2-INF-147 Vyhľadávanie v texte, LS 2012/2013

Táto stránka sa týka ukončeného semestra. Navyše tento predmet už nebude vyučovaný. Pre potreby štátnicového bloku B a D ho nahrádza pnvý predmet Vybrané partie z dátových štruktúr.


Úvod | Pravidlá | | Prezentácia | Poznámky | Moodle

Pravidlá

Stupnica

A: 90 a viac, B:80...89, C: 70...79, D: 60...69, E: 50...59, FX: menej ako 50%

Známkovanie

Sú tri alternatívy známkovacej stupnice:

Alternatíva A Alternatíva B Alternatíva C
 • Aktivita počas semestra: 10%
 • Domáca úloha: 15%
 • Prezentácia článku: 15%
 • Skúška: 60%
 • Aktivita počas semestra: 10%
 • Domáca úloha: 15%
 • Prezentácia článku: 15%
 • Projekt: 60%
 • Aktivita počas semestra: 10%
 • Prezentácia článku: 15%
 • Projekt: 75%

Základná možnosť A je ukončená skúškou. Namiesto skúšky, alebo prípadne aj domácej úlohy môžete v alternatívach B a C robiť projekt, ale iba sa ak sa do 31.3. oznámite e-mailom vyučujúcej, o ktorú alternatívu máte záujem a dohodnete sa na predbežnej téme projektu. Projekty sú väčšinou časovo náročnejšie ako príprava na skúšku, takže ich doporučujem len študentom, ktorý majú o nejakú tému súvisiacu s predmetom veľký záujem. Projekty sa budú odovzdávať cez skúškové obdobie (termín bude určený neskôr). Po oznámkovaní projektu sa bude konať ešte krátka ústna skúška týkajúca sa projektu, ktorá môže ovplyvniť vašu výslednú známku. Viac detailov na samostatnej stránke.

Body zo semestra môžete priebežne sledovať v systéme Moodle, cez ktorý budete aj odovzdávať domácu úlohu.

Skúška

Skúška bude mať dve časti: písomnú a ústnu. Odhadovaný čas na písomnú časť je asi 2 hodiny, v prípade potreby však môžete pracovať až tri hodiny. Na termín sa hláste/odhlasujte v AISe najneskôr večer pred skúškou. Písomka bude obsahovať príklad, v ktorom budete simulovať nejaký algoritmus (napr. nakresliť sufixový strom pre daný reťazec, zostaviť KMP automat alebo vyplniť maticu dynamického programovania a pod.) Ďalšie dva-tri príklady budú podobného typu ako nepovinné domáce úlohy, t.j. budú vyžadovať, aby ste vymysleli nejakú variáciu známeho algoritmu, alebo analyzovali jeho správanie na určitom type vstupu.

Poobede v deň skúšky, alebo v prípade väčšieho počtu študentov na ďalší deň po skúške, sa bude konať ústna časť, na ktorej dostanete nejakú teoretickú otázku k preberanému učivu a otázku k článku, ktorý ste si vybrali na prezentáciu. Taktiež sa porozprávame o vašich riešeniach písomnej časti, čo môže ovplyvniť vašu výslednú známku.

Na oboch častiach skúšky je povolený ťahák v rozsahu 2 listov formátu A4 s ľubovoľným obsahom. Na ústnu časť skúšky si tiež prineste kópiu článku na prezentáciu.

Aktivita

Počas semestra študent môže získať body za aktivitu nasledovnými spôsobmi:

Celkovo je možné za aktivitu získať najviac 20%, t.j. najviac 10% bonus ku známke.

Body za aktivitu môžete získavať aj počas skúškového opravovaním a dopĺňaním poznámok. Najneskorší termín poslania zmien je 12 hodín pred začiatkom vášho termínu skúšky. Ak vám po skončení ústnej skúšky bude chýbať najviac 5 bodov do lepšej známky, môžete sa pred zápisom známky dohodnúť s vyučujúcou, že v priebehu nasledujúcich 7 dní sa pokúsite chýbajúce body týmto spôsobom získať.

Prezentácia

Cieľom prezentácie je precvičiť si prácu s odbornou literatúrou a oboznámiť sa s ďalšími výsledkami v oblasti vyhľadávania v texte. Každý študent si zvolí a podrobne naštuduje jeden odborný článok (z odbornej konferencie alebo časopisu) z tejto oblasti a ten odprezentuje spolužiakom na prednáške koncom semestra. Každý študent si musí zvoliť iný článok. K tomuto článku môžete dostať otázku aj na skúške. Viac informácií na zvláštnej stránke.

Opisovanie