Výuka

Pre študentov ponúkame nasledujúce predmety týkajúce sa bioinformatiky.

Ďalšie predmety vyučované členmi skupiny, určené pre študentov informatických programov.

Odporúčané predmety pre záujemcov o bioinformatiku na Prírodovedeckej fakulte.

 • Biológia
  N-bCXX-055, Tomáška (ZS, 2 hodiny, 2 kredity)
  Odkiaľ pochádzajú rôzne formy živých organizmov? Sú biologické druhy statické spoločenstvá, alebo podliehajú zmenám? Prečo sa organizmy odlišujú v stupni prispôsobenia (adaptácie) na príslušné podmienky prostredia? Ako vznikajú biologické adaptácie?
 • Všeobecná biológia
  N-bCXX-085, Tomáška (LS, 2 hodiny, 2 kredity)
  Na vybraných témach demonštrovať základné biologické princípy. Témy zahŕňajú napríklad: Prečo nie sú živé organizmy nesmrteľné? Interpretácia vonkajšieho sveta. Fotosyntéza. Pohyb. Teplokrvnosť. Kutilstvo ako stratégia evolučných inovácií. Kooperatívne správanie a altruizmus.
 • Molekulárna biológia (2)
  N-bCBI-008, Nosek (LS, 2 hodiny, 3 kredity)
  Čo je gén? Ako sú gény interpretované v živých systémoch? Ako izolovať jednotlivé gény? Ako stanoviť ich sekvencie? Ako skúmať ich funkcie v bunke? Ako zistiť kompletnú sekvenciu celého genómu? Ako analyzovať kompletné genómy a siete génov?
 • Základy bunkovej biológie
  N-bCBI-303, Nosek (ZS, 4 hodiny, 4 kredity)
  Vnútrobunková organizácia prokaryotických a eukaryotických buniek a základné biologické procesy, ktoré prebiehajú v jednotlivých bunkových kompartmentoch. Význam biologických membrán a vnútrobunkovej kompartmentalizácie pre molekulárne mechanizmy prebiehajúce v živých systémoch. Základné metodické prístupy a modelové organizmy využívané v súčasnej bunkovej biológii. Doplnkový seminár precvičuje základnú terminológiu, riešenie príkladov a analýzu kľúčových objavov v bunkovej biológii.
 • Introduction to Molecular Biology
  N-mBGE-023, Tomáška (ZS, 4 hodiny, 4 kredity)
  Aktuálne témy z oblasti molekulárnej biológie prednášané vedeckými pracovníkmi v anglickom jazyku.
 • Genomika
  N-mCBI-303, Baráth, Brejová, Neboháčová, Nosek, Tomáška, Valent, Vinař (LS, 2 hodiny, 3 kredity)
  Vybrané témy z oblasti genomiky.
Predmety, ktoré už nie sú vyučované.
 • Základy programovania pre biológov
  2-AIN-502, Brejová (LS, 2 hodiny, 2 kredity)
  Základy práce s operačným systémom Linux, písanie jednoduchých programov na spracovanie dát, práca s databázovými aplikáciami. Predmet pre študentov prírodných vied.
 • Vyhľadávanie v texte
  2-INF-147, Brejová (LS, 4 hodiny, 6 kreditov)
  Efektívne algoritmy na hľadanie presných a približných výskytov vzorky (slova) v texte.