Computational Biology @ Comenius University in Bratislava: Študijný program Bioinformatika

Bakalársky študijný program Bioinformatika

Spoločný študijný program Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (domovská fakulta) a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Študijný odbor: kombinácia informatika (hlavný študijný odbor) a biológia (vedľajší študijný odbor)
Garanti štúdia: doc. Mgr. Broňa Brejová, PhD (FMFI UK), prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. (PriF UK)
Novinky o programe: naša stránka na Facebooku

Po skončení bakalárskeho študijného programu absolventi môžu pokračovať v štúdiu napríklad na nasledujúcich magisterských študijných programoch:

  • FMFI UK: informatika (možné zameranie na bioinformatiku a strojové učenie)
  • PriF UK: genetika

Prečo bioinformatika?

Bioinformatika je vedné odvetvie na pomedzí informatiky a biológie, kde sa pomocou výpočtových analýz, matematických a štatistických metód snažíme vyriešiť problémy v oblasti biológie. Bioinformatika zažíva rozmach najmä vďaka novým technológiám, ktoré umožňujú získať veľké množstvo dát o genetickej informácii uloženej v DNA jednotlivých organizmov, ako aj o tom, ako táto informácia ovplyvňuje fungovanie buniek živých organizmov. Bioinformatické nástroje sú nevyhnutné na spracovanie týchto dát a tvoria neodmysliteľnú súčasť výskumu v moderných biologických a medicínskych vedách.

Študijný program bioinformatika je vhodný najmä pre študentov, ktorí sa zaujímajú o matematiku alebo informatiku a súčasne o biológiu alebo medicínu. Program vám umožní rozvíjať obe tieto oblasti vášho záujmu a súčasne nájsť medzi nimi zmysluplné prepojenie.

Koľko génov má človek?
.týždeň, 9/2010
DNA - budúcnosť medicíny
Spektrum vedy 2011, 15. diel
Medzi človekom a šimpanzom:
rozdiely a podobnosti v génoch a genómoch
prednáška pre stredoškolákov na PriF UK
DNA vyhynutých druhov
.týždeň, 12/2010
Načo sú biológom informatici a informatikom biológovia
prednáška pre stredoškolákov na FMFI UK
Lampa: Ako to funguje v bunke
rozhovor o Nobelovej cene za medicínu

Čo vás čaká v študijnom programe?

Program obsahuje predmety zo študijných programov dátová veda, informatika (FMFI UK), biológia a biochémia (PriF UK), ako aj špecializované predmety spájajúce tieto oblasti.

Kľúčové oblasti pokryté povinnými predmetmi

  • Informatika: programovanie, efektívne algoritmy, operačné systémy, databázy
  • Matematika: matematická analýza, algebra, diskrétna matematika, pravdepodobnosť
  • Biológia: genetika, evolučná, bunková a molekulárna biológia, základy práce v laboratóriu
  • Bioinformatika: bioinformatické metódy, analýza a vizualizácia veľkých dát, bakalárska práca

Študenti si navyše v rámci výberových predmetov doplnia predmety podľa toho, či sa v budúcnosti plánujú zamerať viac na biológiu alebo informatiku.

Študijný plán

Záverečné práce

Bakalárska práca je dvojsemestrálny projekt, ktorý študenti vypracujú v poslednom ročníku štúdia na zvolenú tému pod vedením školiteľa. V študijnom programe bioinformatika je témou bakalárskej práce spravidla vývoj nových bioinformatických nástrojov alebo analýza biologických dát. Ako školitelia alebo konzultanti sa na prácach často podieľajú experti z prírodovedných pracovísk ako Vedecký park UK, Prírodovedecká fakulta UK, Slovenská akadémia vied a podobne. Bakalárska práca študentom umožňuje prehĺbiť si poznatky v zvolenej oblasti bioinformatiky, aplikovať ich v praxi a zlepšiť svoje komunikačné schopnosti.

Príklady úspešných záverečných prác našich študentov:

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu bioinformatika sú nevyhnutní pre prácu výskumných laboratórií na vysokých školách, vedeckých pracoviskách a v súkromných firmách venujúcich sa molekulárnej biológii, genetike, biochémii a príbuzným oblastiam. Moderné metódy molekulárnej biológie produkujú množstvo dát, preto sú na obsadenie týchto miest potrební odborníci so špecifickou kombináciou znalostí na pomedzí informatiky, matematiky a biológie. Absolventi sa môžu uplatniť aj vo firmách pôsobiacich v oblasti informačných technológií, pričom majú konkurenčnú výhodu hlavne u firiem vyžadujúcich interdisciplinárny prístup k riešeniu problémov.

Kľúčovými schopnosťami, ktoré absolventi nadobudnú pri štúdiu bakalárskeho študijného programu bioinformatika sú: správa hardvéru a softvéru, implementácia softvérových aplikácií malého a stredného rozsahu, práca v implementačnom tíme na tvorbe veľkých systémov, efektívna komunikácia s expertmi z prírodovedných odborov, analýza biologických dát existujúcimi bioinformatickými nástrojmi. Navyše absolventi rozumejú teoretickým základom informatiky a podstatným faktom a princípom v genetike a molekulárnej biológii tak, aby mohli pokračovať v štúdiu na magisterských študijných programoch informatika, aplikovaná informatika a genetika podľa vybranej špecializácie.

Ako sa prihlásiť?

Prihlášky sa podávajú do 31. marca.

[Stránky o prijímacom konaní]
[Pozri tiež leták]