tu bude postupne pribúdať zoznam zaujímavých balíčkov v LaTeXu, ktoré nájdeme a budeme považovať za užitočné, alebo ich odporučíte spolužiakom vy.

 • Balíček subcaption urobí do jedného obrázku viac podobrázkov
 • Balíček listings highlightovanie a formátovanie zdrojového kódu vkladaného do LaTeXu
 • Návod na formátovanie pseudokódu
 • Table Generator stránka na generovanie LaTeXových tabuliek prekopírovaním tabuľky z kancelárskeho softvéru

Kontrola originality záverečnej práce

Keďže sa práca kontroluje automaticky v centrálnom registri, je potrebné, aby bola vo formáte PDF, ktorý nesmie byť zaheslovaný a musí sa dať previesť na čistý text.

 • prevod na text si môžete otestovať [1]

Rozhodne zatiaľ neodovzdávajte prácu (alebo časti práce) do AISu. Prácu odovzdajte a označte v systéme AiS2 ako finálnu až po ubezpečení sa, že je to konečná verzia a že v nej nebudete robiť ďalšie úpravy. Prácu môže študent označiť ako finálnu IBA 1x.

Najnovšie verzie pdflatex-u by mali vytvoriť pdf súbor, ktorý sa dá dobre previesť na čistý text, avšak pri starších verziách môžete mať problémy s kódovaním diakritiky - výsledok môže byť napr.

 • Kl’uˇov´ slov´: jedno, druh´, tretie (pr´ ´c e a e ıpadne ˇtvrt´, piate) s e
 • Kl ’´uˇcov´e slov´a: jedno, druh´e, tretie (pr´ıpadne ˇstvrt´e, piate)

Pomôcť vám môže nainštalovanie balíčku fontov cm-super.