1-INF-911/1-BIN-921 Bakalársky seminár (1), 1-INF-920/1-BIN-922 Bakalársky seminár (2) 2018/19

Úvod · Pravidlá · Kontakt · Návod · Témy · Kostra práce · Moodle
DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1
Za 3 bonusové body prosím zapíšte do utorka 16.10. vášho školiteľa a predbežnú tému do Moodlu


DÚ2

Z Bakalárska práca
Prejsť na: navigácia, hľadanie

50% známky, odovzdať do štvrtka 24.1. 22:00 prostredníctvom systému Moodle.


Cieľom tejto domácej úlohy je začať spisovať samotnú prácu a získať k prvým stranám textu komentár od nezávislého posudzovateľa. Je to tiež cvičenie v písaní odborného textu, čo bude pre vás užitočné aj ak nakoniec text z domácej úlohy vo finálnej práci nepoužijete.

Túto domácu úlohu nemusíte robiť v LaTeXu, stačí odovzdať výsledné pdf. Úloha má dve časti: vyplnenie základnej kostry práce a niekoľko strán samotného textu.

Základná kostra

 • Odovzdaný súbor by mal mať správne vyplnenú prednú stranu a titulný list
 • Vyčleňte si strany na zadanie a abstrakt v oboch jazykoch, ale zatiaľ ich nemusíte vypĺňať (stačí príslušný nadpis)
 • Do dokumentu si vložte predbežné názvy kapitol, ktoré čakáte, že by vo výslednej práci mohli byť (nezabudnite na kapitoly Úvod a Záver). Samozrejme, je to len aktuálny odhad, vo výslednej práci môžu byť iné kapitoly.
 • Na začiatok každej kapitoly napíšte jednu vetu, o čom si myslíte, že tá kapitola bude. Takéto vety sa naozaj v úvodoch do kapitol hodia, aj keď ich vo finálnej verzii ešte asi zmeníte. Napríklad kapitola sa môže nazývať Implementácia a prvá veta môže byť V tejto kapitole popíšeme niektoré významnejšie implementačné detaily nášho systému.
 • V odovzdanom dokumente by mal byť aj obsah so zoznamom kapitol a čísel strán (LaTeX vám obsah vygeneruje automaticky).
 • V dokumente by ste mali mať aj zoznam literatúry s aspoň jednou položkou, ktorú budete aj v texte citovať (môžete použiť položky z domácej úlohy 1).

Samotný text

 • Vyberte si niektorú kapitolu práce a napíšte aspoň 5 strán samotného textu. Rozsiahle obrázky, tabuľky, ukážky kódu a iný materiál, ktorý nie je vašim textom, do toho rozsahu nebudeme rátať (ale môžu v súbore byť).
 • Najvhodnejšie je vybrať si jednu zo skorších kapitol, ktoré obsahujú úvod do problematiky, definície pojmov, opis súčasného stavu problematiky, prípadne použité technológie a pod. (samotná kapitola Úvod sa väčšinou píše medzi poslednými, lebo v nej predstavujete celú prácu).
 • Text, ktorý odovzdáte v tejto úlohe, by mal byť v kvalite použiteľnej vo výslednej práci, teda zrozumiteľný, súvislý, bez obsahových, gramatických a štylistických chýb. Citujte použitú literatúru.

Ďalšie informácie

 • Ak používate LaTeX, odporúčame vychádzať zo vzorovej kostry práce, ktorú sme vám poskytli, nie je to však nutné.
 • K tejto domácej úlohe sa vám môžu hodiť informácie na stránkach Písomná práca, LaTeX a Práca s literatúrou.
 • Pri hodnotení bude kladený väčší dôraz na text ako na kostru práce. Na získanie aspoň polovice bodov však musíte splniť všetky požiadavky zadania tejto úlohy.
 • Na tomto predmete sa zameriame viac na hodnotenie formálnej stránky vášho textu. K obsahovej stránke vám lepšie komentáre môže poskytnúť váš školiteľ, nakoľko je odborník v danej oblasti.