d old 2-AIN-205, Leto 2018: Prednášky a poznámky
2-AIN-205: ARTP: Algoritmické riešenie ťažkých problémov
Leto 2018
Prednášky a poznámky

Kontakt | Základné informácie | Domáce úlohy | Písomky a skúšky | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre


Na tejto stránke nájdete orientačný rozvrh semestra. Tento rozvrh bude aktualizovaný vždy po skončení príslušného týždňa prednášok, takisto budú pribúdať študijné materiály.

U prednášok uvádzame zoznam kapitol, ktoré najviac pokrývajú učivo. Prezentácia materiálu v rámci prednášok sa obvykle nezhoduje s prezentáciou v učebniciach. Uvedené kapitoly by mali hlavne slúžiť ako doplňujúci materiál pre samoštúdium.

Týždeň 19.-23.2.2018
P: Úvod, prehľad semestra, motivácia. 2-aproximačný algoritmus pre metrické TSP
C: Backtracking. O(2^n.n^2) algoritmus pre TSP. A* orezávanie.
Literatúra: CLRS3:35,35.2 alebo Par2:2.1-2.2,5.2
Slajdy:Poznámky a ďalšie materiály:
Administratíva, úvod:PDF, 205 Kb ]
A*:linka ]

Týždeň 26.2.-2.3.2018
P: Úvod do aproximačných algoritmov. Vrcholové pokrytie (2-aproximácia). Pokrytie množinami (O(log n)-aproximácia).
C: Opakovanie odhadovania zložitosti. Neaproximovateľnosť všeobecného TSP.
Literatúra: CLRS3:35.1,35.3 alebo Par2:4.2.2,4.2.5
Slajdy:Poznámky a ďalšie materiály:
Vertex cover, Set cover:PDF, 276 Kb ]

Týždeň 5.-9.3.2018
P: Polynomiálne aproximačné schémy. Problém batohu (FPTAS).
C: Jednoduché aproximačné algoritmy (metrické Steinerove stromy, párenie, neprekrývajúce sa obdĺžniky s výškou 1)
Literatúra: V:8.1,8.2 alebo Par2:4.2.4
Slajdy:Poznámky a ďalšie materiály:
Problém batohu:PDF, 92 Kb ]

Týždeň 12.-16.3.2018
P: Bin packing (PTAS).
C: Detaily a zložitosť prehľadávanie možností pre bin packing. Celočíselné lineárne programovanie. Príklady: vrcholové pokrytie, TSP. Riešenie pomocou knižnice SCIP
Literatúra: V:9
Slajdy:Poznámky a ďalšie materiály:
Solver SCIP:linka ]
ILP demo:zip, 21 Kb ]

Týždeň 19.-22.3.2018
P: Aproximačné algoritmy pomocou ILP relaxácie. Váhované vrcholové pokrytie (2-aproximačný algoritmus). MAX-SAT (očakávaný 3/4-aproximačný algoritmus).
C: Triky pre písanie celočíselných lineárnych programov
Literatúra: V:14; V:16.3-16.4

Týždeň 26.-30.3.2018
C: Opakovanie pravdepodobnosti (jednoduché príklady, stredná hodnota)
Aproximačné algoritmy kombinované s náhodnými číslami (MaxCut, MaxSat), Veľká noc
Literatúra: CLRS3:C; V:2.4; C:16.1 alebo CLRS3:35.4

Týždeň 2.-6.4.2018
P: Pravdepodobnostné algoritmy. Problém výberu / hľadania mediánu: Lineárny a očakávaný lineárny algoritmus. Las Vegas algoritmy, čas behu Las Vegas algoritmu.
C: Hashovanie, fingerprinting
Literatúra: CLRS3:7,9; MR:7.1,7.2,7.4,7.6 alebo Par2:7.2
Slajdy:Poznámky a ďalšie materiály:
Problém výberu:PDF, 102 Kb ]

Týždeň 9.-13.4.2018
P: Monte Carlo algoritmy. Rabin-Millerov algoritmus na testovanie prvočíselnosti. Generovanie veľkých prvočísel.
C: Pravdepodobnostné dátové štruktúry (skip lists, treaps)
Literatúra: CLRS3:31.8 alebo MR:14.6
Slajdy:Poznámky a ďalšie materiály:
Testovanie prvočíselnosti:PDF, 23 Kb ]

Týždeň 16.-20.4.2018
P: prednáška odpadne
C: opakovanie pred midtermom / vzorové riešenie domácich úloh

Týždeň 23.-27.4.2018
P: Vzťah Las Vegas a Monte Carlo algoritmov. Markovova nerovnosť. Náhodné pochôdzky. Riešenie 2-SAT pomocou pravdepodobnostného algoritmu.
C: Príklady na náhodné pochôdzky, riešenie 3-SAT, Bloom filtre
Literatúra: MR:6.1
Slajdy:Poznámky a ďalšie materiály:
Splniteľnosť formúl:PDF, 19 Kb ]
Splniteľnosť formúl:PDF, 30 Kb ]

Týždeň 30.4.-2.5.2018
P: Najlacnejšia kostra v lineárnom očakávanom čase
C: Opakovanie teórie zložitosti (P, NP, NP-ťažké, NP-úplné, redukcie)
Literatúra: MR:10.3
Slajdy:Poznámky a ďalšie materiály:
Najlacnejšia kostra:PDF, 78 Kb ]

Týždeň 7.-11.5.2018
P: Parametrická zložitosť. Problémy riešiteľné so zafixovaným parametrom (Fixed Parameter Tractable Algorithms). Vrcholové pokrytie. Cesta s práve k vrcholmi.
C: FPT algoritmy pre nezávislú množinu, sériovo-paralelné grafy a stromová dekompozícia
Literatúra: Par2:3.2
Slajdy:Poznámky a ďalšie materiály:
Vrcholové pokrytie:PDF, 16 Kb ]

Týždeň 14.-18.5.2018
C: vzorové riešenia domácich úloh, midtermu P: Zložitostné triedy pravdepodobnostných a aproximačných algoritmov
Literatúra: BB:12.6


Maintained by 2-AIN-205 personnel