1-INF-911 Bakalársky seminár (1), 1-INF-920 Bakalársky seminár (2) 2017/18

Úvod · Pravidlá · Kontakt · Návod · Témy · Kostra práce · Moodle
DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1
Nezabudnite pdf prezentácie odovzdať aspoň hodinu pred začiatkom seminára.
Stránku pre školský rok 2017/18 pripravujeme. Uvedené informácie ešte nie sú aktualizované!!!


Letný semester, pravidlá

Z Bakalárska práca
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Známka

Na úspešné absolvovanie predmetu musíte splniť všetky nasledujúce podmienky:

 • účasť na hodinách, viď pravidlá nižšie
 • získať aspoň polovicu bodov

Ak niektorú z podmienok nesplníte, budete hodnotení známkou Fx.

V prípade úspešného absolvovania predmetu získate známku podľa bodov v celkovom hodnotení takto:

A: 90% a viac, B:80...89%, C: 70...79%, D: 60...69%, E: 50...59%

V hodnotení majú jednotlivé zložky nasledujúcu váhu:

 • DÚ3 10%
 • Prezentácia 2 (stav prác) 10%
 • Kontrolné stretnutie 10%
 • Prezentácia 3 (nácvik obhajob) 70%

Účasť

 • Počas semestra bude niekoľko vyučovacích hodín označených ako pre všetkých a niekoľko pre konkrétne skupiny študentov.
 • Je potrebné sa zúčastniť na všetkých spoločných hodinách a všetkých hodinách pre vašu skupinu.
 • Niektoré aktivity s povinnou účasťou (kontrolné stretnutie, predobhajoby) budú aj mimo rozvrhu resp. cez skúškové obdobie.
 • Každú vymeškanú hodinu je treba čím skôr ospravedlniť a prípadne podľa pokynov vyučujúcich si nahradiť. Ospravedlnenie alebo nahrádzanie povolíme len zo závažných príčin (zdravotných a pod.).

Práca cez semester

 • Na DÚ3 budete odovzdávať opravy do DÚ2 zo zimného semestra
 • Na prezentácii 2 budete prezentovať prehľad už hotových častí práce a časový plán na jej dokončenie
 • Neskôr bude ešte kontrolné stretnutie s podobnou náplňou ako prezentácia 2
 • K všetkým trom povinnostiam odovzdajte požadované dokumenty elektronicky do systému Moodle, kde budeme tiež zverejňovať body
 • Dodržujte termín odovzdania a pokyny uvedené v zadaní

Nácvik obhajob

 • Cez skúškové obdobie (po odovzdaní prác) sa bude konať prezentácia 3 slúžiaca ako nácvik obhajob, kde každý študent odprezentuje svoju prácu a odpovedá na otázky z publika